|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. » Γυμναστήρια- Κολυμβητήρια

Εκτύπωση
+
A
-

Δημοτικά Γυμναστήρια/ Κολυμβητήρια
 

Σκοπός.

Κατηγορίες.

Νομική μορφή- έλεγχος- εποπτεία.

Διοίκηση.

Κανονισμός Λειτουργίας.

Αδεια λειτουργίας.

Μεταβίβαση κυριότητας/χρήσης στους ΟΤΑ.

Θέρμανση.

Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις για κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας άνω των 15.000 θεατώνΣκοπός

Τα Γυμναστήρια, είναι Νομικά Πρόσωπα ή Υπηρεσίες και έχουν ως αποστολή την προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. Προς τον σκοπό τούτο διαθέτουν οργανωμένους χώρους με γυμναστικές και αγωνιστικές εγκαταστάσεις, ως στάδια, κολυμβητήρια, σκοπευτήρια, κέντρα ιστιοπλοϊας, αθλητικά κέντρα, χώρους χιονοδρομιών, αθλοπαιδιών, αντισφαιρίσεως, κέντρα νεότητος ή εντευκτήρια και χώρους αθλήσεως εν γένει. (παρ.1 άρθρου 1 Ν.423/76)

 

Κατηγορίες

Τα Γυμναστήρια κατατάσσονται εις τας κάτωθι κατηγορίας:

α) Ολυμπιακά

β) Εθνικά

γ) Δημοτικά

δ) Κοινοτικά και

ε) Σωματειακά. (παρ.2 άρθρου 1 Ν.423/76)

 

Νομική μορφή- έλεγχος- εποπτεία

Τα Δημοτικά Γυμναστήρια αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. (παρ.3γ άρθρου 1 Ν.423/76)

Τα Δημοτικά Γυμναστήρια τελούν υπό την εποπτεία και έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. (παρ.4 άρθρου 1 Ν.423/76)

 

Διοίκηση

Τα Δημοτικά Γυμναστήρια, διοικούνται από Επιτροπές τριών έως επτά μελών, οριζόμενων με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επί διετή θητεία. Μεταξύ των μελών αυτών περιλαμβάνονται, εφ' όσον τούτο καθίσταται δυνατόν, ένας Καθηγητής της Φυσικής Αγωγής, ένας Ιατρός και ένας Τεχνικός. Τρία εκ των μελών θα είναι μέλη του Δημοτικού. Στην ίδια απόφαση ορίζονται μεταξύ τους ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Έφορος της Επιτροπής. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να αντικαθίστανται εν όλω ή εν μέρει οι επιτροπές και πριν τη λήξη της θητείας τους. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.423/76, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ.ε' του άρθρου 3 του Ν.665/77, άρθρο μόνο Π.Δ. 91/1990)

Τα μέλη των Επιτροπών Διοίκησης των Δημοτικών Γυμναστηρίων, ως διαχειριζόμενα και διοικούντα την περιουσία τους, έχουν την ιδιότητα του υπόλογου νπδδ, συνεπώς ευθύνονται για κάθε έλλειμμα που διαπιστώνεται στην οικεία διαχείριση. Η Επιτροπή Διοίκησης Δημοτικού Γυμναστηρίου μη νομίμως ανέλαβε υποχρέωση και κατέβαλε δαπάνη για την ασφάλιση του προσωπικού σε ιδωτική ασφαλιστική εταιρία, καθόσον από καμία διάταξη νόμου δεν παρέχεται τέτοια αρμοδιότητα στην Επιτροπή Διοίκησης και ούτε πρόκειται για δαπάνη συναφή με το σκοπό λειτουργίας του Γυμναστηρίου. Αναγκαία προϋπόθεση για την εκτέλεση μιας δαπάνης νπδδ είναι η εγγραφή της στον προϋπολογισμό αυτού και όχι στον ισολογισμό του. (Ελ. Συν. Ολομ. 2267/2011)

 


Κανονισμός Λειτουργίας

Απόφ.Υπ.Πολιτισμού 17112/23.06.2000 (ΦΕΚ 847/11.07.2000 τεύχος Β') Κανονισμός Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/23063/1866/487/26.01.2017 (ΦΕΚ 930/20.03.2017 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού.
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1362/18.10.2001 τεύχος B) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας.

 
 

Αδεια λειτουργίας

Σκοπός έκδοσης άδειας
Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2725/99 απαιτείται άδεια περί της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές.
Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδεια λειτουργίας. (παρ.1 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 και τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4280/14)

Αρμόδιο όργανο
Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή τον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 56Α του Ν.2725/99. (παρ.1 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

Διάρκεια ισχύος
Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη από τη χορήγησή της, εφόσον ένα μήνα πριν τη λήξη του πρώτου από τη χορήγησή της έτους: α) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και β) η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία. (παρ.1 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

Περιεχόμενο άδειας
Η άδεια αυτή περιλαμβάνει:
α) την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λπ.) και
β) την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών.


Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. (παρ.1 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η επιτροπή, προκειμένου να υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας, θα ζητάει από τον εκπρόσωπο του αρμόδιου φορέα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. οικοδομική άδεια κατασκευής της αθλητικής εγκατάστασης ή νομιμοποίηση αυτής ή εξαίρεση από την κατεδάφιση αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσής τους διατάξεις, με τις μελέτες που συνοδεύουν την ως άνω άδεια (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ.)- οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την πλήρη εξέταση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση που το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν υπάρχει η επιτροπή θα ζητάει αποδεικτικό υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 ή του Ν. 4178/2013.
Μέχρι την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών, η επιτροπή μπορεί να εισηγείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί μέχρι τις 28/7/2011, είναι στατικά επαρκής και βεβαιώνεται η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η στατική επάρκεια και η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βεβαιώνονται είτε από Μελετητές ή Εταιρείες Μελετών εγγεγραμμένους/ες στις κατηγορίες (8) «στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)» και (9) « μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες» αντίστοιχα του Μητρώου Μελετητών ή Μητρώου Εταιρειών Μελετών που τηρούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή από διπλωματούχους μηχανικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων ή Δήμων στα οποία ανήκει ή από τα οποία εποπτεύεται η αθλητική εγκατάσταση.

β. πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Οι φορείς διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να υποβάλλουν απ' ευθείας οι ίδιοι και όχι μέσω των Υπηρεσιών Δόμησης στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία προς έγκριση μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας της αθλητικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και τους κανονισμούς.

Για τις εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν μετά τις 15-2-1989 η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας θα συνοδεύεται από μελέτη παθητικής πυροπροστασίας θεωρημένη από το φορέα κατασκευής της εγκατάστασης.

Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας μικρότερης των 2000 θεατών, δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης πυροπροστασίας.

Προκειμένου για γυμναστήρια που λειτουργούν εντός κτιρίων εκπαιδευτηρίων, σχετική η Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015 (ΦΕΚ 2326/29.10.2015 τεύχος Β).


γ. προκειμένου περί κολυμβητηρίων, την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, με βάση την εγκύκλιο Υ2/81301 /02/14.2.2003 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας

δ. προκειμένου για δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους άθλησης και τους τυχόν υπάρχοντες Κανονισμούς Λειτουργίας, τους οποίους και λαμβάνει υπόψη της. (παρ.1 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 
Οι υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αδειοδοτημένες κατά το χρόνο δημοσίευσης του Ν.4414/16 (ημερ.δημοσ.09.08.2016) διατηρούν την άδεια λειτουργίας τους και αν από το σύνολο των προσηκόντως κατατεθειμένων στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υπηρεσία προβλεπόμενων δικαιολογητικών λείπει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα για την έκδοσή της στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του Ν.4414/16. Για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4414/16. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας. (παρ.1 άρθρο 48 Ν.4414/16)

Στις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του ν. 2725/1999, όπως ισχύει,που διέθεταν άδεια λειτουργίας η οποία κατά τη δημοσίευση του Ν.4414/16 έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης ΑΕΠΟ, πλην όμως έχει κατατεθεί για την έκδοσή της σχετικό αίτημα στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του Ν.4414/16, επαναχορηγείται με την κατάθεση η ανακληθείσα άδεια λειτουργίας. Στις ως άνω εγκαταστάσεις τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4414/16 για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας. (παρ.2 άρθρο 48 Ν.4414/16)
 

Έλεγχος
Στην Επιτροπή της παρ.2 του άρθρου 56Α του Ν.2725/99 ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος, εντός των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Αυγούστου κάθε έτους η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε. (παρ.3 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/12)

Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων λαμβανομένων υπόψη και των όσων ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο α' του ν. 423/1976 (Α' 223). Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο εάν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς γι' αυτά. Εφόσον όμως πρόκειται να φιλοξενηθεί η τέλεση αθλημάτων ή αγωνισμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόμοια, ή η προπόνηση ή εκμάθηση των αθλημάτων ή αγωνισμάτων, η τήρηση των απαραίτητων σχετικών προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά. (παρ.4 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/12)

H Επιτροπή υπό τους όρους του άρθρου 41Γ παρ. 6 του Ν.2725/99, ελέγχει επίσης την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου της αθλητικής εγκατάστασης. (παρ.5 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/12)

Ανάκληση άδειας- σφράγιση
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής δύναται να χορηγεί μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών και του κοινού. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη χορήγηση υπό όρους ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. (παρ.6 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατάζει με απόφασή του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μη χορήγηση, τροποποίηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας, που υποβάλλεται ενώπιόν του, εντός μηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι κερκίδες ή τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών και φυλάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης. (παρ.6 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )


Αδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης
Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης. (παρ. 9 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε από την περιπτ. β της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν.3207/2003 και το άρθρο 22 του Ν. 4049/12 )

Η ύπαρξη και καλή λειτουργία των συστημάτων των άρθρων 41Ε και 41Γ του Ν. 2725/1999 (το άρθρο 41Γ αφορά τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και το άρθρο 41Ε την ηλεκτρονική εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων) σε αθλητική εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας που εμπίπτει στην απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 9 του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999, όπως ισχύει, άδειας τελέσεως αγώνα. (άρθρο 2 παρ. 6 Ν. 4326/2015)

Από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 απαγορεύεται η συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σε εθνικό πρωτάθλημα ή Κύπελλο Ελλάδος των αθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η καλή λειτουργία στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι αγώνες της ομάδας των προβλεπομένων στα άρθρα 41Ε και 41Γ του Ν. 2725/1999 συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν η παραπάνω απαγόρευση να αφορά μόνον σε ορισμένες κατηγορίες πρωταθλημάτων, καθώς και να επεκταθεί σε άλλα αθλήματα. (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 4326/2015, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4373/16)

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος και εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθλημα και ανά αγωνιστική κατηγορία αθλήματος, καθώς επίσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και η αμοιβή των ιδιωτών που τυχόν συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 56Α του Ν.2725/99, οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (παρ. 10 άρθρο 56Α Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4049/12)Σχετική η ΚΥΑ οικ. 46596/22.11.2004 (ΦΕΚ 1793/06.12.2004 τεύχος Β) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α' 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (Α' 239) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (Α' 302).

Μεταβατικό στάδιο για συμμόρφωση στις νέες διαδικασίες αδειοδότησης

Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της ΚΥΑ οικ.46596/2004 αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν θα ζητούνται από την επιτροπή τα υπ' αριθμ. α, β, και γ δικαιολογητικά του άρθρου 16 της εν λόγω ΚΥΑ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 31.08.2014 8.2.2015 30.06.2015 08.02.2016 08.10.2016 08.10.2017, για να δοθεί η δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να συμμορφωθούν με τις ως άνω διατάξεις. (παρ.2 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004))

Μέχρι την έκδοση των αδειών λειτουργίας κατά τους όρους και τη διαδικασία της παρούσης Κ.Υ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες άδειες, η ισχύς των οποίων παρατείνεται έως 30 Ιουνίου 2014 31.08.2014 8.2.2015 30.06.2015 08.02.2016 08.10.2016 08.10.2017. Η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας ανακαλείται και δεν μπορεί να χορηγηθεί νέα άδεια αν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης από την αρμόδια Υπηρεσία ή η εγκατάσταση έχει κριθεί ακατάλληλη για λόγους στατικής ανεπάρκειας. (παρ.4 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004))


Για όσες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν άδεια λειτουργίας, παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης μέχρι την 30 Ιουνίου 2014 31.08.2014 8.2.2016 8.10.2016. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να εκδοθούν προσωρινές άδειες λειτουργίας μέχρι την 30 Ιουνίου 2014 31.08.2014 8.2.2015 30.06.2015 08.02.2016 8.10.2016 08.10.2017. (παρ.5 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004))

Η προθεσμία που ορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους όπως είχε παραταθεί με την υπ’ αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.18749/23.06.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1710/26.06.2014 τεύχος Β’), και με την ΚΥΑ ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 28688/09.09.2014 (ΦΕΚ 2408/10.09.2014 τεύχος Β’), και με την KΥΑ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/32112/2019/345/206/09.02.2015 (ΦΕΚ 216/11.02.2015 τεύχος Β’) και με την ΚΥΑ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/181140/9637/1062/413/01.07.2015 (ΦΕΚ 1352/03.07.2015 τεύχος Β’) και με την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/35885/2780/206/40/09.02.2016 (ΦΕΚ 233/09.02.2016 τεύχος Β’) 
παρατάθηκε εκ νέου με την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/329823/22861/1694/307/07.10.2016 (ΦΕΚ 3233/07.10.2016 τεύχος Β’).

Η παράταση που έχει δοθεί αφορά αναλυτικά τα εξής:
Α. Για όσες εγκαταστάσεις δεν έχει εκδοθεί ποτέ άδεια λειτουργίας, αυτή θα μπορεί να εκδίδεται έως 8-10-2017 χωρίς η επιτροπή ελέγχου να ζητάει τα εξής:
i. οικοδομική άδεια ή νομιμοποίηση ή εξαίρεση από κατεδάφιση ή υπαγωγή στις διατάξεις των ν.4014/2011 και ν.4178/2013
ii. πιστοποιητικό πυρασφάλειας και
iii. άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής 
Μετά τις 8-10-2017 θα είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Β. Για όσες εγκαταστάσεις έχουν εκδοθεί στο παρελθόν προσωρινές ή κανονικές άδειες λειτουργίας, οι οποίες όμως δεν έχουν ανανεωθεί, τότε η ισχύς των αδειών αυτών παρατείνεται αυτοδίκαια έως 8-10-2017, υπό την προϋπόθεση οι εγκαταστάσεις να μην έχουν κριθεί εν τω μεταξύ ακατάλληλες στατικά και να μην έχει εκδοθεί γι’ αυτές πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σε περίπτωση που συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, είναι βέβαια προτιμότερο να εκδίδονται κανονικές άδειες διετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ν.2725/1999 και της Κ.Υ.Α. 46596/22-11-2004, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και όχι να παρατείνονται αυτοδίκαια οι παλιές άδειες λειτουργίας. (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/417404/27837/2286/512/14.12.2016)

Η Διοίκηση της Αθλητικής εγκατάστασης ή ο φορέας στον οποίο αυτή ανήκει υποχρεούται μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου του 2014 να αποστείλει στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατάσταση σχετική με τις ελλείψεις αυτών καθώς και στο τέλος εκάστου μηνός μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2015 υποχρεούται όπως αποστείλει έκθεση προόδου αναφορικά με τις γενόμενες εργασίες. (παρ.6 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1793/6-12-2004), όπως προστέθηκε από το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 28688/09.09.2014 (ΦΕΚ 2408/10.09.2014 τεύχος Β’) ΚΥΑ)

 

Έγκριση αθλητικών εγκαταστάσεων ΟΤΑ εντός προστατευόμενων δασικών εκτάσεων

Αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν από Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4280/14 (ημερ.έναρξης 08.08.2014) σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για κάλυψη των αναγκών τους, χωρίς την προβλεπομένη από τις εν λόγω διατάξεις άδεια, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν την έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν.4280/14, ή την πράξη της παραγράφου 6 του άρθρου 45 του ν.998/1979 και τις προβλεπόμενες από τη σχετική περί των αθλητικών εγκαταστάσεων νομοθεσία εγκρίσεις, αν από τη φύση των έργων επιβάλλεται η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων ανακαλούνται. (παρ.9 άρθρο 52 Ν.4280/14 (ΦΕΚ 159/08.08.2014 τεύχος Α΄)

Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α' 159) παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας. (παρ. 1 άρθρο 46 Ν.4414/16)

 
 

Μεταβίβαση κυριότητας/χρήσης στους ΟΤΑ

Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 10 του Ν.2503/97:

«1.Με κοινή απόφαση του Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού συγκροτείται επταμελής Επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, εκπροσώπους των τριών ως άνω Υπουργείων και εκπροσώπους της Ε.Ν.Α.Ε. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., έργο της οποίας είναι η εισήγηση για κατάταξη των Εθνικών Γυμναστηρίων του ν.423/1976, όπως τροποποιήθηκε με το ν.665/1977, σε κατηγορίες Εθνικής, Περιφερειακής, Νομαρχιακής, Δημοτικής και Κοινοτικής σημασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος της γραμματειακής στήριξης της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποχρεούται να περαιώσει το έργο της εντός μηνός από του διορισμού της, με απόφαση δε των ιδίων ως άνω Υπουργών οριστικοποιείται η κατάταξη στις κατηγορίες των Εθνικών, Περιφερειακών, Νομαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Γυμναστηρίων, ανάλογα με τη σημασία τους και την εισήγηση της Επιτροπής.

2.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων, η κυριότητα ή η χρήση των Νομαρχιακής και Τοπικής σημασίας Γυμναστηρίων, σύμφωνα με την κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, μεταβιβάζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, οι οποίοι υπεισέρχονται σε όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις των κατά τις διατάξεις των νόμων 423/1976 και 665/1977 λειτουργούντων Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Η κατάργηση των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. διαπιστώνεται με απόφαση των ιδίων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για το προσωπικό των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 και επομένων του άρθρου 115 του π.δ/τος 30/1996.

3.Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται, εφόσον προηγουμένως τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια για τα τοπικής σημασίας γυμναστήρια ή τα νομαρχιακά συμβούλια για τα νομαρχιακής σημασίας γυμναστήρια, με απόφαση τους αποδεχθούν τη μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης των γυμναστηρίων της αρμοδιότητας τους εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου.

Αν το αρμόδιο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο αρνηθεί τη μεταβίβαση της κυριότητας ή χρήσης ενός γυμναστηρίου η δεν αποφασίσει εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η κυριότητα ή η χρήση του συγκεκριμένου γυμναστηρίου μπορεί να μεταβιβαστεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιοχή της οποίας βρίσκεται αυτό, ύστερα από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

4.Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται επίσης τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησης των παραπάνω γυμναστηρίων που μεταβιβάζονται, τα θέματα κατάστασης προσωπικού, τα θέματα μεταβίβασης οικονομικών πόρων, η τύχη κάθε άλλου περιουσιακού τους στοιχείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

 

Θέρμανση

Τα κολυμβητήρια τα οποία με τις διατάξεις του ν.2836/2000 προμηθεύονταν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών τους δεξαμενών πρέπει από 15/10/2012 να χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τις εν λόγω χρήσεις. Σε περίπτωση που διαθέτουν ξεχωριστό λέβητα για τη θέρμανση των χώρων τους ευνόητο είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για το σκοπό αυτό. Όταν όμως λειτουργεί κοινός λέβητας τόσο για τη θέρμανση των χώρων όσο και για τις λοιπές χρήσεις (θέρμανση νερού σε ντους και πισίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά πετρέλαιο κίνησης. (Υπ. Οικ. ΔΕΦΚ Α 5043473 ΕΞ2012/20.11.2012)

 


Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις για κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων

Στις δημόσιες εκτάσεις των
περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.998/79 και ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις των κατηγοριών γ' και ε' της παραγράφου 1 και των κατηγοριών β', γ', στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.998/79, επιτρέπεται η επέμβαση για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων. Δικαιούχος των ανωτέρω επεμβάσεων είναι κατά περίπτωση ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή ο οικείος Ο.Τ.Α. ή ΦΟΔΣΑ. Επίσης, στις εκτάσεις αυτές επιτρέπονται επεμβάσεις από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. (παρ.1 άρθρο 57 Ν.998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του Ν. 4280/14 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.5 του άρθρου 12 του Ν.4315/14)


Αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας άνω των 15.000 θεατών
Σε περίπτωση ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων με χωρητικότητα άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θεατών, για την κατασκευή ή τη λειτουργία των οποίων απαιτούνται διανοίξεις ή διαμορφώσεις οδών και λοιπά συνοδά έργα, οι αρμοδιότητες της έγκρισης κυκλοφοριακών και λοιπών σχετικών τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών, της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή και της κατασκευής και επίβλεψης των αντίστοιχων έργων, ασκούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διάταξη εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεων έγκρισης των απαιτούμενων μελετών των περιπτώσεων του ανωτέρω εδαφίου. (παρ.7 άρθρο 15 Ν.4067/12, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν.4467/17)
 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions