|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » Φορείς

Εκτύπωση
+
A
-

Φορείς

I. Κύριοι συμβαλλόμενοι φορείς
A. Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
Β. Φορείς με τους οποίους συμβάλλονται

ΙΙ. Εκ τρίτου συμβαλλόμενοι φορείς

ΙΙΙ. Διάφορα


I. Κύριοι συμβαλλόμενοι φορείς

A. Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κύριοι συμβαλλόμενοι φορείς των προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, είναι σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 περ. α΄του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4483/17), οι εξής:

1. οι δήμοι

2. οι περιφέρειες

3. οι σύνδεσμοι δήμων

4. τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101 του Ν. 3852/10


5. οι Π.Ε.Δ. (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων)

6. η Κ.Ε.Δ.Ε  και η Ένωση Περιφερειών

7. τα ΝΠΔΔ , τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς

8. τα Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κ.Ε.Δ.Ε και η Ένωση Περιφερειών

9. οι Δ.Ε.Υ.Α.
Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών που δεν εμπίπτουν εντός του προκαθορισμένου κανονιστικού πλαισίου που τις διέπει και εκφεύγουν του σκοπού και των δραστηριοτήτων της. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 189/2011, 254/2007, 202/2008)

Νόμιμη η π.σ. μεταξύ δυο διαφορετικών Δ.Ε.Υ.Α., με αντικείμενο την υποδοχή και επεξεργασία των λυμάτων Δημοτικής Ενότητας στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ' Πράξη 183/2012)

10. η Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

11. οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α
., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Πριν το 2012 ένας ΟΤΑ δεν μπορούσε να συνάψει π.σ. μεμονωμένα με μία δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις ΟΤΑ μπορούσαν μόνο να συμμετέχουν σε π.σ. ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι (βλ. παρακάτω καθεστώς πριν το 2012) 

Με το άρθρο 8 παρ.9 του Ν.4071/2012 τροποποιήθηκε η παρ.1α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και προβλέπεται πλέον και η συµµετοχή όλων των επιχειρήσεων των ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθµού ως κυρίων συµβαλλοµένων στις προγραµµατικές συµβάσεις (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4071/2012)

Συγχωνευμένες κοινωφελείς επιχειρήσεις: Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, οι οποίες συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση εφόσον ανήκουν σε Ο.Τ.Α. που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους σε προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν.3852/2010, η οποία πρέπει να αφορά τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, επιβάλλεται δε να έχει το προαναφερόμενο συγκεκριμένο ελάχιστο περιεχόμενο. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. (Ελ.Συν. Κλιμ.Ζ Πράξη 69/2016)

Ανώνυμες εταιρίες: Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες των περιφερειών επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις. (άρθρο 194 παρ.6 του Ν.3852/2010)
Επίσης, σύμφωνα με τον ΔΚΚ, άρθρο 265 παρ 4 Ν. 3463/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 21 του Ν. 3731/2008,
δεν συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, με εξαίρεση τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), τα δημοτικά και του διαδημοτικού χαρακτήρα θέατρα που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Κάθε δήμος που θέτει υποψηφιότητα για τη φιλοξενία του θεσμού ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ μπορεί να συστήσει ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της υποψηφιότητας αυτής και την υλοποίηση των δράσεων που συνεπάγεται η φιλοξενία του θεσμού.
Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω εταιρείας από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, επιμελητήρια και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων της ανώνυμης εταιρίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, επιμελητήρια και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., για την πραγματοποίηση του σκοπού της.
Η ανώνυμη εταιρεία του δήμου που επιλέγεται να φιλοξενήσει το θεσμό, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, στη χωρική περιφέρεια των οποίων θα αναπτυχθούν δράσεις, στο πλαίσιο της φιλοξενίας του θεσμού. (παρ.2 άρθρο 107 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν.4483/17)

Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες: Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των περιφερειών, εκτός εκείνων που έχουν ως αντικείμενο προγράμματα και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και προληπτικής ιατρικής ή παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας. (άρθρο 196 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 παρ. 11 του Ν.3979/2011)
Επίσης, σύμφωνα με τον ΔΚΚ, η συμμετοχή αστικών εταιρειών Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 22 παρ. 9 του Ν. 3274/2004 σε προγραμματικές συμβάσεις, εκτός ρητής αντιθέτου νομοθετικής ρυθμίσεως, δεν επιτρέπεται. (άρθρο 267 παρ. 3 του Ν.3463/2006)

Απαιτήσεις αμιγών επιχειρήσεων από π.σ.: Απαιτήσεις και οφειλές από προγραμματικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί με διάρκεια ισχύος τους μέχρι την 31.12.2009, καθώς και συμβάσεις μίσθωσης κινητών ή ακινήτων, με τη συμμετοχή αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995, μετά τη μετατροπή αυτών σε κοινωφελείς επιχειρήσεις, εισπράττονται και αποπληρώνονται αντίστοιχα από τις νέες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν προέρχονται από δραστηριότητα που δεν προβλέπεται πλέον στους σκοπούς αυτών. (άρθρο 45 παρ. 4 N. 3731/2008)

Δημοτική ή κοινοτική ανώνυμη εταιρεία (μονομετοχική), μπορεί να εισπράττει ή να αποπληρώνει ανάλογες απαιτήσεις και οφειλές, μόνο εάν προέρχονται από την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας, ή την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων. (άρθρο 45 παρ. 4 N. 3731/2008)Πριν το 2012
ένας ΟΤΑ δεν μπορούσε να συνάψει π.σ. μεμονωμένα με μία δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση. (ΣτΕ 2086/2011, Ελ. Συν. Κλιμάκιο Z Πράξεις 288/2011, Ελ. Συν. Κλ. Ζ΄ Πράξη 15/2005 Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξεις 137/2007, 123/2007, 301/2006, 239/2006, 29/2006, 46/2005, Ελ. Συν. Τμ VI 30/2005. Ελ. Συν. Κλ. Ζ΄ Πράξη 8/2006. Σχ. η Ελ. Συν Τμ. VII Πράξη 38/2005, όπου η δημοτική επιχείρηση δεν είναι η μοναδική συμβαλλόμενη)

Μετά το Ν.4071/2012, επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με δημοτική επιχείρηση. (άρθρο 100 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4483/17)

Δεν συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, με εξαίρεση τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), τα δημοτικά και του διαδημοτικού χαρακτήρα θέατρα που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. (άρθρο 265 παρ 4 Ν. 3463/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 21 του Ν. 3731/2008)

Προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ν. 3463/2006 και στις οποίες συμμετέχουν και ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., ισχύουν μέχρι οριστικής εκτελέσεως του αντικειμένου τους. (άρθρο 270 παρ. 3 Ν 3463/2006)

- Μη νομίμως ανατέθηκε στην εν λόγω αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που αποτελούν το αντικείμενο της υπό κρίση σύμβασης, με καταβολή μάλιστα ολόκληρου του συμβατικού ανταλλάγματος από τον προϋπολογισμό του Δήμου, αφού η ως άνω εταιρεία καθίσταται με τον τρόπο αυτό μοναδική κατ' ουσίαν αντισυμβαλλόμενη του Δήμου. Η κρίση αυτή ενισχύεται από τις αόριστες συμβατικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας, που αφορούν μόνο σε καθήκοντα εποπτείας της εκτέλεσης της ελεγχόμενης σύμβασης, και στην απόκτηση εκ μέρους της ανάλογης εμπειρίας. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 69/2012. Ελ. Συν. 107/2011-μη ανακλητέα με την Τμ. VI Απόφαση 2225/2011. Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄Πράξη 115/2011. Ελ. Συν. Τμ. VII 398/2009)

Σχετική, για Υπηρεσίες Καθαριότητας οι Ελ. Συν Τμ. VII Πράξεις 171/2007, 63/2008, 137/2007.

Σχετική, για παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσω της αξιοποίησης της Δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου ΧΧΧ - Κ.Δ.ΑΠ. - Μ.Ε.Α.» Ελ.Συν. Τμ. VII Πράξη 207/2009.

Σχετική με Παιδικό Σταθμό Ελ.Συν. Τμ. VII Πράξη 382/2009

Σχετική π.σ. μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Δήμου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρίας Ο.Τ.Α. με αντικείμενο την «Πανελλαδική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών και αδειών διαμονής και της διαχείρισης υποθέσεων κτήσης Ελληνικής ιθαγένειας και της τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk). (Ελ. Συν. Κλιμ. Ζ' Πράξη 365/201112
. τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα

13. τα κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα
Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν με κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και με κληροδοτήματα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. (άρθρο 100 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3852/2010)

Οι φορείς που μνημονεύονται στις παρ. 1γ και 1δ του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις τιθέμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32339/02.10.2015)

14. τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
Νόμιμη η π.σ. του Δήμου με ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει εντός της ευρωπαϊκής ένωσης, εάν δεν ενέχει άσκηση δημόσιας εξουσίας από τον αντισυμβαλλόμενο του δήμου. (Ελ.Συν. Τμ.VII Πράξη 395/2010)Β. Φορείς με τους οποίους συμβάλλονται
Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με:
1. το Δημόσιο,
2. μεταξύ τους ή και 
3. με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. (άρθρο 100 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4483/17)

Ειδικότερα, ως προς:

α. το Δημόσιο
 
Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. (άρθρο 100 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4483/17)

Όταν την π.σ. υπογράφει εκ μέρους του δημοσίου ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρέπει να προηγείται η απόφασή του για τη σύναψη της σύμβασης και τη ρητή έγκριση των όρων αυτής (Ελ. Συν. Κλιμ. Ζ΄ 60/2013).

Η απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί νόμιμης λήψης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύναψη της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, αναπληροί την έλλειψη της εγκριτικής απόφασης του ως άνω Γενικού Γραμματέα σχετικά με τη σύναψη της ελεγχόμενης προγραμματικής σύμβασης. Αναθεωρείται η 2227/2011 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Ελ. Συν. Τμ. Μείζονος Απόφαση 2769/2011,2770/2011, 2771/2011)

β. τους φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982
Μη νόμιμη η π.σ. μεταξύ του Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Δήμου, διότι το Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο αποτελεί ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθόσον αυτό κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982). (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 181/2009)

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Κρήτης, το οποίο είναι ΝΠΙΔ, έγινε δεκτό ότι είναι φορέας του δημοσίου τομέα και, συνεπώς δύναται να συμμετέχει σε προγραμματική σύμβαση με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. (Γνωμ. ΝΣΚ 295/2009)

Μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων δεν ανήκουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των συμβαλλόμενων φορέων, που μνημονεύονται, στην σχετική διάταξη, ρητώς και περιοριστικώς. (Γνωμ. ΝΣΚ 352/2004


Προγραμματική σύμβαση με Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ιδιωτικού δικαίου. Τα Ε.Π.Ι. δεν μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματική σύμβαση ως μοναδικοί αντισυμβαλλόμενοι ενός δήμου αλλά μόνον από κοινού με κάποιον από τους αναφερόμενους στο εδάφιο υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του ν.3852/2010 δημοσίους φορείς, στους οποίους και μόνο αναγνωρίζεται η δυνατότητα να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις. Δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης το άρθρο 11 παρ. 4 περ. δ΄ εδ. α΄ του μνημονευθέντος ν.3685/2008, καθόσον η εν λόγω ειδική διάταξη, ισχύουσα παράλληλα με τις γενικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου εν προκειμένω άρθρου 100 του ν.3852/2010, παρέχει, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), στα Ε.Π.Ι. τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μόνο όταν αυτές αφορούν στη «βασική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενό τους» ή στην «έρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη τομέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα», περίπτωση που δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 267/2014-Μη ανακλητέα από την Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 29/2015)ΙΙ. Εκ τρίτου συμβαλλόμενοι φορείς
Με την περιπτ. β της παρ.1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις κατά τα ανωτέρω συναπτόμενες προγραμματικές συμβάσεις, σε ευρύ κύκλο φορέων, ως εκ τρίτου συμβαλλομένων. Οι τελευταίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματική σύμβαση ως μοναδικοί αντισυμβαλλόμενοι, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου το αντικείμενο αυτής, αλλά μόνον από κοινού με τα νομικά πρόσωπα του εδαφίου υπό στοιχείο α΄, στα οποία και μόνο αναγνωρίζεται η δυνατότητα να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις. (Ελ. Συν. Τμ. Μείζονος Απόφαση 2769/2011Τμ VII Πράξη 69/2005 κ.α.) Ειδικότερα, στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή:

1. Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Οι επιχειρήσεις οτα μπορούν πλέον να συμβάλλονται ως κύριοι φορείς. Βλ. παραπάνω στοιχείο 11.

2. Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν
Ωστόσο, στα συμβαλλόμενα μέρη των προγραμματικών συμβάσεων δεν μπορούν να περιλαμβάνονται και εμπορικές εταιρείες, οι οποίες αν και έχουν πιστοποιηθεί ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ουδεμία σχέση έχουν με φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982. (Ελ.Συν. Τμ.6 Απόφαση 1114/2016)
Tο συμπέρασμα ότι η επίμαχη σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, με συνέπεια να κωλύεται η υπογραφή της δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό της νομοθετικά προβλεπόμενης δυνατότητας σύναψης οποιασδήποτε προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ενός δήμου και ενός Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, εφόσον πρόκειται για γνήσια προγραμματική σύμβαση και κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου. (Ελ.Συν. Τμ.6 Απόφαση 1114/2016)


3. Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης

4. Επιμελητηρίων

5. Επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου

6. Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.)

7. Συνεταιρισμών και ενώσεων συνεταιρισμών

8. Εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων

10. Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων
, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης


ΙΙΙ. Διάφορα
Με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, ο νομοθέτης θέλει να προσδιορίσει συγκεκριμένα και με τρόπο περιοριστικό και όχι ενδεικτικό τους φορείς που επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις. Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα διασταλτικής ερμηνείας των υπό συζήτηση διατάξεων κατ' επίκληση της βούλησης του νομοθέτη. Η τελολογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών, οδηγεί μάλλον ασφαλώς στο αντίθετο συμπέρασμα, ότι δηλ. επιχειρείται να αποκλειστούν όσοι φορείς δεν κατονομάζονται ρητά από τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγραμματικές συμβάσεις, ούτως ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο καταστρατήγησης του πνεύματος του νόμου. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32339/02.10.2015)

Η πρόβλεψη της δυνατότητας διεύρυνσης των υποκειμένων της έννομης σχέσης της ελεγχόμενης σύμβασης οριοθετείται με την παραπομπή στις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου  και είναι, ως εκ τούτου, αρκούντος ορισμένος και μη ερχόμενος σε αντίθεση με το νόμο και τις αρχές της διαφάνειας ή του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού, ενώ η συνεργασία περισσότερων δημοσίων φορέων για την υλοποίηση του αντικειμένου της ελεγχόμενης σύμβασης (λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης), δεν αναιρεί αλλά συμπληρώνει τους αναγκαίους όρους αυτής και εξυπηρετεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμά της. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 125/2015)


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions