|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ » Μικρά έργα - εργασίες συντήρησης από Σχολικές Επιτροπές- κάτω από 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ

Εκτύπωση
+
A
-
 

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία
Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
Κρατήσεις
Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
Διάφορα

Τίτλος Δαπάνης

Μικρά έργα - εργασίες συντήρησης από Σχολικές Επιτροπές- κάτω από 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ 

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία


Πεδίο εφαρμογής
Με την Κ.Υ.Α. 13172/1995 (ΦΕΚ 217/1995 τεύχος Β') ορίζονται οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή μόνον στα έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων, που εκτελούνται από τις Σχολικές Επιτροπές (ΣΕ).

Από τα έργα αυτά εξαιρούνται οι επισκευές μεγάλης κλίμακας, όπως όλες οι επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό που απαιτούν στατική μελέτη και οι ανάλογες επεμβάσεις στις στέγες και τις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων (παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990).

Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. ισχύουν επίσης και για μισθωμένα διδακτήρια (εδάφια 2 και 3 της παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 1894/90). (άρθρο 1 παρ.1 Κ.Υ.Α. 13172/1995 (ΦΕΚ217/1995 τεύχος Β')

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του αποδέχθηκε επιχορήγηση ποσού 50.000,00 ευρώ από το Πανελλήνιο Ίδρυμα, με σκοπό την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση δαπανών συντήρησης του Δημοτικού Σχολείου και ενέκρινε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου για την έκτακτη επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής. Ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας στηρίζεται σε εσφαλμένη νομική προϋπόθεση, διότι το χρηματικό ένταλμα αναφέρεται σε επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής και όχι σε δαπάνη για την αποπληρωμή εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικής μονάδας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 50.000 ευρώ. Και ναι μεν το ποσό αυτό η σχολική επιτροπή οφείλει να διαθέσει τηρώντας τις διατάξεις κατά τις οποίες καθορίζεται και ασκείται η αρμοδιότητά της, ήτοι και τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες για εργασίες ευρείας κλίμακας σε κάθε σχολική μονάδα, αφενός για λόγους διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης αφετέρου ασφαλείας των κατασκευών, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Δήμο, ωστόσο, εν προκειμένω, το ανωτέρω ποσό δεν καταβάλλεται για την εξόφληση λογαριασμού έργου, αλλά ως πόρος της σχολικής επιτροπής, ο οποίος περιλαμβάνεται μεταξύ των ρητώς προβλεπόμενων. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 58/2013)


Αρμόδιο όργανο
Την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης, προϋπολογισμού δαπάνης έως και 1.000.000 δρχ. (2.934,70€), μπορεί να αναθέτει, χωρίς διαγωνισμό ο Διευθυντής του σχολείου ως εκπρόσωπος της ΣΕ., με απόφασή του, ενώ την εκτέλεση έργων άνω του ποσού αυτού και μέχρι προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 δρχ (5.869,41€) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό η ΣΕ., με απόφαση της. Έργα προϋπολογισμού δαπάνης άνω των (5.869,41€) εκτελούνται από τους ΟΤΑ, με τις εκάστοτε ισχύουσες γι' αυτούς διατάξεις περί έργων. (άρθρο 1 παρ.2 Κ.Υ.Α. 13172/1995 (ΦΕΚ217/1995 τεύχος Β')


ΦΠΑ
Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον οικείο OTA. (άρθρο 6 παρ.1 Κ.Υ.Α. 13172/1995 (ΦΕΚ217/1995 τεύχος Β') όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 58510/21.09.2009 (ΦΕΚ 2170/02.10.2009 τεύχος Β΄) (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 13773/11.03.2010 )


Για θέματα λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ζητήματα ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων τους δείτε την υπ'αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ..


Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος

1. Απόφαση Διευθυντή του Σχολείου ή του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής (Κ.Υ.Α. 13172/1995 άρθρο 1 παρ 2)
Η περιγραφή της παραγράφου 1β του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 13172/1995), μπορεί να αποτελέσει το συμφωνητικό ανάθεσης των εργασιών, που υπογράφεται από τους συμβαλλομένους το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης και παράδοσης του έργου. (Κ.Υ.Α. 13172/1995 άρθρο 2 παρ 1 περ. γ)

 

2. Συνοπτική περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν που συντάσσονται από τον προσφέροντα. Για επείγουσες μεμονωμένες συνήθεις εργασίες ύψους μέχρι 200.000 δρχ. (π.χ. σπασμένα τζάμια, απόφραξη αποχωρητηρίων κλπ.) δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό πληρωμής το σχετικό συμφωνητικό. (Κ.Υ.Α. 13172/1995 άρθρο 2 παρ 1 περ. β)

 

3. Συμφωνητικό (Κ.Υ.Α. 13172/1995 άρθρο 2 παρ 1)

 

4. Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) του σχετικού αιτήματος, της απόφασης ανάθεσης και της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. (ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 - ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')

Σχετική ενότητα:ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ »ΚΗΜΔΗΣ

 

5. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όταν το έργο εκτελείται με υλικά του Δήμου ή Τιμολόγιο πώλησης, όταν τα υλικά είναι του αναδόχου. (άρθρο 6 παρ.1, άρθρο 8 παρ.13 Κ.Φ.Α.Σ.- υποπαρ.Ε1 περίπτ.1 άρθρο πρώτο Ν.4093/12) (άρθρο 8 Ν.4308/14)

 

6. Εξοφλητική απόδειξη (Εγκ.Υπ.Εσωτερ. 59774/86)

 

7. Πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραμμένο από τον Δ/ντη και ένα εξουσιοδοτημένο μέλος της Σ.Ε. (Κ.Υ.Α. 13172/1995 άρθρο 2 παρ 2 περ. β)

Σημειώνεται ότι σαν πρωτόκολλο παραλαβής μπορεί να χρησιμοποηθεί και αντίγραφο συμφωνητικού της παρ. 1 με επισημείωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών.

 

8. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το ΦΠΑ (Αποφ. Υπ.Οικον. 1120858/ΠΟΛ.1272/1995)
α. Η υπεύθυνη δήλωση δεν θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο και πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. (παρ.12 της Απόφασης Υπ. Οικ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1186555 ΕΞ 2016/21.12.2016 (ΦΕΚ 4447/30.12.2016 τεύχος Β'))
β. Σύμφωνα με την
Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2013, το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται να προσκομίζεται κατά το στάδιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου του χρηματικού εντάλματος, αλλά πρέπει να προσκομίζεται στο διενεργούντα την πληρωμή δημοτικό ταμία.

 

9. Αποδεικτικά ή γραμμάτια είσπραξης των κρατήσεων υπέρ τρίτων που αναγράφονται στο χρηματικό ένταλμα.

 

10. Κατάσταση πληρωμής

  11. Aποδεικτικό κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον πόρο 6‰ στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ. (περίπτ. θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016, Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.20/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466/06.10.2017, Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.06.2017 - ΦΕΚ 2235/29.06.2017 τεύχος Β'Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.15/ΔΝΣγ/οικ. 58458/ΦΝ 466/11.08.2017)

 

Επίσης γενικά, απαιτούνται:  
i) Από 01.01.2017:Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (παρ 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016)
Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.  (παρ 4 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016) 
Βλ. για περισσότερα στη διαδρομή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016)

Για ειδικές περιπτώσεις δαπανών δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016) » Ειδικές περιπτώσεις

ii)
Εκτός από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα:
α) επικυρωμένη εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην οποία θα απεικονίζονται οι κινήσεις των ΚΑΕ και θα εμφανίζεται το υπόλοιπο της πίστωσης. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που διαθέτουν μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ή
β)
Βεβαίωση που θα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται ότι υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ που εντέλλεται η δαπάνη, καθώς και εναπομείναν υπόλοιπο. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που παρακολουθούν τις πιστώσεις με χειρόγραφο τρόπο στα οικεία βιβλία) (πρακτικά της 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011)

iii) Eνημερότητα Φορολογική όπου απαιτείται
(
πατήστε εδώ)

iv) Ενημερότητα Ασφαλιστική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

v)
Ανάρτηση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο όπου απαιτείται. (Βλ. Διάφορα θέματα ΟΤΑ » Πρόγραμμα "Διαύγεια" » Αντικείμενο ανάρτησης)   (παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010)

 

Επιπλέον, εφόσον απαιτείται:

1. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μέχρι 30% της αξίας των υλικών, επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων ή αποδείξεων αγοράς (με παραστατικό διακίνησης και ημερομηνία προγενέστερη της πληρωμής της προκαταβολής)
Το δελτίο αποστολής όπως ίσχυε καταργείται από 01.01.2014 με την παρ.5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. με παράλληλη καθιέρωση της υποχρέωσης παρακολούθησης μόνο των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, όπως αυτή εξειδικεύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων- βλ. ΠΟΛ 1286/31.12.2013 (ΦΕΚ 54/16.01.2014 τεύχος Β’) & Ανακοίνωση Υπ. Οικ. 02.01.2014, ΠΟΛ 1023/20.01.2014)
Από 01.01.2015 καθιερώνεται παραστατικό διακίνησης κατά τις παρ.8 και 9 του άρθρου 5 του Ν.4308/14. Για περισσότερα δείτε την ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ » ΔΙΑΦΟΡΑ » Παραστατικά διακίνησης- Δελτίο Αποστολής.

2. Απόφαση παρακράτησης ποσού λόγω κακοτεχνίας

3. Σε περίπτωση τμηματικής πληρωμής ως η παρ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 13172/1995 στα δικαιολογητικά πληρωμής αντί του πρωτοκόλλου παραλαβής επισυνάπτεται η απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 13172/1995.

   
Κρατήσεις

Ίδιες με την καρτέλα Μικρά έργα - εργασίες συντήρησης κάτω από 5.869,40 - χωρίς ΦΠΑ (με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87) (Κ.Υ.Α. 13172/1995 άρθρο 1 παρ 6)

Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ  Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions