|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Ανοικτή διαδικασία

Εκτύπωση
+
A
-

Ανοικτή διαδικασία

Έννοια

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στις ανοικτές ή στις κλειστές διαδικασίες ή στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού ή στον ανταγωνιστικό διάλογο ή στη σύμπραξη καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙ. (παρ.1 άρθρο 263 Ν.4412/16)

Στην ανοικτή διαδικασία, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. (παρ.1 άρθρο 264 Ν.4412/16)

Για τη σύναψη συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στις διαδικασίες του άρθρου 263 του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 116 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης , με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 117 και 118 αντίστοιχα, αλλά και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλογικώς εφαρμοζόμενου. Η επιλογή της πλέον κατάλληλης για κάθε περίπτωση διαδικασίας επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας υπόψιν και τα σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ως άνω νόμου. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, όπως αποτυπώνονται στο αντίστοιχο άρθρο 326. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3015/08.05.2017 Οδηγία 19)

Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα. (παρ.1 άρθρο 264 Ν.4412/16)Βήματα

A. Ανάθεση της σύμβασης

- Συγκρότηση των Επιτροπών (διαγωνισμού, παραλαβής, ενστάσεων). Για περισσότερα σχετικά με τη συγκρότηση των Επιτροπών, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Γνωμοδοτικά Όργανα- Επιτροπές
- Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, εγγράφων της σύμβασης (το βήμα αυτό πρέπει να προηγείται της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών)1. Πρωτογενές αίτημα (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ)
Υποβολή πρωτογενούς αιτήματος και καταχώρισή του στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Για περισσότερα σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ »ΚΗΜΔΗΣ
2. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (
άρθρο 277 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με το φάκελο δημόσιας σύμβασης, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ »Συγκρότηση και τήρηση φακέλου
3. Απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας/υπηρεσίας και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης
Για Δήμους
Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. (άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010)

Για Δ.Ε.Υ.Α.
Δείτε εδώ σχετικό άρθρο της ΔήμοςΝΕΤ με τα αποφαινόμενα όργανα των Δ.Ε.Υ.Α.


Προμήθειες
Για την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου για τα νομικά πρόσωπα ή της Εκτελεστικής Επιτροπής για τους Συνδέσμους των δήμων, για τη διενέργεια της προμήθειας. (σελ.78 του Πρακτικού Οδηγού για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων του Ελ.Συνεδρίου)

Μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του αποτελέσματος. Συνεπώς, εφόσον δεν έχει μεταβιβασθεί η ανωτέρω αρμοδιότητα σε άλλο όργανο διοίκησης του Δήμου, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της οικείας διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 326/2013)(Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012)

Υπηρεσίες
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισμού από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος). Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Ελ.Συν. Κλιμ.Ζ Πράξεις 85,110,111/2012 κ.α.)

Προσοχή, όσον αφορά την αιτιολόγηση που απαιτείται για την ανάθεση υπηρεσιών που εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού. Για περισσότερα, δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ »Ανάθεση και καθήκοντα υπηρετούντος προσωπικού

Για Δήμους
-Υπόδειγμα απόφασης για προμήθειες

-Υπόδειγμα απόφασης για υπηρεσίες

Για Δ.Ε.Υ.Α.
Σημείωση ΔήμοςΝΕΤ: Προκειμένου για Δ.Ε.Υ.Α. επειδή το αποφαινόμενο όργανο που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ίδιο στα βήματα 3 και 4, δηλ. τόσο για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας/υπηρεσίας και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης όσο και για τη διάθεση της πίστωσης και την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισμού, θεωρούμε πως οι εν λόγω ενέργειες μπορούν να συμπεριληφθούν σε μία ενιαία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Υπόδειγμα απόφασης4. α. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
    β. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Διάθεση της πίστωσης

   γ. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισμού

Ανάληψη υποχρέωσης
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016)

Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα. (άρθρο 2 παρ.4 του ΠΔ 80/2016)

Συνεπώς, ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διαφοροποιείται από 1.1.2017 και τοποθετείται μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης.

Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 290. (άρθρο 282 παρ. 7  Ν. 4412/2016, άρθρο 72 Ν. 3852/2010)

Για Δήμους
Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [..] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. (άρθρο 72 παρ.1ε Ν. 3852/2010)

-Υπόδειγμα απόφασης

Για Δ.Ε.Υ.Α.
Δείτε εδώ σχετικό άρθρο της ΔήμοςΝΕΤ με τα αποφαινόμενα όργανα των Δ.Ε.Υ.Α.

Δείτε παραπάνω το Βήμα 3 για υπόδειγμα απόφασης.

5.  α. Ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης (εγκεκριμένου αιτήματος) στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017
     β.
Ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"(άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010)

Για περισσότερα σχετικά με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" »Αντικείμενο ανάρτησης6. Έκδοση προκήρυξης από το Δήμαρχο για Δήμους και από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρο 293 και άρθρο 332 του Ν.4412/2016
Για Δήμους
Ο δήμαρχος: [...] β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.(άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010)

Για Δ.Ε.Υ.Α.
Δείτε εδώ σχετικό άρθρο της ΔήμοςΝΕΤ με τα αποφαινόμενα όργανα των Δ.Ε.Υ.Α.

Για υποδείγματα διακηρύξεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών προσαρμόστε ανάλογα τα αντίστοιχα υποδείγματα ανοικτής διαδικασίας του Βιβλίου Ι.
Δείτε εδώ τη σχετική ενότητα στο βήμα 6.
7. Διενέργεια απαραίτητων δημοσιεύσεων

α.
Δημοσίευση προκήρυξης στην ΕΕΕΕ (για συμβάσεις άνω των ορίων) (άρθρο 295 του Ν.4412/2016) (άρθρο 379 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.15 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και το άρθρο 37 του Ν. 4482/17)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Δημοσιεύσεις στην ΕΕΕΕ

β. Ανάρτηση διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Οι προκηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται μετά την δημοσίευσή τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. Οι διακηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται αμέσως μετά την δημοσίευση της προκήρυξης τους από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και την καταχώριση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 
Οι προκηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων μετά την υπογραφή τους. Οι διακηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται αμέσως μετά την καταχώρηση της προκήρυξης τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για περισσότερα δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο » I. Δημοσίευση σε ΚΗΜΔΗΣ

γ. Ανάρτηση προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" » Αντικείμενο ανάρτησης » ΣΤ. Πράξεις σχετικά με δημόσιες συμβάσεις
 
δ. Δημοσίευση προκήρυξης στην ΕτΚ (άρθρο 376 παρ.4 και άρθρο 379 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Καταργήθηκε. Για περισσότερα δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο »II. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ε. Δημοσίευση προκήρυξης στον ελληνικό τύπο (άρθρο 1 παρ.3 περιπτ.α του Ν.3548/2007)(άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο »ΙΙΙ. Δημοσίευση σε εφημερίδες
 
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών σημειώνουμε ότι μετά την κατάργηση του π.δ. 28/1980, επί του παρόντος, δεν δημοσιεύονται στον εθνικό τύπο οι προκηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται από ΟΤΑ α' βαθμού. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 26)

στ. Ανάρτηση διακηρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ) (παρ.7 άρθρο 258 Ν.4412/2016)


Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΕΣΗΔΗΣ »ΕΣΗΔΗΣ

ζ. Ανάρτηση στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου (βλ. σελ.11 πρότυπου διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας Βιβλίου Ι της ΕΑΑΔΗΣΥ)8. Υποβολή προσφορών9. α. Αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.2α του Ν.4412/2016)
  β. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.2β του Ν.4412/2016)

Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. (άρθρο 302 παρ. 5 Ν. 4412/16)

Σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας των συμβάσεων που υπάγονται στο βιβλίο Ι που εξέδωσε η ΕΑΑΔΗΣΥ τα ανωτέρω στάδια α και β μπορεί να είναι ενιαία ή και ξεχωριστά. (σελ.38, παρ.3.1.2.)

-Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
10. α. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για Δήμους ή Διοικητικού Συμβουλίου για Δ.Ε.Υ.Α. για επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)
      β. Κοινοποίηση της απόφασης στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέξουν κάθε πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, ανά επιμέρους στάδιο να εγκρίνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κοινοποιώντας ταυτόχρονα τη σχετική απόφαση/αποφάσεις μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. (σελ. 39, παρ.3.1.2.) Συνεπώς, μπορείτε να παραλείψετε το εν λόγω βήμα, εάν επιλέξετε να λάβετε μια συγκεντρωτική απόφαση στο τέλος της διαδικασίας.

Υπενθυμίζουμε πάντως ότι υπό το προγενέστερο καθεστώς είχε κριθεί ότι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση των σχετικών τιμών συνιστά απολύτως διακριτό στάδιο από αυτό της προηγούμενης εξέτασης του παραδεκτού της συμμετοχής των διαγωνιζομένων και της αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών τους. Η μετάβαση στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών γίνεται μετά την περάτωση του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης, μόνο για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές και αξιολογήθηκαν οριστικά, χωρίς πλέον η αναθέτουσα αρχή να έχει διακριτική ευχέρεια να επανέλθει στο προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών. (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξη 177/2014,Τμ.VI Πράξη 16/2009σελ.85 του Πρακτικού Οδηγού για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων του Ελ.Συνεδρίου)

Σε περίπτωση που η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να ακολουθήσει αποστολή ειδικής πρόσκλησης προς τους προσφέροντες με τις παραπάνω πληροφορίες. (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016)

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ  (προ ΦΠΑ) ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ). (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)

-Υπόδειγμα απόφασης 11. α. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016)
      β. Ανακοίνωση τιμών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016)
      γ. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

-Πρακτικό αποσφράγισης 12.α. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για Δήμους ή Διοικητικού Συμβουλίου για Δ.Ε.Υ.Α. για επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)
      β. Κοινοποίηση της απόφασης στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ  (προ ΦΠΑ) ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ). (άρθρο 315 και άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016)

-Υπόδειγμα απόφασης 


13. Αποστολή πρόσκλησης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον προσωρινό ανάδοχο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 315 και άρθρο 103 παρ.1 του Ν.4412/2016)

-Υπόδειγμα πρόσκλησης 


14. Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 315 και άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016)

-Πρακτικό ελέγχου


15. α. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για Δήμους ή Διοικητικού Συμβουλίου για Δ.Ε.Υ.Α. για επικύρωση του ανωτέρω Πρακτικού και κατακύρωση στον ανάδοχο (άρθρο 315 και άρθρο 103 παρ.6 και άρθρο 316 του Ν.4412/2016)
      β. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, ηλεκτρονικά σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο  (άρθρο 316 παρ. 2 του Ν.4412/2016)

-Υπόδειγμα απόφασης 


16. Παρέλευση προθεσμιών αναστολής της σύναψης της σύμβασης

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται (άρθρο 316 παρ. 3 του Ν.4412/2016)17.Αποστολή πρόσκλησης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον ανάδοχο για την προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 316 παρ. 3 του Ν.4412/2016)18. Υποβολή και έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (άρθρο 316 παρ. 3 του Ν.4412/2016)


19. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση υπογραφής του συμφωνητικού  (άρθρο 316 παρ. 3 και 4 του Ν.4412/2016)

-Υπόδειγμα πρόσκλησης20. α. Ανάρτηση απόφασης κατακύρωσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
      β. Ανάρτηση απόφασης κατακύρωσης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010)

Οι αποφάσεις κατακύρωσης καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.21. Υπογραφή συμφωνητικού
-Υπόδειγμα συμφωνητικού για προμήθειες

-Υπόδειγμα συμφωνητικού για υπηρεσίες 22. Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης (συμβάσεις άνω των ορίων)
Το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ανάθεσης ή σύναψης, οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Β' του Ν.4412/2016 και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 295. (άρθρο 294 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » Γνωστοποιήσεις και εκθέσεις.


23. Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
Τα συμφωνητικά που αφορούν διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων, καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την δημοσίευση της γνωστοποιήσεως του άρθρου 64 και 294 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016, και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.

Τα συμφωνητικά που αφορούν διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους, με μέριμνα του εισηγητή/ συντάκτη αυτών και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.
24. Σύνταξη έκθεσης (συμβάσεις άνω των ορίων)
Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων: Εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 294 ή την παρ. 2 του άρθρου 319, περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παράγραφο 2 του άρθρου 341 του Ν.4412/2016, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παραπέμπουν στη γνωστοποίηση αυτή. (άρθρο 341 παρ.2 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » Γνωστοποιήσεις και εκθέσεις.Β. Εκτέλεση της σύμβασης


α. Προμήθειες

1. Ειδοποίηση από τον προμηθευτή 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/2016)

2. Υποβολή από τον προμηθευτή θεωρημένου αποδεικτικού παράδοσης (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/2016)

3. Πρόσκληση προμηθευτή να παραστεί στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/2016

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016)

5. Κοινοποίηση πρωτοκόλλου παραλαβής στον προμηθευτή (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/2016)

6. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016)

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)β. Υπηρεσίες

1. Παρακολούθηση της εκτέλεσης από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία ή τυχόν άλλη που έχει οριστεί από το Δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016)

2. Πρόσκληση αναδόχου να παραστεί στη διαδικασία παραλαβής (προαιρετικό) (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 
3. Εισήγηση της υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 219 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016)

5. Έγκριση πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο για Δήμους ή Έγκριση πρωτοκόλλου από το Διοικητικό Συμβούλιο για Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016)

6. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στον ανάδοχο

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions