|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Διάκριση υπηρεσιών - μίσθωσης έργου

Εκτύπωση
+
A
-

Διάκριση υπηρεσιών - μίσθωσης έργου
Ο νομικός χαρακτηρισμός της εκάστοτε υφιστάμενης έννομης σχέσης ως μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου και, συνακόλουθα, ο καθορισμός, συνεπεία του ως άνω γενόμενου χαρακτηρισμού, της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί για την επιλογή του αντισυμβαλλόμενου αναδόχου είναι ζήτημα πραγματικό και γίνεται κατόπιν, το μεν, εκτίμησης των εκτελούμενων υπηρεσιών, το δε, ερμηνείας της βούλησης των μερών.

Διακρίνεται, δε, η μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών από τη μίσθωση έργου κατά το ότι στην πρώτη οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν, κυρίως, στην παροχή εργασίας καθ' εαυτή, ιδιαίτερα με την προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων από συγκεκριμένο επιστημονικό προσωπικό, για ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός ή αποτέλεσμα της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας. Η παροχή της εργασίας εκτελείται χωρίς ο φορέας της να λαμβάνει οδηγίες και χωρίς να υποβάλλεται σε εξάρτηση ως προς τον τρόπο και χρόνο της εκτέλεσής της από τον εργοδότη, κριτήριο που διαφοροποιεί τη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Στη δε μίσθωση έργου τα συμβαλλόμενα μέρη αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση του έργου, ήτοι στο αποτέλεσμα που έχει συμφωνηθεί, η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ τους σχέσης, ανεξαρτήτως των τυχόν ιδιαίτερων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. (Ελ.Συν. Τμ.VII Πράξη 258/2011)

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υγείας  στο υδροθεραπευτήριο λουτρών. Οι συμβαλλόμενοι με την κατάρτιση της προαναφερόμενης σύμβασης δεν  απέβλεψαν στην  παραγωγή συγκεκριμένου αποτελέσματος από την εκτέλεσή της αλλά στην  παροχή  συγκεκριμένων υπηρεσιών από πρόσωπο με εξειδικευμένες γνώσεις. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 118/2012)

Η καταρτισθείσα σύμβαση, φέρει το χαρακτήρα σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και όχι σύμβασης μίσθωσης έργου, δεδομένου ότι αφενός μεν οι συμβαλλόμενοι απέβλεψαν στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από πρόσωπο με την ανάλογη γνωστική ικανότητα και ειδίκευση και όχι στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος, αφετέρου δε οι εκτελούμενες υπηρεσίες, οι οποίες συνίστανται στην οργάνωση της φιλαρμονικής ορχήστρας και στη διδασκαλία των υποψηφίων μελών της, εκ της φύσεώς  τους  συνδέονται  με  τη συνεχή λειτουργία αυτής, χωρίς, περαιτέρω, να εξαντλούνται με την πάροδο του χρόνου της σύμβασης ή με την πραγματοποίηση των μουσικών εκδηλώσεων, οι οποίες δεν οδηγούν σε αυτόματη λύση της συμβατικής σχέσης. Επομένως, η καταρτισθείσα μεταξύ των μερών σύμβαση δεν φέρει το χαρακτήρα μίσθωσης έργου αλλά σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δεν έχουν εν προκειμένω εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 353/2016)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions