|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΈΡΓΑ » Σχετική νομοθεσία

Εκτύπωση
+
A
-
Σχετική νομοθεσία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ- ΈΓΓΡΑΦΑ

Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΚΕΔΕ /4291/27.06.2017
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Mεταφορών «Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./ οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)».

Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.11/ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466/19.06.2017
Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Υπ. Υποδομών & Μεταφορών Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3863/23.12.2016
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη μετάθεση του χρόνου έναρξης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ 2016) και τον ορισμό μεταβατικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή του.

Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 37506/31.10.2016
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ - 2016)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466/31.05.2017 (ΦΕΚ 1994/09.06.2017 τεύχος Β')
Τροποποίηση απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (Β΄ 1746).

Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746/19.05.2017 τεύχος Β')
Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων.

Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/ 23597/ΦΝ 429/19.05.2017 (ΦΕΚ 1839/25.05.2017 τεύχος Β')
Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/72602 /ΦΝ 429/05.12.2016 (ΦΕΚ 4007/14.12.2016 τεύχος Β')
Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/ 12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016)

Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.05.2016 (ΦΕΚ 1561/02.06.2016 τεύχος Β')
Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Ερώτηση: Φορέας που δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, μπορεί να διεξάγει διαδικασία σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητάς του;
Απάντηση: Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών σε κάθε αναθέτουσα αρχή απαιτείται η ύπαρξη τεχνικής υπηρεσίας, που πληροί ορισμένες κατ΄ ελάχιστον προδιαγραφές επάρκειας, όπως ελάχιστη στελέχωση (αριθμό σε προσωπικό και προσόντα αυτού) ή και ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειας, αναλόγως της εκτιμώμενης αξίας, του είδους, της κατηγορίας, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των συμβάσεων αυτών. Στην περίπτωση που τεχνική υπηρεσία δεν υφίσταται, η αναθέτουσα αρχή δεν πληροί εκ των πραγμάτων καμία προδιαγραφή επάρκειας και ως εκ τούτου οι σχετικές διαδικασίες για συμβάσεις έργων ή μελετών ενδιαφέροντός της, διενεργούνται μέσω προγραμματικής σύμβασης από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος αυτής φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία του κεντρικού δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του Ν.4412/2016. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 19)
 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions