|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Εξαιρούμενες συμβάσεις

Εκτύπωση
+
A
-
Εξαιρούμενες συμβάσεις

I. Συμβάσεις Βιβλίου ΙΙ (τομείς ύδατος, ενέργειας κλπ)
1. Συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο ΙΙ
2. Συμβάσεις που εξαιρούνται από το Βιβλίο ΙΙ
3. Συμβάσεις αναθέτουσας αρχής που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες

ΙΙ. Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών
1. Αγορά - μίσθωση ακινήτων
2. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων
3. Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
4. Νομικές υπηρεσίες
5. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες - δάνεια
6. Συμβάσεις εργασίας
7. Συμβάσεις πολιτικής άμυνας και πολιτικής προστασίας
8. Άλλα

ΙΙI. Άλλες εξαιρούμενες συμβάσεις
1. Συμβάσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
2. Συμβάσεις που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων
3. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος
4. Συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα


I. Συμβάσεις Βιβλίου ΙΙ (τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών)


1. Συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο ΙΙ
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών οι oποίοι, στο πλαίσιο του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338), ανατίθενται ή διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 και ανατίθενται για τις δραστηριότητες αυτές. (άρθρο 7 περιπτ.i Ν.4412/2016)


2. Συμβάσεις που εξαιρούνται από το Βιβλίο ΙΙ
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται  στις δημόσιες συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου II δυνάμει των άρθρων 237, 242 και 251. (άρθρο 7 περιπτ.ii Ν.4412/2016)


3. Συμβάσεις αναθέτουσας αρχής που παρέσει ταχυδρομικές υπηρεσίες
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται  στις δημόσιες συμβάσεις που  ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 233, σε συμβάσεις που ανατίθενται για τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται και παρέχονται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, των υπηρεσιών διαχείρισης διευθύνσεων και διαβίβασης συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
β) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν στην ονοματολογία CPV με αριθμούς αναφοράς από 66100000-1 έως 66720000-3 και στο άρθρο 240, περίπτωση δ', συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ταχυδρομικών ενταλμάτων πληρωμής και των ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων,
γ) υπηρεσίες φιλοτελισμού ή
δ) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και/ή την εναποθήκευση με άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα). (άρθρο 7περιπτ.ii  Ν.4412/2016)
 


ΙΙ. Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών

1. Αγορά - μίσθωση ακινήτων
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης ή υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών. (άρθρο 10α Ν.4412/2016)

Στην έννοια των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών δεν εμπίμπτουν οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση γης ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών. Εξάλλου, η μίσθωση ακινήτου δεν υπάγεται ούτε στην έννοια του «δημοσίου έργου» ή της «προμήθειας». (Ελ.Συν. Κλιμάκιο Z- Πράξη 356/2012)

Η εν λόγω σύμβαση δεν συνιστά σύμβαση παροχής υπηρεσιών ούτε σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών, αφού ο αντισυμβαλλομένος Δήμος (μισθωτής) δεν θα παρέχει σ’ αυτήν ή σε τρίτους κάποια δημόσια υπηρεσία, αλλά μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των προαναφερθέντων νομοθετημάτων περί αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας. Το γεγονός ότι σύμφωνα με σχετικό συμβατικό όρο, ο μισθωτής Δήμος υποχρεούται να κατασκευάσει τις αναγκαίες για την εκμετάλλευση του μισθίου πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, οι οποίες μετά τη λύση της μίσθωσης θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου, καθώς και να εγκαταστήσει τον απαραίτητο για την εκμετάλλευση του γεωθερμικού ρευστού εξοπλισμού (τα κινητά μέρη του οποίου δύναται να αποκομίσει μετά τη λύση της μίσθωσης) δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της εν λόγω σύμβασης μίσθωσης, δεδομένου ότι τα έργα αυτά έχουν, κατά τη δικαιοπρακτική βούληση των μερών, παρεπόμενο και επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση με το κύριο συμβατικό αντικείμενο που είναι η παραχώρηση της χρήσης της ανωτέρω έκτασης για την εκμετάλλευση του υπάρχοντος σε αυτήν γεωθερμικού πεδίου επ’ ωφελεία του μισθωτή.  (Ελ. Συν. Κλ.Ζ Πράξη 137/2013)

Επομένως, στην έννοια των συμβάσεων προμηθειών δεν  εμπίπτουν οι  συμβάσεις  που έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφιστάμενων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν την  απόκτηση ή   σύσταση  δικαιωμάτων επί ακινήτων. Συνεπώς, για τη σύναψη από Ο.Τ.Α. συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση υφιστάμενων γεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών τους, με αντάλλαγμα την καταβολή μισθώματος,  προέχων χαρακτήρας των οποίων  είναι η  παραχώρηση  της χρήσης και κάρπωσης ακινήτου πράγματος  και όχι η προμήθεια, μεταφορά ή παράδοση συγκεκριμένης ποσότητας ύδατος, δεν εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 81/2012)

Σχετικά με συμβάσεις ακινήτων δείτε την ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΤΑ » ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

2. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων που προορίζεται για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων ή στις συμβάσεις για το χρόνο μετάδοσης ή την παροχή προγραμμάτων που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων.

Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, οι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» και οι «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχουν την ίδια έννοια με εκείνη των περιπτώσεων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α' 190).

Το «πρόγραμμα» έχει την ίδια έννοια με εκείνη της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων.
Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό προγραμμάτων» έχει την ίδια έννοια με το «πρόγραμμα». (άρθρο 10β Ν.4412/2016)3. Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού. (άρθρο 10γ Ν.4412/2016)4. Νομικές υπηρεσίες
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε από τις κατωτέρω νομικές υπηρεσίες:

αα) νομική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (Α' 125) σε:
- διαιτησία ή συμβιβασμό που διεξάγεται σε κράτος - μέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συμβιβασμού ή
- δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή Δημοσίων αρχών κράτους - μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων,

ββ) νομικές συμβουλές για την προετοιμασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες της υποπερίπτωσης αα' της παρούσας περίπτωσης ή εάν υπάρχει απτή ένδειξη και μεγάλη πιθανότητα το ζήτημα που αφορούν οι συμβουλές να αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987,

γγ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συμβολαιογράφους,

δδ) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμπιστευματοδόχους (trustees) ή διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο στο οικείο κράτος - μέλος ή διορίζονται βάσει του δικαίου για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων,

εε) λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό κράτος - μέλος συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας. (άρθρο 10δ Ν.4412/2016)

Η ανάθεση των εν λόγω νομικών υπηρεσιών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ., με τις οποίες καθορίζονται κατά τρόπο περιοριστικό οι προϋποθέσεις για την προσφυγή είτε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης είτε σε απευθείας ανάθεση για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των Δήμων, ενόψει του ειδικότερου ως προς το εν λόγω ζήτημα χαρακτήρα της διάταξης 72 του ν. 3852/2010, λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. η αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων των Δήμων δεν προκύπτει με βάση υποβληθείσα σε σχετικώς διενεργηθείσα διαγωνιστική διαδικασία οικονομική προσφορά, αλλά καθορίζεται με τρόπο που προσιδιάζει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης, δηλαδή είτε με βάση τις καθοριζόμενες στον Κώδικα Δικηγόρων αμοιβές είτε, σε περίπτωση υπέρβασης αυτών, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανακαλεί ουσιαστικά αντίθετη κρίση της Ελ.Συν.Κλιμ.Ζ Πράξη 48/2014. (Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 2307/2014- Μη αναθεωρητέα από την Ελ. Συν. Τμ. Μείζονος- Επταμελούς Σύνθεσης Απόφαση 3411/2014)

Σχετικά με την ανάθεση νομικών υπηρεσιών, δείτε την ενότητα ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 6111.02 Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου.


5. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες - δάνεια
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α' 195), υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες και συναλλαγές με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. (άρθρο 10ε Ν.4412/2016)

Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. (άρθρο 10στ Ν.4412/2016)

Σχετικά με τη σύναψη δανείων δείτε την ενότητα  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΒΕΒΑΙΩΣΗ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ » ΔΙΑΦΟΡΑ » Δανεισμός Δήμων


6. Συμβάσεις εργασίας
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν συμβάσεις εργασίας. (άρθρο 10ζ Ν.4412/2016)


7. Συμβάσεις πολιτικής άμυνας και πολιτικής προστασίας
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 και 85143000-3 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη διακομιδή ασθενών. (άρθρο 10η Ν.4412/2016)


8. Άλλα
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές με σιδηρόδρομο ή μετρό (άρθρο 10θ Ν.4412/2016)

Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που εμπίπτουν στους κωδικούς του CPV 79341400-0, 92111230-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από πολιτικό κόμμα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας. (άρθρο 10ι Ν.4412/2016)


ΙΙI. Άλλες εξαιρούμενες συμβάσεις

1. Συμβάσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών, των οποίων κύριο αντικείμενο είναι να επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές:
- η διάθεση ή η εκμετάλλευση δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή
- η παροχή στο κοινό μιας ή περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Για τους σκοπούς του άρθρου 8 του Ν.4412/2016, οι όροι «δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» και «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» έχουν την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 2 του ν. 4070/2012 (Α' 82) (άρθρο 8 Ν.4412/2016)2. Συμβάσεις που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων διαφορετικές από εκείνες του Βιβλίου I και οι οποίες προβλέπονται σε οποιοδήποτε από τα εξής:
α) νομικό μέσο που δημιουργεί διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, όπως διεθνής συμφωνία, που έχει συναφθεί, σύμφωνα με τις Συνθήκες, μεταξύ κράτους - μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη τους,
β) διεθνή οργανισμό.

Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή και στην Αρχή όλα τα νομικά μέσα που προβλέπονται στην περίπτωση α'. Οι αρμόδιοι φoρείς και όργανα υποχρεούνται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι αναγκαία για την κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου. (άρθρο 9 παρ.1 Ν.4412/2016)

Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αναθέτει ή διοργανώνει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με κανόνες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, εφόσον οι δημόσιες συμβάσεις και οι σχετικοί διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή ίδρυμα. Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που συγχρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. (άρθρο 9 παρ.2 Ν.4412/2016)

Το άρθρο 17 εφαρμόζεται στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελέτης που αφορούν θέματα άμυνας και ασφάλειας και ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται επί των ανωτέρω συμβάσεων και διαγωνισμών μελέτης. (άρθρο 9 παρ.3 Ν.4412/2016)3. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος
Το Βιβλίο Ι δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μία αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε ομάδα αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει διατάξεων νόμου ή δημοσιευμένων διοικητικών πράξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τη ΣΛΕΕ. (άρθρο 11 Ν.4412/2016)
 

4. Συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα
Δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions