|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Μεικτές συμβάσεις

Εκτύπωση
+
A
-

Μεικτές συμβάσεις

Ι. Συμβάσεις διαφορετικών ειδών που εμπίπτουν στο Βιβλίο ΙΙ
1. Μικτές συμβάσεις διαφορετικών ειδών
2. Μικτές συμβάσεις με εξαιρούμενες υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες
3. Μικτές συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών

ΙΙ. Συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο IΙ και σε άλλο νομοθετικό καθεστώς
1. Συμβάσεις που μπορούν να χωρισθούν
2. Συμβάσεις που δεν μπορούν να χωριστούν

ΙΙΙ. Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητεςΙ. Συμβάσεις διαφορετικών ειδών που εμπίπτουν στο Βιβλίο ΙΙ

Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται σε μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο διαφορετικά είδη συμβάσεων, το σύνολο των οποίων εμπίπτει στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338). (άρθρο 225 παρ.1 του Ν.4412/2016)

1. Μικτές συμβάσεις διαφορετικών ειδών
Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης. (άρθρο 225 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Συμβάσεις εγκατάστασης τηλεμετρικών συστημάτων σε δίκτυα ύδρευσης Δήμων και ΔΕΥΑ. Αποτελούν μικτές συμβάσεις με προέχον στοιχείο και κύριο αντικείμενο την προμήθεια. (ΓνΝΣΚ 403/2014)

Βλ. παρακάτω για συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών.


2. Μικτές συμβάσεις με εξαιρούμενες υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες
Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες κατά την έννοια της ενότητας 1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV [Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς] του Βιβλίου ΙΙ και εν μέρει από άλλες υπηρεσίες το κύριο αντικείμενο καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή αγαθών είναι η υψηλότερη. (άρθρο 225 παρ.2 του Ν.4412/2016)


3. Μικτές συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών
Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες και εν μέρει από αγαθά, το κύριο αντικείμενο καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή αγαθών είναι η υψηλότερη. (άρθρο 225 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 8 του Ν.4412/2016)ΙΙ. Συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο IΙ και σε άλλο νομοθετικό καθεστώς
Οι παράγραφοι 3 έως 5 εφαρμόζονται σε μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο ΙΙ και συμβάσεις που διέπονται από άλλο νομικό καθεστώς.

1. Συμβάσεις που μπορούν να χωρισθούν
Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης είναι αντικειμενικά διαιρετά, εφαρμόζεται η παράγραφος 4. Όταν τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν είναι αντικειμενικά διαιρετά, εφαρμόζεται η παράγραφος 5. (άρθρο 225 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση συμβάσεων με αντικείμενα που εμπίπτουν στο Βιβλίο ΙΙ και με αντικείμενα που δεν εμπίπτουν σε αυτό, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν την ανάθεση είτε χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη είτε ενιαίας σύμβασης. (άρθρο 225 παρ.4 του Ν.4412/2016)

α. Χωριστές συμβάσεις
Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη, η απόφαση για το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς καθεμίας από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους. (άρθρο 225 παρ.4 του Ν.4412/2016)

β. Ενιαία σύμβαση
Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύμβασης, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρμόζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 244, στην προκύπτουσα μεικτή σύμβαση, ανεξαρτήτως της αξίας των μερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νομικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος από το οποίο θα διέπονταν σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω μέρη. (άρθρο 225 παρ.4 του Ν.4412/2016)

γ. Σύμβαση παραχώρησης
Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που περιέχουν στοιχεία συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και συμβάσεων παραχώρησης, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται υπό τον όρο ότι, υπολογιζόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 236, η εκτιμώμενη αξία του μέρους της σύμβασης που αποτελεί σύμβαση που εμπίπτει στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) είναι ίση ή ανώτερη από το αντίστοιχο όριο που ορίζεται στο άρθρο 235. (άρθρο 225 παρ.4 του Ν.4412/2016)


2. Συμβάσεις που δεν μπορούν να χωριστούν
Όταν τα διαφορετικά μέρη συγκεκριμένης σύμβασης δεν είναι αντικειμενικά διαιρετά, το νομικό καθεστώς που διέπει τη σύμβαση καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης. (άρθρο 225 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Τονίζεται πως ο καθορισμός του κατά πόσον τα διάφορα μέρη μπορούν να διαχωριστούν ή όχι, θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά περίπτωση, χωρίς να επαρκεί η δεδηλωμένη ή εκτιμώμενη πρόθεση του αναθέτοντος φορέα να θεωρήσει αδιαίρετες τις διάφορες πτυχές που συνθέοτυν μια μεικτή σύμβαση. Η πρόθεση αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία που είαναι ικανά να την αιτιολογήσουν και να δικαιολογήσουν την ανάγκη να συναφθεί ενιαία σύμβαση. Μια τέτοια αιτιολογημένη ανάγκη να συναφθεί ενιαία σύμβαση μπορεί να υφίσταται, για παράδειγμα, στην περίπτωση κατασκευής ενός κτιρίου, μέρος του οποίου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τον σχετικό αναθέοντα φορέα ενώ άλλο μέρος του πρόκειται να λειτουργήσει βάσει παραχώρησης, φερ' ειπείν ως χώρος στάθμευσης για το κοινό. Διευκρινίζεται επίσης πως η ανάγκη σύναψης ενιαίας σύμβασης μπροεί να οφείλεται και σε τεχνικούς και σε οικονομικούς λόγους. (Αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016)


ΙΙΙ. Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες
Στην περίπτωση συμβάσεων που προορίζονται να καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για κάθε δραστηριότητα ή την ανάθεση ενιαίας σύμβασης. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε επιμέρους δραστηριότητας.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 225, όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν οι παράγραφοι 2 και 3. Ωστόσο, όταν μία από τις σχετικές δραστηριότητες εμπίπτει στο άρθρο 346 ΣΛΕΕ ή στο ν. 3978/2011 (Α' 137), ισχύει το άρθρο 245.

Η επιλογή ανάμεσα στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης ή στην ανάθεση πολλών χωριστών συμβάσεων δεν μπορεί, ωστόσο, να αποφασισθεί με σκοπό την εξαίρεση της σύμβασης ή των συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής είτε του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) είτε, κατά περίπτωση, του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221). (άρθρο 226 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Μια σύμβαση που προορίζεται να καλύψει πολλαπλές δραστηριότητες υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν για την κύρια δραστηριότητα για την οποία προορίζεται. (άρθρο 226 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο προσδιορισμός της κύριας δραστηριότητας για την οποία προορίζεται η σύμβαση μπορεί να βασίζεται σε ανάλυση των απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να πληροί η συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία διενεργείται από τον αναθέτοντα φορέα με σκοπό να εκτιμηθεί η αξία της σύμβασης και να συνταχθούν τα έγγραφα της σύμβασης. (Αιτιολογική Έκθεση)

Στην περίπτωση συμβάσεων για τις οποίες είναι αντικειμενικά αδύνατον να προσδιοριστεί η κύρια δραστηριότητα για την οποία προορίζεται, οι ισχύοντες κανόνες καθορίζονται, σύμφωνα με τα σημεία α', β' και γ':

α) η σύμβαση ανατίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου Ι αν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο Βιβλίο ΙΙ και η άλλη στο Βιβλίο Ι

β) η σύμβαση ανατίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ αν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο Βιβλίο ΙΙ και η άλλη στις διατάξεις με τις οποίες εναρμονίζεται η νομοθεσία στην Οδηγία 2014/23

γ) η σύμβαση ανατίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ αν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο Βιβλίο ΙΙ και η άλλη δεν υπάγεται ούτε στο Βιβλίο ΙΙ, ούτε στο Βιβλίο Ι, ούτε στις διατάξεις με τις οποίες εναρμονίζεται η νομοθεσία στην Οδηγία 2014/23. (άρθρο 226 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως επί παραδείγματι στην αγορά ενός μόνο εξοπλισμού για την εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν είναι διαθέσιμες πληροφορίες που να επιτρέπουν την εκτίμηση του αντίστοιχου βαθμού χρήσης, περίπτωση κατά την οποία ίσως είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσδιοριστεί η κύρια δραστηριότητα για την οποία προορίζεται η σύμβαση, διευκρινίζεται ότι η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου Ι εάν μια από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο Βιβλίο ΙΙ και η άλλη στο Βιβλίο Ι, όπως και στην περίπτωση που μια από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο Βιβλίο ΙΙ και η άλλη στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπως στην ανωτέρω, κατά την οποία υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού της κύριας δραστηριότητας, διευκρινίζεται πως η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ εάν μια από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο Βιβλίο ΙΙ και η άλλη δεν υπάγεται ούτε στα Βιβλία Ι και ΙΙ ούτε στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ. (Αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016)


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions