|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Προκηρύξεις

Εκτύπωση
+
A
-


Ι. Άνω των ορίων
Οι προκηρύξεις σύμβασης χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 26 και του άρθρου 32.

Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 65.

Το άρθρο 63 δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων. (άρθρο 63 Ν.4412/2016)

Για το περιεχόμενο των προκηρύξεων στις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
 


ΙΙ. Κάτω των ορίων
Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 παράγραφοι 2, 32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66. (άρθρο 122 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 47 του Ν.4472/2016)
Μέχρι την έκδοση των τυποποιημένων εντύπων της παραγράφου 1, οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66. (άρθρο 122 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 47 του Ν.4472/2016)

 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4584/30.09.2016 "Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147)" (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30081/05.10.2016)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions