|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ » Πληρωμές τεχνικών έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ)

Εκτύπωση
+
A
-
 


Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος

Τίτλος

Πληρωμές τεχνικών έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ)

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία


Δείτε την ενότητα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ » ΔΙΑΦΟΡΑ » Πληρωμές από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος

Α. Πληρωμή λογαριασμών δημοσίων έργων

 

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποστέλλει η υπηρεσία που εκτελεί το έργο στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα εξής:
-Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.
-Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο αναγράφει,
α) στον πρώτο λογαριασμό τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της για την ανάθεση της σύμβασης, τη σύμβαση, την εγγυητική επιστολή (Ε/Ε) καλής εκτέλεσης, την αναγγελία στο ΙΚΑ περί έναρξης εργασιών αναδόχου, τα επιμετρητικά σχέδια, τυχόν πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και λοιπές βεβαιώσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας,
β) στους επόμενους μετά τον πρώτο λογαριασμό αναγράφεται επιπρόσθετα η ύπαρξη τυχόν ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (ΑΠΕ), καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικών δεδομένων του έργου (παρατάσεις προθεσμίας, συμπληρωματικές συμβάσεις κ.λπ.) καθώς και τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, και
γ) στον προτελικό λογαριασμό, τηρείται και πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
-Λογαριασμός/πιστοποίηση, με συνοπτική και αναλυτική επιμέτρηση υπογεγραμμένη κατά σελίδα από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο, εγκεκριμένη από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στον τελικό λογαριασμό, απαιτείται και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. (υποπερίπτ. αα περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

Υποβάλλονται επιπρόσθετα από την Υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στην οικονομική υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Αποδείξεις για την πληρωμή των προβλεπόμενων κρατήσεων και φόρων.
-Τιμολόγιο αναδόχου.
-Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής (περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))
-Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ, όπου απαιτείται.
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ ή και Ι.Κ.Α έργου και εταιρείας, όπου απαιτείται. (περίπτ.ι παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


Β. Πληρωμή λογαριασμών έργων με συμβάσεις παραχώρησης
(Καταβολή χρηματοδοτικής συμβολής Δημοσίου και πρόσθετης χρηματοδοτικής συμβολής Δημοσίου, αποζημιώσεων προς παραχωρησιούχο, δαπανών πάσης φύσεως εργασιών εκτελούμενων διά του παραχωρησιούχου, όπως απολογιστικές εργασίες πάσης φύσεως, συμπληρωματικές εργασίες καθώς και συμβατικές εργασίες μη περιλαμβανόμενες στο κατ' αποκοπή τίμημα)

 

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποστέλλει η υπηρεσία που εκτελεί το έργο στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα εξής:
-Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων καθώς και το οικείο άρθρο της Σύμβασης Παραχώρησης (όπου απαιτείται).
-Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή στον πρώτο λογαριασμό, η υπηρεσία που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως κάθε σχετική συμφωνία/σύμβαση, τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, αναγγελία στο ΙΚΑ περί έναρξης εργασιών αναδόχου (όπου απαιτείται), τυχόν Υπουργική Απόφαση για εκτέλεση/ πληρωμή εργασιών κ.α. Σε επόμενους λογαριασμούς αναγράφεται οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικών δεδομένων του έργου (παρατάσεις προθεσμίας, ΑΠΕ, συμπληρωματικές συμβάσεις κ.λπ.) καθώς και τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές.
-Λογαριασμός/πιστοποίηση, με επισυναπτόμενο πιστοποιητικό του Ανεξάρτητου Μηχανικού περί επίτευξης του σχετικού Οροσήμου ή με επισυναπτόμενη βεβαίωση απολογιστικών δαπανών από οικείο φορέα, καθώς και πιστοποίηση περί της καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης εκ μέρους του Παραχωρησιούχου.
-Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης. (υποπερίπτ. ββ περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

Υποβάλλονται επιπρόσθετα από την Υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στην οικονομική υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Αποδείξεις για την πληρωμή των προβλεπόμενων κρατήσεων και φόρων.
-Τιμολόγιο αναδόχου.
-Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής (περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))
-Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ, όπου απαιτείται.
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ ή και Ι.Κ.Α έργου και εταιρείας, όπου απαιτείται. (περίπτ.ι παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


Γ. Για βλάβες από ανωτέρα βία

 

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποστέλλει η υπηρεσία που εκτελεί το έργο στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα εξής:
-Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.
-Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία, που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως τη δήλωση του αναδόχου (περιγραφή της αιτίας - ανωτέρα βία, αίτημα αποζημίωσης για αποκατάσταση), το πρωτόκολλο διαπίστωσης για το είδος και το ποσό των ζημιών, την αιτία, την απαιτούμενη δαπάνη για επανόρθωση κ.λπ. και την απόφαση αρμοδίου οργάνου για την έγκρισή του.
-Πιστοποίηση εκτέλεσης εργασιών.
-Βεβαίωση περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην εργολαβία καθώς και αναλυτική τεκμηρίωση περί της μη κάλυψης του κινδύνου από τυχόν υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο. (υποπερίπτ. γγ περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

Υποβάλλονται επιπρόσθετα από την Υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στην οικονομική υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Αποδείξεις για την πληρωμή των προβλεπόμενων κρατήσεων και φόρων.
-Τιμολόγιο αναδόχου.
-Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής (περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))
-Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ, όπου απαιτείται.
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ ή και Ι.Κ.Α έργου και εταιρείας, όπου απαιτείται. (περίπτ.ι παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


Δ. Για απολογιστικές εργασίες

 

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποστέλλει η υπηρεσία που εκτελεί το έργο στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα εξής:
-Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.
-Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία, που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της όπως την απόφαση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, η οποία δικαιολογεί την ανάγκη εκτέλεσης των απολογιστικών εργασιών και καθορίζει το είδος και την έκταση αυτών και την απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία θα αναγράφεται το προς διάθεση ποσό για την εκτέλεση των εργασιών απολογιστικά, το είδος εργασιών και η χρονολογία περαίωσης αυτών, συγκεντρωτική κατάσταση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με τα παραστατικά στοιχεία (προμήθειες, ημερομίσθια κλπ) και την επιμέτρηση των απολογιστικών εργασιών που εκτελέστηκαν.
-Πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών που εκτελέσθηκαν και την απόφαση έγκρισης του
. (υποπερίπτ. δδ περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

Υποβάλλονται επιπρόσθετα από την Υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στην οικονομική υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Αποδείξεις για την πληρωμή των προβλεπόμενων κρατήσεων και φόρων.
-Τιμολόγιο αναδόχου.
-Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής (περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))
-Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ, όπου απαιτείται.
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ ή και Ι.Κ.Α έργου και εταιρείας, όπου απαιτείται. (περίπτ.ι παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


Ε. Προκαταβολές για πρώτη εγκατάσταση και για υλικά/μηχανήματα, που ενσωματώνονται στο έργο

 

-Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.
-Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών, που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο, αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της κατά περίπτωση, όπως το πρακτικό εγκατάστασης εργοταξίου του αναδόχου, την αίτηση του αναδόχου, την εγγυητική επιστολή και τα στοιχεία της, τα στοιχεία του λογαριασμού o οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την καταβολή του ποσού της προκαταβολής για υλικά ή μηχανήματα που θα ενσωματωθούν στο έργο και θα κινείται με έγγραφες εντολές της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο προς την Τράπεζα, έγκριση της υπηρεσίας για τα ως άνω υλικά ή μηχανήματα.
-Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης.
-Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής. (υποπερίπτ. εε περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

Υποβάλλονται επιπρόσθετα από την Υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στην οικονομική υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ, όπου απαιτείται.
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ ή και Ι.Κ.Α έργου και εταιρείας, όπου απαιτείται. (περίπτ.ι παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


ΣΤ. Για αποζημιώσεις από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων

 

Παρακατάθεση αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:
-Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.
-Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο, αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως απόφαση του αρμοδίου οργάνου δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση ακινήτου, δικαστική απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης ή πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί εξώδικου συμβιβασμού που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, κτηματολογικός πίνακας απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών ή επισημειωματική πράξη/βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου επί του πίνακα υπολογισμού και παρακατάθεσης αποζημίωσης ότι έγινε ακριβής μεταφορά των σχετικών κτηματολογικών πληροφοριών.
-Πίνακας υπολογισμού και παρακατάθεσης αποζημιώσεων, ο οποίος συντάσσεται με βάση τον κτηματολογικό πίνακα, θεωρημένος από το αρμόδιο όργανο, σε δύο (2) αντίτυπα στον οποίο περιλαμβάνονται ανά ιδιοκτησία τα στοιχεία του φερόμενου ιδιοκτήτη, τα είδη και οι ποσότητες των απαλλοτριούμενων περιουσιακών στοιχείων (έδαφος, επικείμενα κ.λπ.), η τιμή μονάδος αποζημίωσης, τυχόν συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε ιδιοκτησίας ή και αποζημιώσεων επικειμένων λόγω επίταξης, η συνολική αποζημίωση για κάθε ιδιοκτησία και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτεί η λογιστικοποίηση της δαπάνης.
-Απόφαση εκκαθάρισης της δαπάνης.
-Δήλωση μεταβίβασης ακινήτων, θεωρημένη από τη ΔΟΥ.
Εφόσον η αποζημίωση καταβάλλεται απευθείας στους δικαιούχους απαιτείται επιπρόσθετα:
-Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου του αρμόδιου Δικαστηρίου ή απόφαση διοικητικής αναγνώρισης του άρθρου 27 του Ν. 2882/2001.
-Νομιμοποιητικό έγγραφο εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
-Φορολογική ενημερότητα.
-Ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον ο δικαιούχος έχει εμπορική ιδιότητα ή είναι νομικό πρόσωπο.
-Πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ, ότι έχει καταβληθεί ο φόρος κληρονομιάς στις περιπτώσεις που το απαλλοτριούμενο ακίνητο έχει περιέλθει στον δικαιούχο με κληρονομική διαδοχή
. (υποπερίπτ. στστ περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


Ζ. Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ

 

-Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.
-Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία, που εκτελεί το έργο, αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της δαπάνης.
-Αναλυτικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης
(υποπερίπτ. ζζ περίπτ.α παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


Η. Δικαιολογητικά πληρωμής λοιπών έργων (π.χ. έργων που υλοποιούνται με αυτεπιστασία και περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού, μετακινήσεις κλπ)

 

-Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής και στην οποία αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των ωφελούμενων ή του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.
-Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία, που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), αποφάσεις οργάνων για τυχόν πρόσθετη ή υπερωριακή εργασία, φύλλα χρονοχρέωσης προσωπικού, βεβαίωση αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων στην ΗΔΙΚΑ, όπου προβλέπεται κ.α.
-Βεβαίωση - πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου από τα όργανα της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο και από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, όπου απαιτείται. Στη βεβαίωση - πιστοποίηση καταγράφονται λεπτομερώς τα υποβληθέντα από τον δικαιούχο της πληρωμής δικαιολογητικά - παραδοτέα (αντίστοιχα της κάθε δόσης, όπως αναφέρονται και στη σύμβαση) και αξιολογηθέντα από την αρμόδια Υπηρεσία.
(περίπτ.γ παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

Υποβάλλονται επιπρόσθετα από την Υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στην οικονομική υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ, όπου απαιτείται.
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ ή και Ι.Κ.Α έργου και εταιρείας, όπου απαιτείται. (περίπτ.ι παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))


Σε ειδικές περιπτώσεις δαπανών εφαρμόζονται κατά περίπτωση:

αα. Αμοιβές προσωπικού
Τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥΔ (αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/5.2.2013, ΦΕΚ Β'292/2013) ή στην ΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 4314/2014, ή σε άλλη ανάλογη απόφαση (περίπτ.γ παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

ββ. Μετακινήσεις προσωπικού
-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση και εκκαθάριση των προβλεπόμενων, από το θεσμικό πλαίσιο του φορέα, δαπανών. (περίπτ.γ παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

γγ. Επιχορήγηση ποσού που αντιστοιχεί σε δαπάνες που υπολογίζονται στη βάση επιλογών απλοποιημένου κόστους
-Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις απόδοσης του συγκεκριμένου ποσού
-Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά προβλέπονται στο ισχύον σύστημα διαχείρισης του αντίστοιχου προγράμματος ή στην Απόφαση Ένταξης (περίπτ.γ παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


Θ. Δικαιολογητικά χρηματοδότησης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση έργων

 

-Αίτηση του νομικού προσώπου που εκτελεί το έργο στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία για την καταβολή της χρηματοδότησης, στην οποία επισυνάπτεται η απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα ή το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου και η τεκμηρίωση της ύπαρξης υφιστάμενων ή προγραμματισμένων αναγκών για πληρωμές του έργου.
-Αντίγραφο της εντολής κατανομής του διατάκτη της ΣΑΕ (υπουργού ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου) ή αντίγραφο απόφασης διάθεσης πίστωσης με το ποσό της πληρωμής.
-Παραστατικό είσπραξης του ΝΠΙΔ, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο, όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
-Στις επόμενες μετά την πρώτη δόσεις της χρηματοδότησης και όταν απαιτούνται πολλές πληρωμές, βεβαίωση από την οποία προκύπτει η πληρωμή από το νομικό πρόσωπο σημαντικού τμήματος (τουλάχιστον 70%) των προηγούμενων δόσεων της χρηματοδότησης.
-Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται και για την πληρωμή δαπανών υπολογιζόμενων με επιλογές απλοποιημένου κόστους, είναι υποχρεωτική η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής διαχείρισης για τις ισόποσες δαπάνες (περίπτ.δ παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

Υποβάλλονται επιπρόσθετα από την Υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στην οικονομική υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ, όπου απαιτείται.
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ ή και Ι.Κ.Α έργου και εταιρείας, όπου απαιτείται. (περίπτ.ι παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 

 


Ι. Μεταφορά χρηματοδότησης άνευ υπολόγου σε Ταμεία και Ειδικούς λογαριασμούς

 

Ύπαρξη διατάξεων/αποφάσεων για τη μεταφορά της χρηματοδότησης και τήρηση των προβλέψεών τους (περίπτ.ε παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


ΙΑ. Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

-Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής, και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.
-Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια και ειδικότερα οι προβλεπόμενες πράξεις (τελεσίδικες) των δικαστικών οργάνων ή/και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
-Θεωρημένη κατάσταση εκκαθάρισης του επιδικασθέντος ποσού (περίπτ.στ παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

Υποβάλλονται επιπρόσθετα από την Υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στην οικονομική υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ, όπου απαιτείται.
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ ή και Ι.Κ.Α έργου και εταιρείας, όπου απαιτείται. (περίπτ.ι παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


ΙΒ. Νομιμοποίηση κληρονόμων για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο

 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω προβλεπόμενων ανάλογα με τη δαπάνη:
-Κληρονομητήριο και αντίστοιχο πιστοποιητικό δικαστικής αρχής (πρωτοδικείου).
-Δήλωση των κληρονόμων ότι παραιτούνται των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης του πρωτοδικείου.
-Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι έχει υποβληθεί η κατά νόμο δήλωση κληρονομιάς που περιλαμβάνει τους προβλεπόμενους φόρους και έχει καταβληθεί ο απαιτούμενος φόρος (περίπτ.ζ παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))

 


 Κατά την πρώτη πληρωμή υποβάλλονται επίσης

  -Η απόφαση ένταξης του έργου και το σύμφωνο αποδοχής όρων, όπου υφίστανται.
-Η πρωτότυπη Σύμβαση με τυχόν τροποποιήσεις της, πλην των περιπτώσεων τεχνικών έργων και μελετών. (περίπτ.η παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))
 


 Επιπλέον:

 

Στην περίπτωση εκχώρησης ή κατάσχεσης απαιτείται η αναγγελία εκχώρησης ή το κατασχετήριο αντίστοιχα τηρουμένων των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 145 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης/ενεχυρίασης. (περίπτ.θ παρ.2 άρθρο 12 KYA 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/28.12.2015 τεύχος Β'))Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions