|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

Εκτύπωση
+
A
-

Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

I. Δυνατότητα διαίρεσης σε τμήματα

ΙΙ. Στοιχείο πρόσκλησης/προκήρυξης

ΙΙΙ. Διαίρεση από ΚΑΑI. Δυνατότητα διαίρεσης σε τμήματα

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να καθορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. (άρθρο 288 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Oι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, στην περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων μέσω υποδιαίρεσης σε χωριστά τμήματα, οφείλουν:
α) να αποφύγουν πρακτικές κατάτμησης μέσω σκόπιμης υπαγωγής στις εξαιρέσεις των ορίων εφαρμογής της σχετικής Οδηγίας,
β) να εφαρμόσουν προσηκόντως τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου (παρ.10) σχετικά με τις περιπτώσεις επιτρεπόμενης παρέκκλισης από τα προβλεπόμενα των παραγράφων 8 και 9 και
γ) να προβούν στη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης των προσφορών, όσον αφορά την πληρότητα τους,δηλαδή να αξιολογήσουν το βαθμό ικανοποίησης των κριτηρίων ανάθεσης,ιδιαίτερα κατά την περίπτωση που προβλέπεται ρητά η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα να αναθέσουν σύμβαση ανά τμήμα με συνδυασμό διάφορων ή όλων των τμημάτων. Εν προκειμένω,εάν η προσφορά συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, η οποία αφορά συνδυασμό τμημάτων, πληροί συνολικά τα κριτήρια ανάθεσης (όσον αφορά τα τμήματα του συνδυασμού) σε σύγκριση με άλλες προσφορές που αφορούν χωριστά τμήματα, μεμονωμένα, τότε η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σύμβαση που συνδυάζει τμήματα με το συγκεκριμένο προσφέροντα. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 17)


ΙΙ. Στοιχείο πρόσκλησης/προκήρυξης

Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή -αν χρησιμοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. (άρθρο 288 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Οι αναθέτοντες φορείς μπορεί, ακόμη και εάν οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων ανά προσφέροντα, επισημαίνεται στη προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό. (άρθρο 288 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμήματος στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αναθέτουν σύμβαση συνδυάζοντας διάφορα ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαίωμα αυτό και αναφέρουν τα τμήματα ή ομάδες τμημάτων που μπορούν να συνδυαστούν. (άρθρο 288 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)


ΙΙΙ. Διαίρεση από ΚΑΑ

Οι Κ.Α.Α. της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 274 διαιρούν υποχρεωτικά τις συμβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τμήματα και καθορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και, κατά περίπτωση, η παρ. 3.

Παρά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η ανάθεση συγκεκριμένων κατηγοριών συμβάσεων από ΚΑΑ - αναθέτοντα φορέα που είναι αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 274, μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα. (άρθρο 288 παρ. 4 του Ν. 4412/2016)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions