|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Προκήρυξη

Εκτύπωση
+
A
-
Προκήρυξη

Ι. Άνω των ορίων

ΙΙ. Κάτω των ορίων


Ι. Άνω των ορίων

Οι προκηρύξεις σύμβασης χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 269, περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Β' και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 295. (άρθρο 293 του Ν. 4412/2016)

Για το περιεχόμενο της προκήρυξης στις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες


ΙΙ. Κάτω των ορίων

Οι προκηρύξεις σύμβασης κάτω των ορίων, χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, για όλες τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη των άρθρων 269 και 328. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Β', εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν, κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων του παρόντος άρθρου, τα τυποποιημένα Έντυπα που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281. (άρθρο 332 του Ν. 4412/2016)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4584/30.09.2016 "Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147)"
(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30081/05.10.2016)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions