|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Τουριστική προβολή

Εκτύπωση
+
A
-

Τουριστική Προβολή

1. Αρμοδιότητα Ο.Τ.Α
2. Παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ
3. Υποβολή ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής για έγκριση
4. Υποβολή επιμέρους ενεργειών του προγράμματος για έγκριση
5. Απολογιστικό φύλλο δράσεων
6. Οδηγίες για το πρόγραμμα και τις ενέργειες τουριστικής προβολής
7. Δικαιολογητικά -  Νομολογία


1. Αρμοδιότητα των ΟΤΑ
Στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών. (άρθρο 75 Ια παρ. 8 του Ν. 3463/2006)

Επίσης, στις αρμοδιότητες τους ανήκει η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,  μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας  μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων. (άρθρο 75 Ιστ παρ. 5 και 10 του Ν. 3463/2006)

Συνεπώς, η παλαιότερη αντίθετη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη νομιμότητας της τουριστικής προβολής των ΟΤΑ δεν έχει εφαρμογή για δαπάνες που γίνονται μετά τη δημοσίευση του Ν. 3463/06 (08.06.2006)

Στο άρθρο 158 παρ 3 περιπτ. δ του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, και αφορούν την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.

Ειδικά όσον αφορά στον τομέα του πολιτισμού, απονέμεται στους Ο.Τ.Α. η αρμοδιότητα εφαρμογής πολιτικών, που σκοπό έχουν την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού. Η ανάδειξη δε του πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο μπορεί να υλοποιηθεί, πλην άλλων, με την τουριστική προβολή της περιοχής, για την οποία μάλιστα επιτρέπεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ., η διάθεση σχετικών πιστώσεων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μεταξύ των σκοπών μια κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, μπορεί νομίμως να περιλαμβάνεται η υλοποίηση δράσεων, που συνδέονται με την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό της και αφορούν στην τουριστική προβολή της εδαφικής περιφέρειας, στην οποία αυτή δραστηριοποιείται, δοθέντος ότι δεν πρόκειται για αρμοδιότητα που εξαιρείται από το πεδίο δράσης των επιχειρήσεων αυτών, αντιθέτως η ανάληψη τέτοιων δράσεων ρητώς αναφέρεται μεταξύ αυτών που δύνανται να αναλαμβάνονται από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις. Η δυνατότητα δραστηριοποίησης των Ο.Τ.Α. και των κοινωφελών επιχειρήσεων, που αυτοί έχουν συστήσει, με σκοπό την τουριστική προβολή της περιοχής τους προκύπτει, άλλωστε, και από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3498/2006, όπου ρητώς γίνεται αναφορά σε «διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες», που αφορούν στην τουριστική προβολή και διαφήμιση περιοχών της χώρας, τα οποία καταρτίζονται και υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –όπως είναι οι κοινωφελείς επιχειρήσεις- και για τα οποία απαιτείται – με σκοπό το συντονισμό και την εναρμόνιση των διαφόρων δράσεων τουριστικής προβολής - η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού (και ήδη, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4276/2014, του Ε.Ο.Τ.).  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 58/2015)

Η ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου Λιμενικού Ταμείου υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δήμου. Μη νομίμως το Λιμενικό Ταμείο ανέθεσε την υλοποίηση του έργου αυτού σε ιδιώτη επιβαρύνοντας τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του. Συγγνωστή πλάνη. (Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 340/2015)


2. Παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ
Στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ανήκει, μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα του  σχεδιασμού του προγράμματος τουριστικής προβολής της Χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο σχεδιασμός αυτός καθίσταται υποχρεωτικός για τις νησιωτικές περιοχές.

Διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και τα οποία καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά αυτός προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού.

Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ.  (άρθρο 1 παρ.9 του Ν.3270/2004, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3498/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4276/14)

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4276/2014 (30.07.2014) τα αιτήματα περί παροχής σύμφωνης γνώμης θα πρέπει να απευθύνονται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Τσόχα 7, Τ.Κ. 11521, Αθήνα, τηλ.2108707000). (Υπ. Τουρισμού 16996/31.07.2014) (πριν το Ν.4276/2014 η σύμφωνη γνώμη παρέχονταν από το Υπ. Τουρισμού - μετέπειτα Γ.Γ.Τουρισμού)

Με την παρ.9 του άρθρου 1 του ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187, A) όπως τροποποιείται με το άρθρο 30 του Ν.3498/06, επιδιώκεται η εναρμόνιση των ενεργειών προβολής που καταρτίζονται και υλοποιούνται από φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων ή συσταθέντων από αυτούς φορείς (π.χ. δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.), με τις γενικές κατευθύνσεις προβολής και διαφήμισης της χώρας όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Τουρισμού και τον EOT (βλ. «Στρατηγική Προβολής και Διαφήμισης του EOT» www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_3etias.pdf  και «Στρατηγική Προβολής και Προώθησης του EOT στο Διαδίκτυο». www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/online_stratigiki_EOT.pdf)

Όσον αφορά την έγκριση του διαφημιστικού προγράμματος, βλέπε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » Διαφημιστική προβολή


3. Υποβολή ετήσιου προγράμματος για έγκριση

Ετήσιο πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής
Οι Περιφερειακές Διοικήσεις της Χώρας, οι ΟΤΑ, οι πάσης φύσεως Οργανισμοί οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα δράσεων τουριστικής προβολής, καλούνται να υποβάλλουν ετησίως, σχέδιο προγράμματος στον ΕΟΤ, προκειμένου μετά από διάλογο και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ, να καταλήξουν στην κατάρτιση μίας ολοκληρωμένης πρότασης. (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014)

Πριν από την σύνταξη του σχεδίου προγράμματος κάθε Περιφερειακή Διοίκηση, ΟΤΑ κοκ οφείλει να λάβει υπόψη του την «Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 2014-2015-2016». Το εν λόγω κείμενο υπάρχει αναρτημένο στην εταιρική σελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, www.gnto.gov.gr, στην ενότητα marketing.
Στο σχετικό κείμενο, καταγράφονται με λεπτομέρεια, οι άξονες της στρατηγικής της επικοινωνίας του Ελληνικού Τουρισμού, οι επιλέξιμες δράσεις, το ιδανικό μείγμα μέσων και όλα τα απαραίτητα στοιχεία και παραδοχές για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014)


Οδηγίες κατάρτισης του προγράμματος δείτε στα Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014 και ΕΟΤ 5788/20.05.2016.

Διαδικασία έγκρισης
Κάθε φορέας οφείλει να υποβάλει στον ΕΟΤ έγκαιρα (εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους) για επεξεργασία το σχέδιο του προγράμματος του για το επόμενο έτος. Το σχέδιο πρότασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Δ/νση : regional_promo@gnto.gr (Regional Promotional Programs) (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014, ΕΟΤ 5788/20.05.2016)

Ο φορέας θα αποστέλλει το αίτημα του, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως:
- από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθώς και
- από τις τελικές μακέτες του σχετικού υλικού οποιασδήποτε μορφής (εκδόσεις εντύπων, καταχωρήσεων, ραδιοφωνικών σποτ, βίντεο, κλπ) όπου αυτό είναι εφικτό εκ των προτέρων. (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014)

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τελικές μακέτες, πρέπει να αποστέλλεται στο μέλλον ξεχωριστό αίτημα, συνοδευόμενο από τη σχετική μακέτα, για παροχή σύμφωνης γνώμης. (ΕΟΤ 5788/20.05.2016)

Το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής του κάθε φορέα, είτε αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία είτε με ανάδοχο και θα αναλύει τους βασικούς άξονες (π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις, σχεδιασμός εντύπων κα), το χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες ενέργειες, εκ των προτέρων, όπου αυτό είναι εφικτό. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από συνολικό, αλλά και αναλυτικό προϋπολογισμό για κάθε άξονα δράσεων. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή κάθε φορέα, αυτός υποβάλλεται ενδεικτικά. (ΕΟΤ 5788/20.05.2016)

Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ εφόσον μετά από μελέτη κρίνει ότι η πρόταση συνάδει με την στρατηγική επικοινωνίας του ΕΟΤ, παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της. (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014)

Ειδικότερα, για τους φορείς που έχουν εντάξει δράσεις τουριστικής προβολής σε ευρωπαϊκά προγράμματα π.χ. LEADER, επισημαίνεται, ότι το αίτημα τους για παροχή σύμφωνης γνώμης πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από:
α) την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη τους σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα,
β) Το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης που υλοποιείται, όπου θα περιγράφονται τα παραδοτέα και ο προϋπολογισμός τους.
Μετά την παροχή σύμφωνης γνώμης για την ένταξη του φορέα σε πρόγραμμα Leader, κάθε παραδοτέο πρέπει να αποστέλλεται με ξεχωριστό αίτημα, συνοδευόμενο από τη σχετική μακέτα, για παροχή σύμφωνης γνώμης.

Τέλος, αιτήματα που αφορούν σε ανάθεση σε φυσικό η νομικό πρόσωπο, της σύνταξης προγράμματος προβολής, στρατηγικής, ή δημοσίων σχέσεων του Δήμου / Περιφέρειας, θα πρέπει να συνοδεύονται από το σχετικό αναλυτικό κατά περίπτωση πλάνο της αναδόχου εταιρείας καθώς και να αναφέρουν τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό. (ΕΟΤ 5788/20.05.2016)


Το αρχικό πρόγραμμα κάθε φορέα εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ, ενώ τις κάθε είδους τροποποιήσεις ή εγκρίσεις επιμέρους δράσεων, εγκρίνει η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης του ΕΟΤ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ. Για την ενδεχόμενη οιαδήποτε τροποποίηση των ενοτήτων δράσεων του αρχικά εγκριθέντος προγράμματος, σημειώνεται ότι απαιτείται σχετική τεκμηρίωση. Σε καμιά περίπτωση, τα προγράμματα δεν θα πρέπει να τροποποιούνται σε βαθμό που θα καθιστά άνευ αντικειμένου την όλη διαδικασία της έγκρισης. (ΕΟΤ 5788/20.05.2016)

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν παρέχεται εκ των υστέρων σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ, το αίτημα του κάθε φορέα, καθώς και οι σχετικές μακέτες του εκάστοτε υλικού, θα πρέπει να υποβάλλονται πριν από την υλοποίηση της δράσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τυχόν τροποποιήσεων και βελτιώσεων του προς παραγωγή προωθητικού υλικού. 
(ΕΟΤ 5788/20.05.2016)


4. Υποβολή επιμέρους ενεργειών του προγράμματος για έγκριση

α. Πότε απαιτείται έγκριση
Επί μέρους έγκριση απαιτείται πριν από την υλοποίηση για τις ακόλουθες δράσεις:
• Την έκδοση φυλλαδίων και λοιπού προωθητικού υλικού
• Τον σχεδιασμό και την παραγωγή πάσης φύσεως οπτικοακουστικού υλικού
• Την αγορά φωτογραφιών
• Τον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδας ή διαδικτυακής πύλης και των περιεχομένων αυτών.
• Την συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού στο Εξωτερικό και τη διοργάνωση μεμονωμένων (όχι στα πλαίσια της έκθεσης) εκδηλώσεων και road shows κ.λπ στο Εξωτερικό. Σημειώνεται ότι η παροχή σύμφωνης γνώμης σε αυτή την περίπτωση δεν αφορά αυτή καθαυτή τη συμμετοχή/διοργάνωση αλλά την εικόνα του περιπτέρου και το υλικό προώθησης (π.χ. έντυπα).
• Την οιαδήποτε τροποποίηση των ενοτήτων δράσεων του αρχικά εγκριθέντος προγράμματος. Σημειώνεται εδώ ότι για την ενδεχόμενη τροποποίηση ενοτήτων δράσεων ή κεφαλαίων αρχικά εγκριθέντων προγραμμάτων, απαιτείται τεκμηρίωση. Σε καμιά, όμως περίπτωση, τα προγράμματα δεν θα πρέπει να τροποποιούνται σε βαθμό που θα καθιστά άνευ αντικειμένου την όλη διαδικασία της έγκρισης.
Απαραίτητη επίσης, κρίνεται η γνωστοποίηση συμμετοχής σε εκθέσεις/εκδηλώσεις που είναι πολιτιστικού χαρακτήρα που δεν είναι αμιγώς τουριστικού ενδιαφέροντος, εξυπηρετούν όμως έμμεσα την τουριστική προβολή. (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014)

Πριν από τη συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση δεν χορηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ. για τη συγκεκριμένη δράση και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την πραγματοποίησή της. Η καταρχήν χορήγηση της γνώμης  αυτής επί του συνολικού προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου του έτους 2016, με το έγγραφο του  Γενικού  Γραμματέα  του Ε.Ο.Τ., δεν  αρκεί,  διότι αυτή απαιτείται, κατά τη ρητή διατύπωση της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει, και πριν από τη σύναψη της σύμβασης. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 330/2016)

Προκειμένου να αποφύγουμε την άσκοπη γραφειοκρατία, κρίνεται σκόπιμο τα αιτήματα που αφορούν σε ομοειδείς ή συμπληρωματικές δράσεις - εφ όσον αυτό είναι εφικτό, να αποστέλλονται συγκεντρωτικά. (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014)

Δημιουργία τουριστικού ιστοτόπου. Εφόσον η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης στοχεύει στην υλοποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. Μεταγενέστερη έγκριση θεραπεύει την πλημμέλεια της μη αρχικής υποβολής. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 23/2014) (Όμοια η Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 320/2014)

Σύνταξη brief πριν από ανοικτό διαγωνισμό
Για την κατάρτιση σχεδίου τουριστικής προβολής των περιφερειών και πριν από την προκήρυξη πάσης φύσεως διαγωνισμού για τις ενέργειες που χρήζουν παροχής σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ, είναι υποχρεωτική η σύνταξη brief, το οποίο θα αναλύει το περίγραμμα του έργου με συγκεκριμένες επικοινωνιακές προδιαγραφές για κάθε υποψήφιο ανάδοχο και θα συντάσσεται από την αρμόδια Αρχή σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση προβολής του ΕΟΤ. Η παραπάνω υποχρέωση, θα ισχύει και για τα προγράμματα των Δήμων στην περίπτωση που απαιτείται για την εκτέλεση τους διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών. (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014)

Περίπτερα διεθνών τουριστικών εκθέσεων
Για την παροχή της σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ, απαιτείται η υποβολή της μακέτας του περιπτέρου συμμετοχής στην κάθε έκθεση, με πλήρη αποτύπωση των φωτογραφικών θεμάτων και λογοτύπησή τους, τόσο με το λογότυπο του συμμετέχοντα όσο και του ΕΟΤ. Δεν απαιτείται η υποβολή μακέτας περιπτέρου όταν ο φορέας συμμετέχει στο περίπτερο του ΕΟΤ, καθ' όλο το χρονικό διάστημα του ισχύοντος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των περιπτέρων του Οργανισμού. Διευκρινίζουμε ότι, το κάθε είδους προωθητικό και διαφημιστικό υλικό (π.χ. έντυπα φυλλάδια, χάρτες, DVD, κλπ) το οποίο διανέμεται κατά τη διάρκεια των εκθέσεων, θα πρέπει να έχει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. (ΕΟΤ 5788/20.05.2016)

Δράσεις Β2B, εκθέσεις φωτογραφίας και άλλες ενέργειες εξωστρέφειας
Για τη διοργάνωση δράσεων B2B, εκθέσεων φωτογραφιών και κάθε είδους συναφών δράσεων εξωστρέφειας, η παροχή σύμφωνης γνώμης απαιτείται, μόνο για την υλοποίηση της ενέργειας, καθώς και για το επικοινωνιακό υλικό της δράσης (προσκλήσεις, αφίσες, τυχόν υλικό προς διανομή κλπ).(ΕΟΤ 5788/20.05.2016)


β. Πότε δεν απαιτείται έγκριση
Στην περίπτωση που στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής που κατατίθεται, εξειδικεύονται οι επιμέρους ενέργειες/δράσεις που θα λάβουν χώρα (περιλαμβάνοντας τουλάχιστον το είδος της ενέργειας, την σκοπιμότητα και πιθανή ημερομηνία πραγματοποίησης της, ενδεικτικό κόστος, τελικές μακέτες υλικού) και εγκριθεί αυτό, δεν απαιτείται για τις επιμέρους ενέργειες άλλη έγκριση από τον ΕΟΤ. (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014, ΕΟΤ 5788/20.05.2016)

Δεν απαιτείται επί μέρους έγκριση πριν από την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:
• Τις ενέργειες μεταφοράς εντύπων και γενικότερα υλικού προώθησης που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της τουριστικής προβολής στο πλαίσιο εκθέσεων και εκδηλώσεων
• Τα δώρα και γενικά τα αντικείμενα φιλοφρονήσεων σε τουριστικούς παράγοντες και πρόσωπα που μπορεί να ενισχύσουν τη διαδικασία προβολής του ελληνικού τουρισμού.
• Τις υπηρεσίες περιήγησης και ξενάγησης ομάδων επισκεπτών.
• Τις ενέργειες φιλοξενίας, σίτισης και μεταφοράς τουριστικών παραγόντων και δημοσιογράφων που σχετίζονται με την προώθηση του τουρισμού. Σημειώνεται ότι για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό ταξιδιών εξοικείωσης από τις διάφορες αγορές-στόχους, το διεθνές δίκτυο των Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού είναι στη διάθεσή σας για να διευκολύνει την υλοποίηση των δράσεων σας. (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014)
• Για επανεκτυπώσεις προωθητικού και διαφημιστικού υλικού και μόνο στις περιπτώσεις που το έντυπο δεν υφίσταται τροποποιήσεις, αλλαγές, προσθήκες κλπ. Στην αντίθετη περίπτωση που το έντυπο τυγχάνει επικαιροποίησης, είναι απαραίτητη η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ.
• Για την πραγματοποίηση ημερίδων και εκδηλώσεων στις οποίες δεν διανέμεται διαφημιστικό υλικό, καθώς και στις περιπτώσεις που οι εκδηλώσεις αυτές δεν διοργανώνονται από τους ίδιους τους φορείς.
• Για τις Εκθέσεις/εκδηλώσεις πολιτιστικού ή αγροτικού ή άλλου χαρακτήρα και όχι αμιγώς τουριστικού ενδιαφέροντος, οι οποίες εξυπηρετούν έμμεσα την τουριστική προβολή και γενικότερα τις ενέργειες που δεν έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα (όπως για παράδειγμα Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις / εκδηλώσεις Αποκριάς / τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.). Απαραίτητη ωστόσο κρίνεται η γνωστοποίηση τους στον ΕΟΤ. (ΕΟΤ 5788/20.05.2016)

Δεν απαιτείται όταν το περιεχόμενό ανάθεσης κινηματογραφικών ταινιών αποβλέπει στη διάσωση, την ανάδειξη και την οπτικοακουστική τεκμηρίωση της ιστορικής κληρονομιάς και όχι στην τουριστική προβολή (Ελ. Συν. 119/2010 Τμ 7)

Η παροχή τεχνικής ουσιαστικά υποστήριξης με εξειδικευμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό και ταυτόχρονη διερεύνηση χρηματοδοτήσεων των δραστηριοτήτων του Δήμου, που σχετίζονται με τον τουρισμό, διακρίνεται από εκείνη της ανάθεσης δράσεων τουριστικής προβολής μέσω της υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων, για την οποία και μόνο απαιτείται η διατύπωση σύμφωνης γνώμης από Γενικό Γραμματέα Τουρισμού. Συνεπώς, δεν απαιτείται για τη νομιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης η προηγούμενη υποβολή της στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 110/2013)5. Απολογιστικό φύλλο δράσεων
Στο τέλος κάθε έτους, κάθε Αρχή οφείλει να υποβάλλει στον ΕΟΤ απολογιστικό φύλλο δράσεων σε σχέση με το αρχικά εγκριθέν πρόγραμμα με εκτιμήσεις για την αποδοχή δράσεων και την αξιολόγηση τους από την ίδια την Αρχή. (Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014, ΕΟΤ 5788/20.05.2016)

Όλοι οι φορείς στους οποίους παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ για την παραγωγή οποιασδήποτε φύσης διαφημιστικού και προωθητικού υλικού, υποχρεούνται να αποστέλλουν στον ΕΟΤ από ένα αντίτυπο του εκάστοτε παραγόμενου υλικού (π.χ. έντυπο φυλλάδιο, τουριστικός οδηγός, χάρτης, DVD, video, κλπ.). (ΕΟΤ 5788/20.05.2016)6. Οδηγίες για το πρόγραμμα και τις ενέργειες τουριστικής προβολής
Δείτε σχετικά:
- ΕΟΤ 5788/20.05.2016
- Ε.Ο.Τ. 514666/24.12.2014,
Υπ. Τουρισμού 14840/25.10.2012,  
- Υπ. Πολιτισμού&Τουρισμού 15566/24.11.2011,  
- Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης 22684/05.11.2008.

ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28.12.2011 (ΦΕΚ 3046/30.12.2011 τεύχος Β'): Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.7. Δικαιολογητικά -  Νομολογία
Για δικαιολογητικά και νομολογία δείτε την καρτέλα ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 64 Λοιπά γενικά έξοδα » 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) » 6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου- Διαφήμιση - τουριστική προβολή.
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions