|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Γνωμοδοτικά όργανα - Επιτροπές

Εκτύπωση
+
A
-

Γνωμοδοτικά όργανα -  Επιτροπές

A. Προμήθειες - υπηρεσίες
Ι. Γενικά
1. Νομοθετικό καθεστώς
2. Κλήρωση
3. Αρχή αμεροληψίας

ΙΙ. Γνωμοδοτικά όργανα
1. Όργανο συγκρότησης
2. Μέλη, αρμοδιότητες, λειτουργία
3. Διάρκεια
4. Έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας
5. Μονάδες της διοικητικής δομής ως γνωμοδοτικά όργανα
6. Αρμοδιότητες γνωμοδοτικών οργάνων
7. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα

III. Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης και Επιτροπή ενστάσεων
1. Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης
2. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

IV. Επιτροπές παραλαβής
1. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας
2. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών

V. Συγκεντρωτικός πίνακας

Β. Έργα - μελέτες


A. Προμήθειες - υπηρεσίες


Ι. Γενικά
1. Νομοθετικό καθεστώς

Τα θέματα των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ρυθμίζονται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

Επίσης, για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. (άρθρο 221 παρ.6 του Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για τη συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων, δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ »Κανόνες που αφορούν τα συλλογικά όργανα.


2. Κλήρωση
Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του άρθρου 221, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α' 226). (άρθρο 221 παρ.11ε του Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με την κλήρωση, η οποία από 08.08.2016 είναι προαιρετική, δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ » Διενέργεια κλήρωσης.3. Αρχή αμεροληψίας
Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. (άρθρο 7 παρ.1 του ΚΔΔ/σιας)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στο οποίο διατυπώνεται η γενική αρχή της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων, τα όργανα της Διοίκησης, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης, οι οποίες δεν συντρέχουν όταν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηματισμένη, συνακόλουθα, προειλημμένη γνώμη για συγκεκριμένο ζήτημα. Επομένως, δεν επιτρέπεται να μετέχει στη σύνθεση συλλογικού οργάνου, το οποίο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, φυσικό πρόσωπο που μετείχε σε γνωμοδοτικό όργανο, τη γνώμη του οποίου λαμβάνει υπόψη το αποφασίζον για την έκδοση της πράξης του, εκτός αν νόμος ρητά ορίζει το αντίθετο ή αυτό συνάγεται σαφώς από τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη συγκεκριμένη περίπτωση. (Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 792/2012, Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 138/2014

Μη νομίμως συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή ως μέλη της κατά την λήψη απόφασης σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν και στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την διατύπωση από αυτή γνώμης. Μη νόμιμως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου άσκησε χρέη Επιτροπής Διαγωνισμού, παρακάμπτοντας κατ' ουσία το γνωμοδοτικό στάδιο του διαγωνισμού. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 75/2013)

Δεν προκύπτει απαγόρευση συμμετοχής των μελών της επιτροπής διενέργειας του διαγφωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών στη σύνθεση επιτροπών που προβλέπονται ευθέως από το νόμο για την επιτέλεση διαφοροποιούμενων κατ' αντικείμενο και χρόνο καθηκόντων όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής, των οποίων οι αρμοδιότητες εκτείνονται όχι στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αλλά στο μεταγενέστερο στάδιο της εκτέλεσης αυτής. (ΓνΝΣΚ 364/1999)

Για περισσότερα σχετικά με την αρχή της αμεροληψίας, δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΝΟΜ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ » ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ » Γενική αρχή της αμεροληψίας.ΙΙ. Γνωμοδοτικά όργανα

1. Όργανο συγκρότησης
Τα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016) Βλ. παρακάτω ανά Επιτροπή και το αρμόδιο να τη συγκροτήσει όργανο του Δήμου.

Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)

Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)

Η Οικονοµική Επιτροπή στα πλαίσια διεξαγωγής των δηµοπρασιών – αξιολόγησης των προσφορών, µπορεί να συστήνει επιτροπές από µέλη της. Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η Οικονοµική Επιτροπή, δεν µπορεί να υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ασκώντας η ίδια τις αρµοδιότητες της τελευταίας, διότι, κατ’ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωµοδοτική όσο και αποφασιστική αρµοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας. (ΥΠ.ΕΣ. 5378/16.02.2017)2. Μέλη, αρμοδιότητες, λειτουργία
Με την απόφαση της παρ. 3 [δλδ την απόφαση της αναθέτουσας αρχής] εξειδικεύονται:
-  οι αρμοδιότητες,
-  ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών,
-  η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κλπ),
- καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. (άρθρο 221 παρ. 4 του Ν.4412/2016)

Μέλη
Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: [...] στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. (άρθρο 221 παρ.11στ του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με  την υποπερίπτ. στ' της περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. (άρθρο 221 παρ.7 του Ν.4412/2016)

Σημ.ΔημοςΝΕΤ: Η ανωτέρω υποχρέωση για συμμετοχή μέλους του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. δεν υπάρχει μέχρι τη σύσταση του Μητρώου, το οποίο ακόμη δεν έχει συσταθεί. Για περισσότερα βλ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΔΙΑΦΟΡΑ » Μη.Π.Υ.Δη.Συ.

Οι μετακλητοί υπάλληλοι (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες κλπ) δεν μπορούν να μετέχουν στις επιτροπές διαγωνισμών κρατικών προμηθειών. (ΓνΝΣΚ 722/1995)

Όταν δεν συγκροτείται νόμιμα η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, οι γνωμοδοτήσεις που διατυπώνει πάσχουν ελαττώματος, με συνέπεια οι εκδιδόμενες βάσει των γνωμοδοτήσεων αυτών διοικητικές πράξεις να πάσχουν ακυρότητας και να καθίσταται νομικά πλημμελής η διαδικασία του διαγωνισμού. Μη νόμιμη συγκρότηση της οικείας Επιτροπής διαγωνισμού που συνεπάγεται ελάττωμα των γνωμοδοτήσεών της αποτελεί και η μη αναφορά της ιδιότητας των συμμετεχόντων μελών της στην πράξη συγκρότησης αλλά και στα Πρακτικά του διαγωνισμού. (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξεις 22 και 31/2010 και Τμ.VI Απόφαση 1283/2010)


3. Διάρκεια
Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για:
-  συγκεκριμένη σύμβαση ή
-  περισσότερες ή
-  σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)

Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)

Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)

 

4. Έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας
Με τις αποφάσεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)


5. Μονάδες της διοικητικής δομής ως γνωμοδοτικά όργανα
Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 221 παρ. 5 του Ν.4412/2016)


6. Αρμοδιότητες γνωμοδοτικών οργάνων
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον Ν.4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. (άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Με την απόφαση της παρ. 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κλπ), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. (άρθρο 221 παρ. 4 του Ν.4412/2016)


7. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. (άρθρο 221 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών καθώς και επί τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα. Η αποφασιστική αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά ανήκει στο αρμόδιο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο, το οποίο δύναται να ζητεί τη γνώμη και άλλων οργάνων καθώς και να αποκλίνει από την απλή γνώμη της ανωτέρω επιτροπής, αιτιολογώντας όμως ειδικά τη διαφορετική κρίση του. (Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 524/2012)

H μη τήρηση των θεσμοθετημένων σταδίων (γνωμοδοτικού-αποφασιστικού) της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, που αποβλέπουν στην κατά αντικειμενικό και διαφανή τρόπο επιλογή του παρόχου υπηρεσιών, στοιχειοθετεί παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Τέτοια περίπτωση συντρέχει και όταν η αναθέτουσα αρχή προβαίνει μεν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών, η οποία έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, πλην όμως ασκεί η ίδια εν τοις πράγμασι χρέη επιτροπής διαγωνισμού και, συνεπώς, με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά παρακάμπτει το γνωμοδοτικό στάδιο του διαγωνισμού, που αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας αυτού, κατά την έννοια που προεκτέθηκε. (Ελ.Συν. Τμ. VI Πράξη 7/2009,Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 38/2012, 86/2012, 138/2014)


III. Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης και Επιτροπή ενστάσεων

1. Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης
Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. ε' της περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Τα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. (άρθρο 72 παρ.1 ε του Ν.3852/2010)(Ελ. Συν. Τμήμα VI 2263/2011Στ' Κλιμάκιο Πράξη 121/2011).

Σημ.ΔημοςΝΕΤ: Βάσει του ανωτέρω άρθρου του Ν.3852/2010, θεωρούμε ότι αρμόδιο όργανο να συγκροτήσει την Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Νομίμως με βάση τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η επιτροπή του διαγωνισμού συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, κατόπιν παραπομπής σε αυτό του εν λόγω ζητήματος από την Οικονομική Επιτροπή. (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 3020/2012)

Σύνδεσμος ΟΤΑ.  Νομίμως για τη διενέργεια διαγωνισμού από Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. με αντικείμενο την προμήθεια υλικών ή την ανάθεση υπηρεσιών, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού από μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 245 - 247 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 72/2012)

- Υπόδειγμα συγκρότησης Επιτροπής με κλήρωση
- Υπόδειγμα συγκρότηση Επιτροπής χωρίς κλήρωση2. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...]
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. (άρθρο 221 παρ.1h του Ν.4412/2016)

Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: [...] Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κλπ). (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016)

Σημ.ΔημοςΝΕΤ (1): Δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι αρμόδια η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την Επιτροπή ενστάσεων. Άποψη της ΔημοςΝΕΤ είναι πως αρμόδια είναι η Οικονομική Επιτροπή, βάσει του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, διότι η άσκηση ενστάσεων εμπίπτει στο πλαίσιο της "διεξαγωγής των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών".


(2): Δεδομένου ότι και η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο, όσα αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχείο ΙΙ αφορούν και αυτήν την Επιτροπή.

- Υπόδειγμα συγκρότησης της Επιτροπής με κλήρωση
- Υπόδειγμα συγκρότησης της Επιτροπής χωρίς κλήρωση


IV. Επιτροπές παραλαβής


1. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας

Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016)

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. (άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010)

Σημ.ΔημοςΝΕΤ: 1. Άποψη της ΔημοςΝΕΤ είναι ότι αρμόδιο όργανο να συγκροτήσει την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν προκύπτει αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2. Όσον αφορά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Επιτροπής η Γ.Γ.Εμπορίου μας απάντησε τηλεφωνικά ότι εφαρμόζεται η παρ.3 του άρθρου 221.

Το όργανο αυτό:
-  εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
-  συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
-   παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016)

Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται, οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω. (άρθρο 221 παρ.11γ του Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα συγκρότησης Επιτροπής με κλήρωση
- Υπόδειγμα συγκρότησης Επιτροπής χωρίς κλήρωση


2. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών
Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. (άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016)

Σημ.ΔημοςΝΕΤ: 1. Άποψη της ΔημοςΝΕΤ είναι ότι αρμόδιο όργανο να συγκροτήσει την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν προκύπτει αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2. Όσον αφορά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Επιτροπής η Γ.Γ.Εμπορίου μας απάντησε τηλεφωνικά ότι εφαρμόζεται η παρ.3 του άρθρου 221.

Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.

Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. (άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα συγκρότησης Επιτροπής με κλήρωση
- Υπόδειγμα συγκρότησης Επιτροπής χωρίς κλήρωση


  V. Συγκεντρωτικός πίνακας

A/A

Είδος επιτροπής

Όργανο ορισμού σε Δήμους

Όργανο ορισμού
σε ΝΠΔΔ
 
Όργανο
ορισμού
σε Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις/ΔΕΥΑ
 

Αριθμός μελών

Σύνθεση επιτροπής

Διάρκεια

Νομοθετικό πλαίσιο

1

Επιτροπή διενέργειας/ Επιτροπή αξιολόγησης

Οικονομική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο
(Δήμοι κάτω των
100.000 κατοίκων ή
ΝΠΔΔ στα οποία
ασκούνται οι 
αρμοδιότητες της 
εκτελεστικής επιτροπής
από το Διοικητικό
Συμβούλιο

ή

Εκτελεστική Επιτροπή
(Δήμοι άνω των
100.000 κατοίκων) 
Διοικητικό Συμβούλιο 

3 ή 5

Δημοτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου φορέα του δημοσίου τομέα

Συγκεκριμένη σύμβαση ή

περισσότερες ή σε ετήσια βάση

Άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 του Ν.3852/2010

άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06

άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')

άρθρο 5 Ν.1069/80

2

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

Οικονομική Επιτροπή (άποψη ΔημοςΝΕΤ)

Διοικητικό Συμβούλιο  Διοικητικό Συμβούλιο 

3 ή 5

Δημοτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου φορέα του δημοσίου τομέα

Συγκεκριμένη σύμβαση ή

περισσότερες ή σε ετήσια βάση

Άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 του Ν.3852/2010

άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06

άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')

άρθρο 5 Ν.1069/80

3

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας

Δημοτικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο   Διοικητικό Συμβούλιο 

3 ή 5

Δημοτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου φορέα του δημοσίου τομέα

Συγκεκριμένη σύμβαση ή

περισσότερες ή σε ετήσια βάση

Άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010

άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06

άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')

άρθρο 5 Ν.1069/80

4

Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών

Δημοτικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο   Διοικητικό Συμβούλιο 

3

Δημοτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου φορέα του δημοσίου τομέα

Συγκεκριμένη σύμβαση ή

περισσότερες ή σε ετήσια βάση

Άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010

άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06

άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')

άρθρο 5 Ν.1069/80

 

  Β. Έργα - μελέτες

Γνωμοδοτούντα όργανα για την εξέταση των ενστάσεων του άρθρου 127 του νόμου είναι οι επιτροπές που κάθε φορά καθορίζονται με βάση τις οργανικές διατάξεις του κάθε φορέα. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016)
Επί της ανωτέρω εγκυκλίου δείτε και την από 29.10.2016 ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions