|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ » Συνοπτικός διαγωνισμός

Εκτύπωση
+
A
-


Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
Κρατήσεις
Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετιζόμενες καρτέλες
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
Διάφορα

Τίτλος Δαπάνης

Συνοπτικός διαγωνισμός

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία
Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος 1. α. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού (με κλήρωση) (χωρίς κλήρωση) (άρθρο 221 παρ. 3 και 8 του Ν.4412/2016)
β. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής ενστάσεων (με κλήρωση) (χωρίς κλήρωση) (άρθρο 221 παρ. 3)
  2. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής. (άρθρο 170 παρ. 3 και 172 του Ν. 4412/2016
  2. Πρωτογενές αίτημα (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ), το οποίο έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017
 

3. Απόφαση οικονομικής επιτροπής για την ανάληψη υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης, ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ), για την έγκριση διενέργειας του έργου, για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, και για τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού. (άρθρο 72 N.3852/10) (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) (άρθρο 54 παρ. 7 Ν. 4412/2016) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Απόφαση οικονομικής επιτροπής (άρθρο 282 παρ. 7  Ν. 4412/2016)

Η ανωτέρω απόφαση αναρτάται και στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010

 

4. Διακήρυξη από το Δήμαρχο (άρθρο 117 παρ. 2 Ν. 4412/2016, άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) (για το Βιβλίο ΙΙ: άρθρο 327 παρ. 2 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017

 

5. Προκήρυξη (περίληψη) από το Δήμαρχο (άρθρο 117 παρ. 2 Ν. 4412/2016, άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010)  (για το Βιβλίο ΙΙ: άρθρο 327 παρ. 2 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Η προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) και στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017) (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010

  6. Από 03.05.2017: Φύλλο της εφημερίδας του τοπικού τύπου όπου δημοσιεύτηκε η προκήρυξη. (άρθρο 11 του π.δ. 28/1980, άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 68 και 82, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017
  7. Υποβληθείσες προσφορές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/2016) (για το Βιβλίο ΙΙ: άρθρο 327 παρ.3 Ν.4412/2016
  8.Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 117 παρ.4 Ν.4412/2016)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών (άρθρο 327 παρ.4 Ν.4412/2016
  9. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού αποσφράγισης, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες (άρθρο 72 Ν. 3852/2010, άρθρο 105 Ν. 4412/2016)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 316 Ν. 4412/2016
  10. Πρόσκληση προσωρινού ανάδοχου από την Επιτροπή διαγωνισμού για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν. 4412/2016)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου (άρθρα 315 και 103 Ν. 4412/2016
  11. Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 103 Ν. 4412/2016)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών (άρθρα 315 και 103 Ν. 4412/2016
  12. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 72 Ν. 3852/2010, άρθρο 105 Ν. 4412/2016)(Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017) (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 316 Ν.4412/2016)   
  13. Πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 105 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016)
ή
Για το Βιβλίο ΙΙ: Πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 316 παρ.4 του Ν.4412/2016
  14. Σύμβαση που υπογράφεται από το δήμαρχο και τον ανάδοχο του έργου (για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.- άρθρο 130 του Ν. 4270/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 86/2014), η οποία αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017
  15. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής για την πληρωμή του προτελικού λογαριασμού και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για την πληρωμή του τελικού λογαριασμού. Τα πρωτόκολλα εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  (άρθρο 152 του Ν. 4412/2016)
  16. Λογαριασμός (πιστοποίηση εργασιών) που συντάσσεται από τον ανάδοχο και υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο και διόρθωση. Στη συνέχεια υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της ΤΥΔΚ. Ο λογαριασμός συνοδεύεται:
α. από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου
β. τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών
γ. το συνοπτικό πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης και
δ. από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. (Άρθρο 152 Ν. 4412/16
  17. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όταν το έργο εκτελείται με υλικά του Δήμου ή Τιμολόγιο πώλησης, όταν τα υλικά είναι του αναδόχου (άρθρο 8 Ν.4308/14)
  18. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το ΦΠΑ (Αποφ. Υπ.Οικον. 1120858/ΠΟΛ.1272/1995).
α. Η υπεύθυνη δήλωση δεν θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο και πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. (παρ 10 της Απόφασης Υπ. Οικ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/05.06.2013 (ΦΕΚ 1368/05.06.2013 τεύχος Β')).
β. Σύμφωνα με την Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2013, το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται να προσκομίζεται κατά το στάδιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου του χρηματικού εντάλματος, αλλά πρέπει να προσκομίζεται στο διενεργούντα την πληρωμή δημοτικό ταμία.  
  19. Εξοφλητική απόδειξη (Εγκ.Υπ.Εσωτερ. 59774/86)  
  20. Αποδεικτικά ή γραμμάτια είσπραξης των κρατήσεων υπέρ τρίτων που αναγράφονται στο χρηματικό ένταλμα.
  21. Κατάσταση πληρωμής 
 

22.  Επίσης γενικά, απαιτούνται:  
i)Από 01.01.2017:Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (παρ 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016)
Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.  (παρ 4 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016) 
Βλ. για περισσότερα στη διαδρομή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ »ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016)

Για ειδικές περιπτώσεις δαπανών δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016) »Ειδικές περιπτώσεις

ii)
Εκτός από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα:
α) επικυρωμένη εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην οποία θα απεικονίζονται οι κινήσεις των ΚΑΕ και θα εμφανίζεται το υπόλοιπο της πίστωσης. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που διαθέτουν μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ή
β)
Βεβαίωση που θα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται ότι υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ που εντέλλεται η δαπάνη, καθώς και εναπομείναν υπόλοιπο. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που παρακολουθούν τις πιστώσεις με χειρόγραφο τρόπο στα οικεία βιβλία) (πρακτικά της 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011)

iii)Eνημερότητα Φορολογική όπου απαιτείται
(
πατήστε εδώ)

iv) Ενημερότητα Ασφαλιστική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

v)
Ανάρτηση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο όπου απαιτείται. (Βλ. Διάφορα θέματα ΟΤΑ » Πρόγραμμα "Διαύγεια" »Αντικείμενο ανάρτησης)   (παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010)

 

  Μελέτη του έργου, η οποία συντάσσεται και θεωρείται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου (άρθρο 209 παρ.4 Ν.3463/06)  
  Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. (άρθρο 208 παρ.1 Ν.3463/06
  Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) του σχετικού αιτήματος και της σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. (άρθρο 38 του Ν. 4412/16)
Σχετική ενότητα: Έργα » Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.).  
  Βεβαίωση εγγραφής του αναδόχου στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
  Σύμφωνα με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2013 η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου αποτελεί δικαιολογητικό για την υπογραφή της σύμβασης και δεν απαιτείται να προσκομίζεται ως δικαιολογητικό πληρωμής του χρηματικού εντάλματος.  
  Επιπλέον: 22. Αποδεικτικά αποστολής της διακήρυξης στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στη τράπεζα δεδομένων TED, αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 4.845.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.  
 

23. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 8 του ν. 3310/2005 και 1 παρ. 2 του π.δ. 82/1996, το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 2328/1995, συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή των ανώνυμων εταιρειών (αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000,00 ευρώ, είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου.

Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκόμιση, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς:
α) πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές και
β) αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρισμένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 796/2012, Κλιμ.Ζ Πράξη 10/2011).

H υποχρέωση των υποψηφίων να προσκομίσουν δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, προκύπτει μόνο εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου,χωρίς συνυπολογισμό του ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ. (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 1136/2012, Κλ. Ε Πράξη 37/2012)

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει ακόμα και αν δεν υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στην οικεία διακήρυξη. (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 469/2011)

Η υποχρέωση αυτή συναρτάται με τη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος μόνο των επίμαχων υπηρεσιών, την ανάδειξη περισσότερων αναδόχων και την ύπαρξη περισσότερων σχεδίων συμβάσεων (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 469/2011)

Η υποχρέωση αυτή όμως δεν καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που η υποβληθείσα προσφορά αφορά επιτρεπτώς σε αυτοτελές τμήμα των προκηρυχθέντων υλικών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων είναι κάτω του ως άνω ορίου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 153/2014)

Η υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης σε διαγωνισμούς προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ ισχύει και για τις ναυτικές εταιρείες. (Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 796/2012)

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της απόφασης 1021001/167/0015β΄/Πολ. 1071/25.2.2000 του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄359) δεν απαιτείται να αναγράφονται στην κατ’ άρθρον 1 παρ.2β του π.δ/τος 82/1996 αναλυτική κατάσταση των μετόχων, που υποβάλλονται από τις συμμετέχουσες σε δημόσιους διαγωνισμούς ανώνυμες εταιρείες, στοιχεία σχετικά με τη θεώρηση του βιβλίου μετόχων των εταιρειών αυτών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξη 121/2014)

Η υποχρέωση εταιριών, για τις οποίες δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικοποίηση, περιορίζεται στην υποβολή των αναφερόμενων στο νόμο στοιχείων χωρίς να απαιτείται η υποβολή αντίστοιχων στοιχείων για τους μετόχους τους. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει μία αλλοδαπή εταιρία στο κεφάλαιο τεχνικής ανώνυμης εταιρίας-συμμετέχουσας σε διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 100/2014)

Δεν υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά ονομαστικοποίησης μια ανώνυμη εταιρεία που μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία για ένα και μόνον επιμέρους είδος, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του οποίου δεν υπερβαίνει το όριο του 1.000.000,00 ευρώ. (Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 246/2015)  

Κρατήσεις

Τι να προσέξω

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σχετιζόμενες καρτέλες

 

Σχετική νομολογία

Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ

 Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions