|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΕΑΑΔΗΣΥ » Παροχή σύμφωνης γνώμης

Εκτύπωση
+
A
-

Παροχή σύμφωνης γνώμης

Α. Βασικά στοιχεία
1. Πότε απαιτείται (πεδίο εφαρμογής)
2. Μέθοδος υπολογισμού εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
3. Χρόνος υποβολής αιτήματος της αναθέτουσας αρχής
4. Προθεσμία έκδοσης αποφάσεως
5. Συνέπειες μη λήψης σύμφωνης γνώμης
6. Νομιμοποίηση αναθέσεων που έγιναν χωρίς σύμφωνη γνώμη
7. Συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις

Β. Στοιχεία αιτήματος
1. Στοιχεία αιτήματος για υπολογισμό εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
2. Λοιπά υποχρεωτικά στοιχεία αιτήματος Α. Βασικά στοιχεία

1. Πότε απαιτείται (πεδίο εφαρμογής)
Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. (άρθρο 2 παρ.2γ δδ του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4441/2016)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 6187/13.12.2016)

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν τα σχετικά αιτήματα τους για έκδοση σύμφωνης γνώμης στην Αρχή, εφόσον αφορούν συμβάσεις που εμπίπτουν, λόγω ποσού, στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω Προεδρικών Διαταγμάτων. (ΕΑΑΔΗΣΥ 1/2013/30.12.2013)(Υπ.Αναπτ.Π1/1280/31.07.2012, Π1/2100/20.09.2013).

Υπόδειγμα Διαβιβαστικού προς την Ενιαία Ανεξάρητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Περίπτωση ανωτέρας βίας
Λόγο ανωτέρας βίας, αποτελεί γεγονός εξαιρετικό και απρόβλεπτο, μη δυνάμενο να προβλεφθεί, που δικαιολογεί την μη τήρηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του ν. 4013/2011 ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, και συγκεκριμένα της προηγούμενης παροχής σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΔΗΣΥ. (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 160/2014)

Στο πλαίσιο άσκησης δειγματοληπτικών ελέγχων, αν η Αρχή εκτιμά ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν τη μη τήρηση της πρόβλεψης της παρούσας παραγράφου, με απόφαση της δύναται να ζητάει από την αναθέτουσα αρχή την άμεση περιέλευση του σχεδίου απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της. Σχέδια αποφάσεων των αναθετουσών αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για λόγους ανωτέρας βίας, αποστέλλονται επίσης στην Αρχή, ώστε να καθίσταται δυνατός και προληπτικός δειγματοληπτικός έλεγχος. (άρθρο 2 παρ.2δδ του ΠΔ 122/2012)

Συνέτρεξαν εν προκειμένω οι επικαλούμενες απρόβλεπτες περιστάσεις και άρα νομίμως η αιτούσα προσέφυγε εν προκειμένω στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. (Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 1958/2014)

Συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις
Βλ. παρακάτω υπό στοιχείο 7


2. Μέθοδος υπολογισμού εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στις μεθόδους υπολογισμού των άρθρων 17 των ΠΔ 59/2007 και 8 του 60/2007 αντίστοιχα.

Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της εν λόγω σύμβασης υπολείπεται των κατώτατων ορίων που τίθενται με το πδ 60/2007 (189.982,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ - 233.678,65 ευρώ με ΦΠΑ) και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει λόγω αξίας στο πεδίο εφαρμογής του, δεν προκύπτει αρμοδιότητα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για διατύπωση γνώμης για την απευθείας ανάθεση της εν λόγω σύμβασης. Επισημαίνεται ότι ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής η εξέταση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την απευθείας ανάθεση της εν λόγω σύμβασης. (βλ. υπ' αριθ. 2748/14.06.2013 έγγραφο της Αρχής και υπ' αριθ. 2800/25.06.2013 έγγραφο της Αρχής)

Όταν πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών προϋπολογισμού δαπάνης π.χ. 89.056€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (109.538,88 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), που αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου διαγωνισμού με συνολικό προϋπολογισμό π.χ. 662.694,44€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 815.114,22€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ` υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή σύμφωνης γνώμης. (ΕΑΑΔΗΣΥ 389/2014, 161/2015)3. Χρόνος υποβολής αιτήματος της αναθέτουσας αρχής
Η έκδοση σύμφωνης γνώμης από την Αρχή προϋποθέτει ότι κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας δεν έχει προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης διενέργειας διαπραγμάτευσης, πολύ δε περισσότερο, δεν έχει προβεί στην ανάθεση της σύμβασης.(ΕΑΑΔΗΣΥ 1/2013/30.12.2013)

Συγκεκριμένα, η έκδοση σύμφωνης γνώμης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προϋποθέτει ότι κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος η αναθέτουσα αρχή δεν έχει προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης διενέργειας διαπραγμάτευσης, πολύ δε περισσότερο δεν έχει προβεί στην ανάθεση της σύμβασης. Τούτο δε προκύπτει ευθέως από τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ του ν.4013/2011, στην οποία ορίζεται ότι κατά την υποβολή του αιτήματος συνυποβάλλεται σχέδιο της απόφασης συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αποφ. 8/2013)

Στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος χωρίς την εκ του νόμου απαιτούμενη προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αρχής, κατά παράβαση δηλ. του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ του ν.4013/2011, έχει ήδη, όχι μόνο προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης αλλά ολοκληρώσει αυτήν καθόσον έχει ήδη αναθέσει σε εταιρεία την εν λόγω προμήθεια. Η παροχή της σύμφωνης γνώμης από την Αρχή όφειλε να προηγηθεί (δηλ. μετά την κατάληξη του διαγωνισμού ως άγονου έπρεπε να σταλεί προς την Αρχή σχέδιο απόφασης για την προσφυγή σε διαπραγμάτευση) και σε καμία περίπτωση δεν υπέχει θέση εκ των υστέρων έγκρισης. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αποφ. 8/20134. Προθεσμία έκδοσης αποφάσεως
Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, η Αρχή δύναται με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσμία για δεκαπέντε (15) επιπλέον εργάσιμες ημέρες. (άρθρο 2 παρ.2γ δδ του Ν.4013/2011, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.5 του άρθρου 233 του Ν.4281/2014 και τροποποιήθηκε από την περίπτ β' της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4441/2016, ΕΑΑΔΗΣΥ 3554/02.09.2014)

Η μετατροπή των ημερών από ημερολογιακές σε εργάσιμες καταλαμβάνει και τα σχέδια αποφάσεων επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Αρχής κατά το χρόνο δημοσίευσης του Ν.4281/2014. (παρ.5 του άρθρου 233 του Ν.4281/2014)

Αφετήριο γεγονός για την εκκίνηση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας αποτελεί η περιέλευση στην Αρχή όλων των αναγκαίων στοιχείων για την τεκμηρίωση της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την προπαρατεθείσα διάταξη, δεν εκκινεί η [εικοσαήμερη] προθεσμία για την παροχή σύμφωνης γνώμης ούτε βεβαίως τεκμαίρεται τέτοια γνώμη εάν προηγουμένως δεν έχει νομίμως διαβιβασθεί στην Αρχή ο πλήρης φάκελος με τα στοιχεία εκείνα που κατά τρόπο ορισμένο, σαφή και αιτιολογημένο, θεμελιώνουν και τεκμηριώνουν την προσφυγή της αναθέτουσας αρχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από την Αρχή συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρίνιση των υποβληθέντων, η προθεσμία διακόπτεται και εκκινεί εκ νέου με την περιέλευση στην Αρχή του συνόλου των στοιχείων που ζητήθηκαν.

Παράλληλα έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα της Αρχή να παρατείνει άπαξ την ως άνω [εικοσαήμερη] προθεσμία για δεκαπέντε επιπλέον ημέρες ιδίως σε περιπτώσεις που η υπό ανάθεση σύμβαση έχει πολύποπλοκο χαρακτήρα (λόγω αντικειμένου ή λόγω των σύνθετων νομικών θεμάτων που ανακύπτουν). (ΕΑΑΔΗΣΥ 1/2013/30.12.2013)


5. Συνέπειες μη λήψης σύμφωνης γνώμης
Τυχόν παράλειψη εξασφάλισης της κατά τα προαναφερθέντα σύμφωνης γνώμης της Αρχής προ της εκδόσεως της αποφάσεως της αναθέτουσας αρχής περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ανωτέρω κατηγορίες συμβάσεων, καθιστά τη διαδικασία σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης άκυρη, λόγω παράβασης του νόμου και του ουσιώδους τύπου για την διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης που καθιερώνει η διάταξη της υποπερίπτωσης δδ' περίπτωσης γ' της παραγράφου του άρθρου 2 ν. 4013/2011 (βλ. ενδεικτικά ΕΣ Κλιμ. Ε' 287/2013 και 299/2013, Τμ. VI 3630/2013, Τμ. Μείζ. Συνθ. 4700/2013). (ΕΑΔΣΥ 1/2013/30.12.2013)
 
Μη νομίμως προσέφυγε η αναθέτουσα αρχή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγματεύσεως χωρίς την προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 38/2014- Ανακλήθηκε εν μέρει από την Απόφαση Ελ. Συν. 1958/2014 Τμ. 6)

ΟΜΩΣ Με την Ελ.Συν. Τμ.Μειζ.Επταμ. Απόφαση 506/2014, η οποία δεν αφορά μεν Δήμο αλλά η νομοθεσία για την ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ενιαία, το Τμήμα κρίνει, σχετικά με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. δδ΄ του ν. 4013/2011 (περί παροχής σύμφωνης γνώμης από την Αρχή) ότι η διατύπωση γνώμης από την Αρχή αυτή, δεν μπορεί να οδηγεί στην ματαίωση του ελεγκτικού έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η αναθέτουσα αρχή, κρίνει, με αιτιολογημένη απόφασή της, ότι ο φάκελος μαζί με το σχέδιο της σύμβασης πρέπει να υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δεσμεύεται από τη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά την άσκηση του προσυμβατικού του ελέγχου, ως εκ τούτου, στην περίπτωση που τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος της γνωμοδότησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εμποδίζεται να εξετάσει και να κρίνει εξ υπαρχής τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη νόμιμη προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης και τη σύναψη, περαιτέρω, της συμπληρωματικής σύμβασης. Συνεπώς, παρά την ύπαρξη αντίθετης γνώμης της Ενιαίας Αρχής, ορθώς υποβάλλεται σχέδιο σύμβασης στο Ελ.Συν. για προσυμβατικό έλεγχο.

Προκειμένου όμως να εφαρμοστούν τα παραπάνω, η αναθέτουσα Αρχή πρέπει να κρίνει, με αιτιολογημένη απόφασή της, ότι ο φάκελος της διεξαχθείσας διαδικασίας πρέπει να υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει δηλαδή να υπάρχει εκδήλωση της βούλησης του αρμόδιου οργάνου του αναθέτοντος φορέα και δη εκτελεστή απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου (το οποίο κατ’ άρθρο 65 του ν. 3852/2010 διαθέτει το τεκμήριο της αρμοδιότητας στο Δήμο) περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, παρά την αντίθετη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ. Τυχόν δε κατατεθέν αιτιολογικό υπόμνημα του Αντιδημάρχου περί υποβολής του φακέλου της υπόθεσης για έλεγχο της σχετικής διαδικασίας στο παρόν Κλιμάκιο σε συνδυασμό με το προσκομισθέν σχέδιο απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, το οποίο δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, δεν δύνανται να υποκαταστήσουν την ελλείπουσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί προσφυγής στη σχετική διαδικασία. (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 92/2014, 162/2014)

Σε κάθε περίπτωση πρέπει βέβαια να τηρηθεί η διαδικασία της υποβολής αιτήματος προς την Αρχή για την παροχή σύμφωνης γνώμης. Εάν ο αναθέτων φορέας δεν υποβάλλει το φάκελο της διαδικασίας ενώπιον της Αρχής, τυχόν απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τη σύναψη της συμβάσεως είναι παράνομη ως εκδοθείσα κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. (Ελ.Συν.Κλ.Στ Πράξη 38/2014- Ανακλήθηκε εν μέρει από την Απόφαση Ελ. Συν. 1958/2014 Τμ. 6)

Συνέτρεχαν στη συγκεκριμένη περίπτωση οι προβλεπόμενες στο άρθρο 25 παρ. 1 περ. β΄ του π.δ/τος 60/2007 προϋποθέσεις προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, μη νομίμως δε η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έκρινε αντίθετα και απέρριψε το αίτημα του Δήμου για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ο Δήμος παραδεκτώς θα υπέβαλε σχέδιο σύμβασης απευθείας ανάθεσης στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθόσον αυτό, κατά την άσκηση του συνταγματικώς προβλεπόμενου προσυμβατικού του ελέγχου δεν δεσμεύεται από τη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Επομένως, ο Δήμος ως εκ περισσού προέβη στη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Συνεπώς, οι αναδειχθείσες με την προσβαλλόμενη πράξη του Κλιμακίου πλημμέλειες, περί παραβίασης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού και περί αοριστίας της διακήρυξης, αλυσιτελώς προβάλλονται, καθόσον η διαδικασία του διαγωνισμού, ως μη οφειλόμενη, και οι εξ αυτής απορρέουσες πλημμέλειες δεν δύνανται να αποβούν εις βάρος του αιτούντος Δήμου και να θεμελιώσουν νόμιμους λόγους διακωλυτικούς της υπογραφής του κρινόμενου σχεδίου σύμβασης. (Ελ.Συν.Τμ.6 Απόφαση 3003/2014)

Δοθέντος ότι κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αποφασίσει αιτιολογημένα την υποβολή του φακέλου μαζί με σχέδιο της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου, παρά την αρνητική σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, σχετικά με τη νομιμότητα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έπεται, κατά νομική και λογική ακολουθία, ότι οφείλει να συμμορφώνεται προς την απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, σχετικά με τη νομιμότητα υπογραφής της υποβληθείσας σύμβασης, χωρίς να εμποδίζεται από την υποχρέωσή της (που απορρέει από το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του V. 4013/2011), να μην εκδίδει την απόφασή της για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής. (ΓνΝΣΚ 340/2016)
 
Tυχόν αρνητική γνώμη της Αρχής δεν εμποδίζει την αναθέτουσα αρχή να υπογράψει τη σύμβαση, για την οποία ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις πιο πάνω διατάξεις απέβη θετικός ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων νόμιμης κατάρτισης της σύμβασης. (ΓνΝΣΚ 73/2017)


6. Νομιμοποίηση αναθέσεων που έγιναν χωρίς σύμφωνη γνώμη

Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (Α'63) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (Α'64) οι οποίες, από την έναρξη ισχύος του ν. 4013/2011 και μέχρι την 31η.12.2012 εκδόθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί ή πριν να υποβληθούν στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 2γ (δδ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματά τους. (άρθρο 2 παρ.2γ δδ του Ν.4013/2011)

Οι αποφάσεις των αναθετουσών αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 οι οποίες, από την έναρξη ισχύος του ν. 4013/2011 και μέχρι την 31η.12.2012 (ως οι επίμαχες αποφάσεις ανάθεσης οι οποίες ενσωματώνονται στα ελεγχόμενα εντάλματα) εκδόθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί ή πριν να υποβληθούν στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για παροχή σύμφωνης γνώμης, (σύμφωνα με την παρ. 2γ (δδ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011) δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματα τους. (
Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 183/2013)


7. Συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις
Για αναθέσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προβλέπεται κάθε φορά, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011 (Α'204), ως ισχύει, και δεν διενεργείται ο αντίστοιχος έλεγχος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. (άρθρο 28 παρ.3 του Ν.4314/2014)

Στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011 (Α'204), ως ισχύει, ο έλεγχος της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης έπεται του ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και η Αρχή Διαχείρισης γνωμοδοτεί με βάση τη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά τη διατύπωση της δικής της γνώμης. (άρθρο 28 παρ.2 του Ν.4314/2014)Β. Στοιχεία αιτήματος

1. Υποχρεωτικά στοιχεία αιτήματος για υπολογισμό εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
Οι αναθέτουσες αρχέςπαρακαλούνται όπως, κατά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων τους στην Αρχή, συμπεριλαμβάνουν στο οικείο αίτημα όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης, με βάση τα οριζόμενα στα
άρθρα 17 του ΠΔ 59/2006 και 8 του ΠΔ 60/2007.

Η Αρχή υπογραμμίζει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα, επισημαίνοντας ότι η κατωτέρω αναφορά δεν είναι σε καμία περίπτωση αποκλειστική (ανάλογα με το είδος της υπό ανάθεση σύμβασης η αναθέτουσα αρχήοφείλει με μέριμνά της/του να προκρίνει και να συνυποβάλλει όλα τα ειδικότερα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα των ΠΔ 59/2007 και 60/2007):

- το συνολικό εκτιμώμενο πληρωτέο ποσό χωρίς Φ.Π.Α. (αναφορά ότι το ποσό είναι χωρίς ΦΠΑ), όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως, όσο και των τυχόν προσαυξήσεων του συμβατικού ανταλλάγματος σε περίπτωση παρατάσεων/ανανεώσεων της σύμβασης,

- σε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης έργου ή υπηρεσιών ή προμήθειας ομοειδών προϊόντων κατά τμήματα, η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων, καθώς και η αξία κάθε τμήματος χωριστά,

- να δηλώνει εάν πρόκειται για δημόσια σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών που α) έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή β) που προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση που πρόκειται για τέτοια σύμβαση, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς πρέπει να συνυποβάλλουν δήλωση και στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν: α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ίδιου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης, β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που θα συναφθούν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης, ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον η συνολική διάρκεια τους υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες,
 (ΕΑΑΔΗΣΥ 1/2013/30.12.2013)


2. Λοιπά υποχρεωτικά στοιχεία αιτήματος

Κατά τα άνω, για να εξετασθεί από την Αρχή αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης σε απόφαση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, πρέπει να διαβιβάζονται και όλα τα θεμελιωτικά της προσφυγής αυτής στοιχεία.

Κατ' αρχήν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς πρέπει να εντάσσουν την προσφυγή τους σε διαπραγμάτευση σε κάποια από τις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις (άρθρα 24 και 25 π.δ/τος 60/2007 ή άρθρο 25 παρ. 3 π.δ/τος 59/2007 κατά περίπτωση). Κατά συνέπεια, πρέπει να αποσαφηνίζουν εάν και κατά πόσον, κατά την άποψη τους, συντρέχουν κάποιες από τις ειδικότερες περιπτώσεις που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις των ως άνω άρθρων, τη συνδρομή των οποίων οφείλουν οι ίδιοι να αποδεικνύουν. Παράλληλα, πρέπει να υφίσταται πλήρης και ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους, κατά παρέκκλιση από τον κανόνα της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσφεύγουν στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι δεν αρκεί η απλή επίκληση ενός εκ των λόγων των άρθρων 24 και 25 του ΠΔ 60/2007 ή της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 59/2007, αλλά η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να επικαλείται και συγκεκριμένες περιστάσεις, γεγονότα, τεχνικές και άλλες κρίσεις, τα οποία στοιχειοθετούν τους λόγους αυτούς και των οποίων τη συνδρομή θα πρέπει να αποδεικνύει με προσκόμιση σχετικών εγγράφων και στοιχείων (π.χ απόδειξη ότι ο συγκεκριμένος προμηθευτής είναι μοναδικός ή ότι η αλλαγή προμηθευτή θα επέφερε -και ποιες συγκεκριμένα- δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή ότι τα συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση και είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της κοκ).


Περαιτέρω, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς πρέπει να συνοδεύουν τα αίτηματά τους με όλα εκείνα τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που επικαλούνται και τα οποία καθιστούν αναγκαία την προσφυγή σε διαπραγμάτευση.
Συγκεκριμένα, πέραν των έγγραφων και στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση, των ακόλουθων ενδεικτικά (σε κάθε περίπτωση η Αρχή μπορεί να ζητάει κατά περίπτωση και άλλα στοιχεία ή διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων):

- σχέδιο απόφασης του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της αναθέτουσας αρχήςγια προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης δυνάμει επικαλούμενης συνδρομής συγκεκριμένης περίπτωσης, εκ των αναφερόμενων στα ως άνω άρθρα των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007

- σε περίπτωση προμηθειών ή υπηρεσιών περιοδικού χαρακτήρα, ανανεώσεων ή παρατάσεων, να αναφέρονται συνοπτικά τα στοιχεία των προηγούμενων ιδίου τύπου συμβάσεων που έχουν ανατεθεί (ημ/νια υπογραφής, διαδικασία με την οποία ανατέθηκαν και αξία καθεμίας εξ αυτών)

- σε περίπτωση επίκλησης της περίπτωσης α) της παρ. 1 του άρθρου 24 και της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης 1) του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 ή της περίπτωσης α) της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 59/2007, τα έγγραφα και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η μη κανονικότητα, το απαράδεκτο ή το ακατάλληλο των προσφορών κατά περίπτωση (π.χ. διακήρυξη, δημοσιεύσεις, ΦΕΚ, υποβληθέντα δικαιολογητικά, προσφορές αποκλεισθέντων υποψηφίων, πρακτικά επιτροπής διαγωνισμού, αποφάσεις αναθέτουσας αρχής περί αριθμού συμμετεχόντων, περί αποκλεισμού υποψηφίων, περί αξιολόγησης προσφυγών, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις ΕΣ κλπ),

- σε περίπτωση επίκλησης της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης 1) του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 ή της περίπτωσης α) της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 59/2007 (προηγηθείς άγονος διαγωνισμός), τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού (π.χ. απόφαση αρμόδιου οργάνου περί διενέργειας διαγωνισμού, διακήρυξη, δημοσιεύσεις, ΦΕΚ, πρακτικά επιτροπής διαγωνισμού, αποφάσεις αναθέτουσας αρχής περί άγονου διαγωνισμού κλπ),

- σε περίπτωση επίκλησης της υποπερίπτωσης γ) της περίπτωσης 1) του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 ή της περίπτωσης δ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 59/2007 (κατεπείγον), τα έγγραφα και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει α) η κατεπείγουσα ανάγκη, β) το απρόβλεπτο γεγονός, γ) η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των α και β, δ) ότι τα ανωτέρω οδηγούν σε αδυναμία τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης, ε) το απολύτως αναγκαίο μέτρο της υπό ανάθεση σύμβασης (π.χ. ως προς την ποσότητα, τη διάρκεια και την αξία) και στ) ότι οι περιστάσεις που επικαλείται η αναθέτουσα αρχή δεν απορρέουν από ευθύνη της, αλλά από αντικειμενική αδυναμία ανάθεσης της σύμβασης μέσω διαγωνισμού,

-σε περίπτωση επίκλησης της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης 4) του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 ή της περίπτωσης στ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 59/2007 (συμπληρωματικές συμβάσεις), κατ' ελάχιστον η αρχική σύμβαση με όλα τα συμβατικά τεύχη, οι τυχόν προγενέστερες συμπληρωματικές συμβάσεις, πράξεις προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών του άρθρου 57 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 μετά των συνοδευτικών τους εγγράφων (αιτιολογική έκθεση, ΠΚΤΜΝΕ κλπ.), πρόσφατη τυχόν εγκεκριμένη παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, τυχόν προέγκριση της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής (σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων).

-σε περίπτωση επίκλησης της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης 4) του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 ή της περίπτωσης ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 59/2007 (νέα έργα ή υπηρεσίες), κατ' ελάχιστον η αρχική σύμβαση μετά των προβλεπόμενων συμβατικών τευχών, τα αποδεικτικά τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας, η βασική μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής σύμβασης., τεχνική περιγραφή των υπό ανάθεση νέων έργων ή υπηρεσιών


Το αίτημα και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα και στοιχεία πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα κατά το νόμο στοιχεία διοικητικού ή ιδιωτικού εγγράφου (ιδίως ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου όπου απαιτείται, υπογραφή εκδότη ή νόμιμη επικύρωση). Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη και θα ζητείται από την Αρχή η ορθή υποβολή τους, με διακοπή της προθεσμίας έκδοσης αποφάσεως.

Σε περίπτωση που τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή, οι αναθέτουσες αρχές παρακαλούνται, προς διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Αρχής, να τα αποστέλλουν και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
eaadhsy@eaadhsy.gr. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν τα έγγραφα που υποβάλλονται με φυσικό τρόπο.

Σε περίπτωση που πριν την έκδοση απόφασης επί του αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης από την Αρχή, προκύψουν νέα ή συμπληρωματικά σχετικά με αυτό έγγραφα ή στοιχεία, η αναθέτουσα αρχήοφείλει να τα προσκομίζει πάραυτα στην Αρχή, η δε προθεσμία έκδοσης απόφασης εκκινεί εκ νέου από την περιέλευση στην Αρχή των νέων ή συμπληρωματικών αυτών στοιχείων.

Τέλος σημειώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή πρέπει να γνωστοποιεί στην Αρχή με το αίτημα της την ηλεκτρονική της/του διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας, εφόσον υπάρχουν. (ΕΑΑΔΗΣΥ 1/2013/30.12.2013)


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions