|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » Κατακύρωση - υπογραφή σύμβασης

Εκτύπωση
+
A
-
Κατακύρωση - υπογραφή σύμβασης

Ι. Απόφαση κατακύρωσης
1. Κοινοποίηση απόφασης
2. Έναρξη έννομων αποτελεσμάτων κατακύρωσης
3. Κατακύρωση για μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα

ΙΙ. Υπογραφή συμφωνητικού
1.  Ορισμοί
2. Πρόσκληση υπογραφής
3. Συνέπειες μη υπογραφής
4. Πότε απαιτείται η κατάρτιση συμφωνητικούΙ. Απόφαση κατακύρωσης

1. Κοινοποίηση απόφασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (άρθρο 105 παρ.2 Ν.4412/2016)2. Έναρξη έννομων αποτελεσμάτων κατακύρωσης
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. (άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016)

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. (άρθρο 105 παρ.1 Ν.4412/2016)


3. Κατακύρωση για μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για:
- ολόκληρη ή
- μεγαλύτερη ή
- μικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, (άρθρο 105 παρ.1 Ν.4412/2016)

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει:
- το 30% για διαγωνισμούς προυπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
- το 15% για διαγωνισμούς προυπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή
- το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. (άρθρο 104 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 206/03.11.2016 τεύχος Α')ΙΙ. Υπογραφή συμφωνητικού

1.  Ορισμοί
Ως «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν:
- όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης της περίπτωσης 14,
- η προσφορά του αναδόχου, καθώς και
- οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016)

Ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, η κατασκευή έργου ή η μελέτη έργου ή η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 43 του Ν.4412/2016)


2. Πρόσκληση υπογραφής
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/2016)


3. Συνέπειες μη υπογραφής
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/2016)

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση:
- κηρύσσεται έκπτωτος,
- καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και
- η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 29 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)


4. Πότε απαιτείται η κατάρτιση συμφωνητικού
Για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου:
- με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή
- που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού,
απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο.

Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Επί σύμβασης, η αποδοχή της πρότασης δύναται να γίνει και με χωριστό έγγραφο, η από τον αντισυμβαλλόμενο όμως του Δημοσίου εκπλήρωση της παροχής του αίρει την εκ της έλλειψης του γραπτού τύπου της αποδοχής ακυρότητα της σύμβασης. (άρθρο 130 του Ν.4270/2014)

Το ανωτέρω άρθρο 130 του Ν.4270/2014 δεν καταργήθηκε με το Ν.4412/2016. Αντιθέτως, συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016.

Λαμβανομένου ιδιαιτέρως υπόψη του προφορικού χαρακτήρα της συμφωνίας, που φέρεται ότι έχει συναφθεί μεταξύ του αιτούντος και του Δήμου XXX, ενόψει του οποίου δεν είναι δυνατή η διάγνωση του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει την εν λόγω συμφωνία και η διαπίστωση της προβλέψεως ή μη σε αυτή ρητρών που αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο και, συνακόλουθα, η διαπίστωση της υπάρξεως σχέσεως δημοσίου δικαίου που να συνδέει τον αιτούντα με τον Δήμο XXX, η ένδικη διαφορά που απορρέει από τη συμφωνία αυτή είναι ιδιωτική, ανεξαρτήτως του σκοπού στον οποίο η εν λόγω συμφωνία απέβλεπε. (ΑΕΔ 1/2016)
 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions