|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Απευθείας ανάθεση τεχνικών έργων και μελετών

Εκτύπωση
+
A
-

Απευθείας ανάθεση τεχνικών έργων και μελετών

Ι. Χρηματικά όρια
ΙΙ. Αρμόδια όργανα διενέργειας της διαδικασίας
ΙΙΙ. Απόφαση ανάθεσης
IV. Πρόσκληση
V. Ηλεκτρονική κλήρωση για επιλογή αναδόχου- Υπογραφή σύμβασης
VI. Αμοιβή αναδόχου
VII. Όριο προϋπολογισμού συμβάσεων κατ' έτος

VIII. Μικρά έργα- εργασίες συντήρησης κάτω από 5.869,40€
Ι. Χρηματικά όρια
Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 118 παρ.1 Ν.4412/2016)


ΙΙ. Αρμόδια όργανα διενέργειας της διαδικασίας
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν. (άρθρο 118 παρ.2 Ν.4412/2016)


ΙΙΙ. Απόφαση ανάθεσης
Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. (άρθρο 118 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 31 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. (άρθρο 118 παρ.4 Ν.4412/2016)

Η μη ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν επηρεάζει το κύρος της σύμβασης. (άρθρο 23 του Ν.4441/2016)


IV. Πρόσκληση
Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ' έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)


V. Ηλεκτρονική κλήρωση για επιλογή αναδόχου- Υπογραφή σύμβασης
Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)

Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)

Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.), στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 118 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 206/03.11.2016 τεύχος Α')

Αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/16 και με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί και λειτουργήσει το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων (παρ.6 του σχετικού άρθρου) μέσω του οποίου θα διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις, οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς μπορούν να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) μέχρι την ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος. Συμπληρωματικά των όσων αναφέρονται στο σημείο (1) της εγκυκλίου εναπόκειται στην κρίση της ΕΑΑΔΗΣΥ το αν θα εκδοθεί πρότυπο τεύχος απλοποιημένης προκήρυξης για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 του ν.4412/16. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016)
Επί της ανωτέρω εγκυκλίου δείτε και την από 29.10.2016 ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.


Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υπογραφή. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)

Μπορούν να προβούν σε απευθείας αναθέσεις μέχρι να δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων;
Προϋπόθεση απευθείας ανάθεσης δυνάμει του άρθρου 118 παρ. 5, είναι η ανάπτυξη Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων σύμφωνα με την παρ. 6 αυτού. Κατά συνέπεια, εφόσον προς το παρόν το εν λόγω σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί, δεν είναι δυνατή η προσφυγή στην απ' ευθείας ανάθεση. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5043/15.11.2016)
VI. Αμοιβή αναδόχου
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.  (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)


VII. Όριο προϋπολογισμού συμβάσεων κατ' έτος
Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ' έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)VIII. Μικρά έργα- εργασίες συντήρησης κάτω από 5.869,40€
Το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (βλ. περ.67 άρθρου 377) από τον νέο νόμο επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους OTA Α' βαθμού. Αντιθέτως, τα άρθρα 9, 10, 14, 16, και 17 του π.δ. 171/ 1987 έχουν ήδη καταργηθεί με την περ. 67 της παρ.1 του άρθρου 377 του ν. 4412/16. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016)
Επί της ανωτέρω εγκυκλίου δείτε και την από 29.10.2016 ανακοίνωση της ΚΕΔΕ

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions