|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. » ΚΑΠΗ

Εκτύπωση
+
A
-


Για τα ΚΑΠΗ ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για όλα τα ΝΠΔΔ.

Διοργάνωση εκδηλώσεων
Δύναται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τουΚ.Α.Π.Η., να διατίθενται πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν εκδηλώσεις που διοργανώνει το Νομικό αυτό Πρόσωπο και δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου, συνδέονται όμως με τους σκοπούς του και με την προαγωγή των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των μελών του και έχουν, ως εκ τούτου, λειτουργικό χαρακτήρα για το οικείο Κ.Α.Π.Η.. Οι δαπάνες αυτές, όμως, δε θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αντιτίθενται στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία σε κάθε κατηγορία δαπανών ορίζεται σε σχέση με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αναγκαιότητάς τους. Επομένως, οι δαπάνες αυτές, θα πρέπει, ενόψει και της υπάρχουσας ανάγκης δημοσιονομικής προσαρμογής, που επιβάλλει τον περιορισμό και εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών, όχι μόνο να μην υπερβαίνουν το επιβαλλόμενο, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο, αλλά και να κρίνονται ως προς την αναγκαιότητα και την απόδοσή τους (βλ. Ελ.Συν. Πράξεις VII Τμ. 370/2009, 10/2010, 27/2011, 120/2011  κ.ά.).


Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π. Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παρέχεται σε όλους τους ασφαλισμένους από τις κατά τόπους υφιστάμενες δομές, ήτοι από τα εξωτερικά ιατρεία των κέντρων υγείας, των κρατικών νοσοκομείων, των στρατιωτικών νοσοκομείων, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, τα αγροτικά Ιατρεία, τα περιφερειακά ιατρεία, πολυϊατρεία και ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών νοσοκομείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και από οικογενειακούς ιατρούς και ιατρούς συμβεβλημένους με το Φορέα. Δεν αποζημιώνεται η ιατρική επίσκεψη σε περίπτωση μη συμβεβλημένου ιατρού.
Στα ΚΑΠΗ δεν θα αποστέλλονται πλέον ιατροί από τις Μονάδες Υγείας ενώ η έκδοση συνταγών για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ θα γίνεται από ιδιώτες ιατρούς που απασχολούνται στα ΚΑΠΗ και μόνο μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από την ΗΔΙΚΑ. Οι ηλεκτρονικές συνταγές δεν απαιτούν θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Επισημαίνεται οι επισκέψεις δεν θα χρεώνονται στον Οργανισμό.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι ως ιδιώτες οι ιατροί που εξυπηρετούν στα ΚΑΠΗ ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ δύνανται να συνταγογραφούν και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ή βοηθήματα σε ιατρική γνωμάτευση η οποία θα αναγράψει την ανάγκη χρησιμοποίησης του εν λόγω υλικού στις ποσότητες που ορίζονται από το άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ.(σχετικό 5942/29-2-2012). Οι εν λόγω γνωματεύσεις απαιτούν θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ. Σχετικά με τον αριθμό συνταγών που εκδίδουν οι ιδιώτες ιατροί δεν υπάρχει περιορισμός προς το παρόν. (Υπ. Εργ. & Κοιν. Ασφ. 3785 & 3326/21.03.2012)

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σεβόμενη τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας για παροχές καλύτερων υπηρεσιών, προτίθεται να διαθέσει ιατρικό προσωπικό στα ΚΑΠΗ προκειμένου να γίνεται συνταγογραφηση σε χρονίως πάσχοντες.
Προς τούτο πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :
1.Ο Δήμος έχει υποχρέωση να αποστείλει στον Διευθυντή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ της περιοχής του, το μητρώο των μελών του ΚΑΠΗ για τα οποία μέλη μόνο θα γίνεται η συνταγογραφηση.
2.Ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της Μονάδας Υγείας της περιοχής του εάν διαθέτει ιατρικό προσωπικό και με ποια σχέση εργασίας.
Σε περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει πάνω από έναν γιατρό, θα ανατεθεί σ' έναν αυτούς η συνταγογράφηση.
3.Ο γιατρός θα συνταγογραφεί μόνο για χρόνια νοσήματα και συνεχιζόμενη θεραπεία, κυρίως τρίμηνες συνταγές. Συνεπώς δεν θα αλλάζει αγωγή, δεν θα προσθέτει φάρμακα και δεν θα αναθέτει τη συνταγογράφηση σε τρίτους.
4.Εκτός από τη σφραγίδα του γιατρού (σφραγίδα Μονάδας Υγείας όταν ο γιατρός διατίθεται από τον ΕΟΠΥΥ ή προσωπική σφραγίδα όταν ο γιατρός διατίθεται από τον Δήμο) θα υπάρχει και σφραγίδα που θα αναγράφει το ΚΑΠΗ και τον Δήμο από τον οποίο γίνεται η συνταγογραφηση, ώστε να μπορεί να ελέγχεται από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
5.Επισημαίνεται, ότι ο γιατρός που διατίθεται από τον ΕΟΠΥΥ δεν λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή για την συνταγογραφηση και ότι σε κάθε Δήμο διατίθεται ένας μόνο γιατρός, κατά προτίμηση Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής. Ο γιατρός ορίζεται για μία ημέρα την εβδομάδα από την οποία εξαιρείται από τα ραντεβού του με ευθύνη του Διευθυντή της Μονάδας. (ΕΟΠΥΥ 28442/15.06.2012)

Λειτουργία κυλικείου εντός ΚΑΠΗ
Για τη λειτουργία κυλικείου εντός ν.π.δ.δ. Δήμου - Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής, απαιτείται προηγούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διαδικασίες της κείμενης νομοθεσίας. Η λειτουργία κυλικείου αποτελεί εμπορική δραστηριότητα που δε συνάδει με τους σκοπούς ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. (YΠ.ΕΣ.Δ.Α. 23339/18.07.2016)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions