|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών

Εκτύπωση
+
A
-
Απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών

Ι. Θέματα που αφορούν την απευθείας ανάθεση
1. Ορισμός
2. Χρηματικά όρια
3. Αρμόδια όργανα
4. Πρόσκληση
5. Απόφαση ανάθεσης
6. Τεχνικές προδιαγραφές
7. Εγγυήσεις
8. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
9. Λόγοι αποκλεισμού - δικαιολογητικά

ΙΙ. Βήματα ανάθεσης
 

 Ι. Θέματα που αφορούν την απευθείας ανάθεση

1. Ορισμός
Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης:
- χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα,
- στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους,
- κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 [...]. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31 του Ν.4412/2016)

Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. (άρθρο 116 παρ.1 Ν.4412/2016)

Σημειώνεται ότι, η διαδικασία της έρευνας αγοράς και η διαβούλευση που αναφέρεται στον ανωτέρω ορισμό της απευθείας ανάθεσης, αποσκοπεί στην διαπίστωση του επιπέδου του ανταγωνισμού σε ορισμένη αγορά και αποτελεί ενέργεια στην οποία προβαίνει το αρμόδιο όργανο πριν την αποστολή της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση αναλογικά και όχι με τρόπο που να αυξάνει δυσανάλογα το διοικητικό βάρος στις αναθέτουσες αρχές. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)


2. Χρηματικά όρια
Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016

Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμοδίου Υπουργού. (άρθρο 116 παρ.1 Ν.4412/16)

Οι δήμοι μπορούν να προμηθεύονται με απευθείας ανάθεση αγαθά που η, κατ’ είδος, συνολική δαπάνη για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Στο πλαίσιο αυτό, είναι μη νόμιμος, καθώς οδηγεί σε καταστρατήγηση του νόμου, ο επιμερισμός, προς αποφυγή της εφαρμογής διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού, της συνολικής, απαιτούμενης για την κάλυψη των αναγκών του αναθέτοντος δήμου, ποσότητας όμοιων προμηθειών, σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες και η χωριστή απευθείας ανάθεση αυτών, με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την τεχνητή αυτή κατάτμησή τους. Κρίσιμη για τη διάγνωση του μη νόμιμου επιμερισμού της προμήθειας  είναι όχι  η εγκριθείσα και ψηφισθείσα από τον οικείο Κ.Α.Ε. πίστωση, της οποίας η διάθεση είναι αβέβαιη, αλλά η δαπάνη που πραγματοποιείται εν τέλει για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Δήμου σε όμοια ή ομοειδή υλικά. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 166/2017)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Κατάτμηση

3. Αρμόδια όργανα

α. Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια της διαδικασίας
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό. (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/2016)

β. Αρμόδιο όργανο ανάθεσης
βα. Για Δήμους
Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου [..], προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

Μη νομίμως ανατέθηκαν απευθείας στη δικαιούχο εταιρία οι εν λόγω υπηρεσίες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006, καθόσον η συνολική αξία αυτών δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με απόφαση του Δημάρχου, δοθέντος ότι τόσο η διάταξη του άρθρου 93 παρ. του ν. 3463/2006 όσο και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 εξαιρούν ρητώς από τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου εκείνα τα θέματα που ανήκουν εκ του νόμου (άρθρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006) στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξεις 225/2015, 26/2013140/2013)

ββ. Για Δημοτικές Επιχειρήσεις
Δείτε εδώ σχετικό άρθρο της ΔήμοςΝΕΤ με τα αποφαινόμενα όργανα των Δημοτικών Επιχειρήσεων.


4. Πρόσκληση
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης [..] νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φoρείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς [...]. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)
 
Σημ. ΔημοςΝΕΤ: Η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται στην πρόσκληση προκειμένου να προσδιορίσει το χρόνο έναρξης της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. Επειδή, όμως, υπάρχει περίπτωση να ερμηνευτεί από Επιτρόπους ή από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι απαιτείται πάντα να υπάρχει γραπτή πρόσκληση και δεν αρκεί η ύπαρξη της προφορικής πρόσκλησης, η γνώμη μας είναι ότι ασφαλέστερο είναι να αποστέλλετε γραπτή πρόσκληση, μέχρι να υπάρξει αντίθετη πράξη ή οδηγία. Αντίστοιχη είναι και η γνώμη των αρμόδιων για το το Ν.4412/2016 φορέων (Υπ. Εσωτερικών, ΓΓ Εμπορίου, ΕΑΑΔΗΣΥ), με τους οποίους συζητήσαμε το θέμα. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, διευκρινίζουμε ότι η γνώμη μας αυτή περί ασφαλέστερης επιλογής:
α. δεν συνεπάγεται ότι η μη αποστολή έγγραφης πρόσκλησης καθιστά τη δαπάνη μη νόμιμη και
β. δεν αποτελεί τον τρόπο που ερμηνεύουμε εμείς τη βούληση του νομοθέτη, όπως διατυπώνεται στη διάταξη του άρθρου 120 παρ.3. Άλλωστε, η δική μας ερμηνεία δεν έχει καμία σημασία, καθώς δεν αποτελούμε επίσημο φορέα, αλλά ιδιωτική βάση δεδομένων.


5. Απόφαση ανάθεσης
Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. (άρθρο 118 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)
Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. [3], η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. (άρθρο 118 παρ.4 του Ν.4412/2016)6. Τεχνικές προδιαγραφές - έγγραφα της σύμβασης
Για να είναι νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων αναθετουσών Αρχών, από δημοτική επιχείρηση σε τρίτο, απαιτείται να προκύπτουν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης το είδος, η ποσότητα και ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. Στο πλαίσιο της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία επιβάλλει την παροχή υπηρεσιών με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του προϋπολογισμού του φορέα, η υποχρέωση σαφούς καθορισμού του είδους, της ποσότητας και του τρόπου υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους υφίσταται ανεξάρτητα από το αν η παροχή αυτών ανατίθεται απευθείας ή κατόπιν ανοικτού ή πρόχειρου διαγωνισμού, ούτως ώστε να αποτρέπεται ο αυθαίρετος ορισμός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους. Τούτο δε, ιδιαιτέρως όταν αυτή βρίσκεται κοντά στο όριο των 20.000 ή 60.000 ευρώ, που έχει τεθεί ως ανώτατο όριο για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του πρόχειρου διαγωνισμού, αντίστοιχα. Η έλλειψη των ως άνω στοιχείων καθιστά τη σχετική διαδικασία και τις οικείες δαπάνες μη νόμιμες (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξεις 151/2017, 168/2017)

Νόμιμη δαπάνη διότι, ενόψει της συμφωνηθείσας αξίας ενοικίασης των μηχανημάτων που απαιτούνταν για την κάλυψη των αναγκών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου, αρκούσε, εν προκειμένω, η περιγραφή, στις κρίσιμες αποφάσεις των οργάνων του Δήμου, του αντικειμένου της προς ανάθεση σύμβασης και της αξίας αυτού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 54 ν. 4412/2016.  Η διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4412/2016 που προβλέπει την παράθεση των τεχνικών προδιαγραφών στα έγγραφα της σύμβασης εφαρμόζεται, προεχόντως, στις περιπτώσεις διενέργειας ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, δεδομένου ότι στοχεύει στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, με την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών και όχι στην περίπτωση απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων κάτω των προβλεπόμενων στον ως άνω νόμο ορίων, για τις οποίες αρκεί η περιγραφή στην οικεία απόφαση του αναθέτοντος φορέα μόνο του αντικειμένου της σύμβασης και της αντίστοιχης αξίας της. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 135/2017)

Δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Τεχνικές προδιαγραφές


7. Εγγυήσεις
α. Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016)

β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με τις εγγυήσεις, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » Εγγυήσεις.


8. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. (άρθρο 116 παρ.2 Ν.4412/2016)

Ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί με το ν. 4013/2011. (άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ.35 του Ν.4412/2016)9. Λόγοι αποκλεισμού - δικαιολογητικά
Με την περιπτ. 84 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 προστίθεται στην παρ.2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 μετά τη φράση «στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων» η φράση «πλην την απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328».
 
Αντίστοιχα, με την περιπτ. 86 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 στο τέλος της υποπερίπτ. δδ της περίπτ.β του άρθρου 93 του Ν.4412/2016 [όπου αναφέρεται το περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής] προστίθεται εδάφιο «τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328».

Με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 160/2017 κρίθηκε ότι οι οικονομικοί φορείς, με τους οποίους συμβάλλονται, μεταξύ άλλων, οι Ο.Τ.Α., πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης  της σχετικής σύμβασης, να μην έχουν υποπέσει σε ορισμένα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο νόμο, καθώς και να μην έχουν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές. Ο υποχρεώσεις αυτές κατατείνουν στην αποτροπή ποινικώς κολάσιμων συμπεριφορών από τους οικονομικούς φορείς, περαιτέρω, στη διασφάλιση του ανόθευτου ανταγωνισμού, καθώς φορέας που επιμελώς εκπληρώνει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις βρίσκεται σε υποδεέστερη θέση από τους ανταγωνιστές του που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις αυτές, ενώ παράλληλα εκπληρώνεται ο δημόσιος σκοπός της διασφάλισης των εσόδων των ταμείων του κράτους και των ασφαλιστικών φορέων. Ενόψει συνεπώς της μείζονος σημασίας τους, τόσο για τον εθνικό όσο και τον κοινοτικό νομοθέτη, δεν είναι δυνατόν η τήρησή τους να εξαρτάται από τη διαδικασία ή την αξίας μιας σύμβασης. Το γεγονός ότι για τις απευθείας ανατεθείσες συμβάσεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 δεν προβλέπεται, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη ύπαρξης των ανωτέρω κωλυμάτων, η συμπλήρωση της οικείας υπεύθυνης δήλωσης, όπως προβλέπεται για τις υπόλοιπες διαδικασίες συμβάσεων κάτω των ορίων, δεν σημαίνει ότι οι φορείς απαλλάσσονται εν γένει από την υποχρέωσή τους να μη βρίσκονται σε κάποια από τις καταστάσεις του άρθρου 73. Εξ άλλου, η συμπλήρωση της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ως προσωρινή αντικατάσταση των ως άνω δικαιολογητικών, στοχεύει στην ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των διαγωνιστικών διαδικασιών, προκειμένου να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι. Επομένως, η παροχή μιας τέτοιας δυνατότητας στερείται νοήματος στις απευθείας αναθέσεις, όπου ο ανάδοχος επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή χωρίς εκ των προτέρων  δημοσιότητα. Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, πριν την απευθείας ανάθεση, να αποδεικνύουν τη μη ύπαρξη των κωλυμάτων συμμετοχής του άρθρου 73 του ίδιου νόμου, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 80 ν. 4412/2016.

Θα πρέπει και στην απευθείας ανάθεση των άρ.118 και 328, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας;  Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ. 7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328. Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 είναι δυνατή μόνον στις αναφερόμενες στην παρ. 3 περιπτώσεις και εφόσον αυτή προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα στα έγγραφα της σύμβασης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 31

Επισημαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού (όπως απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας), καθώς και των στοιχείων της παρ. 7 του άρθρου 73 (μέτρα αυτοκάθαρσης), ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328 του ν. 4412/2016. Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 είναι δυνατή μόνον στις αναφερόμενες στην παρ. 3 περιπτώσεις και εφόσον αυτή προβλεφθεί στα έγγραφα της σύμβασης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

α. Λόγοι αποκλεισμού
Για τους προβλεπόμενους λόγους αποκλεισμού, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Λόγοι αποκλεισμού

Από τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη “συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης”, χωρίς να ορίζεται κάποια εξαίρεση για την περίπτωση της απευθείας ανάθεσης λόγω ποσού (μέχρι 20.000 ευρώ) ή γενικά για τις συμβάσεις κάτω των ορίων. Συνεπώς, οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης, μεταξύ των οποίων και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο.

Ο νέος υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α1. του άρθρου 39 του Ν.4488/2017)

β. Δικαιολογητικά
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, προσκομίζονται:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

γ. Χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών
Ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης δεν ορίζεται με σαφήνεια από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρούμε πως καλό θα ήταν να γίνεται πριν την ανάθεση, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.  Ειδικότερα, κατά τη γνώμη μας:
α. Όταν αποστέλλετε πρόσκληση σε έναν οικονομικό φορέα, οπότε και η ανάθεση θα γίνει σε αυτόν, τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά του ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.
β. Όταν αποστέλλετε πρόσκληση σε περισσότερους οικονομικούς φορείς, τότε, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης στις ανοικτές διαδικασίες (άρθρο 79 του Ν.4412/2016) τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μόνο από αυτόν που επιλέχθηκε να του ανατεθεί η σύμβαση. Η κατάθεση μόνο υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς μεταγενέστερη κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών δεν προκύπτει από κάποια διάταξη.

Όλα τα ανωτέρω σημεία, επιβεβαιώνονται με την υπ’αριθ. 15 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ και την ανωτέρω Ερώτηση- Απάντηση 31 της ΕΑΑΔΗΣΥ. Βλ. σχετικά το από 28.11.2016 Ενημερωτικό Δελτίο μας.  

δ. Ο λόγος αποκλεισμού του άρθρου 74 του Ν.4412/2016
Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα. (άρθρο 74 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και (α) για τις διαδικασίες που αφορούν σύναψη Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41, και (β) για διαδικασίες που αφορούν σύναψη Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. (άρθρο 74 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων του παρόντος Βιβλίου, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του:
α) από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων και
β) από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών υπό την έννοια του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338) ή συμβάσεων παραχώρησης υπό την έννοια των διατάξεων με τις οποίες εναρμονίζεται η νομοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ για ίσο χρονικό διάστημα. (άρθρο 74 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Οι αποφάσεις που εκδίδονται βάσει της παρ. 3 γνωστοποιούνται στην Αρχή, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων τηρείται κατάλογος των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων, στον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισμού εκάστου εξ αυτών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50). (άρθρο 74 παρ.6 του Ν.4412/2016)

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ. 7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328. Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 είναι δυνατή μόνον στις αναφερόμενες στην παρ. 3 περιπτώσεις και εφόσον αυτή προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα στα έγγραφα της σύμβασης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 31)

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα:
- Πέραν των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, υποχρεωτικός είναι ο αποκλεισμός ενός οικονομικού φορέα και σε περίπτωση που έχει αποκλειστεί από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74.
- Ωστόσο, ο αποκλεισμός οικονομικών φορέων με τη διαδικασία του άρθρου 74 δεν έχει αρχίσει ακόμη να εφαρμόζεται, τουλάχιστον όσον αφορά τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, διότι δεν έχει συσταθεί ακόμη το συλλογικό όργανο της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη του οποίου θα εκδίδεται η προβλεπόμενο κοινή υπουργική απόφαση αποκλεισμού.
- Παρόλα αυτά, στο πρότυπο διακήρυξης προμηθειών και υπηρεσιών της ΕΑΑΔΗΣΥ προβλέπεται στη σελίδα 28 ως προσκομιζόμενο αποδεικτικό μέσο για το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 74: «υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.»
- Τέλος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α', ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82. Όσον αφορά το άρθρο 78, οι οικονομικοί φoρείς μπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο προκειμένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους.»

Βάσει των ανωτέρω, η γνώμη μας είναι ότι δεν απαιτείται προσκόμιση τέτοιας υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης, καθώς ο λόγος αποκλεισμού του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 δεν έχει αρχίσει πρακτικά να εφαρμόζεται. Άλλωστε, στην παρ.6 του σχετικού άρθρου προβλέπεται η τήρηση καταλόγου των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, που θα συσταθεί, μέσω της οποίας θα μπορεί να προκύπτει και ο τυχόν αποκλεισμός του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση, θα επανεξετάσουμε το θέμα μετά τη σύσταση του συλλογικού οργάνου του άρθρου 41.

ε. Νομιμοποιητικά έγγραφα
Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του: «Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει: […] β) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων: αα) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79, ββ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72, γγ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και δδ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.

Με το άρθρο 22 περ.86 του Ν.4441/2016 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της περιπτ.δδ, σύμφωνα με το οποίο: Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας ανάθεση των άρθρων 118 και 328.
Τέλος, οι υποπεριπτώσεις γγ` και δδ` της περίπτωσης β` καταργήθηκαν με το άρθρο 46 του Ν. 4447/2016. Συνεπώς, το σημερινό περιεχόμενο της διάταξης είναι το εξής:
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει:
α) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ του άρθρου 79 και την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 και
β) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων:
αα) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79,
ββ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72,
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας ανάθεση των άρθρων 118 και 328.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' και β' , για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της εγγύησης συμμετοχής».

Πριν τις ανωτέρω τροποποιήσεις του άρθρου 93, στο σχετικό υπόδειγμα πρόσκλησης προβλέπαμε την υποχρέωση του αναδόχου να προσκομίσει και νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον φυσικά πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις αφαιρέσαμε τη σχετική πρόβλεψη διότι δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση άμεσα από κάποια διάταξη του Ν.4412/2016.

Ωστόσο, η γνώμη μας είναι πως είναι καλύτερο να ζητάτε από τον προσωρινό ανάδοχο της απευθείας ανάθεσης να προσκομίσει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), καθώς διαφορετικά δεν αποδεικνύεται ποιος είναι ο νόμιμος  εκπρόσωπος της εταιρίας, τη στιγμή μάλιστα που σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 73, η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 ΙΙ. Βήματα ανάθεσης

Α. Ανάθεση της σύμβασης
1. Πρωτογενές αίτημα (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ)
Υποβολή πρωτογενούς αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία και καταχώρισή του στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Για περισσότερα σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ » ΚΗΜΔΗΣ


2. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρο 45 του Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με το φάκελο δημόσιας σύμβασης, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Συγκρότηση και τήρηση φακέλου


3. α. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 
    β. Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης - Διάθεση της πίστωσης

Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016)

Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα. (άρθρο 2 παρ.4 του ΠΔ 80/2016)

Συνεπώς, ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διαφοροποιείται από 1.1.2017 και τοποθετείται μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης.

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου [..], προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Βάσει του προγενέστερου καθεστώτος είχε γίνει δεκτό ότι στην περίπτωση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 26/2013, όμοια η Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 140/2013), ενώ η ίδια άποψη φαίνεται να είχε επικρατήσει και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης προμηθειών (Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 127/2013160/2013). Συνεπώς, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης της προμήθειας/υπηρεσίας από κάποιο όργανο του Δήμου, άρα η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα ακολουθεί το πρωτογενές αίτημα. Δεν αποκλείεται βέβαια οι νέες διατάξεις του ΠΔ 80/2016 να προκαλέσουν κάποια αλλαγή στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να κριθεί διαφορετικά το όλο ζήτημα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.


4. α. Ανάρτηση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
    β. Ανάρτηση στη Διαύγεια (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010)

Για περισσότερα σχετικά με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" » Αντικείμενο ανάρτησης
5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (εφόσον υπάρχουν) (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

Στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)
 
Το βήμα παραλείπεται στην περίπτωση της παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.


6. Αποστολή πρόσκλησης (άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα πρόσκλησης (προσαρμόζετε ανάλογα προκειμένου για Δημοτικές Επιχειρήσεις)

Σημ. ΔημοςΝΕΤ: Εφόσον υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να επισυνάπτονται στην πρόσκληση.


7. Συγκέντρωση προσφορών
Στην περίπτωση απευθείας αναθέσεων, η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών μπορεί να απευθύνεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς; Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να γίνουν δεκτές προσφορές και από οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν έχει απευθυνθεί η ανωτέρω πρόσκληση;
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους. Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 24)8. Απόφαση για την απευθείας ανάθεση
Στις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης των επίμαχων υπηρεσιών δεν διαλαμβάνεται καμία αιτιολόγηση από την οποία να καταδεικνύεται η αδυναμία του υπηρετούντος προσωπικού να χειριστεί τις ανατιθέμενες εργασίες, η ιδιαίτερη σοβαρότητα και δυσκολία τους, το είδος των ειδικών γνώσεων που απαιτούν και επιβάλλουν τον χειρισμό τους από τρίτους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία την οποία δεν διαθέτει το προσωπικό του Συνδέσμου, αλλά, αντίθετα διαθέτουν οι ανάδοχοι. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 208/2016)

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Ανάθεση και καθήκοντα υπηρετούντος προσωπικού

Η αιτιολογία της απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε τρίτο ιδιώτη εργασιών του φορέα δεν νοείται να περιορίζεται μόνο στην διαπίστωση ότι η συμβατική αξία των επίμαχων εργασιών δεν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο  όριο  της  απευθείας  ανάθεσης. Αντίθετα,  πρέπει  να  διαλαμβάνει τα αναγκαία εκείνα στοιχεία που διαφοροποιούν τις υπό ανάθεση εργασίες από άλλες παρεμφερείς εργασίες, η εκτέλεση των οποίων κρίνεται αναγκαία εντός του αυτού χρονικού διαστήματος. Kαι τούτο προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης της αρχής της δημοσιονομικής νομιμότητας, και δη ότι ο Διατάκτης διέθεσε τις σχετικές πιστώσεις προκαλώντας την ηπιότερη κατά το δυνατόν επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 208/2016)

Για περισσότερα σχετικά με την κατάτμηση, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Κατάτμηση

- Υπόδειγμα απόφασης Δημάρχου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα απόφασης Προέδρου Κοινωφ.Επιχ. ή Γενικού Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') (άρθρο 6 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17)

- Υπόδειγμα απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. (για ποσά άνω των 6.000 €) (άρθρο 5 του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17) (παρ.1 άρθρο 22 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν.4483/17)9.  α. Ανάρτηση απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
     β. Ανάρτηση της απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)

Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3. (άρθρο 118 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. 31 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 και από την παρ.4 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. (άρθρο 118 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Οι αποφάσεις ανάθεσης των διαδικασιών των άρθρων 32, 118 καθώς και 269 και 328 του ν. 4412/2016 καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους ή την ολοκλήρωση τυχόν προσυμβατικού ελέγχου. (άρθρο 10 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)


Πριν την έκδοση της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
Με την ανωτέρω ρύθμιση του Ν.4441/2016 επιβεβαιώνεται η παρακάτω θέση της ΔημοςΝΕΤ: Σημ.ΔημοςΝΕΤ: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. α' της περίπτ. 8 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016: «3.Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις της παραγράφου 1: [...] γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, [...].» Όμως, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 379 του νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17: «Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38, πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2018. Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.»

Συνεπώς, η ανωτέρω παρ.3 του άρθρου 38 δεν έχει αρχίσει ακόμη να ισχύει. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, σελ. 75-76: «Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 38 του νόμου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθ. Π1/2380/2012 (Β 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016»

Στην ανωτέρω ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012 δεν προβλέπεται η ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης/κατακύρωσης γι αυτό και δεν υπάρχει ακόμη σχετικό πεδίο στο ΚΗΜΔΗΣ. Μόλις δημιουργηθεί το σχετικό πεδίο (λογικά μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ) θα πρέπει να αναρτάτε και την απόφαση ανάθεσης. Μέχρι τότε η απόφαση ανάθεσης δεν αναρτάται. Ωστόσο, σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης (ποσό κάτω των 2.500 ευρώ) μπορείτε να αναρτάτε την απόφαση ανάθεσης στο πεδίο της σύμβασης. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)


Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται με την υπ' αριθ. 4 Ερώτηση - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Η μη ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4441/2016, δεν επηρεάζει το κύρος της σύμβασης. (άρθρο 23 του Ν.4441/2016)

10. Κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο και πρόσκληση υπογραφής του συμφωνητικού  (άρθρο 105 παρ.3 και 4 του Ν.4412/2016) (για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.- άρθρο 130 του Ν. 4270/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 86/2014)

- Υπόδειγμα πρόσκλησης (για Δήμους)

- Υπόδειγμα πρόσκλησης (για Δημοτικές Επιχειρήσεις)


11. Υπογραφή συμφωνητικού
(προσαρμόζετε ανάλογα για απευθείας ανάθεση)

Για Δήμους
- Υπόδειγμα συμφωνητικού για προμήθειες 

- Υπόδειγμα συμφωνητικού για υπηρεσίες 

Για Δημοτικές Επιχειρήσεις
-Υπόδειγμα συμφωνητικού για προμήθειες

-Υπόδειγμα συμφωνητικού για υπηρεσίες


12. Ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017) 
Β. Εκτέλεση της σύμβασης

α. Προμήθειες
1. Ειδοποίηση από τον προμηθευτή 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/2016)

2. Υποβολή από τον προμηθευτή θεωρημένου αποδεικτικού παράδοσης (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/2016)

3. Πρόσκληση προμηθευτή να παραστεί στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/2016

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016)

5. Κοινοποίηση πρωτοκόλλου παραλαβής στον προμηθευτή (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/2016)

6. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016)

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)β. Υπηρεσίες
1. Παρακολούθηση της εκτέλεσης από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία ή τυχόν άλλη που έχει οριστεί από το Δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016)

2. Πρόσκληση αναδόχου να παραστεί στη διαδικασία παραλαβής (προαιρετικό) (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 
3. Εισήγηση της υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 219 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016)

5. Έγκριση πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο για Δήμους ή Έγκριση πρωτοκόλλου από το Διοικητικό Συμβούλιο για Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016)

6. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στον ανάδοχο

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions