|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ » Διοικητικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις

Εκτύπωση
+
A
-
Διοικητικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις

1. Πότε επιβάλλεται

2. Περίοδος αποκλεισμού

3. Διαδικασία

4. Συνέπειες αποκλεισμού

1. Πότε επιβάλλεται
Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι:
- συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και
- ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73
μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα. (άρθρο 74 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 19 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)2. Περίοδος αποκλεισμού
Η περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:
- τη σοβαρότητα του ποινικού αδικήματος ή παραπτώματος,
- τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη του αδικήματος ή παραπτώματος,
- τη διάρκειά του,
- υποτροπή,
- την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του εκάστοτε οικονομικού φορέα και
- τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει:
- τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με τελεσίδικη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και
- τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 73. (άρθρο 74 παρ.2 Ν.4412/2016) Εν προκειμένω διαπιστώνεται ότι, προφανώς εκ παραδρομής, έχει παραμείνει η συγκεκριμένη αναφορά στην 3ετία από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος, δεδομένης της απαλοιφής, με το άρθρο 22 περ. 19 του ν. 4441/2016, των δυνητικών λόγων αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 από την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)3. Διαδικασία
Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και
(α) για τις διαδικασίες που αφορούν σύναψη Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41, και
(β) για διαδικασίες που αφορούν σύναψη Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Πριν από την έκδοση της απόφασης περί αποκλεισμού ορισμένου οικονομικού φορέα, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα ακροάσεως. (άρθρο 74 παρ.3 Ν.4412/2016)

Η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 κοινoποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόμενο οικονομικό φορέα. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016)

Οι αποφάσεις που εκδίδονται βάσει της παρ. 3 γνωστοποιούνται στην Αρχή, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων τηρείται κατάλογος των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων, στον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισμού εκάστου εξ αυτών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50). (άρθρο 74 παρ.6 Ν.4412/2016)

Συνεπώς, για την επιβολή του διοικητικού αποκλεισμού απαιτούνται τα εξής:
- Αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής, που διαπιστώνει τη συνδρομή λόγων αποκλεισμού,

- κατόπιν προηγούμενης γνώμης του αρμόδιου, κατά περίπτωση, συλλογικού οργάνου:
για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στις ΕΚΑΑ
για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

- Ακρόαση του θιγόμενου οικονομικού φορέα.

-Επιβολή του αποκλεισμού με την έκδοση Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών και Μεταφορών.

- Κοινοποίηση της απόφασης περί αποκλεισμού στην αναθέτουσα αρχή και στον θιγόμενο οικονομικό φορέα.

-Γνωστοποίηση της απόφασης περί αποκλεισμού στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και στη Γενική
Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

- Τήρηση Καταλόγου των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων (καταχώριση στοιχείων και περιόδου αποκλεισμού) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, με την επιφύλαξη της τήρησης
των διατάξεων του ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)
4. Συνέπειες αποκλεισμού
Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του:
α) από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων και
β) από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών υπό την έννοια του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338) ή συμβάσεων παραχώρησης υπό την έννοια των διατάξεων με τις οποίες εναρμονίζεται η νομοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ για ίσο χρονικό διάστημα. (άρθρο 74 παρ.5 Ν.4412/2016)(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions