|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Υπαγόμενοι φορείς

Εκτύπωση
+
A
-

Υπαγόμενοι φορείς

I. Αναθέτουσες αρχές

ΙΙ. Υπαγόμενοι φορείς
1. Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίουΙ. Αναθέτουσες αρχές
Το Βιβλίο I (άρθρα 3 έως 221) θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που πραγματοποιούνται από αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του N.4412/2016. (άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται:
- το κράτος,
- οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης,
- οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου
- ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου [...]. (άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ.1α του Ν.4412/2016)
 
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής δράσης που προβλέπεται στην Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων 2016-2020, προβαίνει στη δημοσιοποίηση της πρώτης έκδοσης του Μητρώου Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από τα πληροφοριακά Συστήματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και τα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση αυτών από τους ίδιους τους φορείς.

Για προσθήκες / ενημερώσεις των στοιχείων του Μητρώου, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο registry@eaadhsy.gr

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΜητρώοΙΙ. Υπαγόμενοι φορείς

1. Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
Για το σκοπό του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 και για τις ανάγκες του Βιβλίου I ο όρος «αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης» περιλαμβάνει τις ενδεικτικά απαριθμούμενες στα επίπεδα NUTS 1, 2 και 3 και μικρότερες διοικητικές μονάδες ως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (άρθρο 2 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. (άρθρο 1 παρ.1 του Ν.3852/2010)

Συνεπώς, οι Δήμοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016.


2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου
Ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα,
β) έχουν νομική προσωπικότητα και
γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, (άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ.4 του Ν.4412/2016)

Σημ. ΔημοςΝΕΤ: Βάσει του ανωτέρω ορισμού θεωρούμε ότι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι:

α. Τα δημοτικά ΝΠΔΔ
Υπάγονται καθώς πληρούν όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Συμπεριλαμβάνονται οι Σχολικές Επιτροπές. (ΥΠ.ΕΣ. 3893/02.02.2017)

β. Οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις
Υπάγονται καθώς πληρούν όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/2006, η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων, διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.. Σημειώνεται, επίσης, ότι το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/2006, που προέβλεπε ότι "το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συντάσσει αντίστοιχους κανονισμούς στο πλαίσιο των ανωτέρω κανόνων" καταργήθηκε από την περιπτ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.

γ. Οι Δ.Ε.Υ.Α.
Υπάγονται καθώς πληρούν όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Βλ. όμως ειδικότερα τις ρυθμίσεις του Βιβλίου ΙΙ.

δ. Οι δημοτικές ανώνυμες εταιρίες
Υπάγονται καθώς πληρούν όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν.3463/2006, η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων,προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.

ε. Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ
Υπάγονται καθώς πληρούν όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 541/2013), εφόσον δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα (ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007). Επιπλέον, η διάταξη της παρ.7 του άρθρου 265 του Ν.3463/2006, που προέβλεπε ότι η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις ανώνυμες  εταιρείες Ο.Τ.Α. διενεργείται βάσει κανονισμού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό  συμβούλιο της εταιρείας, καταργήθηκε με την περιπτ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.

στ. Οι κοινές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ
Υπάγονται μόνο εάν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι η διάταξη της παρ.7 του άρθρου 265 του Ν.3463/2006, που προέβλεπε ότι η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. διενεργείται βάσει κανονισμού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, καταργήθηκε με την περιπτ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.

ζ. Οι αστικές εταιρίες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Υπάγονται καθώς πληρούν όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις.  Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 267 του Ν.3463/2006, η σύναψη  συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις αστικές εταιρείες  Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions