|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ » Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Εκτύπωση
+
A
-

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

1. Συμβάσεις κάτω των ορίων

Είδος διαδικασίας

Χρονικό σημείο έναρξης διαδικασίας

Διάταξη ν. 4412/16

Ανοιχτή

Κλειστή

Ανταγωνιστική με διαπραγμάτευσης

Ανταγωνιστικός διάλογος

Σύμπραξη καινοτομίας

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Άρθρα 120 παρ. 1, 66, 376 παρ. 5
 

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ

Άρθρα 120 παρ. 166, 376 παρ. 5
 

Απευθείας ανάθεση

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

Ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης
δημοσίευση προκήρυξης  πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της
πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ

Άρθρα 120 παρ. 3


(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

2. Συμβάσεις άνω των ορίων

Είδος διαδικασίας

Χρονικό σημείο έναρξης διαδικασίας

Διάταξη ν. 4412/16

Ανοιχτή

Κλειστή

Ανταγωνιστική με διαπραγμάτευσης

Ανταγωνιστικός διάλογος


Σύμπραξη καινοτομίας

Ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26.

Άρθρο 61 παρ.1

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

Ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 61 παρ.2, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 17 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016
 

 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions