|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. » Παιδικοί Σταθμοί

Εκτύπωση
+
A
-

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών σταθμών
Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών σταθμών δείτε την ενότητα:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » Ν.Π.Δ.Δ. » Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας - Παιδικοί Σταθμοί 

Μεταφορά νηπίων προς και από το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό
Μη νομίμως το ΝΠΔΔ ανέθεσε τη μεταφορά των νηπίων προς και από το Δημοτικό Σταθμό σε αυτοκινητιστές ΤΑΞΙ, διότι με την ανάθεση αυτή υπερέβη το όρια της ιδίας αρμοδιότητας, η οποία καθορίζεται από τη δεδηλωμένη βούληση του νομοθέτη να συνδέσει την αρμοδιότητα των παιδικών σταθμών για τη μεταφορά νηπίων και, συνακόλουθα, τη δαπάνη που αυτή συνεπάγεται, με την χρήση σχολικού λεωφορείου και την επίδειξη από αυτούς αυξημένης επιμέλειας και προσοχής κατά τη μεταφορά που αναλαμβάνουν. Περαιτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 83 παρ. 2 του κυρωθέντος με το ν. 3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄ 114), αφού οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στο όλως διάφορο ζήτημα της εκτέλεσης, και δη αποκλειστικώς με ιδιόκτητα μέσα ή λεωφορεία, συγκοινωνιακού έργου από τους Δήμους, και όχι από τα δημοτικά νομικά πρόσωπα. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 207/2014 - Μη ανακλητέα με την Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 3/2015)

ΟΜΩΣ ανάθεση μεταφοράς νηπίων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. Το ΝΠΔΔ, που είναι αρμόδιο για την ίδρυση και τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου, ο όποιος έχει σκοπό την φροντίδα και φύλαξη των νηπίων περιλαμβάνει και τη μεταφορά αυτών από και προς το σταθμό αυτό, και η οποία υλοποιείται, εν προκειμένω, με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης ταξί. Τούτο άλλωστε προβλέπεται και από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 98/2015)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions