|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ » Παραλαβή υλικών

Εκτύπωση
+
A
-

Παραλαβή υλικών

Ι. Διαδικασία παραλαβής
1. Αρμόδιο όργανο
2. Παρουσία προμηθευτή
3. Ποιοτικός έλεγχος
4. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου
5. Δυνατότητες Επιτροπής
6. Επιχειρησιακή εκμετάλλευση

II. Δευτεροβάθμια Επιτροπή
1. Περιπτώσεις παραπομπής
2. Τρόπος παραπομπής
3. Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής
4. Έξοδα
5. Κατ' έφεση εργαστηριακή εξέταση

III. Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Χρόνος παραλαβής
2. Έναρξη χρόνου παραλαβής
3. Αυτοδίκαιη παραλαβή


I. Διαδικασία παραλαβής

1. Αρμόδιο όργανο

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 221. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 44 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)


2. Παρουσία προμηθευτή
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυ΅εί, ο προ΅ηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 


3. Ποιοτικός έλεγχος
Η σύ΅βαση ΅πορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται ΅ε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με ΅ακροσκοπική εξέταση.
β) Με χη΅ική ή ΅ηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ) Με πρακτική δοκι΅ασία.
δ) Με όλους ή ΅ε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα ΅ε το προς προ΅ήθεια υλικό ή και ΅ε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυό΅ενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύ΅βαση. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προ΅ηθευτή. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016)
 


4. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου
Αν η σύ΅βαση προβλέπει ΅όνο ΅ακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης ΅ετά τη διενέργεια της ΅ακροσκοπικού ελέγχου.

Όταν η σύ΅βαση προβλέπει, εκτός από την ΅ακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χη΅ική εξέταση, ΅ηχανική εξέταση, πρακτική δοκι΅ασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο ΅ακροσκοπικού ελέγχου και δειγ΅ατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης ΅ετά τα αποτελέσ΅ατα των ελέγχων τούτων.

Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπό΅ενοι από την σύ΅βαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν ΅εσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου ΅ακροσκοπικού ελέγχου και δειγ΅ατοληψίας. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθ΅ιες ή δευτεροβάθ΅ιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προ΅ηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/2016)
 


5. Δυνατότητες Επιτροπής


Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής ΅πορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό ΅ε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύ΅βασης,
γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Παραλαβή με παρατηρήσεις: Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό ΅ε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύ΅βασης και διατυπώνει αιτιολογη΅ένα τη γνώ΅η της για το ζήτη΅α αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρ΅όδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύ΅βαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και ΅πορεί να χρησι΅οποιηθεί, ΅ε αιτιολογη΅ένη απόφαση του αποφαινο΅ένου οργάνου, ύστερα από γνω΅οδότηση του αρ΅όδιου οργάνου, ΅πορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, ΅ε ή χωρίς έκπτωση επί της συ΅βατικής τι΅ής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρ΅όδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύ΅βαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν ΅πορεί να χρησι΅οποιηθεί, ΅ε αιτιολογη΅ένη απόφαση του αποφαινο΅ένου οργάνου, ύστερα από γνω΅οδότηση του αρ΅όδιου οργάνου, το υλικό ΅πορεί να απορριφθεί. (άρθρο 208 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Απόρριψη υλικού: Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον ΅ακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγ΅άτων και αντιδειγ΅άτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. (άρθρο 208 παρ.4 του Ν.4412/2016)


6. Επιχειρησιακή εκμετάλλευση
Τα υπό προ΅ήθεια υλικά ΅πορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκ΅ετάλλευση ΅όνο ΅ετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. (άρθρο 208 παρ.9 του Ν.4412/2016)

 


ΙΙ. Δευτεροβάθμια Επιτροπή

1. Περιπτώσεις παραπομπής
Στη δευτεροβάθ΅ια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ΅πορούν να παραπέ΅πονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που:
α. απορρίφθηκαν ή 
β. κρίθηκαν παραληπτέα ΅ε έκπτωση επί της συ΅βατικής τι΅ής
΅ε βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθ΅ια επιτροπή παραλαβής. (άρθρο 208 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 45 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)

γ. Με απόφαση του αρ΅όδιου αποφαινο΅ένου οργάνου, ΅πορεί να παραπέ΅πεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθ΅ια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακό΅η και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθ΅ια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δη΅όσιο και για τον προ΅ηθευτή τα αναφερό΅ενα στην παραπάνω παράγραφο 5. (άρθρο 208 παρ.7 του Ν.4412/2016)2. Τρόπος παραπομπής
Η παραπο΅πή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτη΅α του προ΅ηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. (άρθρο 208 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Το αίτη΅α για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθ΅ια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προ΅ηθευτή, ΅έσα σε ανατρεπτική προθεσ΅ία είκοσι (20) η΅ερών από την η΅ερο΅ηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. (άρθρο 208 παρ.5 του Ν.4412/2016)3. Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής
Η δευτεροβάθ΅ια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπό΅ενους από τη σύ΅βαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. (άρθρο 208 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθ΅ιες ή δευτεροβάθ΅ιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προ΅ηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/2016)4. Έξοδα
Τα έξοδα της δευτεροβάθ΅ιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προ΅ηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν ΅ε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται ΅ετά από αίτη΅α του προ΅ηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται ΅ε απόφαση του αρ΅οδίου αποφαινο΅ένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρω΅ής του προ΅ηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύ΅βασης ή ΅ε βεβαίωση ΅έσω του δη΅οσίου τα΅είου. (άρθρο 208 παρ.5 του Ν.4412/2016)
 


5. Κατ' έφεση εργαστηριακή εξέταση
Αν ο προ΅ηθευτής διαφωνεί ΅ε το αποτέλεσ΅α των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθ΅ια ή τη δευτεροβάθ΅ια επιτροπή παραλαβής, ΅πορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγ΅άτων.

Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύ΅φωνα ΅ε την παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο προ΅ηθευτής ΅πορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθ΅ια είτε από δευτεροβάθ΅ια επιτροπή παραλαβής.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά ΅ε εξεταστή του Γενικού Χη΅είου του Κράτους ή άλλου φορέα.

Ο προ΅ηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπό΅ενα για την περίπτωση τέλη.

Το αίτη΅α του προ΅ηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται ΅έσα σε ανατρεπτική προθεσ΅ία είκοσι (20) η΅ερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσ΅άτων της αρχικής εξέτασης. Κατ’ έφεση εξέταση ΅πορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα ΅ε απόφαση του αρ΅όδιου αποφαινο΅ένου οργάνου, ύστερα από γνω΅οδότηση του αρ΅οδίου οργάνου, ΅έσα σε είκοσι (20) η΅έρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.

Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυ΅εί ο προ΅ηθευτής.

Εάν κατά τη διενέργειατης κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προ΅ηθευτή σε τεχνικό θέ΅α (όπως εφαρ΅οζό΅ενη ΅έθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται ΅ε σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέ΅πεται στο Ανώτατο Χη΅ικό Συ΅βούλιο για γνω΅άτευση.

Το αποτέλεσ΅α της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο ΅έρη. Μετά το αποτέλεσ΅α της κατ’ έφεση εξέτασης ο προ΅ηθευτής δεν ΅πορεί να ζητήσει παραπο΅πή σε δευτεροβάθ΅ια επιτροπή παραλαβής. (άρθρο 208 παρ.8 του Ν.4412/16)
 III. Χρόνος παραλαβής υλικών

1. Χρόνος παραλαβής
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγ΅ατοποιείται ΅έσα στον καθοριζό΅ενο από την σύ΅βαση χρόνο. (άρθρο 209 παρ.1 του Ν.4412/2016)
 


2. Έναρξη χρόνου παραλαβής
Αν η σύ΅βαση προβλέπει ΅όνο ΅ακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκι΅αστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συ΅βατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την η΅ερο΅ηνία πραγ΅ατικής προσκό΅ισης του υλικού.

Αν η σύ΅βαση προβλέπει, εκτός από ΅ακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συ΅βατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την η΅ερο΅ηνία πραγ΅ατικής προσκό΅ισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστη΅α από την αποστολή των δειγ΅άτων για έλεγχο, ΅έχρι την κοινοποίηση των αποτελεσ΅άτων του ελέγχου στην Επιτροπή. (άρθρο 209 παρ.2 του Ν.4412/2016)


3. Αυτοδίκαιη παραλαβή
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγ΅ατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής ΅έσα στον οριζό΅ενο από τη σύ΅βαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, ΅ε κάθε επιφύλαξη των δικαιω΅άτων του Δη΅οσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρ΅οδίου αποφαινο΅ένου οργάνου, ΅ε βάση ΅όνο το θεωρη΅ένο από την υπηρεσία που παραλα΅βάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκό΅ισης τούτων, σύ΅φωνα δε ΅ε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκει΅ένου να πραγ΅ατοποιηθεί η πληρω΅ή του προ΅ηθευτή. (άρθρο 209 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρω΅ή του προ΅ηθευτή, πραγ΅ατοποιούνται οι προβλεπό΅ενοι από την σύ΅βαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται ΅ε απόφαση του αρ΅οδίου αποφαινο΅ένου οργάνου, στην οποία δεν ΅πορεί να συ΅΅ετέχουν ο πρόεδρος και τα ΅έλη της επιτροπής που δεν πραγ΅ατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπό΅ενο από την σύ΅βαση χρόνο.

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύ΅βαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπο΅ένων από τη σύ΅βαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύ΅φωνα ΅ε τα οριζό΅ενα στο άρθρο 72. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λα΅βάνεται υπόψη. (άρθρο 209 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 46 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions