|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΙΔΡΥΜΑΤΑ » Ιδρύματα με τον Καλλικράτη

Εκτύπωση
+
A
-

Ιδρύματα ΟΤΑ που συνενώνονται

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 3852/10 ορίζονται τα εξής:
«1. Τα ιδρύματα και τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του.

2.Οι δήμοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων, ως προς τα ιδρύματα και τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στα εν λόγω δικαιώματα και τις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου, μέχρι τη λήξη τους.

3.Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των αυτών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με την ίδια σχέση εργασίας».

Κατεβάστε υπόδειγμα διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του κάθε ΝΠΔΔ:
Πράξη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου για την διαπίστωση του προσωπικού των Ιδρυμάτων και των ΝΠΔΔ που περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Δήμο.

Η πράξη αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 47/οικ. 74570/28.12.2010)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions