|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Ανοικτή διαδικασία

Εκτύπωση
+
A
-
Ανοικτή διαδικασία  

Έννοια
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν:
α) στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες των άρθρων 27 και 28 αντίστοιχα ή
β) στις συμπράξεις καινοτομίας του άρθρου 31. (άρθρο 26 παρ.1 Ν.4412/2016)

Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. (άρθρο 27 παρ.1 Ν.4412/2016)

Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 27 παρ.1 Ν.4412/2016)


Βήματα

A. Ανάθεση της σύμβασης

- Συγκρότηση των Επιτροπών (διαγωνισμού, παραλαβής, ενστάσεων). Για περισσότερα σχετικά με τη συγκρότηση των Επιτροπών, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Γνωμοδοτικά όργανα - Επιτροπές
- Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, εγγράφων της σύμβασης (το βήμα αυτό πρέπει να προηγείται της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών)1. Πρωτογενές αίτημα (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ)
Υποβολή πρωτογενούς αιτήματος και καταχώρισή του στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Για περισσότερα σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ » ΚΗΜΔΗΣ


2. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρο 45 του Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με το φάκελο δημόσιας σύμβασης, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Συγκρότηση και τήρηση φακέλου


3. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας/υπηρεσίας και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης
Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. (άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010)

Προμήθειες
Για την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου για τα νομικά πρόσωπα ή της Εκτελεστικής Επιτροπής για τους Συνδέσμους των δήμων, για τη διενέργεια της προμήθειας. (σελ.78 του Πρακτικού Οδηγού για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων του Ελ.Συνεδρίου)

Μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του αποτελέσματος. Συνεπώς, εφόσον δεν έχει μεταβιβασθεί η ανωτέρω αρμοδιότητα σε άλλο όργανο διοίκησης του Δήμου, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της οικείας διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 326/2013)(Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012)

Υπηρεσίες
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισμού από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος). Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Ελ.Συν. Κλιμ.Ζ Πράξεις 85, 110, 111/2012 κ.α.)

Προσοχή, όσον αφορά την αιτιολόγηση που απαιτείται για την ανάθεση υπηρεσιών που εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού. Για περισσότερα, δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Ανάθεση και καθήκοντα υπηρετούντος προσωπικού

- Υπόδειγμα απόφασης για προμήθειες

- Υπόδειγμα απόφασης για υπηρεσίες


4. α. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
    β. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Διάθεση της πίστωσης

    γ. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισμού

Ανάληψη υποχρέωσης
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016)

Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα. (άρθρο 2 παρ.4 του ΠΔ 80/2016)

Συνεπώς, ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διαφοροποιείται από 1.1.2017 και τοποθετείται μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης.

Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61. (άρθρο 54 παρ. 7  Ν. 4412/2016, άρθρο 72 Ν. 3852/2010)

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [..] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. (άρθρο 72 παρ.1ε Ν. 3852/2010)

- Υπόδειγμα απόφασης


5.  α. Ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010)
     β. Ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης (εγκεκριμένου αιτήματος) στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Για περισσότερα σχετικά με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" » Αντικείμενο ανάρτησης6. Έκδοση προκήρυξης από το Δήμαρχο (άρθρο 63 και άρθρο 122 του Ν.4412/2016
Ο δήμαρχος: [...] β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.(άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010)

- Υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016). Πατήστε για να το κατεβάσετε σε: (pdf) (word)

- Υπόδειγμα  της ΕΑΑΔΗΣΥ διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016). Πατήστε για να το κατεβάσετε σε: (pdf) (word)

Σύμφωνα με το ΕΑΑΔΗΣΥ 6356/20.12.2016, που συνοδεύει τα εν λόγω υποδείγματα, τα υποδείγματα αυτά ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Σε αυτά ενσωματώνονται οδηγίες συμπλήρωσης και παραπομπές (με τη μορφή υποσημειώσεων) στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

- Υπόδειγμα προκήρυξης7. Διενέργεια απαραίτητων δημοσιεύσεων

α.
Δημοσίευση προκήρυξης στην ΕΕΕΕ (για συμβάσεις άνω των ορίων) (άρθρο 65 του Ν.4412/2016)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Δημοσιεύσεις στην ΕΕΕΕ

β. Ανάρτηση διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο » I. Δημοσίευση σε ΚΗΜΔΗΣ

γ. Ανάρτηση προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" » Αντικείμενο ανάρτησης » ΣΤ. Πράξεις σχετικά με δημόσιες συμβάσεις
 
δ. Δημοσίευση προκήρυξης στην ΕτΚ (άρθρο 376 παρ.4 και άρθρο 379 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο » II. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ε. Δημοσίευση προκήρυξης στον ελληνικό τύπο (άρθρο 1 παρ.3 περιπτ.α του Ν.3548/2007)(άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο » ΙΙΙ. Δημοσίευση σε εφημερίδες

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών σημειώνουμε ότι μετά την κατάργηση του π.δ. 28/1980, επί του παρόντος, δεν δημοσιεύονται στον εθνικό τύπο οι προκηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται από ΟΤΑ α' βαθμού. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 26)

στ. Ανάρτηση διακηρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ) (άρθρο 36 παρ.1 Ν.4412/2016)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΕΣΗΔΗΣ » ΕΣΗΔΗΣ

ζ. Ανάρτηση στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου (βλ. σελ.11 πρότυπου διακήρυξης ΕΑΑΔΗΣΥ)8. Υποβολή προσφορών9. α. Αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 100 παρ.2α του Ν.4412/2016)
   β. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 100 παρ.2β του Ν.4412/2016)

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φoρείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ τα ανωτέρω στάδια α και β μπορεί να είναι ενιαία ή και ξεχωριστά. (σελ.38, παρ.3.1.2.)

- Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης10. α. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού (άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)
      β. Κοινοποίηση της απόφασης στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέξουν κάθε πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, ανά επιμέρους στάδιο να εγκρίνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κοινοποιώντας ταυτόχρονα τη σχετική απόφαση/αποφάσεις μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. (σελ. 39, παρ.3.1.2.) Συνεπώς, μπορείτε να παραλείψετε το εν λόγω βήμα, εάν επιλέξετε να λάβετε μια συγκεντρωτική απόφαση στο τέλος της διαδικασίας.

Υπενθυμίζουμε πάντως ότι υπό το προγενέστερο καθεστώς είχε κριθεί ότι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση των σχετικών τιμών συνιστά απολύτως διακριτό στάδιο από αυτό της προηγούμενης εξέτασης του παραδεκτού της συμμετοχής των διαγωνιζομένων και της αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών τους. Η μετάβαση στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών γίνεται μετά την περάτωση του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης, μόνο για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές και αξιολογήθηκαν οριστικά, χωρίς πλέον η αναθέτουσα αρχή να έχει διακριτική ευχέρεια να επανέλθει στο προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών. (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξη 177/2014, Τμ.VI Πράξη 16/2009σελ.85 του Πρακτικού Οδηγού για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων του Ελ.Συνεδρίου)

Σε περίπτωση που η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να ακολουθήσει αποστολή ειδικής πρόσκλησης προς τους προσφέροντες με τις παραπάνω πληροφορίες. (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016)

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ  (προ ΦΠΑ) ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ). (άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα απόφασης
11. α. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016)
      β. Ανακοίνωση τιμών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016)
      γ. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

- Πρακτικό αποσφράγισης


13. α. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού (άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)
      β. Κοινοποίηση της απόφασης στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ  (προ ΦΠΑ) ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ). (άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα απόφασης


14. Αποστολή πρόσκλησης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον προσωρινό ανάδοχο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 103 παρ.1 του Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα πρόσκλησης


15. Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016)

- Πρακτικό ελέγχου


16. α. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για επικύρωση του ανωτέρω Πρακτικού και κατακύρωση στον ανάδοχο (άρθρο 103 παρ.6 και άρθρο 105 του Ν.4412/2016)
      β. Ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010)
      γ. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, ηλεκτρονικά σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο  (άρθρο 105 παρ. 2 του Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα απόφασης


17. Παρέλευση προθεσμιών αναστολής της σύναψης της σύμβασης

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται (άρθρο 105 παρ.3 του Ν.4412/2016)


18. Αποστολή πρόσκλησης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον ανάδοχο για την προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 105 παρ.3 του Ν.4412/2016)19. Υποβολή και έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (άρθρο 105 παρ.3 του Ν.4412/2016)


20. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση υπογραφής του συμφωνητικού  (άρθρο 105 παρ.3 και 4 του Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα πρόσκλησης

- Υπόδειγμα συμφωνητικού για προμήθειες

- Υπόδειγμα συμφωνητικού για υπηρεσίες21. Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)22. Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης (συμβάσεις άνω των ορίων)

Το αργότερο 30 ημέρες μετά τη σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ανάθεσης ή σύναψης, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Δ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 65. (άρθρο 64 παρ.1 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » Γνωστοποιήσεις και εκθέσεις.


23. Σύνταξη έκθεσης (συμβάσεις άνω των ορίων)
Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων: Εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 64 περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παραπέμπουν στη γνωστοποίηση αυτή. (άρθρο 341 παρ.1 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » Γνωστοποιήσεις και εκθέσεις.


Β. Εκτέλεση της σύμβασης

α. Προμήθειες
1. Ειδοποίηση από τον προμηθευτή 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/2016)

2. Υποβολή από τον προμηθευτή θεωρημένου αποδεικτικού παράδοσης (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/2016)

3. Πρόσκληση προμηθευτή να παραστεί στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/2016

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016)

5. Κοινοποίηση πρωτοκόλλου παραλαβής στον προμηθευτή (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/2016)

6. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016)

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)β. Υπηρεσίες
1. Παρακολούθηση της εκτέλεσης από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία ή τυχόν άλλη που έχει οριστεί από το Δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016)

2. Πρόσκληση αναδόχου να παραστεί στη διαδικασία παραλαβής (προαιρετικό) (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 
3. Εισήγηση της υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 219 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016)

5. Έγκριση πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016)

6. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στον ανάδοχο

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions