|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Μεικτές συμβάσεις

Εκτύπωση
+
A
-
Μεικτές συμβάσεις

I. Συμβάσεις διαφορετικών ειδών που εμπίπτουν στο Βιβλίο Ι
1. Μικτές συμβάσεις διαφορετικών ειδών
2. Μικτές συμβάσεις με κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες
3. Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών

ΙΙ. Συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο Ι και σε άλλο νομοθετικό καθεστώς
1. Συμβάσεις που μπορούν να χωρισθούν
2. Συμβάσεις που δεν μπορούν να χωριστούν

ΙΙΙ. Συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο Ι και στο Βιβλίο ΙΙ
 


I. Συμβάσεις διαφορετικών ειδών που εμπίπτουν στο Βιβλίο Ι
Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται σε μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο διαφορετικά είδη συμβάσεων, το σύνολο των οποίων εμπίπτει στο Βιβλίο Ι (άρθρα 3 έως 221). (άρθρο 4 παρ.1 Ν.4412/2016)

1. Μεικτές συμβάσεις διαφορετικών ειδών
Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης. (άρθρο 4 παρ.2 Ν.4412/2016)

Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τόσο την εκπόνηση μελέτης όσο και την παροχή λοιπών γενικών υπηρεσιών, ακολουθούν τους κανόνες ανάθεσης που εφαρμόζονται στο κύριο αντικείμενό τους.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 169/2017)

Βλ. παρακάτω για συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών.2. Μεικτές συμβάσεις με κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες
Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες κατά την έννοια των άρθρων 107 έως 110 [Κοινωνικές υπηρεσίες] και εν μέρει από άλλες υπηρεσίες, το κύριο αντικείμενο καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών είναι η υψηλότερη. (άρθρο 4 παρ.2 Ν.4412/2016)


3. Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών
Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες και εν μέρει από προμήθειες, το κύριο αντικείμενο καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη. (άρθρο 4 παρ.2 Ν.4412/2016)

Ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 8 του Ν.4412/2016)ΙΙ. Συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο Ι και σε άλλο νομοθετικό καθεστώς
Οι παράγραφοι 3 έως 5 εφαρμόζονται σε μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο Ι και συμβάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου II ή/και από άλλο νομικό καθεστώς, όπως οι διατάξεις του ν. 3978/2011 (Α' 137) ή/και τις διατάξεις με τις οποίες εναρμονίζεται η νομοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ (L 94). (άρθρο 4 παρ.1 Ν.4412/2016)

1. Συμβάσεις που μπορούν να χωρισθούν
Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης μπορεί να χωρισθούν αντικειμενικά, εφαρμόζεται η παρ. 4. (άρθρο 4 παρ.3 Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση συμβάσεων με αντικείμενα που εμπίπτουν στο Βιβλίο Ι και με αντικείμενα που δεν εμπίπτουν σε αυτό, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέγουν την ανάθεση είτε χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη είτε ενιαίας σύμβασης.(άρθρο 4 παρ.4 Ν.4412/2016

α. Χωριστές συμβάσεις 
Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη, η απόφαση για το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς καθεμιάς από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους. (άρθρο 4 παρ.4 Ν.4412/2016)

β. Ενιαία σύμβαση
Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύμβασης, το Βιβλίο Ι εφαρμόζεται στην προκύπτουσα μεικτή σύμβαση, ανεξαρτήτως της αξίας των μερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νομικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος από το οποίο θα διέπονταν σε διαφορετική περίπτωση τα μέρη αυτά, εκτός εάν στο άρθρο 16 [άμυνα και ασφάλεια] ορίζεται διαφορετικά.(άρθρο 4 παρ.4 Ν.4412/2016

γ. Σύμβαση παραχώρησης 
Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που περιέχουν στοιχεία συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και συμβάσεων παραχώρησης, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι, υπό τον όρο ότι, υπολογιζόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 6, η εκτιμώμενη αξία του μέρους της σύμβασης που συνιστά σύμβαση εμπίπτουσα στο Βιβλίο Ι είναι ίση ή ανώτερη από το αντίστοιχο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5. (άρθρο 4 παρ.4 Ν.4412/2016)2. Συμβάσεις που δεν μπορούν να χωριστούν
Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορεί να χωρισθούν αντικειμενικά, εφαρμόζεται η παρ. 6. Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή το μέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α' 137), εφαρμόζεται το άρθρο 16 [συμβάσεις άμυνας και ασφάλειας]. (άρθρο 4 παρ.3 Ν.4412/2016)

Όταν τα διάφορα μέρη συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωρισθούν αντικειμενικά, το ισχύον νομικό καθεστώς καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης. (άρθρο 4 παρ.6 Ν.4412/2016)

Αν η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία και από δημόσια σύμβαση έργων, το ισχύον νομικό καθεστώς, κατά την προηγούμενη παράγραφο, καθορίζεται για μεν δημόσιες συμβάσεις έργων άνω των ορίων μετά από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 41, για δε δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων μετά από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινoποιείται υποχρεωτικά στην ΕΚΑΑ. (άρθρο 4 παρ.7 Ν.4412/2016)  ΙΙΙ. Συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο Ι και στο Βιβλίο ΙΙ
Οι παράγραφοι 3 έως 5 εφαρμόζονται σε μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο Ι και συμβάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου II ή/και από άλλο νομικό καθεστώς, όπως οι διατάξεις του ν. 3978/2011 (Α' 137) ή/και τις διατάξεις με τις οποίες εναρμονίζεται η νομοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ (L 94). (άρθρο 4 παρ.1 Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση συμβάσεων τόσο με αντικείμενο που καλύπτεται από το Βιβλίο Ι, όσο και με αντικείμενο για την άσκηση δραστηριότητας που διέπεται από τις διατάξεις του Βιβλίου II, οι εφαρμοστέοι κανόνες καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από την παρ. 4, σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 226. (άρθρο 4 παρ.5 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα βλ. την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Μεικτές συμβάσεις


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions