|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Οικονομικοί φορείς

Εκτύπωση
+
A
-

Οικονομικοί φορείς

Ι. Ορισμοί
1. Οικονομικός φορέας
2. Προσφέρων
3. Υποψήφιος

ΙΙ. Νομική μορφή
1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο
2. Αναφορά στοιχείων προσωπικού
3. Ένωση οικονομικών φορέων
4. MME (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

ΙΙΙ. Εγκατάσταση συμμετεχόντων


Ι. Ορισμοί

1. Οικονομικός φορέας
Ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε:
- φυσικό ή
- νομικό πρόσωπο ή
- δημόσιος φορέας ή
- ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων,
- συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων,
που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 11 του Ν. 4412/2016)


2. Προσφέρων
Ως «προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 12 του Ν. 4412/2016)


3. Υποψήφιος
Ως «υποψήφιος» νοείται οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση συμμετοχής:
- σε κλειστή διαδικασία,
- σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση,
- σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
- σε ανταγωνιστικό διάλογο ή
- σε σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 13 του Ν. 4412/2016)


4. MME (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
Η επιχείρηση είναι έννοια καταρχήν οικονομική, συνδεομένη δηλαδή με την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών δια των περιορισμένων μέσων. Συναφής προς την έννοια της επιχειρήσεως είναι η έννοια της
εκμετάλλευσης, η οποία όμως έχει τεχνικό χαρακτήρα. Και οι δύο έννοιες εκφράζουν τον συνδυασμό των παραγωγικών μέσων προς επίτευξη ενός αποτελέσματος, ήτοι της παραγωγής αγαθών ή της παροχής
υπηρεσιών. Διαφέρουν όμως κατά τον σκοπό. Μοναδικός σκοπός της εκμεταλλεύσεως είναι η παραγωγή των αγαθών ή υπηρεσιών. Αντιθέτως για την επιχείρηση η παραγωγή των αγαθών ή η προσφορά των υπηρεσιών
αποτελεί απλώς μέσο για την επιτυχία ορισμένου οικονομικού σκοπού στο πλαίσιο της συναλλακτικής οικονομίας.

Η επιχείρηση είναι έννοια ευρύτερη της εκμεταλλεύσεως, την ύπαρξη της οποίας προϋποθέτει. Είναι δε νοητή η ύπαρξη εκμεταλλεύσεως, η οποία δεν αποτελεί επιχείρηση, όπως και η ύπαρξη επιχειρήσεως περιεχούσης πλείονας εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων: Επιχείρηση, καταρχάς, θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη
νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που
ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα
50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜΜΕ ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Στο άρθρο 3 του Παραρτήματος της Σύστασης γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων των επιχειρήσεων: ποιες είναι ανεξάρτητες, ποιες έχουν συμμετοχές που δεν συνεπάγονται θέση ελέγχου (συνεργαζόμενες επιχειρήσεις), ή ποιες είναι συνδεδεμένες με άλλες επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα η οικονομική πραγματικότητα των ΜΜΕ και να αποκλειστούν από τον oρισμό οι όμιλοι επιχειρήσεων των οποίων η οικονομική ισχύς υπερβαίνει εκείνη μιας ΜΜΕ.

Επιπρόσθετα, και για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται αναγκαίο να επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ανήκει σε δημόσιο οργανισμό ή
δημόσιο φορέα δεν θεωρούνται ΜΜΕ.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κυριαρχούν στην ελληνική οικονομία, αντιπροσωπεύοντας το 72% της προστιθέμενης αξίας και το 86% της απασχόλησης. Η αναλογία αυτή είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι
για το υπόλοιπο της ΕΕ (58% και 67% αντίστοιχα). Οι ελληνικές ΜΜΕ βασίζονται στις πολύ μικρές εταιρείες περισσότερο από την πλειονότητα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Οι ΜΜΕ παρέχουν το 80% του
συνόλου των θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα, σχεδόν το 95% στον τομέα των κατασκευών και περίπου το 90% στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Θα πρέπει να αναφερθεί και να τονιστεί ότι , σύμφωνα με τα στοιχεία και τα ποσοστά που αποτυπώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο SBA 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επίδοση της Ελλάδας στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και δημόσιων συμβάσεων δείχνει ότι οι ΜΜΕ τείνουν να συμμετέχουν στις δημόσιες προσφορές πολύ περισσότερο από ό,τι γενικά στην ΕΕ. Σε κανένα άλλο από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ δεν αντιπροσωπεύουν οι ΜΜΕ το σύνολο της αξίας των δημοσίων συμβάσεων που συνήφθησαν (78% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 29%) στο πλαίσιο του ν. 3982/2011 “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α). Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που υπέγραψαν τις εν λόγω συμβάσεις πρέπει να περιμένουν τριπλάσιο χρόνο σε σχέση με τους ομολόγους τους στην ΕΕ για να πληρωθούν (109 ημέρες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 28 ημέρες).

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην Οδηγία 17 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην οποία αναπτύσοονται οι θεματικές κατηγορίες για τις ΜΜΕ που συνέχονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο, τον ν.4412/2016.


ΙΙ. Νομική μορφή

1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο


Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. (άρθρο 254 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)


2. Αναφορά στοιχείων προσωπικού

Ωστόσο, στην περίπτωση των συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και των συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν επιπλέον υπηρεσίες ή εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στις προσφορές ή στις αιτήσεις συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των μελών του προσωπικού που επιφορτίζεται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης. (άρθρο 254 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)


3. Ένωση οικονομικών φορέων

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. (άρθρο 254 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, που αναφέρονται στα άρθρα 303 έως 309, εφόσον αυτό αιτιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.

Όροι που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης από τέτοιου είδους ενώσεις οικονομικών φορέων, διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε μεμονωμένους συμμετέχοντες, πρέπει επίσης να δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους και να είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας. (άρθρο 254 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την περίπτ.50 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)

Ανεξαρτήτως της παρ. 2, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η σχετική μεταβολή είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση συμβάσεων έργου, η νομική μορφή της αναδόχου - ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου). (άρθρο 254 παρ. 4 του Ν. 4412/2016)

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 254 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)


ΙΙΙ. Εγκατάσταση συμμετεχόντων

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. (άρθρο 255 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Στο βαθμό που καλύπτεται από τα Παραρτήματα 3, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος I' της ΣΔΣ, καθώς και από τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 224 επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. (άρθρο 255 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Ως «κράτος - μέλος» νοείται κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 36 του Ν.4412/2016)

Ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 37 του Ν.4412/2016)

Ως «Ένωση» νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 38 του Ν.4412/2016)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions