|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΕΝΑΡΞΗ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ » Έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Εκτύπωση
+
A
-
Έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

I. Συμβάσεις άνω των ορίων
1. Διαδικασίες με προκήρυξη
2. Διαδικασίες χωρίς προκήρυξη
3. Διαγωνισμός μελετών


II. Συμβάσεις κάτω των ορίων
1. Διαδικασίες με προκήρυξη (πλην συνοπτικού)
2. Συνοπτικός διαγωνισμός
3. Απευθείας ανάθεση/ διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη
I. Συμβάσεις άνω των ορίων


1. Διαδικασίες με προκήρυξη

Ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. (άρθρο 290 παρ. 1 Ν. 4412/16)2. Διαδικασίες χωρίς προκήρυξη

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. (άρθρο 290 παρ. 2 Ν. 4412/16)


3. Διαγωνισμός μελετών

Ως ημερομηνία έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (άρθρο 290 παρ. 3 Ν. 4412/16)II. Συμβάσεις κάτω των ορίων

1. Διαδικασίες με προκήρυξη (πλην συνοπτικού)
Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296. (άρθρο 330 παρ. 1 του Ν. 4412/16)2. Συνοπτικός διαγωνισμός
Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296. (άρθρο 330 παρ. 2 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)3. Απευθείας ανάθεση/ διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη
Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. (άρθρο 330 παρ. 3 του Ν. 4412/16)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions