|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Διαφημιστική προβολή

Εκτύπωση
+
A
-

Διαφημιστική προβολή

I. Προγραμματισμός διαφημιστικής προβολής
1. Νομοθετικό καθεστώς
2. Έννοιες

3. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος
4. Κατανομή δαπάνης στα Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης
5. Υποβολή προγραμμάτων για έγκριση
6. Τρόπος υποβολής προγράμματος για έγκριση
7. Η έγκριση του προγράμματος ως προϋπόθεση κύρους των συμβάσεων διαφημιστικών υπηρεσιών

II. Έγκριση των επικοινωνιακών προγραμμάτων
1. Στρατηγικό σχέδιο
2. Έννοια επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων
3. Υποβολή για έγκριση
4. Συνέπειες μη έγκρισης
5. Παροχή πληροφοριών
6. Έκθεση απολογισμού
7. Έναρξη ισχύος

ΙΙΙ. Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και διαφημιστικής δαπάνης
1. Νομοθετικό καθεστώς
2. Υπόχρεοι φορείς
3. Υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων σε γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
4. Υποβολή καταστάσεων πραγματοποιηθείσας διαφημιστικής δαπάνης
5. Υπεύθυνοι υποβολής καταστάσεων
6. Κυρώσεις

IV. Ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών
1. Διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών
2. Διαδικασία ανάθεσης μετάδοσης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του δημοσίου
3. Διαδικασία ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του δημοσίου
4. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

V. Βήματα - Δικαιολογητικά
1. Βήματα
2. Δικαιολογητικά


Ι.  Προγραμματισμός διαφημιστικής προβολής

1. Νομοθετικό καθεστώς

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου, των κρατικών νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως:

α) Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των αναδόχων διαφημιστικών εταιρειών.

β) Η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να ενισχύονται τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).

γ) Η οργάνωση κοινών διαφημιστικών εκστρατειών, η ανάληψη εκδόσεων, η οργάνωση συνεδρίων ή εκδηλώσεων ή χορηγιών συνεδρίων, αφιερωμάτων στα μέσα ενημέρωσης και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη κάθε άλλης πρωτοβουλίας αναγκαίας για την εκπλήρωση των σκοπών των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

δ) Η τήρηση της δεοντολογίας των διαφημίσεων και των προδιαγραφών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως ως προς την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική διαφήμιση και

ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

στ) Στη διαδικασία επιλογής των αναδόχων διαφημιστικών εταιρειών πρέπει να μετέχει εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα (άρθρο 9 του Ν.2328/1995, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4487/17)

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε το ΠΔ 261/1997.2. Έννοιες
Το
ΠΔ 261/1997 καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία ανάθεσης σε ιδιωτικούς ή Δημόσιους φορείς του έργου της προβολής των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, εφόσον το έργο δεν εκπονείται απ' ευθείας από το προσωπικό τους.

Αναθέτουσες αρχές: τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 και
1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 απαρτίζεται από: [...] β) Τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. (άρθρο 2 παρ.1 του ΠΔ 261/1997)

Διαφημιστικές δραστηριότητες: Στις διαφημιστικές και άλλες συναφείς του δραστηριότητες του Δημόσιου τομέα περιλαμβάνονται ιδίως:
α) ο σχεδιασμός και η οργάνωση διαφημιστικής στρατηγικής.
β) η παραγωγή πρωτοτύπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης καθώς και η καθ' οιοδήποτε μέσο εγγραφή, προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους κατά τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25) που γίνεται για τους παραπάνω σκοπούς.
γ) η παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου.
δ) η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
ε) η μετάδοση ή καταχώρηση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου. (άρθρο 2 παρ.2 του ΠΔ 261/1997)

Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών: Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών είναι οι εταιρείες που ασκούν τις παραπάνω δραστηριότητες. Αυτά τα νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι προσηκόντως καταχωρημένα στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τους όρους του Π.Δ. 310/1996 (ΦΕΚ Α' 114) και, εφόσον λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, έχουν ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις παραπάνω οικείες διατάξεις. (άρθρο 2 παρ.3 του ΠΔ 261/1997)

Οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.

Οι εταιρείες της ημεδαπής με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5 του άρθρου 6 και 3 του άρθρου 7 του π.δ. 261/1997 θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης (άρθρο 12 παρ.2ι΄ του Ν.3688/2008)

Ανάδοχοι μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων: Ανάδοχοι μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου είναι τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο προαναφερόμενο υπό στοιχείο ε και κατέχουν νομίμως άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2328/1995 ή εκδίδουν εφημερίδες ή περιοδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1746/1988. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι προσηκόντως καταχωρημένα στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τους όρους του Π.Δ.310/1996 (ΦΕΚ Α` 114) και, εφόσον λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, έχουν ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις παραπάνω οικείες διατάξεις. (άρθρο 2 παρ.4 του ΠΔ 261/1997)

Συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών: είναι οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, εφόσον το ύψος της προβλεπόμενης δαπάνης της αναθέτουσας αρχής υπερβαίνει το ποσό των 8.804,11 ευρώ. (άρθρο 2 παρ.6 του ΠΔ 261/1997)

Συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης: είναι οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο ύψος της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.(άρθρο 2 παρ.7 του ΠΔ 261/1997)

Περιφερειακά μέσα ενημέρωσης: είναι α) οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει παραχωρηθεί για γεωγραφική ενότητα που δεν περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. β) οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, εφ` όσον βρίσκεται εκτός των ορίων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ο τόπος όπου: i. λειτουργεί η διεύθυνση του εντύπου, με την απαραίτηση εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου και ii. δίνονται οι κατευθύνσεις για την εμφάνισή τους, για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία, και τον έλεγχο της δημοσιογραφικής ύλης καθώς επίσης και οι οδηγίες για την εκτύπωσή τους. (άρθρο 2 παρ.8 του ΠΔ 261/1997)

Χώρος διαδικτύου: Με τη θεσμοθέτηση του ν. 4339/2015(Α' 133) και του Μητρώου Media On Line σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 & 53 του ως άνω νόμου, οριοθετείται για πρώτη φορά ο χώρος του διαδικτύου με ενημερωτικό χαρακτήρα και αποσαφηνίζεται, με διαφάνεια, o συνδεόμενος με την παροχή κρατικής διαφήμισης. (Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 4471/2017/08.03.2017)


3. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος
Κάθε Οκτώβριο, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και κάθε φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να καταρτίζουν αναλυτικό, σε είδος και προϋπολογιζόμενη αξία, πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν στο κοινό καθώς και των εν γένει δραστηριοτήτων τους για το επόμενο έτος. (άρθρο 4 παρ.1 του ΠΔ 261/1997)
 
Τα προγράμματα μπορούν, μετά από ειδική έγκριση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., να αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια του έτους σε περίπτωση που αποφασίζεται η επέκταση ή δημιουργία νέων δραστηριοτήτων ή ανακύπτουν, εν όψει απρόβλεπτων περιστάσεων, έκτακτες ανάγκες διαφημιστικής προβολής. (άρθρο 4 παρ.4 του ΠΔ 261/1997)

Για την εκπόνηση των προγραμμάτων του παρόντος άρθρου οι υπόχρεοι φορείς του Δημοσίου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ΠΔ 261/1997 με αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (άρθρο 4 παρ.6 του ΠΔ 261/1997)4. Κατανομή δαπάνης στα Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης

Στα προγράμματα αυτά περιέχεται υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κάθε φορέα μεταξύ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση).

Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). Αν δεν τηρηθεί το προβλεπόμενο στην περίπτωση β' του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 (Α' 159) ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής (30%) των περιφερειακών μέσων στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, επιβάλλεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στον υπόχρεο φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής.

(άρθρο 4 παρ.2 του ΠΔ 261/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 4487/17)  (Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 4471/2017/08.03.2017)5. Υποβολή προγραμμάτων για έγκριση


Τα προγράμματα προβολής των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα υποβάλλονται στον αντίστοιχο εποπτεύοντα Υπουργό και διαβιβάζονται προς έγκριση μαζί με τα σχετικά προγράμματα του εποπτεύοντος Υπουργείου στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.

Ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. εγκρίνει τα σχετικά προγράμματα μετά από έλεγχο νομιμότητας του περιεχομένου τους ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 2328/1995 και του ΠΔ 261/1997. (άρθρο 4 παρ.3 του ΠΔ 261/1997)


6. Τρόπος υποβολής προγράμματος για έγκριση
Οι αιτήσεις για την έγκριση των σχετικών προγραμμάτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στον ιστοχώρο όπου φιλοξενούνται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ/νσης Μέσων Ενημέρωσης (www.minpress.gr) με τον τίτλο e-Πασιθέα, με την χρήση ειδικού κωδικού πρόσβασης πού ήδη έχει χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι φορείς που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ/νσης Μέσων Ενημέρωσης και δεν έχουν προμηθευτεί τον κωδικό πρόσβασης, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο www.minpress.gr , στην διαδρομή e-Πασιθέα- Διαφάνεια στην κρατική διαφήμιση > Ηλεκτρονική υποβολή. Η χορήγηση του κωδικού πραγματοποιείται άμεσα. (Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 8106/14.05.2015)7. Η έγκριση του προγράμματος ως προϋπόθεση κύρους των συμβάσεων διαφημιστικών υπηρεσιών
Η τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε σύμβασης ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών, μετάδοσης ή καταχώρισης των σχετικών μηνυμάτων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος. (άρθρο 4 παρ.5 του ΠΔ 261/1997

Απαραίτητη προϋπόθεση του κύρους κάθε σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής είναι η ένταξη των δαπανών αυτών σε ένα ετήσιο πρόγραμμα, που οφείλει να καταρτίζει ο Δήμος, με αναλυτικό περιεχόμενο ως προς το είδος και την προϋπολογιζόμενο ύψος κάθε σχετικής δαπάνης προβολής που πρόκειται να διενεργηθεί το αμέσως επόμενο έτος και, κάθε Οκτώβριο, να το υποβάλει στον αντίστοιχο εποπτεύοντα Υπουργό, απ' όπου αυτό θα διαβιβάζεται στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εκεί θα εγκρίνεται μετά από έλεγχο νομιμότητας του περιεχομένου του ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 και του π.δ. 261/1997. Η μη τήρηση δε αυτής της ειδικής διαδικασίας καθιστά τη διενέργεια των σχετικών δαπανών μη νόμιμη, με συνέπεια την ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης. (Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 183/2008)

Με τη σύμβαση διαφημιστικών υπηρεσιών ανατέθηκαν, με επαχθή αιτία, σε ανάδοχο διαφημιστικών υπηρεσιών εργασίες που περιλαμβάνουν την παραγωγή πρωτότυπου δημιουργήματος λόγου καθώς και την ραδιοφωνική μετάδοσή του και την καταχώρησή του στον τύπο, η προϋπολογισθείσα δε δαπάνη της ως άνω υπηρεσίας, ποσού 7.000 ευρώ με το Φ.Π.Α., είναι κατώτερη του ποσού των 8.804,10 ευρώ, που αποτελεί το όριο για την υπαγωγή των συμβάσεων διαφημιστικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 261/1997, συνεπώς για τη διενέργεια της εντελλόμενης δαπάνης διαφημιστικής προβολής δεν απαιτείτο η ένταξή της στο ετήσιο πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής του Δήμου προκειμένου να τύχει της απαιτούμενης έγκρισης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 226/2014)

Ανάθεση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων». Πρόκειται για σύμβαση διαφημιστικών υπηρεσιών, της οποίας δεν προηγήθηκε η κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. αναλυτικού προγράμματος προβολής των υπηρεσιών που παρέχει στο κοινό ο Δήμος (εν προκειμένω των υπηρεσιών ανακύκλωσης), οπότε η σχετική σύμβαση τυγχάνει άκυρη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 129/2013


II. Έγκριση των επικοινωνιακών προγραμμάτων

1. Στρατηγικό σχέδιο

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής η αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ε.Ε. καταρτίζει κάθε τρία (3) χρόνια σχετικό στρατηγικό σχέδιο. Το ως άνω στρατηγικό σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου της τριετίας έτους και δεσμεύει όλα τα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α' 212), ως προς τα επικοινωνιακά τους προγράμματα και δράσεις. Το στρατηγικό σχέδιο καλύπτει όλους τους τομείς της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23. (άρθρο 24 παρ.1 του Ν.4339/2015)

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α' 212), ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων με βάση το στρατηγικό σχέδιο της παραγράφου 1. Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας καθορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (άρθρο 24 παρ.1 του Ν.4339/2015)

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Π.Υ.Σ. 50/22.12.2015 (ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α').2. Έννοια επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων
Επικοινωνιακά προγράμματα, κατά την έννοια της Π.Υ.Σ. 50/22.12.2015, είναι τα σύνολα των σχεδιασμένων και χρονικά καθορισμένων επικοινωνιακών δράσεων των φορέων του άρθρου 1, με τα οποία διατίθενται υλικοί και ανθρώπινοι πόροι προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων και τα οποία αφορούν:
α) Στην ενημέρωση και πληροφόρηση των Ελλήνων πολιτών για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν δημόσιες πολιτικές,
β) στην προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και στην αμοιβαία κατανόηση του ελληνικού λαού με λαούς άλλων κρατών για κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος,
γ) στη ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης υπό την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος, και
δ) στην οργάνωση και υλοποίηση της κρατικής διαφήμισης.

Επικοινωνιακές δράσεις είναι οι ενέργειες των φορέων του άρθρου 1, οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση των επικοινωνιακών προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου. (άρθρο 2 της ΠΥΣ 50/22.12.2015 - ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α')

Ως τέτοιες δράσεις νοούνται οι περιγραφόμενες με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του ν. 2328/1995 (Α' 159) , του Π.Δ. 261/1997 (Α'186) και της Π.Υ.Σ. 50/22.12.2015 (Α'179) ήτοι η διαφημιστική προβολή αυτών και η έρευνα ραδιοτηλεοπτικής αγοράς . (Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 578/2016/13.01.2016)


3. Υποβολή για έγκριση
Οι φορείς του άρθρου 1 υποχρεούνται με έγγραφό τους προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να υποβάλλουν φάκελο για κάθε επικοινωνιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, το οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν. Στον υποβαλλόμενο φάκελο:
- εκτίθενται με σαφήνεια οι στόχοι του προγράμματος,
- αναλύεται κατά πόσον αυτοί ανταποκρίνονται στους στόχους του στρατηγικού σχεδίου του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4339/2015,
- παρουσιάζονται το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων επικοινωνιακών δράσεων,
- οι υλικοί και ανθρώπινοι πόροι, οι οποίοι πρόκειται να διατεθούν για την υλοποίησή τους,
- οι επικοινωνιακές μέθοδοι, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης,
- πιθανές συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος. (άρθρο 3 παρ.1 της ΠΥΣ 50/22.12.2015 - ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α')

Προς τούτο, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πριν από την υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος άνω των 30.000,00 € πρέπει να υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας :
- Φάκελο με τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του προγράμματος (περιεχόμενο, χρονοδιάγραμμα, πόροι, επικοινωνιακές μέθοδοι, πιθανές συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, προσδοκώμενα αποτελέσματα)
- Ηλεκτρονική αίτηση, μετά τη λήψη του σχετικού κωδικού, μέσα από την εφαρμογή «ΠΑΣΙΘΕΑ» από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας www.media.gov.gr,  για τον έλεγχο των ποσοστώσεων συμμετοχής των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 261/1997 (Α' 186), οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν. (Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 19/2016/05.01.2016)

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αναμένει προς έγκριση τα προγράμματα επικοινωνιακής προβολής έτους 2017. (Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 18936/2016/11.10.2016)

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εξετάζει το περιεχόμενο του φακέλου αποκλειστικά από επικοινωνιακής άποψης και εφόσον διαπιστωθεί ότι αφενός μεν οι στόχοι του προτεινόμενου επικοινωνιακού προγράμματος ανταποκρίνονται στους στόχους του στρατηγικού σχεδίου της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4339/2015, αφετέρου δε τα προτεινόμενα μέσα είναι αναγκαία και κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων αυτών, συμφώνως προς την αρχή της αναλογικότητας, εγκρίνει την υλοποίηση του προγράμματος με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού ή του νόμιμου αναπληρωτή του, η οποία αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο φορέα. Εάν η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δεν εγκρίνει υποβαλλόμενο σε αυτή επικοινωνιακό πρόγραμμα, πρέπει να αιτιολογήσει ειδικά και με σαφήνεια την απόφαση αυτή, αποστέλλοντας στον ενδιαφερόμενο φορέα σχετικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του και προτείνοντας μέτρα θεραπείας των ελλείψεων και προσαρμογής του προγράμματος στο στρατηγικό σχέδιο εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, εφόσον τούτο είναι εφικτό.(άρθρο 3 παρ.2 της ΠΥΣ 50/22.12.2015 - ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α')

Εάν η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας διαπιστώσει ότι δυο ή περισσότερα επικοινωνιακά προγράμματα των φορέων του άρθρου 1 μπορούν να συνδυασθούν ή να συγχωνευθούν προς το σκοπό της αποτελεσματικότερης επίτευξης των στόχων τους και των στόχων του στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής μπορεί με τεκμηριωμένο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του να προτείνει στους ενδιαφερόμενους φορείς τη λήψη συγκεκριμένων σχετικών μέτρων. (άρθρο 3 παρ.3 της ΠΥΣ 50/22.12.2015 - ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α')

Οι διατάξεις του Π.δ. 261/1997 εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως προς την κρατική διαφήμιση και δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις της παρούσας πράξης. (άρθρο 3 παρ.5 της ΠΥΣ 50/22.12.2015 - ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α')4. Συνέπειες μη έγκρισης
Κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα των φορέων του άρθρου 1 δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται, εάν προηγουμένως δεν υπάρχει η κατά την παράγραφο 2 έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. (άρθρο 3 παρ.4 της ΠΥΣ 50/22.12.2015 - ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α')  (Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 4471/2017/08.03.2017)5. Παροχή πληροφοριών
Οι φορείς του άρθρου 1 υποχρεούνται να παρέχουν σε εύλογο χρονικό διάστημα κάθε πληροφορία, κάθε έγγραφο και κάθε στοιχείο σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων, τα οποία ζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή τους υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, που είναι αποσπασμένοι κατά το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4339/2015.(άρθρο 4 παρ.1 της ΠΥΣ 50/22.12.2015 - ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α')

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρακολουθεί τις δράσεις των εγκεκριμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων και ενημερώνεται για την υλοποίησή τους από τους φορείς του άρθρου 1 ή και μέσω των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στο γραφείο κάθε Υπουργού κατά τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4339/2015. Οι υπάλληλοι αυτοί συντάσσουν σχετικά ενημερωτικά σημειώματα, τα οποία απευθύνονται στην αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Επί πλέον, παρακολουθούν και συντονίζουν το επικοινωνιακό έργο των υπαγόμενων στο Υπουργείο που υπηρετούν φορέων. (άρθρο 4 παρ.2 της ΠΥΣ 50/22.12.2015 - ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α')6. Έκθεση απολογισμού
Μετά την περάτωση κάθε επικοινωνιακού προγράμματος υποβάλλεται εντός εύλογου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας από τους φορείς του άρθρου 1 έκθεση απολογισμού των σχετικών επικοινωνιακών δράσεων και του προγράμματος εν γένει, με την οποία εκτιμάται εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι αυτού ή όχι. Στην ίδια έκθεση μπορεί να περιλαμβάνονται προτάσεις βελτίωσης ανάλογων μελλοντικών προγραμμάτων και δράσεων. (άρθρο 4 παρ.3 της ΠΥΣ 50/22.12.2015 - ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α')

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αξιολογεί τα προγράμματα, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, βάσει του αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, των ενημερωτικών σημειωμάτων της παραγράφου 2 και της έκθεσης της παραγράφου 3. Για την αξιολόγηση μπορεί να ληφθεί υπόψη και κάθε άλλο πρόσφορο σχετικό στοιχείο. Οι αξιολογήσεις των ως άνω επικοινωνιακών προγραμμάτων αξιοποιούνται για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 (Α' 133). (άρθρο 4 παρ.34 της ΠΥΣ 50/22.12.2015 - ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α')

Με την υπ' αριθ. 18936/2016/11.10.2016 εγκύκλιο η Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καλεί όσους φορείς δεν έχουν υποβάλει μέχρι την 11.10.2016 απολογιστικά στοιχεία για τα επικοινωνιακά προγράμματα έτους 2015, να το πράξουν άμεσα.  (Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 4471/2017/08.03.2017)


7. Έναρξη ισχύος
Οφείλουν όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να υποβάλουν, εντός δεκαημέρου, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας φάκελο με τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία (περιεχόμενο, χρονοδιάγραμμα, πόροι, επικοινωνιακές μέθοδοι, πιθανές συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, προσδοκώμενα αποτελέσματα) για όλες τις επικοινωνιακές δράσεις, ήτοι προγράμματα διαφημιστικής προβολής καθώς και έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, στις οποίες προέβησαν από την 29η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4339/2015 με τον οποίο ανατέθηκε η εποπτεία αυτών στην Υπηρεσία μας. (Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 578/2016/13.01.2016, Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 10541/2016/26.05.2016)


Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αναμένει από τους φορείς που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα, να αποστείλουν τα ανωτέρω όπως οφείλουν έως την 31η/3/2016. (Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 4363/2016/01.03.2016)
ΙΙΙ. Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και διαφημιστικής δαπάνης

1. Νομοθετικό καθεστώς

Οι κάθε είδους υπηρεσίες του Δημοσίου και τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα του κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 και 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται, το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, να υποβάλλουν δήλωση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ:
α) Ως προς όλα τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν για την παροχή υπηρεσιών τύπου και δημοσίων σχέσεων και τις σχέσεις των προσώπων αυτών με τα κάθε είδους μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή όχι μέλη αναγνωρισμένων ενώσεων συντακτών, καθώς και ως προς το ύψος των κάθε μορφής αμοιβών, αποδοχών ή αποζημιώσεων πού έχουν καταβάλει σε αυτά κατά το προηγούμενο έτος.

β) Ως προς το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε μορφής διαφημίσεις, καθώς και ως προς τις οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις στις οποίες διέθεσαν τα ποσά αυτά.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Τύπου και ΜΜΕ, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου και προσδιορίζονται οι οικονομικές, πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις, που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που καθιερώνουν.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε το ΠΔ 60/1997.2. Υπόχρεοι φορείς
Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 και παρ. 6 του Ν. 1256/1982, απαρτίζεται από:

α) Τις κρατικές ή δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το νομικό πρόσωπο του Δήμου.

β) Τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου [...] (άρθρο 1 του ΠΔ 60/1997)3. Υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων σε γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Οι φορείς του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους, στη Διεύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατάσταση με τα εξής στοιχεία:

α) Τα ονόματα όλων των προσώπων που χρησιμοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος, με ή χωρίς αμοιβή, για την παροχή υπηρεσιών τύπου και δημοσίων σχέσεων.

β) Τη νομική φύση της απασχόλησης των προσώπων αυτών (τακτικοί δημόσιοι ή μετακλητοί υπάλληλοι, απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου ή έμμισθης εντολής).

γ) Την τυχόν συμμετοχή των προσώπων αυτών σε αναγνωρισμένες ενώσεις συντακτών.

δ) Την τυχόν απασχόληση των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε νομική σχέση και ονομασία σε κάθε είδους μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, πανελλήνιας, περιφερειακής ή τοπικής κυκλοφορίας ή εμβέλειας).

ε) Το ύφος των κάθε μορφής αμοιβών, αποδοχών ή αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί στα πρόσωπα αυτά κατά το προηγούμενο έτος. Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικώς (τακτικές αποδοχές, επιδόματα κ.λπ.). (άρθρο 2 του ΠΔ 60/1997)(Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 4471/2017/08.03.2017)
 


4. Υποβολή καταστάσεων πραγματοποιηθείσας διαφημιστικής δαπάνης
Οι φορείς του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος υποχρεούνται επίσης, μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατάσταση με τα εξής στοιχεία:

Το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε είδους δραστηριότητες που είχαν ως σκοπό:

α) Την προβολή και προώθηση των προϊόντων που παράγουν ή των υπηρεσιών που παρέχουν και

β) Τη δημοσίευση, μετάδοση και εν γένει διάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου.

Τα σχετικά ποοά αναγράφονται αναλυτικώς για κάθε οικονομικό φορέα που ανέλαβε τον σχεδιασμό, την οργάνωση ή την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων. (άρθρο 3 του ΠΔ 60/1997)
 
Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. τις καταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 24 στ. β` του Ν. 2328/1995 και το κατ` εκτέλεσιν του εκδοθέν διάταγμα (ΠΔ 60/1997), στις οποίες αναφέρεται το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε είδους συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης. Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικώς για κάθε οικονομικό φορέα που ανέλαβε οιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 261/1997, δραστηριότητες. (άρθρο 4 παρ.7 του ΠΔ 261/1997) (Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 4471/2017/08.03.2017)


Τα ποσά που αναγράφονται στις καταστάσεις και αφορούν τις συμβάσεις καταχώρισης ή μετάδοσης δεν πρέπει να αποκλίνουν από τα αναφερόμενα στο ετήσιο πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Τύπου και Μ. Μ.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση που ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. διαπιστώσει τέτοια απόκλιση συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (άρθρο 4 παρ.8 του ΠΔ 261/1997)

Oι αναθέτουσες αρχές της παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 261/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 27 του Ν. 3166/2003, υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο τις καταστάσεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 261/1997:
i) στο τέλος κάθε τριμήνου τις αντίστοιχες καταστάσεις που αφορούν στο προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 261/1997, όπως ισχύει, και

ii) το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 261/1997, όπως ισχύει.  (άρθρο 9 παρ.1 Ν.3548/2007)


5. Υπεύθυνοι υποβολής καταστάσεων
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και υποβολή των καταστάσεων που προβλέπονται από τα προηγούμενα άρθρα είναι:
α) Οι καθ' ύλην αρμόδιοι για το προσωπικό Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων.
β) Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος Διατάγματος.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή όλων των αναφερομένων στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος Διατάγματος στοιχείων, οι υπεύθυνοι για την υποβολή των καταστάσεων υποχρεούνται, εντός της ίδιας προθεσμίας, να υποβάλουν σχετική έκθεση πλήρως αιτιολογημένη. (άρθρο 4 του ΠΔ 60/1997)


6. Κυρώσεις
Όποιος υπαιτίως καθυστερεί ή παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο είτε τη σύνταξη με πλήρη και πραγματικά στοιχεία των καταστάσεων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Διατάγματος είτε την έγκαιρη υποβολή των καταστάσεων αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα και τιμωρείται σύμφωνα με τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις. (άρθρο 4 παρ.1 του ΠΔ 60/1997)

Σε περίπτωση που η καθυστέρηση της υποβολής των καταστάσεων των άρθρων 2 και 3 οφείλεται σε υπαιτιότητα των κατά το άρθρο 4 υπευθύνων, ο προϊστάμενος ή εποπτεύων Υπουργός τους επιβάλλει πρόστιμο ίσο με 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους για κάθε ημέρα καθυστέρησης. (άρθρο 4 παρ.2 του ΠΔ 60/1997)

Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις καταστάσεις των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Διατάγματος είναι ελλιπή ή ανακριβή εν γνώσει του Γενικού Διευθυντή του οικείου Υπουργείου εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28) για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους προϊσταμένων οργανικών μονάδων δημοσίων υπηρεσιών.(άρθρο 4 παρ.3 του ΠΔ 60/1997)

Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις καταστάσεις των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Διατάγματος είναι ελλιπή ή ανακριβή εν γνώσει του Προέδρου του Δ.Σ. του οικείου νομικού προσώπου, το αρμόδιο για το διορισμό του διοικητικό όργανο εκδίδει πράξη λήξης θητείας του ή καταγγέλει τη σχετική σύμβαση, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.(άρθρο 4 παρ.4 του ΠΔ 60/1997)

Οι κυρώσεις των παραγράφων 2, 3 κοι 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου & Μ.Μ.Ε. ή του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και αφού έχει προηγηθεί η κλήση των ενδιαφερομένων για παροχή, εντός δεκαημέρου, γραπτών εξηγήσεων. (άρθρο 4 παρ.5 του ΠΔ 60/1997)IV. Ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών

1. Διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν σε αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, που διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης, στο σύνολό τους ή κατά τμήματα τις δραστηριότητες που αναφέρονται υπό τα στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 261/1997.

Οι σχετικές συμβάσεις ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών συνάπτονται μετά από ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό και, κατ' εξαίρεση, με απ' ευθείας διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 επ. της Οδηγίας του Συμβουλίου Ε.Ε. 92/50/18.6.92 με την οποία καθορίζονται οι κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και συμπληρωματικά με τις διατάξεις των οικείων Κανονισμών προμηθειών ή με άλλες συναφείς διατάξεις.  (άρθρο 5 παρ.1 του ΠΔ 261/1997)

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν ακόμη να διενεργούν διαγωνισμούς παραγωγής διαφημιστικού μηνύματος με σκοπό να εξασφαλίσουν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα λόγου ή τέχνης υψηλής ποιότητας, τα οποία επιλέγονται από κριτική επιτροπή μετά από σύγκριση και με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 716/1977 για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών (ΦΕΚ Α' 295). (άρθρο 5 παρ.2 του ΠΔ 261/1997

Στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται, συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος συμμετέχει ως ειδικός εμπειρογνώμονας, με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εξαιρείται από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του της περίπτωσης ι` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως αυτός ισχύει. (άρθρο 12 παρ. 2 ιδ΄ Ν.3688/2008) (άρθρο 5 παρ.3 του ΠΔ 261/1997)


Ανάθεση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων». Κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 3 του π.δ/τος 261/1997 και 12 παρ. 2 περ. ιδ΄ του ν.3688/2008 στην επιτροπή διενέργειας του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού δε συμμετείχε ως γνωμοδοτικό όργανο εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιρειών και γενικότερα εταιρειών επικοινωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 129/2013)

Συντρέχει συγγνωστή πλάνη των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, μεταξύ άλλων, διότι, ενόψει του ότι κριτήριο κατακύρωσης ήταν η χαμηλότερη προσφορά και, συνεπώς, η Επιτροπή του διαγωνισμού δεν προέβη σε συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών, παρά μόνο σε έλεγχο της συμφωνίας αυτών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η μη συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή του Ειδικού Εμπειρογνώμονα της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιρειών και γενικότερα εταιρειών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα με γνωμοδοτικό ρόλο κατέστη επουσιώδης. Ανακαλεί την 110/2016 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 54/2016)

Όταν η διαφημιστική προβολή της δραστηριότητας των αναθετουσών αρχών ή ορισμένου αγαθού ή υπηρεσίας που προσφέρουν, υποδιαιρείται σε περισσότερες, από τις αναφερόμενες παραπάνω, διαφημιστικές ενέργειες ή σε περισσότερα τμήματα, η καθεμία ή το καθένα των οποίων αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής σύμβασης, η αξία κάθε ενέργειας ή τμήματος πρέπει να συνυπολογίζεται για την εκτίμηση του προϋπολογιζομένου συνολικού ύψους της συγκεκριμένης διαφημιστικής δαπάνης.
Σε περίπτωση που το άθροισμα της αξίας των τμημάτων αυτών ισούται ή υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 261/97, οι διατάξεις του ΠΔ 261/97 εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα. (άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 261/1997)

Η ανάδοχος διαφημιστική εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η αναλυτική κατανομή του συμβατικού τιμήματος, πριν από την εξόφληση του τιμήματος της εκάστοτε συμβάσεως ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών, αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς το όνομα και το είδος του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του τιμολογίου που εξεδόθη από το χρησιμοποιηθέν μέσο ενημέρωσης προς τη διαφημιστική εταιρεία. Επίσης, θα επισυνάπτονται οι αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις της διαφημιστικής εταιρείας προς το χρησιμοποιηθέν μέσο ενημέρωσης.

Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης τελεί υπό την προϋπόθεση προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων.

Σε περίπτωση μη προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων ή προσκομίσεως αυτών κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβή, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να προβεί, εντός πέντε (5) ημερών μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εξοφλήσεως, στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, καθώς και στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας. (άρθρο 5 παρ.5 του ΠΔ 261/1997)


2. Διαδικασία ανάθεσης μετάδοσης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του δημοσίου
Οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν τις τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές επιχειρήσεις στις οποίες αναθέτουν τη μετάδοση των σχετικών διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων τους, στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος διαφημιστικής προβολής, όπως αυτό εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και βάσει των νομίμων ποσοστών συμμετοχής των διαφόρων κατηγοριών μέσων ενημέρωσης. (άρθρο 6 παρ.1 του ΠΔ 261/1997)

Στα πλαίσια των επιμέρους ποσοστών συμμετοχής των διαφόρων κατηγοριών μέσης ενημέρωσης, η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου στο οποίο ανατίθεται η μετάδοση γίνεται μετά από συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων.

α) κόστος της μετάδοσης

β) απήχηση του μέσου ενημέρωσης στο ευρύ κοινό όπως αυτή συνάγεται από το ύψος των ποσοστών τηλεθέασης ή ακροαματικότητας που συγκεντρώνει ο σταθμός κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος.

γ) απήχηση του μέσου ενημέρωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες του κοινού εφ' όσον πρόκειται για προβολή δραστηριοτήτων εξειδικευμένου χαρακτήρα (άρθρο 6 παρ.2 του ΠΔ 261/1997)

Κάθε Σεπτέμβριο, οι ενδιαφερόμενες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων τιμοκατάλογο στον οποίο αναφέρουν αναλυτικά τις τιμές μονάδος διαφημιστικού χρόνου ανά ζώνη τηλεθέασης ή ακροαματικότητας που προτίθενται να εφαρμόσουν για τη μετάδοση διαφημιστικών και άλλων συναφών μηνυμάτων των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το επόμενος έτος. Η υποβολή του τιμοκαταλόγου αυτού επέχει θέση πρόσκλησης προς σύναψη συμβάσεων μετάδοσης βάσει των εκεί αναφερομένων τιμών και είναι απαραίτητη για τη νόμιμη σύναψη οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης. Ο τιμοκατάλογος αυτός διαβιβάζεται σε όλα τα εποπτευόμενα από τον αρμόδιο Υπουργό δημόσια νομικά πρόσωπα. (άρθρο 6 παρ.3 του ΠΔ 261/1997)

Κάθε δίμηνο οι ενδιαφερόμενες τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων πλήρεις καταστάσεις των ποσοστών τηλεθέασης ή ακροαματικότητας αντίστοιχα για το δίμηνο που παρήλθε, βάσει των σχετικών μετρήσεων που διενήργησαν εταιρείες έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2328/1995 και έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Οι καταστάσεις αυτές διαβιβάζονται και στα τυχόν εποπτευόμενα δημόσια νομικά πρόσωπα. (άρθρο 6 παρ.4 του ΠΔ 261/1997)

Οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν για τη μετάδοση των συγκεκριμένων κάθε φορά διαφημιστικών και λοιπών συναφών μηνυμάτων τουλάχιστον τις δύο επιχειρήσεις της ίδιας κατηγορίας μέσων ενημέρωσης που συγκεντρώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα αναφερόμενα παραπάνω στοιχεία. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν, σύμφωνα με τη διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών, συμβάσεις με εταιρείες, που κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης, για την παροχή συμβουλών και την εν γένει επικουρία της αναθέτουσας αρχής κατά την επιλογή των κατάλληλων μέσων μετάδοσης, βάσει της συνεκτίμησης των αναφερομένων παραπάνω στοιχείων. (άρθρο 6 παρ.5 του ΠΔ 261/1997)


3. Διαδικασία ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του δημοσίου
Προκειμένου περί ανάθεσης καταχώρησης διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων ή περιοδικών που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο του Τμήματος Διαφάνειας του Ε.Ρ.Σ., οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν αναλογικά τις διαδικασίες ανάθεσης μετάδοσης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του δημοσίου. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 261/1997

Η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου στο οποίο ανατίθεται η καταχώρηση του διαφημιστικού ή άλλου συναφούς μηνύματος γίνεται μετά από συνεκτίμηση των εξής στοιχείων:
α) κόστος της μετάδοσης
β) απήχηση του μέσου ενημέρωσης στο ευρύ κοινό όπως αυτή συνάγεται από το ύψος των ποσοστών τηλεθέασης ή ακροαματικότητας που συγκεντρώνει ο σταθμός κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος.
γ) απήχηση του μέσου ενημέρωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες του κοινού εφ' όσον πρόκειται για προβολή δραστηριοτήτων εξειδικευμένου χαρακτήρα. (άρθρο 6 παρ.2 ΠΔ 261/97)
Για την εκτίμηση της απήχησης του έντυπου μέσου στο ευρύ κοινό λαμβάνεται υπ' όψιν η μέση μηνιαία κυκλοφορία του εντύπου, όπως αυτή βεβαιούται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. (άρθρο 7 παρ.2 ΠΔ 261/1997

Επισημαίνεται, ότι οι σχετικές συμβάσεις για τις καταχωρίσεις και μεταδόσεις διαφημιστικών μηνυμάτων των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν κατατίθενται στην Γ.Γ.Ε.Ε. Αρμόδιο για τον έλεγχο των συμβάσεων αυτών είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο. (Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 8106/14.05.2015)

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν, σύμφωνα με τη διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών, συμβάσεις με εταιρείες που κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης, για την παροχή συμβουλών και την εν γένει επικουρία της αναθέτουσας αρχής κατά την επιλογή των καταλλήλων μέσων καταχώρισης, βάσει της συνεκτίμησης των αναφερομένων παραπάνω στοιχείων.(άρθρο 7 παρ.3 ΠΔ 261/1997(άρθρο 12 του Ν.3688/2008)4. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, εφόσον αυτές δεν εκπονούνται από το προσωπικό τους αναλαμβάνεται, κατά τις διατάξεις της ημεδαπής και κοινοτικής έννομης τάξης, από αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, οι οποίοι, στην περίπτωση των παρόχων διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Οι ανωτέρω Φορείς Πιστοποίησης προκειμένου να διαπιστευθούν για τη χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης θα εφαρμόσουν σύστημα πιστοποίησης σύμφωνα με πρότυπο ή/και προδιαγραφές που θα εκδώσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.), ως αρμόδια Εθνική Αρχή για τη σύνταξη, έκδοση κα διάθεση των προτύπων και των προδιαγραφών, που αναφέρονται σε παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών. Τα ανωτέρω πρότυπα θα καταρτίζονται από τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. μετά από συναίνεση της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης - Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), ενώ οι προδιαγραφές μετά από γνώμη της ΕΔΕΕ, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών διαβούλευσης για τη διαμόρφωση προτύπων και προδιαγραφών.

Με απόφαση του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., μετά από γνώμη της ΕΔΕΕ, καθορίζεται η διαβάθμιση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε συνάρτηση και με το οικονομικό αντικείμενο των διαφημιστικών υπηρεσιών, που ανατίθενται από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού διαπίστευσης θα εκπονηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.), εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των προτύπων ή / και προδιαγραφών από τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης της επιχείρησης παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών προς τον Φορέα ή Οργανισμό Πιστοποίησης.

Μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης από τους διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης οι επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών του εδαφίου στ' της παρούσας παραγράφου θα μπορούν να συμμετέχουν στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης, εφόσον έχουν καταθέσει αίτηση σε αυτούς για χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Τα χορηγούμενα στις επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα πρέπει να επικαιροποιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κάθε τρία (3) έτη. (άρθρο 12 παρ. 3 και 4 του Ν. 3688/2008)V. Βήματα - Δικαιολογητικά

1. Βήματα
(Περιπτώσεις που υπάγονται στο ΠΔ 261/1997)

1. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος προβολής των υπηρεσιών ή αγαθών.

2. Υποβολή του προγράμματος στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (πρώην Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ).

3. Υποβολή του προγράμματος στον Ε.Ο.Τ. για παροχή σύμφωνης γνώμης (εφόσον πρόκειται για τουριστική προβολή) (βλ. σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » Τουριστική προβολή)

Προσοχή! Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. τις καταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 24 στ. β` του Ν. 2328/1995 και το κατ` εκτέλεσιν του εκδοθέν διάταγμα, στις οποίες αναφέρεται το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε είδους συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης.

4. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση επιμέρους ενέργειας του προγράμματος προβολής.

5. Ετοιμασία σχετικού υλικού (μακέτες, αντίγραφα υλικού κ.α.)

6. Υποβολή αιτήματος για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την υλοποίηση της επιμέρους αυτής ενέργειας.

7. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη διάθεση της πίστωσης.

8. Διαδικασία για την ανάθεση της υπηρεσίας.

 
2. Δικαιολογητικά
Για δικαιολογητικά και νομολογία δείτε την καρτέλα ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 64 Λοιπά γενικά έξοδα » 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) » 6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου- Διαφήμιση - τουριστική προβολή.

 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions