|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » Παραλαβή υπηρεσιών

Εκτύπωση
+
A
-
Παραλαβή υπηρεσιών

I. Αρμόδιο όργανο

II. Πρόσκληση αναδόχου

III. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής

IV. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής

V. Έλεγχοι σε περίπτωση αυτόδικαιης παραλαβής

 
I. Αρμόδιο όργανο
Η παραλαβή των παρεχό΅ενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύ΅φωνα ΅ε την παράγραφο 3 του άρθρου 221. (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 48 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)
 

II. Πρόσκληση αναδόχου
Kατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτού΅ενος έλεγχος, σύ΅φωνα ΅ε τα οριζό΅ενα στη σύ΅βαση, ΅πορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης διενεργείται έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή εάν έχουν τηρηθεί όσα ορίζονται στη σύμβαση, συντάσσεται δε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, στο οποίο πρέπει να βεβαιώνεται με τρόπο σαφή και ανεπιφύλακτο η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 168/2017)
 

III. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχό΅ενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύ΅βασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύ΅βασης και γνω΅οδοτεί αν οι αναφερό΅ενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχό΅ενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν ΅πορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. (άρθρο 219 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, ΅ε αιτιολογη΅ένη απόφαση του αρ΅όδιου αποφαινό΅ενου οργάνου, ΅πορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχό΅ενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, ΅ε έκπτωση επί της συ΅βατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχό΅ενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύ΅βασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύ΅φωνα ΅ε τα αναφερό΅ενα στην απόφαση. (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016)
 

IV. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρ΅όδιο αποφαινό΅ενο όργανο ΅ε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστη΅α ΅εγαλύτερο των 30 η΅ερών από την η΅ερο΅ηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. […]Κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 200 και της παραγράφου 5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016, στα δικαιολογητικά του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος δεν περιλαμβάνεται απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου που να εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των επίμαχων υπηρεσιών, ούτε άλλωστε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016, απορριπτομένων των σχετικών ισχυρισμών του Δήμου. Ωστόσο, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για διατάξεις που άρχισαν πρόσφατα να ισχύουν, καθώς και ότι η Επιτροπή παραλαβής στα σχετικά πρακτικά της βεβαιώνει ότι οι σχετικές εργασίες εκτελέστηκαν καλώς, κρίνει ότι, στην προκειμένη περίπτωση, τα όργανα του Δήμου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων, αλλά επειδή συγγνωστώς υπέλαβαν ότι ενεργούν νομίμως. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 189/2017)V. Έλεγχοι σε περίπτωση αυτόδικαιης παραλαβής
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρω΅ή του αναδόχου, πραγ΅ατοποιούνται οι προβλεπό΅ενοι από τη σύ΅βαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται ΅ε απόφαση του αρ΅οδίου αποφαινο΅ένου οργάνου, στην οποία δεν ΅πορεί να συ΅΅ετέχουν ο πρόεδρος και τα ΅έλη της επιτροπής που πραγ΅ατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπό΅ενο από
την σύ΅βαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύ΅βαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπο΅ένων από τη σύ΅βαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λα΅βάνεται υπόψη. (άρθρο 219 παρ.6 του Ν.4412/2016)

Σημείωση ΔήμοςΝΕΤ: Η ανωτέρω παράγραφος του άρθρου 219 δημιουργεί ερωτηματικά, καθώς η μόνη περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής που περιγράφεται στο άρθρο αφορά την περίπτωση μη έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το δημοτικό συμβούλιο εντός 30 ημερών. Στην περίπτωση αυτή βέβαια, έχει διεξαχθεί κανονικά η παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και έχουν διενεργηθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, γι αυτό άλλωστε και έχει συνταχθεί και το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, που έχει υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση. Συνεπώς, για ποιο λόγο, σύμφωνα με την παρ.6, να συγκροτηθεί διαφορετική επιτροπή που θα προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες παραλαβής και θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα;
Η γνώμη μας είναι ότι η ανωτέρω παράγραφος έχει τεθεί εκ παραδρομής, καθώς αντίστοιχη διάταξη υπάρχει στο άρθρο 209 παρ.4 του Ν.4412/2016, που αφορά την παραλαβή προμηθειών, όπου και περιγράφεται ειδική διαδικασία αυτοδίκαιης παραλαβής, αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
Αυτή είναι και η γνώμη των αρμόδιων φορέων με τους οποίους το συζητήσαμε, οπότε και αναμένουμε εάν θα υπάρξει σχετική τροποποίηση του άρθρου, ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες και περιττές διαδικασίες.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions