|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Ξεχωριστές πιστώσεις ανά δημοτική ενότητα

Εκτύπωση
+
A
-

Ξεχωριστές πιστώσεις ανά δημοτική ενότητα

Ι. Νομοθετικό καθεστώς
1. Νομοθετική διάταξη
2. Δημοτικά έργα
3. Καθεστώς μετά το Ν.4412/2016

ΙΙ. Προϋποθέσεις
1. Εγγραφή ξεχωριστών πιστώσεων
2. Διαφορετικές δημοτικές ενότητες

ΙΙΙ. Διάφορα
1. Προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
2. Τμηματική ανάθεσηΙ. Νομοθετικό καθεστώς

1. Νομοθετική διάταξη
Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως. (παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 14 επιτρέπεται η εγγραφή όμοιων ή ομοειδών πιστώσεων σε διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου εφόσον κάθε εγγραφή αναφέρεται σε διαφορετική δημοτική ενότητα. Η ρύθμιση αφορά κάθε είδος εγγραφής δηλαδή πιστώσεις για εκτέλεση έργων, προμηθειών, εργασιών ή μελετών και είναι αναγκαία διότι επιτρέπει την διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης από τις διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των δημοτικών ενοτήτων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ταχύτερες διαδικασίες, να αποφεύγονται οι μετακινήσεις προσωπικού για την διεκπεραίωση των διαδικασιών ανάθεσης και να καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση των προμηθευτών και εργοληπτών κάθε περιοχής στους διαγωνισμούς που έχουν τοπική αναφορά έτσι ώστε να ενισχύεται η τοπική οικονομία, ιδίως στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Οι προμήθειες - εφόσον αφορούν στην κάλυψη αναγκών για διαφορετικές δημοτικές ενότητες του Δήμου, οι απαιτούμενες για την πραγματοποίησή τους δαπάνες έχουν εγγραφεί σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Κ.Α.Ε., στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του και η αξία καθεμίας από αυτές, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, - νομίμως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.4071/2012, ανατέθηκαν με προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 234/2014)2. Δημοτικά έργα
Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4071/2012 επιτρεπόταν η κατάτμηση μόνο των δημοτικών έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, ανά δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα (και όχι μόνο ανά δημοτική ενότητα). (παρ 1 του άρθρου 12 του ΠΔ 171/87, όπως ισχύει). Εξυπακούεται ότι η ειδικότερη αυτή διάταξη για τα τεχνικά έργα συνεχίζει να ισχύει (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 73/2013).


3. Καθεστώς μετά το Ν.4412/2016
Η δυνατότητα εγγραφής ξεχωριστών πιστώσεων ανά δημοτική ενότητα προβλέφθηκε με την παρ.14  του άρθρου 6 του Ν.4071/2012. Η διάταξη αυτή δεν καταργείται ρητά από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Δείτε όμως εδώ (δεύτερο θέμα του Ενημερωτικού Δελτίου) σχετικό Άρθρο μας για το θέμα.ΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Εγγραφή ξεχωριστών πιστώσεων
Οι εντελλόμενες δαπάνες  αφορούν μεν προμήθειες, οι οποίες δύνανται κατ’ αρχήν να κατατμηθούν ανά δημοτική ενότητα, πλην, όμως, για την κατάτμηση αυτών δεν τηρήθηκε η προϋπόθεση της αναγραφής ξεχωριστών, ανά δημοτική ενότητα, πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012. Ο ισχυρισμός του Δήμου ότι δεν ανεγράφησαν στον οικείο προϋπολογισμό ξεχωριστές πιστώσεις ανά Δημοτική Ενότητα προς αποφυγή συνεχών αναμορφώσεων αυτού, δεν γίνεται δεκτός. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 119/2014, 195/2014)

Για παράδειγμα σε δήμο, που συστάθηκε με τη συνένωση τριών ΟΤΑ, για την προμήθεια καυσίμων, απαιτούνται για ολόκληρο τον Καλλικρατικό δήμο 90.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα η ανωτέρω υπηρεσία απαιτούσε έναν ενιαίο ανοικτό διαγωνισμό για ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Μετά τη νομοθετική ρύθμιση της παρ 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, μπορεί η ανωτέρω δαπάνη να επιμεριστεί στον προϋπολογισμό του δήμου με εγγραφή των πιστώσεων σε διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες των τριών δημοτικών ενοτήτων, υποθετικά ως εξής: στη δημοτική ενότητα Α ποσό 40.000 ευρώ στη δημοτική ενότητα Β 15.000 ευρώ και στη δημοτική ενότητα Γ 35.000 ευρώ. Οι διαδικασίες ανάθεσης για τα ποσά αυτά ακολουθούν αυτοτελώς τα ποσά που έχουν εγγραφεί σε κάθε δημοτική ενότητα, δηλαδή επιτρέπεται η κατάτμηση ανά δημοτική ενότητα για εκτέλεση έργων, προμηθειών, εργασιών ή μελετών. Συνεπώς στο παράδειγμά μας στις ενότητες Α και Γ μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για κάθε μία ενότητα (δηλαδή δύο πρόχειροι διαγωνισμοί) και στην ενότητα Β να γίνει απ' ευθείας ανάθεση.2. Διαφορετικές δημοτικές ενότητες
Σημειώνουμε ότι με την παρ 1 του άρθρου 2 του ν. 3852/10 η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με το νόμο 3852/2010 αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας.

ΔΕΥΑ. Δεδομένου ότι η εκπόνηση των ανωτέρω μελετών γίνεται εντός της ίδιας δημοτικής ενότητας δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής ούτε οι προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 210/2014)

Προμήθεια υλικών οδοποιϊας Δημοτικής Ενότητας Α. Ο λόγος διαφωνίας ότι τα υλικά της προμήθειας παραδόθηκαν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες και όχι στη Δημοτική Ενότητα Α, στον κωδικό αριθμό της οποίας είχε γραφεί η σχετική πίστωση για τη διενέργεια της προμήθειας, με αποτέλεσμα να έχει παραβιασθεί η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, είναι απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος, διότι τόσο στην τεχνική έκθεση της προμήθειας, όσο και στη σύμβαση προβλέπεται ότι η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου, ενώ σύμφωνα και με το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών, παραλήφθηκε το ασφαλτομίγμα  που αφορούσαν τα ανωτέρω τιμολόγια σε εκτέλεση της επίμαχης σύμβασης προμήθειας για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Α.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 93/2015)


ΙΙΙ. Διάφορα

1. Προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δεν απαιτείται σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να είναι νόμιμος ο επιμερισμός ομοειδών εργασιών και η αυτοτελής εκτέλεσή τους ανά δημοτική ενότητα, καθόσον η προϋπόθεση αυτή δεν τίθεται από τη διάταξη της παρ.14 του άρθρου 6 του ν.4071/2012. (
Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 244/2012)


2. Τμηματική ανάθεση
Για την απευθείας ανάθεση εργασιών-υπηρεσιών ανά δημοτική ενότητα, δεν τίθεται από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.4071/2012 η επιπρόσθετη προϋπόθεση της τμηματικής (ανά δημοτική ενότητα) ανάθεσης αυτών. Είναι, δηλαδή, νόμιμη η συνολική απευθείας ανάθεση για περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 198/2012, 195/2012)

Π.χ. Δήμος επιθυμεί να αναθέσει εργασίες καθαριότητας αξίας 15.000 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Α, 18.000 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Β και 19.000 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Γ, για τις οποίες έχουν εγγραφεί ξεχωριστές πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την ανωτέρω Πράξη, ο Δήμαρχος μπορεί με μια απόφασή του να αναθέσει απευθείας την εργασία καθαριότητας και για τις τρεις δημοτικές ενότητες, χωρίς να είναι απαραίτητο να υπάρχουν τρεις διαφορετικές αποφάσεις απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions