|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΕΑΑΔΗΣΥ » Κράτηση 0,06%

Εκτύπωση
+
A
-

Κράτηση 0,06%

1. Νομοθετικό καθεστώς

2. Πεδίο εφαρμογής
α. Αξία σύμβασης
β. Είδος σύμβασης
γ. Αναθέτουσες αρχές

3. Τρόπος υπολογισμού
α. Σε ποιο ποσό υπολογίζεται
β. Ειδικότερες περιπτώσεις
γ. Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου

4. Απόδοση κράτησης
α. Υπόχρεος παρακράτησης
β. Πως πραγματοποιείται η παρακράτηση
γ. Τρόπος απόδοσης
δ. Χρόνος απόδοσης
ε. Τραπεζικός λογαριασμός

5.Επίλυση προβλημάτων
α. Κρατήσεις που δεν αποδόθηκαν
β. Απόδοση μεγαλύτερου ποσού από το οφειλόμενο1. Νομοθετικό καθεστώς
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του (15.09.2011) επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως το κόστος λειτουργίας της Αρχής. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και από την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κράτησης. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013)

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’).

Μεταβατική περίοδος μετά τη μείωση της κράτησης από 0.10% σε 0.06%
Για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 (8.8.2016 και εφεξής) η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους αμοιβή ή βραβείο, προ φόρων και κρατήσεων. Επίσης, υπολογίζεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης. (άρθρο 3 παρ.9 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικ. 3491/31.05.2017 - ΦΕΚ 1992/09.06.2017 τεύχος Β')

Όπου στα επόμενα άρθρα αναφέρεται ο συντελεστής ή το ποσοστό 0,10%, νοείται ο κατάλληλος συντελεστής 0,10% ή 0,06%, ανάλογα με το χρόνο σύναψης της δημόσιας σύμβασης (έβδομο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016) (άρθρο 3 παρ.10 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικ. 3491/31.05.2017 - ΦΕΚ 1992/09.06.2017 τεύχος Β')

Για τις τροποποιητικές ή τις συμπληρωματικές συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 (8.8.2016 και εφεξής), η κράτηση παρακρατείται και αποδίδεται με την εφαρμογή του συντελεστή της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εφόσον η αρχική σύμβαση έχει συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 και η συμπληρωματική ή τροποποιητική σύμβαση συνάπτεται με τις διατάξεις του άρθρου 132 του νόμου 4412/2016 ή του άρθρου 51 του νόμου 4413.2016, αν πρόκειται για συμβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών. (άρθρο 4 παρ.9 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.4 της Απόφασης Υπ. Οικ. 3491/31.05.2017 - ΦΕΚ 1992/09.06.2017 τεύχος Β')


[Ανακοίνωση ΕΑΑΔΗΣΥ πριν την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ] Στις πληρωμές που αφορούν σε συμβάσεις που είτε εκίνησαν είτε συνήφθησαν προ της 08.08.2016 εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,10% και η παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 5132/11.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3335/11.12.2014) (ανακοίνωση σε site της ΕΑΑΔΗΣΥ)
2. Πεδίο εφαρμογής

α. Αξία σύμβασης
Η κράτηση διενεργείται στις δημόσιες συμβάσεις υπό την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 (βλ. παρακάτω), που έχουν συναφθεί από αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4013/2011, όπως ισχύουν, έναντι συμβατικού ανταλλάγματος που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ειδικοί Λογαριασμοί, ίδιοι πόροι, επιχορήγηση κ.λπ.).(άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013, άρθρο 2 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)β. Είδος σύμβασης
«Δημόσια σύμβαση» είναι κάθε σύμβαση έργωνπρομηθειών ή υπηρεσιών κατά την έννοια της παραγράφου 2, στοιχ. α, β, γ, δ του άρθρου 2 του Π.Δ. 59/2007 και της παραγράφου 2, στοιχ. α,β,γ,δ του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007, πλην όσων εξαιρούνται λόγω είδους ή αντικειμένου από το πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 59/2007 (Α' 63), δυνάμει των άρθρων 18 έως 23 αυτού και του Π.Δ. 60/2007 (Α' 64), δυνάμει των άρθρων 10 έως 15 αυτού, και της οποίας το αντικείμενο περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα XVII A και XVII B του Π.Δ. 59/2007 και στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ Α και Β του Π.Δ. 60/2007.

Σημειώνεται ότι κάθε αναφορά διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων σε διατάξεις του ΠΔ 59/2007 και ΠΔ 60/2007 ισχύει ως αναφορά στις διατάξεις του Ν.4412/2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές. (Αιτιολογική Έκεθση του Ν.4412/2016, σελ.77)

Για την αντιστοίχιση των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που αναφέρονται στα παραρτήματα αυτά, έχει εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

Για την εφαρμογή της κράτησης, ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται ιδίως:
α) οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων υπό την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007 (Α' 63),
β) οι εκτελεστικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω συμφωνιών - πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών,
γ) οι δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο νέες ή συμπληρωματικές εργασίες, υπηρεσίες ή προμήθειες, που συνάπτονται σε συνέχεια αρχικής δημόσιας σύμβασης,
δ) οι δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, ταχυδρομικών υπηρεσιών, φυσικού αερίου και λοιπές συμβάσεις παρόμοιας φύσεως,
ε) Προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει των άρθρων 100 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), 22 του Ν. 3614/2007 (Α' 267) και 3 του Ν. 3316/2005 (Α' 42), καθώς και κάθε άλλης παρόμοιας φύσης συμφωνία ή σύμβαση μεταξύ αναθετουσών αρχών, εφόσον από τους όρους αυτών προβλέπεται η καταβολή οικονομικού ή άλλης φύσεως ανταλλάγματος στον εντολοδόχο φορέα.
στ) οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την μετατόπιση των δικτύων των οργανισμών κοινής ωφέλειας που συνάπτονται μεταξύ αυτών και αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα,
ζ) οι συμβάσεις Σύμπραξης Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα του Ν. 3389/2005 (Α' 232). (άρθρο 1 παρ.5 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 (8.8.2016 και εφεξής), εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 και του άρθρου 2 του νόμου 4413/2016, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4441/2016 (Α'227) και ισχύει. (άρθρο 1 παρ.10 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικ. 3491/31.05.2017 - ΦΕΚ 1992/09.06.2017 τεύχος Β')

Για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4413/2016 (8.8.2016 και εφεξής) η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών. (άρθρο 2 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικ. 3491/31.05.2017 - ΦΕΚ 1992/09.06.2017 τεύχος Β')

Σε όσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων κατά την έννοια του Π.Δ. 60/2007 με κωδικό αριθμό αναφοράς CVP 6421000-1 συνήφθησαν μετά την 15.09.2011, επιβάλλεται η κράτηση [0,06%] υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ. (ΕΑΑΔΗΣΥ 1797/15.04.2014)

Ως προς τον τρόπο υπολογισμού της αξίας της σύμβασης των τηλεφωνικών υπηρεσιών, εφόσον αυτή δεν αναφέρει συγκεκριμένη αξία, όπως μας ενημέρωσε τηλεφωνικά η ΕΑΑΔΗΣΥ, εφαρμόζεται το άρθρο 8 παρ.8β του ΠΔ 60/2007, σύμφωνα με το οποίο: Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, είναι για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή:
i) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες: η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια,
ii) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των σαράντα οκτώ (48) μηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 3978/2011 [Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Αμυνας και της Ασφάλειας & Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ & Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας], ή που εξαιρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του νόμου αυτού, καθώς και σε αυτές που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια στρατιωτικού και ευαίσθητου εξοπλισμού, καθώς και έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τον εξοπλισμό αυτό κτλ. Οι δημόσιες συμβάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την προμήθεια στρατιωτικού ή ευαίσθητου εξοπλισμού ή υπηρεσίες σχετικές με τον τομέα της άμυνας, υπάγονται στην κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1. (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.4013/2011, άρθρο 2 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)


γ. Αναθέτουσες αρχές

Ο όρος «Αναθέτουσα αρχή» έχει την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007 (Α' 64).

Ο όρος «Αναθέτων φορέας» έχει την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ. 59/2007 (α' 63).

- οι Δήμοι εμπίπτουν στις αναθέτουσες αρχές της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007, όπου ορίζεται ότι αναθέτουσες αρχές είναι ... οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ...

- οι δημοτικές επιχειρήσεις επίσης εμπίπτουν στις αναθέτουσες αρχές της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007, καθώς περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπου στην περιπτ.γ ορίζεται ότι εμπίπτουν "τα ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ...φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθμίδας ...."

Σημειώνεται ότι κάθε αναφορά διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων σε διατάξεις του ΠΔ 59/2007 και ΠΔ 60/2007 ισχύει ως αναφορά στις διατάξεις του Ν.4412/2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές. (Αιτιολογική Έκεθση του Ν.4412/2016, σελ.77)


3. Τρόπος υπολογισμού

α. Σε ποιο ποσό υπολογίζεται

Η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων. Επίσης, υπολογίζεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης.  (άρθρο 3 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 (8.8.2016 και εφεξής) η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους αμοιβή ή βραβείο, προ φόρων και κρατήσεων. Επίσης, υπολογίζεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης. (άρθρο 3 παρ.9 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικ. 3491/31.05.2017 - ΦΕΚ 1992/09.06.2017 τεύχος Β')

Η κράτηση επιβάλλεται επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος (ποσό συμφωνητικού) χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και όχι επί του εκτελεσθέντος αντικειμένου της σύμβασης. Η υποχρέωση επιβολής της κράτησης προκύπτει έστω και αν δεν υφίσταται ρητή αναφορά στα τεύχη Δημοπράτησης, εφόσον η κράτηση περιλαμβάνεται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.(ΕΑΑΔΗΣΥ 1129/21.11.2012)β. Ειδικότερες περιπτώσεις
Δεν αναφέρεται το συμβατικό τίμημα
Σε περίπτωση όπου στη σύμβαση δεν αναφέρεται το συμβατικό τίμημα, η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή του συντελεστή της παραγράφου 1 επί του ποσού που αναγράφεται στη σχετική απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ή τη Συλλογική Απόφαση Έργου ή Μελέτης που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 2362/1995 (πλέον άρθρο 66 του ν. 4270/2014) και του άρθρου 6 του Ν.Δ. 2957/1954, όπως ισχύουν, αν πρόκειται για έργο ή προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. (άρθρο 3 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων
Ειδικά, στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, η κράτηση υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμβατικό αντάλλαγμα) κατά την σύναψή της, ήτοι του συνολικού κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τους χρήστες των έργων, των πληρωμών ή οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών πλεονεκτημάτων οιασδήποτε μορφής τα οποία καταβάλλει η αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντας φορέας ή άλλη δημόσια αρχή προς τον παραχωρησιούχο κά, εν είδη Χρηματοδοτικής Συμβολής), εκτός ΦΠΑ, για την εκτέλεση των έργων και των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και των παρεπόμενων προμηθειών αυτών των έργων και υπηρεσιών. (άρθρο 3 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Μια διαδικασία ανάθεσης - περισσότερες συμβάσεις
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας διαδικασίας ανάθεσης συνάπτονται περισσότερες δημόσιες συμβάσεις κατά τμήματα ενός έργου, προμήθειας, ή αγοράς υπηρεσιών, η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους σύμβασης. (άρθρο 3 παρ.4 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Εκτελεστικές συμβάσεις
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας συμφωνίας- πλαίσιο ή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, συνάπτονται περισσότερες εκτελεστικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης. (άρθρο 3 παρ.5 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Συμβάσεις αορίστου χρόνου
Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις αορίστου χρόνου, ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η αξία τους ορίζεται ως το γινόμενο του μηνιαίου τιμήματος επί 48 και η κράτηση υπολογίζεται επί του γινομένου αυτού. (άρθρο 3 παρ.6 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Συμβάσεις ασφαλιστικών, τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Στις δημόσιες συμβάσεις ασφαλιστικών, τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ο υπολογισμός της κράτησης πραγματοποιείται ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης ως εξής:
α) αν πρόκειται για ασφαλιστικές υπηρεσίες, επί του συνολικού καταβλητέου ασφάλιστρου ή/και του ποσού που αντιστοιχεί σε τυχόν άλλους τρόπους αμοιβής.
β) αν πρόκειται για τραπεζικές ή άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επί του συνολικού ποσού του τιμήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι, καθώς και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής. (άρθρο 3 παρ.7 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Συμπληρωματικές συμβάσεις
Σε περίπτωση συμπληρωματικών συμβάσεων, η κράτηση υπολογίζεται με τον αυτό ως άνω συντελεστή της παραγράφου 1 επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Στην περίπτωση που το συμβατικό τίμημα της αρχικής σύμβασης είναι μικρότερο από το ποσό των 2.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση της οποίας το συμβατικό τίμημα, αθροιζόμενο με αυτό της αρχικής, υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η κράτηση υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 3 παρ.8 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

γ. Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου
Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 7 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’

Σύμφωνα με το Υπ. Οικ. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.05.2013 (το οποίο κοινοποιήθηκε μόνο στις Υ.Δ.Ε., με το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013) με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου ορίζεται ότι κάθε απόδειξη που δίδεται από οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία, εφόσον δεν ανάγεται σε σύμβαση που υποβλήθηκε κατά την κατάρτισή της σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, αλλά απορρέει από οποιαδήποτε άλλη σχέση, η οποία δεν είχε προηγουμένως υποβληθεί σε τέλος χαρτοσήμου, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού). Της ως άνω επιβάρυνσης εξαιρούνται οι αποδείξεις οι οποίες, κατά ρητή διάταξη του νόμου, υπόκεινται σε ελαφρύτερο τέλος χαρτοσήμου, καθώς και οι αποδείξεις που απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, δυνάμει ειδικών διατάξεων νόμων ή ρυθμίζονται από τις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Ύστερα από τα παραπάνω οι αποδείξεις που εκδίδονται για την είσπραξη της κράτησης, ύψους 0,06% που επιβάλλεται στις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4013/2011 (204 Α'), η οποία αποτελεί έσοδο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και από την προϋπόθεση ότι δεν είναι αντικείμενο του Φ.Π.Α., υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού), βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, το οποίο παρακρατείται και αποδίδεται από την αναθέτουσα Αρχή.

Συνεπώς, η κράτηση υπερ ΕΑΑΔΣΥ επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. 4. Απόδοση κράτησης 

α. Υπόχρεος παρακράτησης

Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης είναι ο φορέας που πραγματοποιεί την πληρωμή. (άρθρο 4 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)β. Πως πραγματοποιείται η παρακράτηση
Η παρακράτηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται σε εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης ή εκτελεστικής σύμβασης που συνάπτεται βάσει συμφωνίας - πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών. (άρθρο 4 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Στην περίπτωση [συμπληρωματικών] συμβάσεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 3 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014, το ποσό κράτησης που αντιστοιχεί στην αρχική σύμβαση παρακρατείται από την πρώτη πληρωμή της συμπληρωματικής σύμβασης, για δε την κράτηση που αντιστοιχεί στην συμπληρωματική σύμβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014. (άρθρο 4 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, ως πληρωμή μπορεί να θεωρείται και η προκαταβολή και υπάγεται στην κράτηση. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας δεν έχει προβεί, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, σε κράτηση επί του ποσού της προκαταβολής, το ποσό της κράτησης επί της προκαταβολής παρακρατείται στην επόμενη πληρωμή. (άρθρο 4 παρ.7 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)γ. Τρόπος απόδοσης
Σε περίπτωση που η καταβολή του συμβατικού ανταλλάγματος πραγματοποιείται μέσω Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ή Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), στο σχετικό χρηματικό ένταλμα αναγράφεται το ποσό της κράτησης και αποδίδεται στον λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται στη Τράπεζα της Ελλάδος. (άρθρο 4 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Αν η καταβολή του συμβατικού ανταλλάγματος πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (π.χ. σύμβαση έργου), η παρακράτηση γίνεται στην κατάσταση πληρωμής, με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε πληρωμή, προ φόρων και κρατήσεων και αποδίδεται στον λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014. (άρθρο 4 παρ.4 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Στην περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων, όπου μέρος του συμβατικού ανταλλάγματος καταβάλλεται μέσω Χρηματοδοτικής Συμβολής της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής προς τον παραχωρησιούχο, η κράτηση αποδίδεται με το ακόλουθο τρόπο:
(Σ.Α. *0.10%)*(Δ.Χ.Σ./Χ.Σ)

Ποσό παρακράτησης προς απόδοση όπου Σ.Α. το συμβατικό αντάλλαγμα (αξία σύμβασης παραχώρησης κατά την σύναψή της), Δ.Χ.Σ. είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην Δόση της Χρηματοδοτικής Συμβολής Χ.Σ. είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην συνολική Χρηματοδοτική Συμβολή. Το ποσό της κράτησης που αντιστοιχεί στο σύνολο του συμβατικού ανταλλάγματος του έργου παραχώρησης παρακρατείται από το ποσό που αντιστοιχεί στην Χρηματοδοτική Συμβολή της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα ή της άλλης δημόσιας αρχή προς τον παραχωρησιούχο τμηματικά, από κάθε προβλεπόμενη δόση, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο. (άρθρο 4 παρ.5 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Χρηματοδοτική Συμβολή της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής προς τον παραχωρησιούχο, είτε αυτή δεν επαρκεί για την συνολική παρακράτηση κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η κράτηση αποδίδεται τμηματικά σε κάθε ετήσια χρήση, υπολογιζόμενη σε 0.1% του κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. (άρθρο 4 παρ.5 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)


δ. Χρόνος απόδοσης

Τα ποσά που παρακρατούνται σύμφωνα με το άρθρο 4, αποδίδονται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την πραγματοποίηση της παρακράτησης. (άρθρο 5 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Αν πρόκειται για ποσά που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 [προκαταβολές], η απόδοση πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου οικονομικού έτους. (άρθρο 5 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)ε. Τραπεζικός λογαριασμός
Η απόδοσή τους γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού. Οι αριθμοί των λογαριασμών και το ΒΑΝ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr). (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013, άρθρο 5 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’) 

Προς εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ενεργοποιήθηκε στο όνομα της Αρχής, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 183/23-7-2012 έγγραφο της, ο αριθ.ΕΤΕ-155540127-55 ειδικός λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας, ώστε να καταθέτουν όλες οι αναθέτουσες αρχές της χώρας τα ως άνω παρακρατούμενα ποσά. (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Π1/1493/04.09.2012,Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων εγκ. 29/Δ17α/302/7/Φ.Ν 463/03.11.2012, ΕΑΑΔΗΣΥ 553/03.10.2012)

Η κράτηση αποδίδεται:
α) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, από τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς που την παρακρατούν και την αποδίδουν οι ίδιες ή τους φορείς που παρακρατούν και αποδίδουν την κράτηση για λογαριασμό τους. Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάθεση υποβάλλεται στο υποκατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός της παραγράφου 1, η δήλωση απόδοσης του Παραρτήματος  1.
β) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν η παρακράτηση και η απόδοση πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. ή τις Υ.Δ.Ε. ή πρόκειται για δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εκτελούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.
γ) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, πραγματοποιείται η απόδοση της κράτησης που διενεργείται μέσω Ε.Α.Π. για τις αμοιβές των φυσικών προσώπων της παρ. 1β του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010. (άρθρο 5 παρ.4 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.5 της Απόφασης Υπ. Οικ. 3491/31.05.2017 - ΦΕΚ 1992/09.06.2017 τεύχος Β')

Τα προς απόδοση ποσά, στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, προς την μεγαλύτερη δεκάδα όταν προκύπτει δεκαδικό ψηφίο μεγαλύτερο του 5 και προς την μικρότερη δεκάδα όταν προκύπτει ψηφίο μικρότερο ή ίσο του 5. (άρθρο 5 παρ.5 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)5. Επίλυση προβλημάτων

α. Κρατήσεις που δεν αποδόθηκαν

Στην περίπτωση συμβάσεων, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας δεν έχει καταβάλει το σύνολο του συμβατικού τιμήματος και ο υπόχρεος για την πληρωμή φορέας δεν έχει προβεί σε απόδοση του συνόλου ή μέρους του ποσού που όφειλε να έχει παρακρατήσει και αποδώσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρακράτηση του συνόλου του ποσού της κράτησης που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές πραγματοποιείται αναδρομικά από το ποσό της πρώτης πληρωμής που καταβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και αν το ποσό της πληρωμής αυτής δεν επαρκεί, από τις επόμενες πληρωμές. (άρθρο 4 παρ.8 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Σε περίπτωση που το συμβατικό αντάλλαγμα δημόσιας σύμβασης που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, έχει αποπληρωθεί στο σύνολό του και δεν έχει παρακρατηθεί το σύνολο ή μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στην κράτηση, το μη καταβληθέν ποσό αποδίδεται από τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, η/ο οποία(ος) το καταλογίζει και το εισπράττει από τον ανοικείως λαβόντα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Αν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους, εντός του οποίου έπρεπε να έχει γίνει η παρακράτηση και η απόδοση του οφειλόμενου ποσού, δεν επαρκούν για την εξ ολοκλήρου απόδοσή του, το μη αποδοθέν ποσό καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και εκδίδεται κατά προτεραιότητα σχετική απόφαση δέσμευσης, εφαρμοζόμενων κατ' αναλογία των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 113/2010 (Α' 194). (άρθρο 5 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)
β. Απόδοση μεγαλύτερου ποσού από το οφειλόμενο
Όταν ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας έχει παρακρατήσει και αποδώσει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που όφειλε, βάσει των οριζόμενων στις προηγούμενες διατάξεις, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της κράτησης συμψηφίζεται με τα ποσά που αντιστοιχούν σε επόμενες πληρωμές. (άρθρο 6 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Σε περίπτωση που το εναπομένον προς καταβολή ποσό δεν επαρκεί για τον συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους του αχρεωστήτως καταβληθέντος, το ποσό που δεν δύναται να συμψηφισθεί επιστρέφεται στον υπόχρεο για την παρακράτηση και απόδοση φορέα με την υποβολή της αίτησης του Παραρτήματος 3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τουλάχιστον τα παραστατικά απόδοσης του συνόλου της κράτησης (extrait τράπεζας, παραστατικό πληρωμής μέσω Δ.Ο.Υ. ή Υ.Δ.Ε.), από τα οποία προκύπτει το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του οποίου ζητείται η επιστροφή. (άρθρο 6 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση μαζί με τα συνημμένα παραστατικά και αφού διαπιστώσει ότι τα αναφερόμενα ποσά έχουν πράγματι καταβληθεί και αποτυπωθεί στα λογιστικά βιβλία της Αρχής και δεν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως. Η επιστροφή των ποσών της παραγράφου αυτής γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Αρχής και το σχετικό χρηματικό ένταλμα εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 43/2013 (Α' 80). Για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής, απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. (άρθρο 6 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.7 της Απόφασης Υπ. Οικ. 3491/31.05.2017 - ΦΕΚ 1992/09.06.2017 τεύχος Β')

Το προς επιστροφή ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, τον οποίο ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας αναφέρει στην αίτηση, εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 3199 «Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά» του προϋπολογισμού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., του έτους που πραγματοποιείται η επιστροφή. (άρθρο 6 παρ.4 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Κατ' εξαίρεση και με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί να επιστρέφονται και τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε αιτούντες που δεν είναι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς. (άρθρο 6 παρ.5 της Απόφασης Υπ. Οικ. 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β’)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions