|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ

Εκτύπωση
+
A
-

α) Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε τις καρτέλες των δαπανών ΟΤΑ με πληθώρα πληροφοριών για την εκάστοτε δαπάνη, όπως δικαιολογητικά χρηματικού εντάλματος, κρατήσεις, νομοθεσία, νομολογία κλπ.

β) Για τις δημόσιες συμβάσεις δείτε τις κάτωθι γενικές κατηγορίες


Καθεστώς από 08.08.2016

Καθεστώς μέχρι 08.08.2016

Προμήθειες

Προμήθειες

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Έργα

Έργα

Μελέτες

Μελέτες


Για ειδικές περιπτώσεις δείτε την ανάπτυξη των κωδικών του προϋπολογισμού, μέσα στις ειδικότερες σχετικές καρτέλες δαπανών (π.χ. 6611 προμήθεια βιβλίων, 6113 αμοιβές μεταφραστών)

γ) Δείτε αναλυτικά την ανάπτυξη προτεινόμενων κωδικών δαπανών της ΔΗΜΟΣΝΕΤ στην ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ » ΚΑΕ Εξόδων


60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων
6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6012.02 Αποζημίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου, νομικών προσώπων, κλπ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6012.03 Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6012.04 Αμοιβή υπαλλήλου για γραμματειακή υποστήριξη των νομικών προσώπων, Κοινοτήτων και Συνδέσμων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6012.05 Εκλογική Αποζημίωση (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75
602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6021.01 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6021.02 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6031.01 Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6031.02 Γενικός γραμματέας (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6031.03 Ιδιαίτερος γραμματέας (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6031.04 Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία- έμμισθη εντολή (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)
6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
6041.01 Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6041.02 Ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6041.03 Υπάλληλοι μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα (Ν. 3250/04) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ))
6041.04 Ασκούμενοι μαθητές των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6041.05 Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης
6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύβαση Δημοσίου Δικαίου
6052 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ-τ.ΤΑΔΚΥ (καταργήθηκε από 1-1-2015)
6056.02 Ετήσια Εισφορά στο ΤΠΔΥ-Τομέας ΤΑΔΚΥ
606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
6062 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.1188/81)
6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, κλπ.)
6063.01 Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6063.02 Χορήγηση γάλακτος (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6063.03 Χορήγηση επιδότησης αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού
6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων
6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 Π.Δ. 23/2002)
6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν. 2597/97)
 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων
611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών
6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
6111.01 Αμοιβές συμβολαιογράφων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6111.02 Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6112 Αμοιβές τεχνικών
6113 Αμοιβές μεταφραστών
6114 Αμοιβές καλλιτεχνών
6115 Αμοιβές λογιστών- διπλογραφικό σύστημα- λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες
6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
6117.01 Σύμβαση έργου (Αρθρο 6 Ν. 2527/97) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6117.02 Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6117.05 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. και Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
612 Δαπάνες αιρετών
6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)
6121.01 Αντιμισθία δημάρχου (από 1.1.2011) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6121.02 Αντιμισθία Αντιδημάρχου (από 1.1.2011) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6121.03 Αντιμισθία Προέδρου δημοτικού συμβουλίου (από 1.1.2011) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6121.04 Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6121.07 Έξοδα παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ (και αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6121.08 Έξοδα παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)
6123 Έξοδα κίνησης προέδρων
6123.01 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6123.02 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6124 Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)
6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών
6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς
613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών
6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων
6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές- Γενικά
6132.01 Αποζημίωση μελών και γραμματέως επιτροπής διαγωνισμών ανάθεσης μελετών (Ν. 3316/05) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6132.02 Αποζημίωση μελών επιτροπής και γραμματέα επιτροπής επιλογής προσωπικού (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτρόπων
6134 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου
614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου
6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου
6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
6152 Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων
6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)
6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
6154.01 Aποζημίωση του Δημοσίου για τη χορήγηση στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προς τους Ο.Τ.Α (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων
6161 Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας
6162 Λοιπά έξοδα τρίτων
6162.01 Δεδουλευμένες αποδοχές, του προσωπικού επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. που απολύεται ή μεταφέρεται στο Δήμο- ανάληψη υποχρεώσεων επιχειρήσεων υπέρ τρίτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6162.02 Καταβολή ανταλλάγματος στην Ελληνική Αστυνομία (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6162.03 Μεταφορά μαθητών (και επιδότηση μαθητών) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
 
62 Παροχές τρίτων
621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας
6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
622 Επικοινωνίες
6221 Ταχυδρομικά Τέλη
6221.01 Έξοδα ταχυδρομείου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού
6223 Κινητή Τηλεφωνία
6224 Λοιπές επικοινωνίες
623 Ενοίκια - Μισθώματα
6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
6231.01 Δημοπρασία - (Μισθώματα ακινήτων, εδαφικών εκτάσεων γαιών ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6231.02 Απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο- (Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών- ακινήτων) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6232 Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων
6233 Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων
6233.01 Δημοπρασία- (Μισθώματα μηχανημάτων- οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6233.02 Απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο- (Μισθώματα μηχανημάτων- οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6233.03 Απευθείας συμφωνία ύστερα από απόφαση Δημάρχου - (Μισθώματα μηχανημάτων- οχημάτων πλην μεταφορικών μέσων) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων
6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
6236 Λοιπά μισθώματα
624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing
6241 Leasing εδαφικών εκτάσεων
6242 Leasing κτιρίων
6243 Leasing Μηχανημάτων
6244 Leasing μεταφορικών μέσων
6245 Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
625 Ασφάλιστρα
6251 Ασφάλιστρα ακινήτων
6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
6255 Λοιπά ασφάλιστρα
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)
6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.
6272 Αρδευση
6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.
6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών
6277.01 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011)
6277.02 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)
6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)
6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
6279.01 Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
 
63 Φόροι - Τέλη
631 Φόροι
6311 Φόροι τόκων
6312 Λοιποί Φόροι
632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
633 Διάφοροι φόροι και τέλη
6331 Λοιποί φόροι και τέλη
 
64 Λοιπά γενικά έξοδα
641 Έξοδα μεταφορών
6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)
6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
6413 Μεταφορές προσώπων
6414 Μεταφορές εν γένει
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
6421.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6421.02 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακίνηση στο εξωτερικό (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
6422.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακινήσεις εντός έδρας (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6422.02 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6422.03 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακινήσεις στο εξωτερικό (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων
6423.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων τρίτων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6423.02 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων για μετακίνηση στο εξωτερικό (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)
6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
6431.01 Διαφήμιση- Τουριστική Προβολή (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
644 Συνέδρια και εορτές
6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις
6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων
6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών
6443.01 Βραβεία χρηματικά, λοιπές εκδηλώσεις (βραβεία μαθητών κλπ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων
645 Συνδρομές
6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
6452 Συνδρομές internet
6453 Λοιπές Συνδρομές
646 Έξοδα δημοσιεύσεων
6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
6462 Δημοσίευση προκηρύξεων
6463 Λοιπά έξοδα δημοσιεύσεων
647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων
648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων
6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων
6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών
6483 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις
6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών
649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως
6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου
6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
6492.01 Αποζημιώσεις πολιτών από κακοτεχνίες, ατυχήματα κλπ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6492.02 Αποζημίωση πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2372/1940)
6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών
6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)
6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού
6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού
6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών
6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων
6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού
6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών
652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)
6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού
6522 Τόκοι δανείων εξωτερικού
6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών
6524 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων
6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού
6528 Χρεολύσια λοιπών χρεών
 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ.
6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
6615.01 Φωτοτυπίες, φωτοαντίγραφα (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
662 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα
6621 Είδη κλινοστρωμνών
6622 Είδη κατασκήνωσης
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας
6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού
6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)
6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
664 Καύσιμα και λιπαντικά
6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων
6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών
6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού- φωτογραφήσεις, λήψη βίντεο
6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού
6654 Προμήθεια λοιπού υλικού
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
668 Υλικά φαρμακείου
6681 Υλικά φαρμακείου
6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
669 Λοιπές προμήθειες
6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών , δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα
6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους
6699 Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων
 
67 Πληρωμές, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα
6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς
6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς
6714 Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο)
6715 Επιχορήγηση δημοτικών ΝΠΔΔ
6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου
6717 Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ
6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους
672 Υποχρεωτικές εισφορές
6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων
6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού
6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 Ν.Δ. 3033/54
6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών
6725 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ
6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές
673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις
6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ
6732 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακριδών
6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες
6734 Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους
6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία
6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ)
6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους
6739.01 Καταβολή αποζημίωσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπέστησαν ζημιές στο Δήμο Παιονίας από πράξεις προσφύγων ή μεταναστών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
674 Προνοιακά επιδόματα
6741 Προνοιακά επιδόματα
6741.01 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας
6741.02 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS
6741.03 Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά
6741.04 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης
6741.05 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους
6741.06 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
6741.07 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών
6741.08 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου
6741.09 Επίδομα Τυφλότητας
6741.10 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα
6741.11 Επίδομα Χανσενικών
6741.12 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
6741.13 Επίδομα ομογενών - προσφύγων
6741.14 Επίδομα Προστασίας Μητρότητα
6741.15 Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
 
68 Λοιπά έξοδα
681 Εγγυήσεις και Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
6811 Εγγυήσεις ενοικίου
6812 Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών
6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων
6819 Λοιπές εγγυήσεις
682 'Εκτακτα Έξοδα
6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης
6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
6823 Τόκοι υπηρημερίας χρήσης
 
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων
7111 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων
7111.01 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων, ακινήτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
7111.02 Πράξη Εφαρμογής - Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου του για λόγους ρυμοτομίας (ν. 1337/1983) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
7112 Αγορές ακινήτων, οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
7121 Απαλλοτριωσεις κτιρίων -εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
713 Προμήθειες Παγίων
7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
7132 Μεταφορικά μέσα
7132.01 Προμήθεια οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
7133 Έπιπλα Σκεύη
7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
7135 Λοιπός εξοπλισμός
 
73 Τεχνικά Έργα
731 Κατασκευή παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
732 Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
7322 Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι
7323 Οδοί - οδοστρώματα
7324 Πεζοδρόμια
7325 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης
7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
733 Επισκευές και Συντηρήσεις Πάγιων Εγκαταστάσεων κοινής χρήσεων
7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
7332 Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι
7333 Οδοί - οδοστρώματα
7334 Πεζοδρόμια
7335 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσεως
7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
734 Έργα και Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτησεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
 
74 Μελέτες, Έρευνες και Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες
741 Μελέτες, Έρευνες και Πειραματικές Εργασίες
7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)
7413 Λοιπές μελέτες
742 Ειδικές Δαπάνες
7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως
7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων
7423 Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων
7424 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία
7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες
 
75 Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης (Συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις
7511 Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου
7512 Συμμετοχή σε Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρο 285 ΔΚΚ)
7513 Συμμετοχή σε κοινωφελείς δημοτικές/κοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 254 ΚΔΚ)
7514 Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 3 άρθρου 265 ΚΔΚ)
7515 Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 2 ΚΔΚ)
7516 Συμμετοχή σε δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές, άρθρου 252 παρ. 3 ΚΔΚ)
7517 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού (άρθρο 252 ΚΔΚ)
7518 Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 267 ΚΔΚ)
7519 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ
752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά Νομικά πρόσωπα
7521 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα
7521.01 Καταβολή κεφαλαίου σύστασης (ή καταβολή αύξησης του κεφαλαίου) σε επιχείρηση ΟΤΑ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
7521.02 Καταβολή επιχορήγησης σε αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν. 3274 άρθρο 22 παρ 3 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
7521.03 Αμοιβή επιχείρησης για εκτέλεση εργασίας, με απευθείας ανάθεση (άρθρο 291 παρ 4 ΠΔ 410/95) και (παρ 1 Αρθρο 268 Ν. 3463/06) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
7521.04 Ανάθεση άσκησης αρμοδιότητας (άρθρο 36 ΠΔ 410/95) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
7521.05 Καταβολή χρηματοδότησης προγράμματος δράσης σε κοινωφελή επιχείρηση ΟΤΑ - πριν το ν. 4071/2012 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
7521.06 Καταβολή χρηματοδότησης προγράμματος δράσης σε κοινωφελή επιχείρηση ΟΤΑ - μετά το ν. 4071/2012 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
 
81 Πληρωμές Υποχρεώσεων
811 Πληρωμές υποχρεώσεων
8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων
8114 Φόροι -Τέλη
8115 Διάφορα έξοδα
8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8117 Λοιπά έξοδα
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
8122 Έργα
8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)
8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)
8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)
 
82 Λοιπές αποδόσεις
821 Απόδοση Συνταξιοδοτικών Εισφορών
8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
8212 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας
822 Απόδοση Φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων
8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών
8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ
8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου
823 Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών
8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων
8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ
8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
825 Πάγιες Προκαταβολές
8251 Πάγια προκαταβολή
826 Λοιπές επιστροφές
8261 Λοιπές επιστροφές
8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ
8263 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014)
 
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8312 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων
8314 Φόροι -Τέλη
8315 Διάφορα έξοδα
8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8317 Λοιπά έξοδα
832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
8322 Έργα
8323 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασιες και ειδικές δαπάνες
833 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)
8331 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)
8332 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)
 
85 Προβλέψεις μη είσπραξηςεισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους
851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
 
91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
911 Αποθεματικό
9111 Αποθεματικό
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions