|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Συνοπτικός διαγωνισμός

Εκτύπωση
+
A
-


Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
Κρατήσεις
Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετιζόμενες καρτέλες
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
Διάφορα

Τίτλος Δαπάνης

Συνοπτικός διαγωνισμός

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία


Για επεξηγηματικά κείμενα, νομοθεσία, βήματα, υποδείγματα, κλπ Βιβλίου Ι πατήστε εδώ

Για επεξηγηματικά κείμενα, νομοθεσία, βήματα, υποδείγματα, κλπ Βιβλίου ΙΙ πατήστε εδώ

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος

1. α. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού (με κλήρωση) (χωρίς κλήρωση) (άρθρο 221 παρ. 3 και 11α του Ν.4412/2016)
β. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής ενστάσεων (με κλήρωση) (χωρίς κλήρωση) (άρθρο 221 παρ. 3 και 11α του Ν.4412/2016)
γ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής προμήθειας (με κλήρωση) (χωρίς κλήρωση) (άρθρο 221 11β του Ν.4412/2016)
δ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας (με κλήρωση) (χωρίς κλήρωση)(άρθρο 221 11δ του Ν.4412/2016)

  2.Πρωτογενές αίτημα (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ), το οποίο έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 
  3. Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.. & ΥΠ.ΟΙΚ.30/19664/20.04.2011)
 

4. Απόφαση οικονομικής επιτροπής για την ανάληψη υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης, ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ), για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας/υπηρεσίας, για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, και για τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού. (άρθρο 72 N.3852/10) (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) (άρθρο 54 παρ. 7 Ν. 4412/2016) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Απόφαση οικονομικής επιτροπής (άρθρο 282 παρ. 7  Ν. 4412/2016

Η ανωτέρω απόφαση αναρτάται και στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010)

 

5. Διακήρυξη από το Δήμαρχο (άρθρο 117 παρ. 2 Ν. 4412/2016, άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) (για το Βιβλίο ΙΙ: άρθρο 327 παρ. 2 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

- Υπόδειγμα Διακήρυξης για προμήθειες

- Υπόδειγμα Διακήρυξης για γενικές υπηρεσίες

Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
  

 

6. Περίληψη διακήρυξης  από το Δήμαρχο (άρθρο 117 παρ. 2 Ν. 4412/2016, άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010 (για το Βιβλίο ΙΙ: άρθρο 327 παρ. 2 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Η περίληψη διακήρυξης αναρτάται στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"  (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)

  7. Από 03.05.2017: Φύλλο της εφημερίδας του τοπικού τύπου όπου δημοσιεύτηκε η περίληψη διακήρυξης. (άρθρο 11 του π.δ. 28/1980, άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑάρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 68 και 82άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)

Με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4472/2017, σημειώνεται ότι η έννοια της προκήρυξης του ν. 4412/2016, δεν ταυτίζεται µε την «περίληψη διακήρυξης», η οποία προβλέπεται σε προγενέστερα νοµοθετήµατα και αφορά την υποχρέωση δηµοσίευσης στον τύπο, η οποία διατηρείται µεταβατικά µε τις σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016. Όπως διευκρινίσαμε τηλεφωνικά με τους αρμόδιους φορείς, η ανωτέρω σημείωση αφορά την περίληψη διακήρυξης που δημοσιεύεται στον εθνικό τύπο, η οποία μπορεί να μην έχει το περιεχόμενο της προκήρυξης που ορίζει το Ν.4412/2016, αλλά να έχει ένα πιο συνοπτικό περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό δεν καθορίζεται από το Νόμο, ενώ οι παλαιότερες διατάξεις που το καθόριζαν έχουν καταργηθεί. Η διαμόρφωση δηλαδή του περιεχομένου της περίληψης διακήρυξης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. Όπως μας ενημέρωσαν αναμένεται η έκδοση σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ που θα διευκρινίζει το θέμα.
  8. Υποβληθείσες προσφορές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/2016) (για το Βιβλίο ΙΙ: άρθρο 327 παρ.3 Ν.4412/2016)
  9. Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 117 παρ.4 Ν.4412/2016)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών (άρθρο 327 παρ.4 Ν.4412/2016)
  10. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού αποσφράγισης, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες (άρθρο 72 Ν. 3852/2010, άρθρο 105 Ν. 4412/2016) 
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 316 Ν. 4412/2016)

 

11. Πρόσκληση προσωρινού ανάδοχου από την Επιτροπή διαγωνισμού για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν. 4412/2016)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου (άρθρα 315 και 103 Ν. 4412/2016)
  12Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 103 Ν. 4412/2016)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών (άρθρα 315 και 103 Ν. 4412/2016)
 

13. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 72 Ν. 3852/2010,άρθρο 105 Ν. 4412/2016)(Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017) (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 316 Ν.4412/2016) 

  14. Πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 105 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 316 παρ.4 του Ν.4412/2016)
 

15. Σύμβαση που υπογράφεται από το δήμαρχο και τον προμηθευτή/ ανάδοχο της προμήθειας/υπηρεσίας (για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.- άρθρο 130 του Ν. 4270/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 86/2014), η οποία αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016,Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Βιβλίο Ι:
- Υπόδειγμα συμφωνητικού για προμήθειες 

- Υπόδειγμα συμφωνητικού για υπηρεσίες

Βιβλίο ΙΙ:
-Υπόδειγμα συμφωνητικού για προμήθειες

-Υπόδειγμα συμφωνητικού για υπηρεσίες

 

16. α. (για προμήθειες) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208. (άρθρο 200 περίπτ. α παρ.4 και 208 Ν.4412/2016)

β. (για υπηρεσίες) i. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου από την επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 219. (άρθρο 200 περίπτ. α παρ.5 και άρθρο 219 παρ.4 Ν.4412/2016)
ii. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πρωτοκόλλου και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια (άρθρο 219 παρ.5 Ν.4412/2016)(Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 189/2017)

 

17. (για προμήθειες) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. (άρθρο 200 περίπτ. β παρ.4 Ν.4412/2016)

 

18. α. (για προμήθειες) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». (άρθρο 200 περίπτ. γ παρ.4 Ν.4412/2016)
Σημείωση ΔήμοςΝΕΤ: Προφανώς ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα

β. (για υπηρεσίες) Τιμολόγιο του αναδόχου (άρθρο 200 περίπτ. β παρ.5 Ν.4412/2016)

  19. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή/αναδόχου.  (άρθρο 200 περίπτ. δ παρ.4 και περίπτ. γ παρ.5 Ν.4412/2016)
  20. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 περίπτ. ε παρ.4 και περίπτ. δ παρ.5 Ν.4412/2016) (βλ. παρακάτω περιπτώσεις 20iii και 20iv)
  21. Κατάσταση πληρωμής. 

 

22.

Επίσης γενικά, απαιτούνται:  
i) Από 01.01.2017:Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (παρ 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016)
Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.  (παρ 4 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016) 
Βλ. για περισσότερα στη διαδρομή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016)

Για ειδικές περιπτώσεις δαπανών δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016) » Ειδικές περιπτώσεις

ii)
Εκτός από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα:
α) επικυρωμένη εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην οποία θα απεικονίζονται οι κινήσεις των ΚΑΕ και θα εμφανίζεται το υπόλοιπο της πίστωσης. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που διαθέτουν μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ή
β)
Βεβαίωση που θα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται ότι υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ που εντέλλεται η δαπάνη, καθώς και εναπομείναν υπόλοιπο. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που παρακολουθούν τις πιστώσεις με χειρόγραφο τρόπο στα οικεία βιβλία) (πρακτικά της 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011)

iii) Eνημερότητα Φορολογική όπου απαιτείται
(
πατήστε εδώ)

iv) Ενημερότητα Ασφαλιστική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

v)
Ανάρτηση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο όπου απαιτείται. (Βλ. Διάφορα θέματα ΟΤΑ » Πρόγραμμα "Διαύγεια" » Αντικείμενο ανάρτησης)   (παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010)

   
Κρατήσεις 1. α. Για προμήθειες

Φόρος εισοδήματος παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (από 1η Ιανουαρίου 2014)

α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,

β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά....
(παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14), (παρ.11 του άρθρου 72 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4223/2013)

- Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου όταν η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, και όταν προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο.

Για περισσότερα δείτε την ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος » Αγαθά, υπηρεσίες, καύσιμα (1%, 4%, 8%)β. Για υπηρεσίες

- Φόρος εισοδήματος 8% (από 1η Ιανουαρίου 2014)

- ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. (παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14), (παρ.11 του άρθρου 72 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4223/13)

- Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου όταν η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, και όταν προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο.

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος » Αγαθά, υπηρεσίες, καύσιμα (1%, 4%, 8%).
 
 

ή

- Φόρος εισοδήματος 20% (από 1/1/2014)

 Οι αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). (περίπτ.δ της παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.4172/13)- ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

 Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64 (παρ.2 του άρθρου 62 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4474/17)

 Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. (παρ.3 του άρθρου 62 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4474/17)

 Για περισσότερα δείτε την ενότητα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος »
Αμοιβές για τεχνικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες (20%).2. Κράτηση υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ στις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/2011, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. (Υπ. Οικ. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.05.2013, Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013) (ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) » Κράτηση 0,06%.3. Κράτηση υπερ ΑΕΠΠ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').

Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6  της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ.

4. Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση έργων

Όταν ο προμηθευτής εκτελεί και το έργο διενεργείται υπέρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κράτηση σε ποσοστό 0,5% (άρθρο μόνον παρ.1 περ.α του Ν.546/43, άρθρο 5 του ΝΔ 1076/1942) (ΥΠΕΣ εγκ.81/59774/25.09.1986)

Τι να προσέξω

α. Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53 του Ν.4412/16, για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.7 Ν.4412/2016)

βΔεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε: [...] σε συνοπτικό διαγωνισμό, [...] εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016) (άρθρο 302 παρ. 1α Ν. 4412/16)
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016) (άρθρο 302 παρ. 1β Ν. 4412/16) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Βλ. ειδικότερα για κάθε περίπτωση τις σχετιζόμενες καρτέλες

Σχετιζόμενες καρτέλες

Προμήθειες
7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 
7132 Μεταφορικά μέσα 
7133 Έπιπλα Σκεύη 
7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ.)

6221 Ταχυδρομικά Τέλη

6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)

6441 Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις
6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών

6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων
6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών

6491  Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 
6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 
6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
 
6621 Είδη κλινοστρωμνών 
6622 Είδη κατασκήνωσης 

6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 
6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 
6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 
6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
 
6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 
6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 
6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 
6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 

6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 
6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού- φωτογραφήσεις, λήψη βίντεο 
6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού
 
6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 
6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 

6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

6681 Υλικά φαρμακείου- παροχή φαρμάκων σε απόρους 
6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 

6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 
6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών , δενδρυλλίων 
6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Υπηρεσίες
6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου   

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  

6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 

6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
6413 Μεταφορές προσώπων
 

6441 Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις
6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών

6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών

6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

Σχετική νομολογία

Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ

 Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions