|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ » Ανοικτή διαδικασία

Εκτύπωση
+
A
-


Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
Κρατήσεις
Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετιζόμενες καρτέλες
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
Διάφορα

 

Τίτλος Δαπάνης

Ανοικτή διαδικασία

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία
Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος

Απαιτούνται για κάθε χρηματικό ένταλμα

  1.  Λογαριασμός (πιστοποίηση εργασιών) που συντάσσεται από τον ανάδοχο και υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο και διόρθωση. Στη συνέχεια υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο λογαριασμός συνοδεύεται:
α. από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου
β. τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών
γ. το συνοπτικό πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης και
δ. από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. (Άρθρο 152 Ν. 4412/16)
  2. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής. (άρθρο 170 παρ. 3 και 172 του Ν. 4412/2016) 
  3. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όταν το έργο εκτελείται με υλικά του Δήμου ή Τιμολόγιο πώλησης, όταν τα υλικά είναι του αναδόχου.  (3
  4. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το ΦΠΑ (Αποφ. Υπ.Οικον. 1120858/ΠΟΛ.1272/1995).
α. Η υπεύθυνη δήλωση δεν θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο και πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. (παρ 10 της Απόφασης Υπ. Οικ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/05.06.2013 (ΦΕΚ 1368/05.06.2013 τεύχος Β')).
β. Σύμφωνα με την Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2013, το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται να προσκομίζεται κατά το στάδιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου του χρηματικού εντάλματος, αλλά πρέπει να προσκομίζεται στο διενεργούντα την πληρωμή δημοτικό ταμία. 
  5. Εξοφλητική απόδειξη (Εγκ.Υπ.Εσωτερ. 59774/86) 
  6. Αποδεικτικά ή γραμμάτια είσπραξης των κρατήσεων υπέρ τρίτων που αναγράφονται στο χρηματικό ένταλμα. 
  7. Κατάσταση πληρωμής 
 

Απαιτούνται για την πληρωμή του πρώτου λογαριασμού του έργου 

  1. Μελέτη του έργου, η οποία συντάσσεται και θεωρείται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου. (άρθρο 209 παρ.4 Ν.3463/06) 
  2.  
A.
Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. (άρθρο 208 παρ.1 Ν.3463/06)

B. Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου (Αρθρο 9 παρ. 1 του Π.Δ. 171/87) 
  3.  Απόφαση οικονομικής επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης. (άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010) 
  4.  Απόφαση οικονομικής επιτροπής για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας. (άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/10) 
  5. Διακήρυξη της δημοπρασίας από το Δήμαρχο. 
  6. Αντίγραφα των δημοσιεύσεων της περίληψης
Για διαγωνισμούς πριν την 1/9/2007
α) στην Εφημερίδα των Ε.Κ. (για έργα με προϋπολογισμό άνω του ορίου εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) δηλ. 5.278.000 ευρώ**,
β) στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ,
γ) σε δύο ημερήσιες εφημερίδες 
 

Επίσης γενικά, απαιτούνται: 
i) Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη- ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για να έχει ισχύ η ΑΥ πρέπει να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (δημοσιονομική δέσμευση - παρ 1 άρθρο 66 Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 2362/1995). (παρ 2 άρθρο 2 ΠΔ 113/2010)-  Βλ. για περισσότερα στη διαδρομή:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ii) Εκτός από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα:
α) επικυρωμένη εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην οποία θα απεικονίζονται οι κινήσεις των ΚΑΕ και θα εμφανίζεται το υπόλοιπο της πίστωσης. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που διαθέτουν μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ή
β) Βεβαίωση που θα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται ότι υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ που εντέλλεται η δαπάνη, καθώς και εναπομείναν υπόλοιπο. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που παρακολουθούν τις πιστώσεις με χειρόγραφο τρόπο στα οικεία βιβλία) (πρακτικά της 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011)

iii) Eνημερότητα Φορολογική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

iv) Ενημερότητα Ασφαλιστική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

v) Ανάρτηση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο όπου απαιτείται. (Βλ. Διάφορα θέματα ΟΤΑ » Πρόγραμμα "Διαύγεια" » Αντικείμενο ανάρτησης)   (παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010)
 

  ** Σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που θέτει το ΠΔ 60/07, επισυνάπτεται Αποδεικτικό αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Για το ποσό και κλπ πατήστε εδώ
  7. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού (πρώην Εισήγησης για ανάθεση)
  8. Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. (άρθρο 98 Ν. 4412/16)
  9. Απόφαση οικονομικής επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) 
  10. Συμφωνητικό υπογεγραμμένο από το Δήμαρχο και από τον ανάδοχο του έργου. (1) 
  11. Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) του σχετικού αιτήματος και της σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. (άρθρο 38 του Ν. 4412/16)
Σχετική ενότητα: Έργα » Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.). 
  12. Βεβαίωση εγγραφής του αναδόχου στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.  
  13. Σύμφωνα με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2013 η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου αποτελεί δικαιολογητικό για την υπογραφή της σύμβασης και δεν απαιτείται να προσκομίζεται ως δικαιολογητικό πληρωμής του χρηματικού εντάλματος. 
  14. Λογαριασμός (πιστοποίηση εργασιών) που συντάσσεται από τον ανάδοχο και υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο και διόρθωση. Στη συνέχεια υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της ΤΥΔΚ. Ο λογαριασμός συνοδεύεται:
α. από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου
β. τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών
γ. το συνοπτικό πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης και
δ. από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. (Άρθρο 152 Ν. 4412/16) 
  15. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής. (άρθρο 16 ΠΔ 171/87, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014) 
  16. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής για την πληρωμή του προτελικού λογαριασμού και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για την πληρωμή του τελικού λογαριασμού. Τα πρωτόκολλα εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
  17. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όταν το έργο εκτελείται με υλικά του Δήμου ή Τιμολόγιο πώλησης, όταν τα υλικά είναι του αναδόχου (άρθρο 8 Ν.4308/14) (3) 
  18. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το ΦΠΑ (Αποφ. Υπ.Οικον. 1120858/ΠΟΛ.1272/1995).
α. Η υπεύθυνη δήλωση δεν θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο και πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. (παρ 10 της Απόφασης Υπ. Οικ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/05.06.2013 (ΦΕΚ 1368/05.06.2013 τεύχος Β')).
β. Σύμφωνα με την Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2013, το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται να προσκομίζεται κατά το στάδιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου του χρηματικού εντάλματος, αλλά πρέπει να προσκομίζεται στο διενεργούντα την πληρωμή δημοτικό ταμία. 
  19. Εξοφλητική απόδειξη (Εγκ.Υπ.Εσωτερ. 59774/86) 
  20. Αποδεικτικά ή γραμμάτια είσπραξης των κρατήσεων υπέρ τρίτων που αναγράφονται στο χρηματικό ένταλμα. 
  21. Κατάσταση πληρωμής 
 

Επίσης γενικά, απαιτούνται: 
i) Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη- ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για να έχει ισχύ η ΑΥ πρέπει να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (δημοσιονομική δέσμευση - παρ 1 άρθρο 66 Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 2362/1995). (παρ 2 άρθρο 2 ΠΔ 113/2010)-  Βλ. για περισσότερα στη διαδρομή:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ii) Εκτός από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα:
α) επικυρωμένη εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην οποία θα απεικονίζονται οι κινήσεις των ΚΑΕ και θα εμφανίζεται το υπόλοιπο της πίστωσης. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που διαθέτουν μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ή
β) Βεβαίωση που θα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται ότι υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ που εντέλλεται η δαπάνη, καθώς και εναπομείναν υπόλοιπο. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που παρακολουθούν τις πιστώσεις με χειρόγραφο τρόπο στα οικεία βιβλία) (πρακτικά της 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011)

iii) Eνημερότητα Φορολογική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

iv) Ενημερότητα Ασφαλιστική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

v) Ανάρτηση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο όπου απαιτείται. (Βλ. Διάφορα θέματα ΟΤΑ » Πρόγραμμα "Διαύγεια" » Αντικείμενο ανάρτησης)   (παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010) 

 

Επιπλέον (σε περιπτώσεις όπου απαιτείται):

 

  22. Αποδεικτικά αποστολής της διακήρυξης στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στη τράπεζα δεδομένων TED, αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 4.845.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. 
 

23. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 8 του ν. 3310/2005 και 1 παρ. 2 του π.δ. 82/1996, το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 2328/1995, συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή των ανώνυμων εταιρειών (αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000,00 ευρώ, είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου.

Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκόμιση, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς:
α) πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές και
β) αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρισμένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 796/2012, Κλιμ.Ζ Πράξη 10/2011).

H υποχρέωση των υποψηφίων να προσκομίσουν δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, προκύπτει μόνο εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου,χωρίς συνυπολογισμό του ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ. (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 1136/2012, Κλ. Ε Πράξη 37/2012)

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει ακόμα και αν δεν υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στην οικεία διακήρυξη. (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 469/2011)

Η υποχρέωση αυτή συναρτάται με τη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος μόνο των επίμαχων υπηρεσιών, την ανάδειξη περισσότερων αναδόχων και την ύπαρξη περισσότερων σχεδίων συμβάσεων (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 469/2011)

Η υποχρέωση αυτή όμως δεν καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που η υποβληθείσα προσφορά αφορά επιτρεπτώς σε αυτοτελές τμήμα των προκηρυχθέντων υλικών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων είναι κάτω του ως άνω ορίου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 153/2014)

Η υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης σε διαγωνισμούς προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ ισχύει και για τις ναυτικές εταιρείες. (Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 796/2012)

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της απόφασης 1021001/167/0015β΄/Πολ. 1071/25.2.2000 του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄359) δεν απαιτείται να αναγράφονται στην κατ’ άρθρον 1 παρ.2β του π.δ/τος 82/1996 αναλυτική κατάσταση των μετόχων, που υποβάλλονται από τις συμμετέχουσες σε δημόσιους διαγωνισμούς ανώνυμες εταιρείες, στοιχεία σχετικά με τη θεώρηση του βιβλίου μετόχων των εταιρειών αυτών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξη 121/2014)

Η υποχρέωση εταιριών, για τις οποίες δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικοποίηση, περιορίζεται στην υποβολή των αναφερόμενων στο νόμο στοιχείων χωρίς να απαιτείται η υποβολή αντίστοιχων στοιχείων για τους μετόχους τους. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει μία αλλοδαπή εταιρία στο κεφάλαιο τεχνικής ανώνυμης εταιρίας-συμμετέχουσας σε διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 100/2014)

Δεν υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά ονομαστικοποίησης μια ανώνυμη εταιρεία που μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία για ένα και μόνον επιμέρους είδος, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του οποίου δεν υπερβαίνει το όριο του 1.000.000,00 ευρώ. (Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 246/2015

Κρατήσεις

1.Στα τμήματα των έργων που οι δαπάνες τους καλύπτονται από ίδιους πόρους, χωρίς αυτές να είναι γραμμένες στο Π.Δ.Ε. θα εφαρμόζεται ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. 28% και θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ στα τμημάτων των έργων που οι δαπάνες τους πληρώνονται από δημόσιες επενδύσεις ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές, θα εφαρμόζεται ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και δεν θα γίνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών (σχετ. τα άρ.2000/εγκ.36/84, και 28321/84 έγγραφα ΥΠ.ΕΣ. προς τις Νομαρχίες του Κράτους). (Βλ. και Καραναστάση Δημόσια Έργα σελ. 311)

Όμως, με την παρ 5 άρθρο 9 ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 47 του Ν. 4257/14, στα έργα των Δήμων και των Περιφερειών, όταν γίνεται ρητή μνεία στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008, μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης. Για έργα των οποίων η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε πριν την ισχύ του παρόντος, το ποσοστό για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτά τα οποία έχουν οριστεί στη διακήρυξη της δημοπρασίας. Για τις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη Διακήρυξη της δημοπρασίας βαρύνουν τον κύριο του έργου και αποδίδονται από αυτόν.
Σχετική και η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 16916/28.04.2014.


Το ποσοστό αυτό ήταν σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 17 του ν.3669/2008 (18%), για έργα που χρηματοδοτούνταν από το προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Το ποσοστό αυτό πλέον ορίζεται σε κάθε περίπτωση στο 18%. Συνεπώς εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Νόμου 4071/2011 το εργολαβικό κόστος των Δήμων σε κάθε περίπτωση μειώνεται σε ποσοστό 18%. (ΚΕΔΕ 3374/28.12.2012)

Για την εκτέλεση ενός δημοσίου έργου οι κρατήσεις που οφείλονται από τον εργολάβο προς τα διάφορα Ταμεία, καθώς και το Εργολαβικό Όφελος, που καταβάλλεται από το φορέα εκτέλεσης του έργου προς τον εργολάβο, υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο όταν το έργο αυτό χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ή όταν αυτό χρηματοδοτείται από λογαριασμό Δημοσίων Επενδύσεων. Καθοριστικό στοιχείο δηλαδή για τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους ενός δημοσίου έργουείναι ο φορέας χρηματοδότησης αυτού. Στην περίπτωση δε που αυτό χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, το ποσοστό Εργολαβικού Οφέλους που δικαιούται ο εργολήπτης ανέρχεται σε ποσοστό18%. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 112/2012)

A. Για έργο που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους διενεργούνται οι εξής κρατήσεις:

i.Κράτηση υπέρ της ΤΥΔΚ σε  ποσοστό 1 % (άρθρο 5 παρ.1 ΝΔ 107/46 και άρθρο 14 ΝΔ 4260/62)


ii.Κράτηση υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε) σε ποσοστό 1%.
Η κράτηση αυτή επιβάλλεται και όταν ο ανάδοχος δεν έχει την ιδιότητα του εργολήπτη δημοσίων έργων.
(άρθρο 4 παρ.2 ΝΔ 75/46, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.1384/83) 
Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/43)


iii.Υπέρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κράτηση σε ποσοστό 0,5% (άρθρο μόνον παρ.1 περ.α του Ν.546/43 και Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86) Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%(άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/43)


Στο Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014 δεν αναφέρεται κατάργηση της ανωτέρω κράτησης. Επίσης, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ μας ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι η εν λόγω κράτηση δεν έχει καταργηθεί.


iv.Κράτηση υπέρ ΤΕΕ σε ποσοστό 2-(άρθρο 35 ΠΔ 27/26 και Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86)
Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%
(άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/43)

Οι εισφορές που από την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μηχανικών δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις χιλίοις (2%o) εκ των καταβαλλομένων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία παύει να αποτελεί πόρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη παύει να ισχύει. (άρθρο πρώτο υποπαρ.Η.6.4 του Ν. 4093/12) (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων εγκ. 32/ Δ17γ / 05 / 173/ΦΝ 463/14.11.2012)


v. Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 3% (άρθρο 55 παρ.1β Ν.2238/94). (από 01/01/2014 ισχύει η παρ.1δ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14)  Από 27/5/2009 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται μέχρι 31.12.2010 στο ένα τοις εκατό (1%).(παρ. 5 άρθρο 3 Ν. 3763/09)

Ο ανωτέρω φόρος παρακρατείται για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματοςανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. (παρ.1δ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκεαπό την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος »
Έργα.

Στα εισοδήματα των εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων παρακρατείται, από 1.1.2011, φόρος με συντελεστή 3%, που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου. Η καταβολή του φόρου αυτού δύναται να  πραγματοποιείται στην οικεία δημόσια οικονομική υπηρεσία με δήλωση, αποδεικνύεται δε με την προσκόμιση του σχετικού τριπλότυπου. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 72/2012)vi.
Κράτηση υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ στις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/2011, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. (Υπ. Οικ. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.05.2013,Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013)(ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) »Κράτηση 0,06%.vii. Κράτηση υπερ ΕΣΗΔΗΣ

Στις συμβάσεις της παρ. 1 [δηλαδή σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ] επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. (άρθρο 36 παρ.6 Ν.4412/2016)Για το χρόνο έναρξης εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ στα έργα, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΕΣΗΔΗΣ » Έργα - μελέτες » I. Γενικά » 2. Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ


viii. Κράτηση υπερ ΑΕΠΠ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').

Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6  της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ.
Β. Για έργο που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ ή από άλλες πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων διενεργούνται μόνο οι εξής κρατήσεις:


Η Κ.Υ.Α. 43115/52 που κυρώθηκε με το άρθρο 1 παρ.4 ΝΔ 2957/54, ορίζει ότι δεν επιβάλλονται σ' αυτήν την περίπτωση οι υπόλοιπες κρατήσεις. Βλ. σχετικά και Εγκ.Υπ.Οικονομικών 2033588/431/0026/16.6.1995.

1. Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 3% (άρθρο 55 παρ.1β Ν.2238/94)(από 01/01/2014 ισχύει η παρ.1δ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14)Από 27/5/2009 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται μέχρι 31.12.2010 στο ένα τοις εκατό (1%).(παρ. 5 άρθρο 3 Ν. 3763/09)

Ο ανωτέρω φόρος παρακρατείταιγια τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματοςανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. (παρ.1δ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκεαπό την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14)
Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος »
Έργα

Στα εισοδήματα των εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων παρακρατείται,από 1.1.2011,φόρος με συντελεστή 3%, που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου. Η καταβολή του φόρου αυτού δύναται να  πραγματοποιείται στην οικεία δημόσια οικονομική υπηρεσία με δήλωση, αποδεικνύεται δε με την προσκόμιση του σχετικού τριπλότυπου.(Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 72/2012)


2.Υπέρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κράτηση σε ποσοστό 0,5% (άρθρο μόνον παρ.1 περ.α του Ν.546/43καιΕγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86)Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%(άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/43)


3.Κράτηση υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ στις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/2011, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. (Υπ. Οικ. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.05.2013,Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013)(ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) »Κράτηση 0,06%.


4. Κράτηση υπερ ΕΣΗΔΗΣ

Στις συμβάσεις της παρ. 1 [δηλαδή σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ] επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. (άρθρο 36 παρ.6 Ν.4412/2016)Για το χρόνο έναρξης εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ στα έργα, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΕΣΗΔΗΣ » Έργα - μελέτες »
I. Γενικά » 2. Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ


5. Κράτηση υπερ ΑΕΠΠ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').

Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6  της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ.

Γενική σημείωση:
Mε εξαίρεση τις κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., όπου ο σχετικός πόρος παρακρατείται κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των λογαριασμών του έργου, στις λοιπές περιπτώσεις (Τ.Υ.Δ.Κ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Π.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Ε. και Ε.Μ.Π.) οι κρατήσεις καταβάλλονται από τον εργολήπτη στο εκάστοτε δικαιούχο Ταμείο, σύμφωνα με τον ειδικότερα προσδιοριζόμενο στο νόμο τρόπο πληρωμής, προσκομίζοντας εν συνεχεία ο τελευταίος τις σχετικές αποδείξεις (αποδεικτικά καταβολής) στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής του λογαριασμού του έργου. (Ελ. Συν. Ολομ. Απόφαση 1810/2014)

Τι να προσέξω

Καθεστώς Φ.Π.Α.

1. Γενικά Κανονικό

2. Εξαιρέσεις:  
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β (δηλ.εκσκαφές, κατεδαφίσεις, κατασκευή οικοδομών, οδών, γεφυρών, υδραγωγείων, υδραυλικών και αποχετευτικών έργων, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικών γενικά έργων, καθώς και συμπληρώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις και επισκευές, εκτός από τις εργασίες συνήθους συντήρησης των έργων αυτών), προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α' 63) και 60/2007 (Α' 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων και υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείμενος που εκτελεί τις εργασίες του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης. (παρ.4 άρθρο 39Α Ν.2859/00, όπως προστέθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/14)

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου έχουν δοθεί με το εγγ. Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 47159 /ΕΥΘΥ 1045/25.09.2014 και την ΠΟΛ 1253/10.12.2014.

Σχετιζόμενες καρτέλες

 

Σχετική νομολογία

Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ

 Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions