|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Προδικαστική προσφυγή

Εκτύπωση
+
A
-

Προδικαστική προσφυγή

I. Γενικά
1. Πεδίο εφαρμογής
2. Έναρξη ισχύος
3. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
4. Κράτηση υπερ ΑΕΠΠ

ΙΙ. Προδικαστική προσφυγή πριν από τη σύναψη της σύμβασης
1. Δικαίωμα προσφυγής
2. Προϋπόθεση άσκησης λοιπών ενδίκων βοηθημάτων 
3. Απαγόρευση άσκησης άλλων προσφυγών
4. Προθεσμία άσκησης της προσφυγής
5. Τρόπος άσκησης προσφυγής
6. Παράβολο
7. Ανασταλτικό αποτέλεσμα
8. Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής
9. Συνέπειες μη κοινοποίησης προσφυγής, αποστολής φακέλου της υπόθεσης
10. Ημέρα εξέτασης της προσφυγής
11. Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
12. Προσωρινά μέτρα
13. Ανάκληση προσβαλλόμενης πράξης πριν την έκδοση απόφασης
14. Διαδικασία λήψης απόφασης - συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ
15. Κοινοποίηση αποφάσεων της ΑΕΠΠ
16. Δικαίωμα προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ ενώπιον του δικαστηρίου

ΙΙΙ. Προδικαστική προσφυγή για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης 
1. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης
2. Διαδικασία

IV. Αξιώσεις αποζημίωσης

V. Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΙ. Γενικά
1. Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του Ν.4412/2016, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. (άρθρο 345 παρ.1 του Ν.4412/2016)(άρθρο 1 του ΠΔ 39/2017

Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρμόζονται και στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης:
- συμφωνιών πλαίσιο,
- συμβάσεων παραχώρησης και
- δυναμικών συστημάτων αγορών,
καθώς των τροποποιήσεων αυτών. (άρθρο 345 παρ.2 του Ν.4412/2016)(άρθρο 1 του ΠΔ 39/2017

Ως «αναθέτουσες αρχές» κατά τις διατάξεις του βιβλίου IV νοούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2. (άρθρο 345 παρ.3 του Ν.4412/2016)(άρθρο 2 του ΠΔ 39/2017)2. Έναρξη ισχύος

Oι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος:

α) για τις δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017,

β) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του N.4412/2016, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173). Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή ανώτερη από το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α' του ν. 4413/2016 (Α' 148), όπως ισχύει κάθε φορά,

γ) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε για τις ως άνω διαφορές εφαρμόζεται το άρθρο 127, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 παράγραφος 12 του N.4412/2016. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α' του ν. 4413/2016 (Α' 148), όπως ισχύει κάθε φορά. (άρθρο 379 παρ. 7 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ. 17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017, την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 και την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)

Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017. (παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)(Ενημερωτικός Οδηγός ΑΕΠΠ 2017)3. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Συνιστάται Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων Δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τμήμα ΙΙ του παρόντος Τίτλου. Η έδρα της ΑΕΠΠ ορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 355.

Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της. (άρθρο 347 του Ν.4412/2016)

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (εφεξής ΑΕΠΠ), συστήθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016 και εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. (Ενημερωτικός Οδηγός ΑΕΠΠ 2017)

Τα αρμόδια δημόσια όργανα και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συνεργάζονται με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, να παρέχουν σε αυτήν κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία και να τηρούν τις υποδείξεις της, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, διά του Προέδρου της ή διά του Προέδρου κλιμακίου, δύναται με επιστολή να ζητεί κατά προτεραιότητα την παροχή πληροφοριών και τη χορήγηση εγγράφων που σχετίζονται με την εξέταση των Προδικαστικών Προσφυγών, τάσσοντας σχετική προθεσμία, που σημειώνεται επί του φακέλου της προσφυγής. (άρθρο 10 Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ 63/04.05.2017 τεύχος Α')

Με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ (http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php) γνωστοποιείται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους οικονομικούς φορείς ότι η ανακοίνωση των προδικαστικών προσφυγών καθώς και όλες οι κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες ανακοινώσεις προς την ΑΕΠΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 39/04.05.2017 (Α' 64) θα γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: president@aepp-procurement.gr.

Π.Δ. 57/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Π.Δ. 58/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Ενημερωτικός Οδηγός ΑΕΠΠ 20174. Κράτηση υπερ ΑΕΠΠ

Δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠΙΙ. Προδικαστική προσφυγή πριν από τη σύναψη της σύμβασης

1. Δικαίωμα προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος:
- έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και
- έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας,
έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει:
- προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366,
- ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή
- ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368. (άρθρο 346 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Το γεγονός ότι κατά την συζήτηση της προδικαστικής προσφυγής η προσφεύγουσα έχει λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δεν αναπληρώνει την έλλειψη του εννόμου συμφέροντος, το οποίο πρέπει να είναι άμεσο, προσωπικό και ενεστώς. Και αν ακόμη θεωρηθεί ότι με την κατάθεση προσφοράς η προσφεύγουσα την ημέρα συζήτησης της προσφυγής είχε έννομο συμφέρον, από τη μια το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου κατατίθενται οι σφραγισμένες προσφορές δεν επιτρέπει τον έλεγχο και κατ’ επέκταση την διαπίστωση αν η υποβολή προσφοράς από την προσφεύγουσα έγινε ανεπιφύλακτα, διότι στην περίπτωση αυτή συμμετέχοντας στο διαγωνισμό χωρίς να διατυπώσει την επιφύλαξη της για το μη νόμιμο όρο, αποδέχεται σιωπηρά τους όρους της διακήρυξης και η υπό κρίση προσφυγή ασκείται άνευ εννόμου συμφέροντος και από την άλλη η προσφεύγουσα δεν προσδιορίζει με συγκεκριμένο τρόπο τη βλάβη της στην υπό κρίση προσφυγή,  προϋπόθεση απαραίτητη για την στοιχειοθέτηση του εννόμου συμφέροντος. (ΑΕΠΠ Απόφαση 36/2017)2.  Προϋπόθεση άσκησης λοιπών ενδίκων βοηθημάτων
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος:
- έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και
- έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.1 του ΠΔ 39/2017

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 39/2017

Πρόκειται δηλαδή για ενδικοφανή προσφυγή, καθότι η άσκηση της εν λόγω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο γεγονός ότι, για πρώτη φορά, θεσπίζεται υποχρεωτικό αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα και για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, που είναι άνω των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, καθότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, επί ποινή ακυρότητας αυτής κατά το άρθρο 368.
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)
 3. Απαγόρευση άσκησης άλλων προσφυγών

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19) (άρθρο 3 παρ.4 του ΠΔ 39/20174. Προθεσμία άσκησης της προσφυγής
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 361 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017)

(δ) Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 παρ.2 του Ν.4412/2016)(άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017)


5. Τρόπος άσκησης προσφυγής
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017)

Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017)

Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ.

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. (άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017)

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου. (άρθρο 8 παρ.2 του ΠΔ 39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016) Δείτε εδώ το έντυπο όπως αναρτήθηκε από την ΑΕΕΠ με σωστή αρίθμηση.

Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφος 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. (άρθρο 362 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 7 του ΠΔ 39/2017)

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. (άρθρο 362 παρ.4 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.4 του ΠΔ 39/2017)

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε- ων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.
(άρθρο 8 παρ.4 του ΠΔ 39/2017)

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία. (άρθρο 8 παρ.5 του ΠΔ 39/2017)


6. Παράβολο

α. Ύψος παραβόλου
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.

Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.

Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παραβόλου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (άρθρο 363 του Ν.4412/2016) (άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017)

β. Τρόπος κατάθεσης
Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του.

Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι:
- εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα,
- επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και
- βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται. (άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 39/2017)

Αρμόδια υπηρεσία να βεβαιώσει τον έλεγχο και τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου, είναι η ΑΕΠΠ και όχι η αναθέτουσα αρχή. (ΑΕΠΠ Απόφαση 37/2017)

γ. Επιστροφή παραβόλου
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. (άρθρο 363 του Ν.4412/2016)(άρθρο 5 παρ.5 του ΠΔ 39/2017)7. Ανασταλτικό αποτέλεσμα
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και  η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364 του Ν.4412/2016)(άρθρο 6 του ΠΔ 39/2017)

Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο γεγονός ότι, για πρώτη φορά, θεσπίζεται υποχρεωτικό αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα και για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, που είναι άνω των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, καθότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, επί ποινή ακυρότητας αυτής κατά το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)


8. Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής

α. Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής
Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού.

Επίσης η αναθέτουσα αρχή:
(α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και
(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. (άρθρο 9 παρ.1 του ΠΔ 39/2017)(άρθρο 365 παρ.1 του Ν.4412/2016)


Οι προθεσμίες του άρθρου 365 είναι αποκλειστικές. (άρθρο 365 παρ.8 του Ν.4412/2016)

Με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ (http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php) γνωστοποιείται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους οικονομικούς φορείς ότι η ανακοίνωση των προδικαστικών προσφυγών καθώς και όλες οι κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες ανακοινώσεις προς την ΑΕΠΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 39/04.05.2017 (Α' 64) θα γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: president@aepp-procurement.gr.

β. Κατάθεση προσφυγής στην ΑΕΠΠ
Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθημερόν την προσφυγή.
Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα, η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή και την καλεί:
(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και
(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερομένους τρίτους.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. (άρθρο 365 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Οι προθεσμίες του άρθρου 365 είναι αποκλειστικές. (άρθρο 365 παρ.8 του Ν.4412/2016) (άρθρο 9 παρ.2 του ΠΔ 39/2017)

γ. Έλεγχος κοινοποίησης φακέλου
Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την υποχρέωση κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των δύο προηγούμενων παραγράφων. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται από την ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. (άρθρο 9 παρ.3 του ΠΔ 39/2017)(άρθρο 365 παρ.5 του Ν.4412/2016)

δ. Αρχείο ΑΕΠΠ
Δείτε σχετικά το άρθρο 10 του ΠΔ 39/2017.9. Συνέπειες μη κοινοποίησης προσφυγής, αποστολής φακέλου της υπόθεσης

α. Πειθαρχικό αδίκημα
Η παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων. (άρθρο 365 παρ.1 του Ν.4412/2016)(άρθρο 14 παρ.2 του ΠΔ 39/2017

β. Ομολογία
Σε περίπτωση μη αποστολής στο σχηματισμό της ΑΕΠΠ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, των απόψεών της και των κωδικών πρόσβασης στα στοιχεία του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, ο οικείος σχηματισμός μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και στην περίπτωση κατά την οποία, τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί είναι, κατά την κρίση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, ελλιπή και δεν επαρκούν για τον έλεγχο του βάσιμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. (άρθρο 14 παρ.1 του ΠΔ 39/2017) (άρθρο 365 παρ.2 του Ν.4412/2016)


γ. Χρηματικές κυρώσεις
Ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 στοιχείων ή η καθυστερημένη αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη, καθιστά, δε, ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή προδικαστικής προστασίας, μπορεί, με την απόφαση του επί της προσφυγής, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηματική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή, αιτιολογώντας εγγράφως την απόφασή του. Το ποσό της κύρωσης αυτής μπορεί να ανέρχεται από εκατό (100) μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων και αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης.

Ως αδικαιολόγητη θεωρείται η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση, εφόσον δεν παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις. Μνεία της ανωτέρω κύρωσης γίνεται στον ατομικό φάκελο του υπεύθυνου της καθυστέρησης ή ελλιπούς αποστολής ή μη αποστολής του φακέλου και των απόψεων της υπηρεσίας, υπαλλήλου.

Η κατά τα ως άνω χρηματική κύρωση αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και πιστώνεται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της ΑΕΠΠ.  (άρθρο 14 του ΠΔ 39/2017)(άρθρο 365 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Το χρηματικό αντίτιμο της κύρωσης καταβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕΠΠ, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τριμήνου που ακολουθεί την κοινοποίηση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής στην οποία αναγράφεται η σχετική επιβληθείσα κύρωση. Η καταβολή αποδεικνύεται με την αποστολή στην ΑΕΠΠ του οικείου αποδεικτικού κατάθεσης συνοδευόμενου από έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου και περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία σωρευτικά
α) την ονομασία και το ΑΦΜ της αναθέτουσας αρχής,
β) τον αριθμό της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής με την οποία επιβλήθηκε η κύρωση,
γ) το συνολικό ποσό της επιβληθείσας κύρωσης το οποίο θα πρέπει να ταυτίζεται με το ύψος του ποσού που κατατέθηκε, όπως αυτό αναγράφεται στο αποδεικτικό κατάθεσης και, τέλος, μνεία ότι αφορά σε κύρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.

Το υποβληθέν αποδεικτικό κατάθεσης συσχετίζεται με την απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής και η υπόθεση αρχειοθετείται, με ενημέρωση του σχετικού Μητρώου που τηρείται για το λόγο αυτό στην ΑΕΠΠ.

Σε περίπτωση μη καταβολής αντίγραφο της απόφασης διαβιβάζεται στη ΔΟΥ που υπάγεται η αναθέτουσα αρχή, οι δε επιβληθείσες κυρώσεις αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. (άρθρο 14 του ΠΔ 39/2017)10. Ημέρα εξέτασης της προσφυγής

Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα «εξέτασης» της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη «εξέταση» της προσφυγής:
- στον προσφεύγοντα,
- στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και
- σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση. (άρθρο 365 παρ.4 του Ν.4412/2016) (άρθρο 13 του ΠΔ 39/2017)

Οι προθεσμίες του άρθρου 365 είναι αποκλειστικές. (άρθρο 365 παρ.8 του Ν.4412/2016)

Τυχόν παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν επάγεται ακυρότητα της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. (άρθρο 13 παρ.3 του ΠΔ 39/2017)

Ο γραμματέας έχει την ευθύνη της κοινοποίησης της πράξης του προεδρεύοντος του οικείου σχηματισμού περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας εξέτασης της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή, κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και της κοινοποίησης των αποφάσεων που εκδίδονται από τους σχηματισμούς της ΑΕΠΠ επί των προσφυγών στους ενδιαφερομένους. Επίσης μεριμνά για την ανάρτηση των ως άνω αποφάσεων στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ. (άρθρο 11 παρ. 4 του ΠΔ 39/2017)


11. Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-θρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδίδεται «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ενώπιον της ΑΕΠΠ, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της και ιδίως την ενώπιόν της διαδικασία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ειδικότερες προθεσμίες που δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο, οι ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της ΑΕΠΠ, ο ορισμός και τα καθήκοντα εισηγητών και γραμματέα, ο τρόπος και τα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα που αφορούν την άσκηση των προσφυγών και των παρεμβάσεων, τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων, "την κλήση των μερών, την εκπροσώπηση τους κατά την ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία, το σχηματισμό φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς και οι ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής της διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ και λήψης των αποφάσεων από αυτήν, και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 365 παρ.7 του Ν.4412/2016)

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.2017 τεύχος Α') Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.12. Προσωρινά μέτρα
Ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής, μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος το οποίο περιλαμβάνεται στην προσφυγή ή αυτεπαγγέλτως, και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της χρέωσης της υπόθεσης σε αυτόν πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως ότου αποφανθεί για την προδικαστική προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 του ν. 4412/2016 για την έκδοση της απόφασής της. (άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 39/2017)(άρθρο 366 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 366 παρ.2 του Ν.4412/2016) (άρθρο 15 παρ.2 του ΠΔ 39/2017)

Με την απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να διατάσσεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης. Λόγο άρσης της απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της προδικαστικής προσφυγής, περί του οποίου αρκεί απλή μνεία. (άρθρο 15 παρ.3 του ΠΔ 39/2017)

Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων. (άρθρο 366 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 15 παρ.4 του ΠΔ 39/2017)


13. Ανάκληση προσβαλλόμενης πράξης πριν την έκδοση απόφασης
Η προδικαστική προσφυγή τίθεται στο αρχείο εάν η αναθέτουσα αρχή ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια πριν την έκδοση απόφασης από το σχηματισμό ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από τον προεδρεύοντα του οικείου σχηματισμού και το γραμματέα, και αποδίδεται το παράβολο στον προσφεύγοντα. (άρθρο 17 του ΠΔ 39/2017)

Για την παραίτηση από την προσφυγή δείτε το άρθρο 16 του ΠΔ 39/2017.
 14. Διαδικασία λήψης απόφασης - συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ
Ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως προς τη νομιμότητά της.

Ο οικείος σχηματισμός, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την εισήγηση του ορισθέντος ως εισηγητή της υπόθεσης, τους προβαλλόμενους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, τους ισχυρισμούς του παρεμβαίνοντος, εκδίδει απόφαση, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, και είναι αιτιολογημένη.

Η απόφαση, η οποία συντάσσεται από τον εισηγητή της υπόθεσης και υπογράφεται από τον προεδρεύοντα του οικείου σχηματισμού και το γραμματέα, εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής. Στην απόφαση μνημονεύεται η γνώμη της μειοψηφίας καθώς και το όνομα ή τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν. (άρθρο 18 παρ.1,2,3 του ΠΔ 39/2017) (άρθρο 367 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Ο οικείος σχηματισμός, με την απόφασή του, κατά περίπτωση, δέχεται εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. (άρθρο 18 παρ.4 του ΠΔ 39/2017)(άρθρο 367 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ. (άρθρο 367 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 18 παρ.5 του ΠΔ 39/2017)

Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 372 του ν. 4412/2016. (άρθρο 367 παρ.4 του Ν.4412/2016)(άρθρο 18 παρ.6 του ΠΔ 39/2017)15. Κοινοποίηση αποφάσεων της ΑΕΠΠ
Μετά την έκδοση της απόφασης ο γραμματέας καταχωρίζει κατά αύξοντα αριθμό τα στοιχεία της υπόθεσης και το διατακτικό της απόφασης στο Βιβλίο Αποφάσεων της ΑΕΠΠ. Ο ως άνω αύξων αριθμός αποτελεί και τον αριθμό της απόφασης.

Οι αποφάσεις των σχηματισμών της ΑΕΠΠ και οι αποφάσεις για τη χορήγηση αναστολής-προσωρινών μέτρων κοινοποιούνται, με επιμέλεια του γραμματέα της ΑΕΠΠ, στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης, οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ, τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. (άρθρο 19 του ΠΔ 39/2017)(άρθρο 365 παρ.6 του Ν.4412/2016)


17. Δικαίωμα προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ ενώπιον του δικαστηρίου
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372.

Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 346 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Πρόκειται για νέα ρύθμιση, που προκύπτει ακριβώς λόγω του ότι η προδικαστική προσφυγή ασκείται πλέον ενώπιον ενός τρίτου, ενός νέου ανεξάρτητου διοικητικού οργάνου, ήτοι της ΑΕΠΠ και όχι ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Αρμόδιο δικαστήριο είναι, κατά κανόνα, το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Ωστόσο, εφόσον οι διαφορές ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών και δημοσίων συμβάσεων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ (ν. 3389/2005), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 15 εκατομμυρίων Ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. (άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.4412/2016)

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. (άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.4412/2016)

Διαφορές από την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, δημόσιων συμβάσεων οι οποίες υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), δημόσιων συμβάσεων των εξαιρούμενων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ), εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.  Ομοίως και οι διαφορές από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 15.000.000 ευρώ (άρθρο 372)(Ενημερωτικός Οδηγός ΑΕΠΠ 2017)

Για περισσότερα σχετικά με τη δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, δείτε το άρθρο 372 του Ν.4412/2016.ΙΙΙ. Προδικαστική προσφυγή για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης 

1. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 370 και της παραγράφου 2 του άρθρου 371, η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης που έχει συναφθεί, εάν διαπιστώσει ότι:

(α) η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων δημόσιων συμβάσεων ή

(β) αν δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης, σύμφωνα με το άρθρο 364 (η προθεσμία και η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης) ή

(γ) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2, την περίπτωση α' της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου 39 είτε από τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2, την περίπτωση α' της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 270 και την παράγραφο 2 του άρθρου 273, κατά περίπτωση. (άρθρο 368 του Ν.4412/2016) (άρθρο 20 του ΠΔ 39/2017) (Ενημερωτικός Οδηγός ΑΕΠΠ 2017)2. Διαδικασία
Η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 368 ύστερα από προδικαστική προσφυγή ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα η οποία ασκείται εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Τα άρθρα 360, 362, 363 και 365 εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή. (άρθρο 369 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης κατά τα άρθρα 64, 65, 66, 122 ή 294, 295, 296 κατά περίπτωση, εφόσον στη δημοσίευση περιλαμβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της σύμβασης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή από την επομένη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με άλλον τρόπο. Στην ενημέρωση αυτή πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 70 ή στην παρ. 2 του άρθρου 300, αντίστοιχα. Η προσφυγή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ασκηθεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την επομένη της σύναψης της σύμβασης. (άρθρο 369 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η διαδικασία προσφυγής της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται, σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από τις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 2, την περίπτωση α' της παρ. 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και την παρ. 5 του άρθρου 39 είτε από τις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 2, την περίπτωση α' της παρ. 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 270 και την παρ. 2 του άρθρου 273, κατά περίπτωση, αν η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης μαζί με συνοπτική έκθεση των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 70 ή της παρ. 2 του άρθρου 300, αντίστοιχα, στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης και εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες. (άρθρο 369 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η κατάθεση της προσφυγής του παρόντος άρθρου αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης έως την έκδοση απόφασης ΑΕΠΠ, εκτός εάν γίνει δεκτό αίτημα προσωρινής Προστασίας της αναθέτουσας αρχής που ασκείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 366. (άρθρο 369 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Η διαδικασία προσφυγής του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται:
α) αν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του παρόντος ή την παράγραφο 5 του άρθρου 295 του παρόντος, κατά περίπτωση, με την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύμβαση και εφάρμοσε δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, εφόσον η προκήρυξη αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα XII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει,
β) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαισίου και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 39 και 33 του ν. 4412/2016, αν η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης μαζί με συνοπτική έκθεση των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4412/2016 στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης και εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες. Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017. (άρθρο 369 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)

Για τη δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης, δείτε το άρθρο 370 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 22 του ΠΔ 39/2017.

Για τις συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης, δείτε το άρθρο 371 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 23 του ΠΔ 39/2017.


IV. Αξιώσεις αποζημίωσης


Διαφορές που προκύπτουν από την ανάθεση Δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου και αφορούν αξιώσεις αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373.(άρθρο 346 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή από τη σύναψη αυτής, κατά παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου, δικαιούται να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή αποζημίωση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.. Αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύμβαση, αν δεν είχε εμφιλοχωρήσει η παράβαση, τότε δικαιούται αποζημίωση κατά τις γενικές διατάξεις. Κάθε διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την αξίωση αυτή δεν εφαρμόζεται. (άρθρο 373 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απαιτείται η προηγούμενη ακύρωση της παράνομης πράξης ή παράλειψης από την ΑΕΠΠ ή το αρμόδιο, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, δικαστήριο. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση του άρθρου 370, της παρ. 2 του άρθρου 371 και της παρ. 7 του άρθρου 372 ή όταν, εν γένει, δεν καθίσταται εφικτή η δικαστική κήρυξη της ακυρότητας για λόγους μη συνδεόμενους με παραλείψεις του ενδιαφερομένου. (άρθρο 373 παρ.2 του Ν.4412/2016)


V. Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων του νόμου αυτού, ζητεί την άρση αυτής, η υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου που παρέλαβε τη γνωστοποίηση διαβιβάζει μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

α) βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή

β) αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμιά διορθωτική ενέργεια ή

γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης έχει ανασταλεί είτε με πρωτοβουλία της ανα θέτουσας αρχής είτε ύστερα από προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 364 είτε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αίτησης αναστολής, σύμφωνα με το άρθρο 372. (άρθρο 374 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που θα της ζητηθεί από την υπηρεσία του Υπουργείου που είναι αρμόδια να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση στοιχείο. (άρθρο 374 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Αν, σύμφωνα με την παρ. 1 β γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καμία διορθωτική ενέργεια λόγω εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής, η υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσμα της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό. (άρθρο 374 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Αν, σύμφωνα με την παρ. 1 γ γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάκληση της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος με την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούμενη παράβαση έχει διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία διορθωτική ενέργεια.  (άρθρο 374 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Οι υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Μαΐου κάθε έτους πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα παροχής δικαστικής Προστασίας κατά τον παρόντα νόμο. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να διαβιβάζουν στο αρμόδιο Υπουργείο τα απαιτούμενα για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις συμβάσεις του Δημοσίου.  (άρθρο 374 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Ως αρμόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τις συμβάσεις δημόσιων έργων, και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών.  (άρθρο 374 παρ.6 του Ν.4412/2016) 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions