|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ » Γνωμοδοτικά όργανα - Επιτροπές

Εκτύπωση
+
A
-
Γνωμοδοτικά όργανα - Επιτροπές

Για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

A/A

Είδος επιτροπής

Όργανο ορισμού σε Δήμους

Όργανο ορισμού
σε ΝΠΔΔ
 
Όργανο
ορισμού
σε Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις/ΔΕΥΑ
 

Αριθμός μελών

Σύνθεση επιτροπής

Διάρκεια

Νομοθετικό πλαίσιο

1

Επιτροπή διενέργειας/ Επιτροπή αξιολόγησης

Οικονομική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο
(Δήμοι κάτω των
100.000 κατοίκων ή
ΝΠΔΔ στα οποία
ασκούνται οι 
αρμοδιότητες της 
εκτελεστικής επιτροπής
από το Διοικητικό
Συμβούλιο

ή

Εκτελεστική Επιτροπή
(Δήμοι άνω των
100.000 κατοίκων) 
Διοικητικό Συμβούλιο 

3 ή 5

Δημοτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου φορέα του δημοσίου τομέα

Συγκεκριμένη σύμβαση ή

περισσότερες ή σε ετήσια βάση

Άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 του Ν.3852/2010

άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06

άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')

άρθρο 5 Ν.1069/80

2

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

Οικονομική Επιτροπή (άποψη ΔημοςΝΕΤ)

Διοικητικό Συμβούλιο  Διοικητικό Συμβούλιο 

3 ή 5

Δημοτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου φορέα του δημοσίου τομέα

Συγκεκριμένη σύμβαση ή

περισσότερες ή σε ετήσια βάση

Άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 του Ν.3852/2010

άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06

άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')

άρθρο 5 Ν.1069/80

3

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας

Δημοτικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο   Διοικητικό Συμβούλιο 

3 ή 5

Δημοτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου φορέα του δημοσίου τομέα

Συγκεκριμένη σύμβαση ή

περισσότερες ή σε ετήσια βάση

Άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010

άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06

άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')

άρθρο 5 Ν.1069/80

4

Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών

Δημοτικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο   Διοικητικό Συμβούλιο 

3

Δημοτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου φορέα του δημοσίου τομέα

Συγκεκριμένη σύμβαση ή

περισσότερες ή σε ετήσια βάση

Άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010

άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06

άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')

άρθρο 5 Ν.1069/80

 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions