|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Γνωμοδοτικά Όργανα- Επιτροπές

Εκτύπωση
+
A
-
Γνωμοδοτικά Όργανα- Επιτροπές

Κατά την εκτέλεση συμβάσεων εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του Ν.4412/16. (άρθρο 334 περίπτ.β' Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτ.76 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)

Άρα το άρθρο 221 του Βιβλίου Ι έχει ανάλογη εφαρμογή και στο Βιβλίο ΙΙ.

Συνεπώς για τα γνωμοδοτικά όργανα και τις επιτροπές των αναθέτοντων φορέων που είναι και αναθέτουσες αρχές και υπάγονται στο Βιβλίο ΙΙ, δείτε για ανάλογη εφαρμογή την ενότητα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Γνωμοδοτικά όργανα - Επιτροπές

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions