|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Προμήθειες

Εκτύπωση
+
A
-

Προμήθειες

I. Έννοια

II. Προμήθειες για έργα με αυτεπιστασίαI. Έννοια
Ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο:
- την αγορά,
- τη χρηματοδοτική μίσθωση,
- τη μίσθωση ή
- τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.

Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.8 του Ν.4412/2016)II. Προμήθειες για έργα με αυτεπιστασία
Για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας υλικών για έργα, η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα δεν απαιτείται ως προϋπόθεση. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 107/2012)

Για τις ανάγκες κατασκευής έργου με αυτεπιστασία δεν αποκλείεται η προμήθεια υλικών, η μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού καθώς και η καταβολή αμοιβών και για παροχή υπηρεσιών, σε όλες δε τις ως άνω περιπτώσεις, για την ανάδειξη αναδόχων, εφαρμόζονται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους Δήμους, δηλαδή οι οικείες διατάξεις περί προμήθειας αγαθών, μισθώσεως και παροχής υπηρεσιών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 299/2014)

Η εντελλόμενη δαπάνη αφορά στην καταβολή αμοιβής για την προμήθεια υλικού (σκυροδέματος) για τις ανάγκες επισκευής του οδικού αγροτικού δικτύου, η δε φύση αυτού, αν δηλαδή πρόκειται εν προκειμένω για την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία ή για προμήθεια και εκτέλεση εργασιών (υπηρεσιών) από το προσωπικό του Δήμου, δεν επάγεται δημοσιονομικές συνέπειες ως προς τη δαπάνη διενέργειας της προμήθειας, για την ανάθεση της οποίας διενεργήθηκε αυτοτελής διαγωνιστική διαδικασία και μετά την κήρυξη άγονου του οικείου διαγωνισμού, έλαβε χώρα προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως. Κατά συνέπεια, η ως άνω σύμβαση χαρακτηρίζεται ως προμήθεια, νομίμως εντάχθηκε στον κωδικό αριθμό προμηθειών του προϋπολογισμού του Δήμου και, εφόσον δεν πρόκειται για σύμβαση έργου δεν απαιτείται μελέτη, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί εκτελέσεως έργου με αυτεπιστασία. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 299/2014)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions