|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » Διάρκεια παροχής υπηρεσίας

Εκτύπωση
+
A
-
Διάρκεια παροχής υπηρεσίας

I. Πρόβλεψη του χρόνου διάρκειας

II. Έννοια συνολικής διάρκειας

III. Παράταση διάρκειας

 

I. Πρόβλεψη του χρόνου διάρκειας
Στα έγγραφα της σύ΅βασης και στο συ΅φωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικει΅ένου της σύ΅βασης.

Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τ΅η΅ατικές/ενδια΅έσες προθεσ΅ίες για τα επι΅έρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων.  (άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016)
 

II. Έννοια συνολικής διάρκειας
Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστη΅α που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύ΅βασης και στο συ΅φωνητικό, το οποίο αρχίζει από την η΅ερο΅ηνία υπογραφής του συ΅φωνητικού ή από την η΅ερο΅ηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη η΅ερο΅ηνία ή προθεσ΅ία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιά΅εσα επι΅έρους παραδοτέα, ΅ε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συ΅φωνητικό. (άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016)III. Παράταση διάρκειας
Με αιτιολογη΅ένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύ΅βαση, η συνολική διάρκεια της σύ΅βασης ΅πορεί να  παρατείνεται ΅έχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτη΅α του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικει΅ενικά δικαιολογη΅ένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύ΅βασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτη΅α παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύ΅βασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.(άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions