|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ » Εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία

Εκτύπωση
+
A
-Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
Κρατήσεις
Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετιζόμενες καρτέλες
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
Διάφορα

Τίτλος Δαπάνης

Εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία
Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος 1. Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για την εκτέλεση του έργου με αυτόν τον τρόπο. Απαιτείται να έχει προηγηθεί σύμφωνη εισήγηση του δημάρχου. (άρθρο 11 παρ.1 ΠΔ 171/87)

Αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω των 5.869,41 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία αποφασίζει η δημαρχιακή (πλέον οικονομική) επιτροπή, εφόσον βέβαια συμφωνεί και ο Δήμαρχος. (άρθρο 1 ΠΔ 229/99)
  2. Μελέτη του έργου, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5.869,41 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. (άρθρο 209 παρ.4 Ν.3463/06, άρθρο 4 παρ.3 Ν.1418/84, άρθρο 15 παρ.1 ΠΔ 171/1987 και άρθρο 1 ΠΔ 229/99)
  3. Γνωμοδότηση του Περιφεριακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Νομού όταν ο προϋπολογισμός του έργου είναι πάνω από 11.738,81 ευρώ. (άρθρο 11 παρ.2 ΠΔ 171/87) (1) Για τα έργα αυτεπιστασίας του Προγράμματος ΑΚΣΙΑ του άρθρου 1 του Ν 4071/12, η γνωμοδότηση αυτή δεν απαιτείται. Δεν απαιτείται επίσης να αιτιολογείται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η επιλογή της αυτεπιστασίας ως τρόπου κατασκευής του έργου (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 9319/13-3-2012).
  4. Τα παραστατικά στοιχεία των πραγματοποιούμενων δαπανών (προμήθειες υλικών, μισθώσεις, ημερομίσθια κλπ), που θα χρειαστούν για την εκτέλεση του έργου.  (άρθρο 13 παρ.4 ΠΔ 171/87)
  5. Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιολογητικών πληρωμής με το αντίστοιχο ποσό, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (άρθρο 13 παρ.3 ΠΔ 171/87)
  6. Επιμέτρηση εργασιών και απολογισμός της δαπάνης αυτών. (άρθρο 177 Ν. 4412/16)
  7. Πρωτόκολλο παραλαβής εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο ή αν πρόκειται για έργο μέχρι 5.869,41 ευρώ, βεβαίωση καλής εκτέλεσης. (Αρθρο 53 και 73 και 75 Ν. 3669/08)-  κωδικοποίησε τις διατάξεις: (άρθρο 58 παρ.7 και άρθρο 53 παρ.3 ΠΔ 609/85, άρθρο 15 παρ.4 ΠΔ 171/87) 
  8.  Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. (άρθρο 208 παρ.1 Ν.3463/06) 
  9.  Κατάσταση πληρωμής  
  10. Aποδεικτικό κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον πόρο 6‰ στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ. (περίπτ. θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016, Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.20/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466/06.10.2017, Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.06.2017 - ΦΕΚ 2235/29.06.2017 τεύχος Β'Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.15/ΔΝΣγ/οικ. 58458/ΦΝ 466/11.08.2017)
 

Επίσης γενικά, απαιτούνται:  

i)
Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη- ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για να έχει ισχύ η ΑΥ πρέπει να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (δημοσιονομική δέσμευση -παρ 1 άρθρο 66 Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 2362/1995)
. (παρ 2 άρθρο 2 ΠΔ 113/2010)-  Βλ. για περισσότερα στη διαδρομή:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ »ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ »ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ii) Εκτός από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα:
α) επικυρωμένη εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην οποία θα απεικονίζονται οι κινήσεις των ΚΑΕ και θα εμφανίζεται το υπόλοιπο της πίστωσης. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που διαθέτουν μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ή
β)
Βεβαίωση που θα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται ότι υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ που εντέλλεται η δαπάνη, καθώς και εναπομείναν υπόλοιπο. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που παρακολουθούν τις πιστώσεις με χειρόγραφο τρόπο στα οικεία βιβλία) (πρακτικά της 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011)

iii)Eνημερότητα Φορολογική όπου απαιτείται
(
πατήστε εδώ)

iv) Ενημερότητα Ασφαλιστική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

v)
Ανάρτηση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο όπου απαιτείται. (Βλ. Διάφορα θέματα ΟΤΑ » Πρόγραμμα "Διαύγεια" »Αντικείμενο ανάρτησης)   (παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010)

 
Κρατήσεις 1. Κράτηση υπέρ της ΤΥΔΚ σε ποσοστό 1% (άρθρο 5 παρ.1 ΝΔ 107/46 και άρθρο 14 ΝΔ 4260/62)


2.Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ:

α. κράτηση 1% ακόμα και εάν ο ανάδοχος δεν έχει την ιδιότητα του εργολήπτη δημοσίων έργων.(άρθρο 7 παρ.1β ΑΝ 2326/40) Καταργείται από1.1.2015 (υποπερίπτ. ιθ’ της περίπτ. 2Α της υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014) Ως προς το χρόνο ισχύος της κατάργησης αυτής, δείτε το ΤΣΜΕΔΕ 41825/22.07.2015.
Για την κατάργηση των μηχανοσήμων έχει εκδοθεί το Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1472/01.04.2015
.

β. κράτηση 6‰,ακόμα και εάν ο ανάδοχος δεν έχει την ιδιότητα του εργολήπτη δημοσίων έργων.(άρθρο 7 παρ.1β1 Α.Ν.2326/1940, όπως προστέθηκε με τοάρθρο 27 παρ.34 Ν.2166/1993) Καταργήθηκε. (παρ.6.α. του άρθρου δεύτερου του Ν.4393/2016,ΕΤΑΑ 64657/30.09.2016)


3.
Υπέρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου 0,5% (άρθρο μόνον παρ.1 περ.α του Ν.546/43 και Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86)


Στο Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014 δεν αναφέρεται κατάργηση της ανωτέρω κράτησης. Αναμένουμε σχετικές οδηγίες από το ΤΣΜΕΔΕ.


4.Κράτηση υπέρ ΤΕΕ σε ποσοστό 0,2% (άρθρο 35 ΠΔ 27/26 κα ιΕγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86)

Οι εισφορές που από την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μηχανικών δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις χιλίοις (2‰) εκ των καταβαλλομένων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία παύει να αποτελεί πόρο του Τ.Ε.Ε..Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη παύει να ισχύει. (άρθρο πρώτο υποπαρ.Η.6.4 του Ν. 4093/12) ( Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων εγκ. 32/ Δ17γ / 05 / 173/ΦΝ 463/14.11.2012)

Οι παραπάνω κρατήσεις επιβάλλονται σε όλες τις δαπάνες του έργου. Κατά το μέρος που αφορούν αποδοχές βαρύνουν το δήμο και όχι το δικαιούχο.(ΥΠΕΣ 20000/1984)   (ΥΠΕΣ100842/1969) 


5. Επιπλέον φόρος εισοδήματος 4% αν πρόκειται για προμήθειες ή 8% αν πρόκειται για υπηρεσίες (άρθρο 55 παρ.1στ Ν.2238/94) 

Από 1/1/2014
Για προμήθειες

Φόρος εισοδήματος παρ.2 του άρθρου 64του Ν.4172/13 (από 1η Ιανουαρίου 2014)

α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,

β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά....
(παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14), (παρ.11 του άρθρου 72 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε από τηνπαρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4223/2013)

- Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου όταν η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, και όταν προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο.

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος »Αγαθά, υπηρεσίες, καύσιμα (1%, 4%, 8%)Για υπηρεσίες

-Φόρος εισοδήματος 8% (από 1η Ιανουαρίου 2014)

- ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.(παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14), (παρ.11 του άρθρου 72 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4223/13)

- Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου όταν η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, και όταν προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο.

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος »Αγαθά, υπηρεσίες, καύσιμα (1%, 4%, 8%).5α.
Σε περίπτωση που γίνει διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για την εκτέλεση των έργων

Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% (άρθρο 3 παρ.1 Ν 1726/1944,εγγρ. ΤΑΔΚΥ 6642) Καταργείται από 1.1.2015 (άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΑ.3 περίπτ. 2Α' υποπ. δ' του Ν. 4254/2014,Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014) Ως προς το χρόνο ισχύος της κατάργησης αυτής, δείτε το ΤΠΔΥ9604/1312/20.02.2015.

Η κράτηση 2% επί των έργων, προμηθειών (διενεργείται στις περιπτώσεις διαγωνισμών) και καταβαλλομένων ενοικίων των Ο.Τ.Α, θα επιμερίζεται κατά ποσοστό 75% - 25% για τα αντίστοιχα Ταμεία ένταξης, θα κατατίθεται δε χωριστά στους δύο λογαριασμούς του ΤΑΔΚΥ (Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), είτε αυτή διενεργείται κατά την εξόφληση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από τον ίδιο τον ΟΤΑ και στη συνέχεια αποδίδεται στο Ταμείο, είτε προκαταβάλλεται από τον εργολήπτη - προμηθευτή προσκομίζοντας το αποδεικτικό κατάθεσης προκειμένου αυτός ναπληρωθεί. (άρθρα 84 παρ. 1 και 115 παρ. 1 Ν.3655/2008, Εγκ. Υπ. Απ. 64173/58757/17.10.2008, Υ.Απ. Β/20102/17823/71/1-8-2008 -ΦΕΚ 1621/13-8-2008)

Δεν υπόκεινται στην κράτηση αυτή οι προμήθειες για τα ποσά που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Εγγ. Υπ. Οικ. 2/52506/0026/2004)

6. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ στις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/2011, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με τηνπαρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και τηνπαρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. (Υπ. Οικ. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.05.2013,Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013)(ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) »Κράτηση 0,06%.


7. Κράτηση υπερ ΑΕΠΠ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').

Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6  της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ.


Τι να προσέξω

(1) Για τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς το παραπάνω ποσό διπλασιάζεται. (άρθρο 11 παρ.2 ΠΔ 171/87)

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σχετιζόμενες καρτέλες

 

Σχετική νομολογία

Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ

 Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions