|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Απευθείας ανάθεση έργων και μελετών

Εκτύπωση
+
A
-
Απευθείας ανάθεση έργων και μελετών

Για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης;
 
Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές. Δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για τους αναθέτοντες φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Συνεπώς, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από αναθέτοντες φορείς διενεργείται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 328 του ν. 4412/2016, όπου δεν τίθεται θέμα χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής κλήρωσης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 49)
 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions