|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Προμηθευτές - Χορηγητές

Εκτύπωση
+
A
-

Προμηθευτές - χορηγητές

I. Νομοθετικό καθεστώς
1. Η ΠΝΠ του 2012
2. Ισχύς μετά το Ν.4412/2016

ΙΙ. Είδη που εμπίπτουν στην ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών
1. Γενικά
2. Τρόφιμα
3. Λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών
4. Πετρελαιοειδή
5. Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό

ΙΙΙ. Φορείς που εμπίπτουν στην ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών
1. Γενικά
2. Σχολικές επιτροπές
3. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Υ.Α και ανώνυμες εταιρίες
4. ΝΠΔΔ

IV. Άλλα θέματα
1. Σημεία που χρήζουν προσοχής
2. Διακήρυξη
3. Yπογραφή συμβάσεων

V. Διαδικασία - βήματαI. Νομοθετικό καθεστώς

1. Η ΠΝΠ του 2012
Με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται.

2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος, για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.

4. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήμων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.

5. Διαγωνισμοί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού ή άλλου νόμιμου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και εκτελούνται με τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε».2. Ισχύς μετά το Ν.4412/2016
Η ανωτέρω διάταξη, δεν καταργήθηκε από το Ν.4412/2016, συνεπώς εξακολουθεί να ισχύει και υπό το καθεστώς του νέου νόμου. Αυτή είναι άλλωστε και η άποψη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 18/2017  κρίνεται ότι η ελεγχόμενη διαδικασία διέπεται, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016  και β) του άρθρου 4 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α΄ 240), που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013), που ορίζει τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών από τους Δήμους. Συνεπώς, οι διατάξεις της ανωτέρω ΠΝΠ ισχύουν κανονικά και μετά την ισχύ του Ν.4412/2016.


ΙΙ. Είδη που εμπίπτουν στην ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών

1. Γενικά
Στη  διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, εμπίπτουν οι προμήθειες:
α. τροφίμων
β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών
γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Πολλά είναι τα ερωτήματα σας που αφορούν το «τι περιλαμβάνουν» οι ανωτέρω όροι. Προσπαθήσαμε να συλλέξουμε από διάφορες πηγές πληροφορίες που να διευκολύνουν τις υπηρεσίες για το ποιες προμήθειες εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες:2. Τρόφιμα
Με τον όρο "Τρόφιμα" γενικά, στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/1987 τεύχος Β΄), νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τροφή από τον άνθρωπο. Ο όρος τρόφιμα συμπεριλαμβάνει τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, τα κόμμεα και μαστίχες (τσίχλες), καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα.

Τον κώδικα τροφίμων και ποτών μπορείτε να τον κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους:

http://www.gcsl.gr/media/trofima/Table-of-index-Dec-2012.pdf

Όσον αφορά την παροχή γάλακτος σε υπαλλήλους ΟΤΑ, δικαιούχων των μέσων ατομικής προστασίας, δεν προβλέπεται ξεχωριστός τρόπος προμήθειας του προϊόντος αυτού, συνεπώς και η εν λόγω προμήθεια εμπίπτει στις προμήθειες των ειδών που γίνονται με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών. (ΥΠ.ΕΣ. 30274/08.08.2013) Το ίδιο κρίθηκε και με την Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 51/2014.

Για περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας τροφίμων, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ » Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου3. Λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών
Τα αναλώσιμα, είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται και καταναλώνονται (Λεξικό κέντρου ελληνικής γλώσσας)

Σύμφωνα με την αριθ. Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/83 τεύχος Β'): Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών, παντοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται όλα γενικά τα είδη τροφίμων και ποτών, (εκτός ορισμένων ειδών τα οποία όμως δεν μας αφορούν στην παρούσα υπόθεση, αφού καλύπτονται γενικά από τον ορισμό τρόφιμα),καθώς και τα οριζόμενα κατωτέρω άσχετα με τα τρόφιμα είδη.
Στα παντοπωλεία επιτρέπεται να πωλούνται και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας γενικά (κάθε είδους σαπούνια, απορρυπαντικά, σφουγγάρια, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, οδοντόπαστες κ.τ.ομ.), αποσμητικά χώρων, είδη Κρατικού Μονοπωλείου, οινόπνευμα, βενζίνη και υγραέριο σε φιάλες, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, χαρτικά και τα όμοια.

Σημειώνουμε ότι η Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/83 τεύχος Β') έχει αντικατασταθεί από την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β') «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» , η οποία δεν περιλαμβάνει τους ανωτέρω ορισμούς. Η αναφορά μας στην ανωτέρω ΥΔ γίνεται καθαρά για λόγους πρακτικούς και για να προσδιοριστούν τα είδη παντοπωλείου.

Για περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας τροφίμων, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ » Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου


4. Πετρελαιοειδή
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3054/2002 "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4203/13 τα Πετρελαιοειδή προϊόντα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία Ι - Ελαφρά κλάσματα
Βενζίνες Αυτοκινήτων,
Καύσιμα Αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμα αεριοπροωθούμενων τύπου βενζίνης).

Κατηγορία ΙΙ - Μεσαία κλάσματα
Πετρέλαιο κίνησης (gas-oil, diesel oil), που χρησιμοποιείται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης,
Πετρέλαιο θέρμανσης (gas-oil, diesel oil), που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων εσωτερικής καύσης,
Φωτιστικό Πετρέλαιο,
Καύσιμο αεριοπροωθούμενων τύπου κηροζίνης

Κατηγορία ΙΙ - Βαρέα κλάσματα
Μαζούτ (fuel-oils),
Απασφαλτωμένο μαζούτ (vacuum gas-oil)

Κατηγορία ΙV - Ασφαλτος

Κατηγορία V- Υγραέρια:
Βουτάνιο,
Προπάνιο,
Μίγμα βουτανίου-προπανίου

Κατηγορία VΙ
Νάφθα
πετρελαϊκό κωκ
λιπαντικά

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα λιπαντικά, καθώς τα καύσιμα και τα λιπαντικά, που είναι παράγωγα του πετρελαίου, αποτελούν ομοειδείς κατηγορίες ειδών (συχνά δε αναφέρονται συνεκδοχικώς ως πετρελαιοειδή, πρβλ. την παρ. 6 άρθρου 13 του προαναφερθέντος Ν. 2503/1997 και την 1450/550/10.2/3.3.1982 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των κρατικών αυτοκινήτων, ΝΠΔΔ, οργανισμών...» ΦΕΚ Β΄, 93) και προορίζονται να αναλωθούν για τη λειτουργία των μηχανημάτων και οχημάτων. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 399/2006) (Ελ. Συν. Πράξη 165/2010 Τμ. 7)

Προμήθεια καυσίμων ιαματικών λουτρών. Έντάσσεται στον ενιαίο διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 32/2014)

Για περισσότερα σχετικά με την προμήθεια καυσίμων, δείτε την ενότητα Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ) » Συγκεκριμένα είδη προμηθειών » Προμήθεια Καυσίμων
5. Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό
Φάρμακα
Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) ως φάρμακο χαρακτηρίζεται «Κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών, που παράγεται, προσφέρεται προς πώληση, ή παρουσιάζεται για χρήση ...στη διάγνωση, στη θεραπεία, στον μετριασμό ή στην πρόληψη νόσου, μη φυσιολογικής φυσικής κατάστασης, ή των συμπτωμάτων τους στον άνθρωπο ή στα ζώα καθώς και για χρήση...στην αποκατάσταση, την διόρθωση, ή την μεταβολή οργανικών λειτουργιών στον άνθρωπο ή τα ζώα».
Προφανώς τα προμηθευόμενα φάρμακα πρέπει να έχουν την πιστοποίηση του ΕΟΦ.

Αναλώσιμα
Τα αναλώσιμα, είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται και καταναλώνονται (Λεξικό κέντρου ελληνικής γλώσσας). Συνεπώς όσα υγειονομικά υλικά αναλώνονται, δηλαδή με τη χρήση καταναλώνονται (πχ αντισηπτικά, γάζες κλπ) εμπίπτουν στη διάταξη.
Προσοχή, εδώ δεν εννοούμε τον εξοπλισμό ο οποίος έχει μία φυσιολογική φθορά λόγω παρόδου του χρόνου (χρονική φθορά), είτε λόγω της χρήσεως (λειτουργική φθορά).

Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω είναι προς διευκόλυνση των υπηρεσιών. Με βάση αυτούς τους γενικούς ορισμούς οι υπηρεσίες πρέπει να κρίνουν οι ίδιες ποια είναι τα προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις.


ΙΙΙ. Φορείς που εμπίπτουν στην ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών

1. Γενικά
Ο Δήμος διενεργεί συγκεντρωτικά τις προμήθειες των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της ΠΝΠ, για τον ίδιο το Δήμο, τα ιδρύματά του και όλα τα νομικά πρόσωπά του, είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου. Προφανώς, εντάσσονται στην εφαρμογή των διατάξεων ΔΕΥΑ, κοινωφελείς επιχειρήσεις κλπ.2. Σχολικές επιτροπές
Με το υπ' αριθ. 13662/08.04.2013 έγγραφό του, το Υπ. Εσωτερικών διευκρινίζει ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών εμπίπτει το σύνολο των νομικών προσώπων των δήμων, συνεπώς και οι σχολικές επιτροπές.    (βλ. και ΥΠΕΣ υπ’ αριθ. 30106/10.10.2013)

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθ. 30106/10.10.2013 έγγραφό του επαναλαμβάνει ότι στις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΝΠ της 12-12-2012 για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών από τους Δήμους, υπάγεται το σύνολο των νομικών προσώπων των δήμων, συνεπώς και οι Σχολικές Επιτροπές.
Εξαιτίας, όμως, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι ως προς την ένταξη στις κοινές διαδικασίες ανάδειξης χορηγητών-προμηθευτών και των προμηθειών των Σχολικών Επιτροπών, λόγω του ειδικού καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται –δεν τηρούν προϋπολογισμό, κλπ- και προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω διαδικασία, η Δ/νσης Οικονομικών Ο.Τ.Α. διατύπωσε τις εξής απόψεις:
Για όσα είδη εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση και η δαπάνη προμήθειάς τους αντιμετωπίζεται από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από το δήμο στα νομικά του πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων αυτών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων), είναι δυνατή η παρακράτηση από το δήμο του μέρους της επιχορήγησης που αναλογεί σε προμήθεια των εν λόγω ειδών, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι:
-είτε το ποσό της παρακράτησης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη προμήθεια,
-είτε ο δήμος έχει ήδη καλύψει τη σχετική δαπάνη από έσοδά του και απαιτείται να αναπληρώσει τα έσοδα αυτά, κατά το μέρος της ήδη διενεργηθείσας δαπάνης.

Προσοχή: Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης στο οποίο συμβάλλεται ο Δήμος για την προμήθεια καυσίμων, διότι η πραγματοποίηση προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των σχολικών μονάδων, που, κατά την έννοια και τους ορισμούς της διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο των ομάδων της προμήθειας, αποτελεί μη διακριτό μέρος της προμήθειας του Δήμου, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ιδίου, αλλά σε αυτή των συγκροτημένων σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες, εξάλλου, δεν έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία. (Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 235/2014. Ανακλήθηκε εν μέρει από την Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 1536/2015)

Οι Δήμοι ως κεντρικές αναθέτουσες αρχές, αφού καταγράψουν τις επί μέρους ανάγκες των νομικών τους προσώπων, οι οποίες προσδιορίζονται με απόφαση των τελευταίων, εγκρίνουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη διενέργεια της προμήθειας, συντάσσουν τη διακήρυξη εγκρίνοντας τους σχετικούς όρους αυτής και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, διεξάγουν τη διαγωνιστική διαδικασία, και κατακυρώνουν (με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) το αποτέλεσμα αυτής. Στις περιπτώσεις προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Σχολικών Επιτροπών και δεδομένου ότι όλες οι  δαπάνες των τελευταίων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου μέσω επιχορηγήσεων, τις οποίες διαχειρίζονται κατ΄ απόκλιση από τους σχετικούς κανόνες που διέπουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (στα οποία αυτές περιλαμβάνονται βλ. άρθρο 243 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και από το λογιστικό των Ο.Τ.Α., αφού δεν συντάσσουν προϋπολογισμό (άρθρα 75 και 243 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, 5 ν. 1894/1990, Α΄, 110, 103 ν. 3852/2010, Α΄, 87, και 3 της 8440/24.2.2011 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), και δεν εκδίδουν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι Δήμοι είναι εκείνοι που συνάπτουν για λογαριασμό των Σχολικών Επιτροπών τις οικείες συμβάσεις προμήθειας. Νομίμως συμβάλλεται ο Δήμος με τους αναδόχους προμηθευτές για λογαριασμό των Σχολικών Επιτροπών της εδαφικής του περιφέρειας, αφού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η δαπάνη της προμήθειας των ανωτέρω ειδών βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του και θα καλυφθεί από αντίστοιχη παρακράτηση των επιχορηγήσεων που οι Σχολικές Επιτροπές λαμβάνουν σε ετήσια βάση από αυτόν (Δήμο) για την κάλυψη των αναγκών τους. Εξάλλου, ούτε από το άρθρο 16 της διακήρυξης του ελεγχόμενου διαγωνισμού προβλέπεται υποχρέωση των αναδόχων να υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις με τις σχολικές επιτροπές, ενώ τέτοια πρόβλεψη υπάρχει για τα  άλλα δημοτικά νομικά πρόσωπα. Ανακαλεί εν μέρει την 12/2016 πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Ελ.Συν. Τμ.6 Απόφαση 260/2017)

Στην έννοια των ιδίων μεταφορικών μέσων των Δήμων πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα που ανήκουν στις Σχολικές Επιτροπές στις οποίες υπάγονται σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ως δημοτικά νομικά πρόσωπα. Συνακόλουθα, νομίμως, η δαπάνη για την αγορά καυσίμων και λιπαντικών των μεταφορικών μέσων που της ανήκουν και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών βαρύνει την οικεία Σχολική Επιτροπή, εφαρμοζομένης παράλληλα της ΚΥΑ 24001/2013. (Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 35/2015)3. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Υ.Α και ανώνυμες εταιρίες
Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήμων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. (άρθρο 4 παρ.4 της από 12.12.2012 ΠΝΠ)

Δηλαδή τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και μόνο αυτά, κατά κανόνα διενεργούν τις προμήθειες των ειδών που εντάσσονται στη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών χωριστά και μόνα τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν για το καθένα από αυτά, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση από το Δήμο. Μπορούν όμως, αν το επιθυμούν, μετά από αίτησή τους να ενσταχθούν κι αυτά στη συγκεντρωτική διαδικασία του Δήμου.

Πριν την τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 4 της ΠΝΠ, από τό Ν.42572/2014 προβλέπονταν δυνατότητα εξαίρεσης από τη συγκεντρωτική διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών από το Δήμο, μόνο για τους Συνδέσμους Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 66 του Ν.4257/2014, η παρ.4 αντικαταστάθηκε και δίνεται η δυνατότητα αυτή και στις ΔΕΥΑ και τις ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 265 και 266 του Ν.3463/2006. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4257/2014, τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουν κατά την κρίση τους αν και ορισμένες από τις προμήθειες του πεδίου εφαρμογής της ΠΝΠ θα τις διενεργούν μέσω του κοινού διαγωνισμού του οικείου δήμου κατά περίπτωση, ή θα τις διενεργούν με ξεχωριστή διαδικασία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για έκαστο νομικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12.12.2012, Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, η αρμοδιότητα για την προμήθεια πετρελαιοειδών ανήκει στους Ο.Τ.Α.α΄ και β΄ βαθμού (Δήμους και Περιφέρειες) και δεν απαιτείται πλέον η χορήγηση σχετικής εξουσιοδοτήσεως για τη διενέργεια διαγωνισμού από την οικεία Περιφέρεια, ενώ όπως συνάγεται από τη διάταξη της παρ.4 του ίδιου άρθρου δεν αποκλείεται η διενέργεια προμήθειας πετρελαιοειδών από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για τις ανάγκες του, καθόσον παρέχεται η δυνατότητα και όχι η υποχρέωση να πραγματοποιήσει, κατόπιν αιτήσεώς του, την εν λόγω προμήθεια, μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών οιουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που συμμετέχουν σε αυτόν. Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, εφόσον όμως απαλειφθεί ο σχετικός όρος ότι αυτή «μπορεί να παραταθεί από τη λήξη της και μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή…», ο οποίος είναι μη νόμιμος, καθόσον δεν προβλέπεται στο σχετικό κείμενο της διακήρυξης και δεν έχει περιβληθεί των απαιτουμένων διατυπώσεων δημοσιότητας. (Ελ. Συν. Κλ.ΣΤ Πράξη 85/2013)


4. ΝΠΔΔ
Η ένταξη των νομικών προσώπων του Δήμου στην τρέχουσα σύμβαση που είχε συνάψει ο ίδιος με εταιρεία πετρελαιοειδών, αντί της διενέργειας αυτοτελούς διαγωνιστικής διαδικασίας, ουδόλως παραβιάζει το άρθρο 4 της 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διότι, πληρούται ο σκοπός της ως άνω διάταξης, που συνίσταται στην καθιέρωση της διενέργειας ενός και μόνο διαγωνισμού από τον εκάστοτε Δήμο, ο οποίος λειτουργεί ως κεντρική αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή όλων των νομικών του προσώπων. Το γεγονός δε της ένταξης του νομικού προσώπου και των λοιπών νομικών προσώπων, σε ήδη υφιστάμενη σύμβαση, δεν αντίκειται στην ως άνω διάταξη, καθόσον, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, υφίσταται μία σύμβαση που καλύπτει τόσο τις ανάγκες του Δήμου, όσο και τις ανάγκες των νομικών του προσώπων, ενώ αντισυμβαλλόμενος της προμηθεύτριας εταιρείας και Αναθέτουσα Αρχή παραμένει μόνο ο Δήμος. Περαιτέρω, αβασίμως προβάλλεται ότι η ήδη ελεγχθείσα σύμβαση, έπρεπε να υποβληθεί εκ νέου σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, διότι, δεν περιέχει ουσιώδεις τροποποιήσεις των ήδη ελεγχθέντων όρων της, αφού ούτε το οικονομικό αντικείμενο αυτής τροποποιήθηκε, ώστε  να μεταβληθεί η οικονομική ισορροπία αυτής υπέρ του μειοδότη, ούτε άλλαξε ο αντισυμβαλλόμενος, ούτε διευρύνθηκε το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, περιλαμβάνοντας συμβατικά αντικείμενα που δεν είχαν προβλεφθεί στη διακήρυξη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 82/2015)


IV. Άλλα θέματα

1. Σημεία που χρήζουν προσοχής

Όσον αφορά τη διαδικασία, κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις:

α.  Τα όρια που τίθενται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία (προληπτικού ή προσυμβατικού ελέγχου, δημοσίευσης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ), ισχύουν για το σύνολο των προμηθευομένων ειδών όλων των φορέων, δηλ δήμου και νομικών προσώπων συνολικά και όχι ανά φορέα, από τη στιγμή που θα εκδίδεται μία προκήρυξη για όλους.
Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο, οι λόγοι που πλήττουν τη νομιμότητα της διαδικασίας προμήθειας ως προς την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση και το ν.π.δ.δ., μπορούν να προβληθούν μόνο όταν εκδοθεί, σε εκτέλεση της ως άνω σύμβασης προμήθειας, το οικείο χρηματικό ένταλμα των εν λόγω νομικών προσώπων και όχι όταν αυτός αφορά χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 315/2014)

β. Στις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης προς διενέργεια ανάδειξης αναδόχων από το Δήμο προς τα νομικά πρόσωπα, όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ η παροχή εξουσιοδότησης από την οικεία Περιφέρεια προς τους Δήμους.

γ. Οι πιστώσεις βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα ξεχωριστά. Η προκήρυξη θα δημοσιεύεται μόνο εφόσον ο δήμος έχει τις αναλήψεις υποχρεώσεων από όλους τους φορείς.

δ. Η απόφαση κατακύρωσης γίνεται από την οικονομική επιτροπή

ε. Οι παραλαβές γίνονται από τους φορείς ξεχωριστά, με δικές τους ξεχωριστές επιτροπές παραλαβής για κάθε φορέα.

στ. Σχηματικά, οι φορείς σταματούν τις ενέργειες τους στην ανάληψη υποχρέωσης και τη δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους. Ο Δήμος αναλαμβάνει από το σημείο αυτό όλη τη διαδικασία μέχρι την απόφαση κατακύρωσης που κάνει η οικονομική επιτροπή. Από το σημείο αυτό οι φορείς υπογράφουν τη σύμβαση και αναλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα.

ζ. Πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός με τέτοιο τρόπο ώστε την επόμενη φορά να συμβαδίζουν όλοι οι φορείς χρονικά. Δηλαδή:

Εάν κάποιος δήμος έχει ενεργή σύμβαση π.χ. καυσίμων έως το Σεπτέμβρη του 2013 και οι τρέχουσες συμβάσεις των νομικών προσώπων έχουν λήξει, θα πρέπει ο διαγωνισμός που αφορά τις προμήθειες πχ έως το τέλος του χρόνου, να αφοράτο σύνολο του έτους για τα νομικά πρόσωπα και το τμήμα που αφορά το δήμο να αφορά τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο.

Δείτε σχετικά και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 3/11543/26.03.2013.

η. Κατ΄ εξαίρεση, οι δήμοι ή οι περιφέρειες, μπορούν να προβούν σε απευθείας αναθέσεις των ανωτέρω προμηθειών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων. Όπως διευκρινίσαμε τηλεφωνικά με το Υπουργείο, ακόμη και εάν π.χ. μια επιχείρηση έχει ανάγκες προμήθειας φαρμάκων, αξίας κάτω του ορίου της απευθείας ανάθεσης και δεν υπάρχουν άλλες ανάγκες (του Δήμου ή άλλων ΝΠΔΔ) για φάρμακα, η απευθείας ανάθεση πρέπει να γίνει από το Δήμο και όχι από την επιχείρηση. Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε  το υπ’ αριθ. 30274/08.08.2013 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο, η απευθείας ανάθεση αποτελεί μια από τις προβλεπόμενες μεταξύ άλλων (πρόχειρο, ανοικτός, κλειστό διαγωνισμός) διαδικασίες για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών, των ειδών που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 4 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 240/12.12.2012), το οποίο δεν εξαιρεί κανενός είδους διαδικασία. Συνεπώς, ο Δήμος αποτελεί την αναθέτουσα αρχή για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών των ειδών της παρ.1, για τις ανάγκες του ίδιου και των νομικών προσώπων του, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της προμήθειας και της ακολουθούμενης διαδικασίας.

Μη νομίμως η Επιχείρηση προέβη σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων στο φερόμενο ως δικαιούχο, καθόσον η επίμαχη προμήθεια έπρεπε να συμπεριληφθεί στον ενιαίο, διενεργούμενο από το Δήμο, διαγωνισμό για την προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες, τόσο του ίδιου, όσο και των νομικών προσώπων του. Η ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της επιχείρησης έγινε από αναρμόδια όργανα, ήτοι τα όργανα της επιχείρησης και όχι αυτά του Δήμου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 15/2015) 
2. Διακήρυξη
Στη διακήρυξη πρέπει κατ' ελάχιστο να αναφέρονται:

- οι κωδικοί των δήμων - περιφερειών και των ΝΠ που θα επιβαρύνονται από τις επιμέρους συμβάσεις,
-  αναλυτικά οι ποσότητες ανά είδος και νομικό πρόσωπο, σε καθένα από τα τμήματα του διαγωνισμού,
-  ο τρόπος, ο χρόνος  και ο τόπος παράδοσης,
- η υποχρέωση εκάστου από τους μειοδότες, που ανακηρύσσεται ανάδοχος να υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το δήμο - περιφέρεια και έκαστο νομικό πρόσωπο, για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο  έχει αιτηθεί,
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο δήμο - περιφέρεια ,
- η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για κάθε φορέα ξεχωριστά (λόγω γεωγραφικών και άλλων παραμέτρων) Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναγράφεται και στην περίληψη της διακήρυξης (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ' Πράξη 166/2012)

Προσοχή στις εγγυήσεις συμμετοχής: Η δημοσιευθείσα περιληπτική διακήρυξη, ενώ αναγράφει μεν τη δυνατότητα των υποψηφίων να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για μέρος αυτής ανά φορέα προμήθειας και για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων για κάθε φορέα, αναφέρει όμως ότι απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που «αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης», κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η πλημμέλεια αυτή παρίσταται εν προκειμένω ιδιαιτέρως ουσιώδης, ενόψει της σημαντικής διαφοροποίησης της προϋπολογιζόμενης ανά φορέα δαπάνης που επηρεάζει ουσιωδώς και το ύψος της απαιτούμενης για την υποβολή προσφοράς ανά φορέα εγγύησης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 96/2013)


3. Yπογραφή συμβάσεων
Οι συμβάσεις υπογράφονται από τον κάθε φορέα ξεχωριστά. (Ελ. Συν. Κλ.ΣΤ Πράξη 92/2013- Ανακλήθηκε από την Απόφαση Ελ. Συν. 3636/2013 Τμ. 6)

H διακήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας προβλέπει ότι η σύμβαση υπογράφεται χωριστά με κάθε φορέα που αναφέρεται στο διαγωνισμό. Εξάλλου, ο Δήμος είναι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. 12.12.2012 (Α, 240) που κυρώθηκε με το ν. 4111/2013 (Α, 18), αρμόδιος για την πραγματοποίηση των διαδικασιών προμήθειας. Περαιτέρω, τα νομικά πρόσωπα για τα οποία ο Δήμος πραγματοποιεί την προμήθεια, διοικούνται και εκπροσωπούνται από διαφορετικά όργανα από τα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης του Δήμου. Επομένως, σε συνέχεια της προεκτιθέμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, απαιτείται εν προκειμένω η κατάρτιση αυτοτελών σχεδίων συμβάσεων με έκαστο νομικό πρόσωπο στο οποίο αφορά η προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου, η υπογραφή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσώπησης εκάστου συμβαλλόμενου νομικού προσώπου. Στα εν λόγω σχέδια πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια και σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης τα αντίστοιχα για κάθε νομικό πρόσωπο όργανα ή υπηρεσίες που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των επιμέρους όρων της σύμβασης, να επιμερίζονται οι ποσότητες καυσίμων (περιλαμβανομένων και των κατά επαύξηση των αρχικών ποσοτήτων) που αντιστοιχούν σε κάθε συμβαλλόμενο φορέα και να καθορίζεται το συμβατικό αντάλλαγμα, με το οποίο βαρύνεται κάθε φορέας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της διακήρυξης και την αναφερόμενη ανωτέρω κατακυρωτική απόφαση. Συνεπώς, το ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης, το οποίο αναφέρεται αδιακρίτως στο Δήμο και στα νομικά πρόσωπα στα οποία αφορά η προμήθεια, δεν μπορεί να υπογραφεί. (Ελ. Συν. Κλ.ΣΤ Πράξη 92/2013- Ανακλήθηκε από την Απόφαση Ελ. Συν. 3636/2013 Τμ. 6)

Στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή μπορεί να περιλαμβάνεται μόνο η προμήθεια των λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου που προορίζονται για το Δήμο και όχι τα λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου που προορίζονται για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 315/2014)

ΟΜΩΣ για τις Σχολικές επιτροπές βλ. παραπάνω τα όσα κρίθηκαν με την Ελ.Συν. Τμ.6 Απόφαση 260/2017.
V. Διαδικασία - βήματα

1. Προγραμματισμός αναγκών από τα νομικά πρόσωπα

2. Αποστολή εγγράφου των νομικών προσώπων προς το Δήμο στο οποίο θα αναφέρονται οι ανάγκες τους. Ουσιαστικά πρέπει να γίνει μία προμελέτη, στην οποία θα εμφανίζονται ποσά και ποσότητες αγαθών.

3. Εκπόνηση ενιαία μελέτης από τις υπηρεσίες του Δήμου, για την προμήθεια των ειδών, όλων των νομικών προσώπων και του Δήμου.

4. Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με βάση τη μελέτη, από όλα τα νομικά πρόσωπα και το Δήμο.

5. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου των νομικών προσώπων για την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας και την έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης.

Σχολικές Επιτροπές: Η διενέργεια κάθε είδους δαπάνης, όπως οι δαπάνες προμήθειας καυσίμων, προϋποθέτει απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής. (Ελ. Συν. Κλ.ΣΤ Πράξη 195/2014)  Η έλλειψη αποφάσεων των διοικήσεων της Σχολικής Επιτροπής κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση μη ουσιώδης. (Ελ.Συν.Τμ.6 Απόφαση 955/2015)

Δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις: Για την πραγματοποίηση των προμηθειών τους επιλαμβάνεται επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ αντιστοιχία προς τα ισχύοντα για τις προμήθειες των Δήμων.
Δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές): Για την πραγματοποίηση προμήθειας απαιτείται απόφαση διοικητικού συμβουλίου
ΔΕΥΑ: Για την πραγματοποίηση των προμηθειών τους απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και ανάληψη δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου έτους. (Ελ. Συν. Κλ.ΣΤ Πράξη 195/2014)
ΝΠΔΔ: Το διοικητικό συμβούλιο του δημοτικού ΝΠΔΔ δεν έχει λάβει απόφαση για την πραγματοποίηση της προμήθειας, η δε απόφαση του Προέδρου του σχετικά με την ανάληψη της δημοσιονομικής υποχρέωσης δεν μπορεί να την υποκαταστήσει ή να αναπληρώσει την έλλειψη αυτή. (Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 235/2014)

Αν και ορισμένες από τις εγκριτικές της προμήθειας αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των νομικών προσώπων του Δήμου φέρουν μεταγενέστερη χρονολογία της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, η πλημμέλεια αυτή δεν κρίνεται ουσιώδης εν προκειμένω. (Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 2276/2014)

6. Απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης

7. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας.

8. Απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης.

9. Διενέργεια του διαγωνισμού

10. Κατακύρωση του διαγωνισμού από την οικονομική επιτροπή.

11. Υπογραφή συμβάσεων από το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα με τους αναδόχους.

12. Παραλαβή των αγαθών από τις επιτροπές παραλαβής του κάθε νομικού προσώπου.

Σχετικά με την καταχώριση της διαδικασίας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, δείτε την ερώτηση 7 στις συχνές ερωτήσεις της ενότητας Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ) » Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.)


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions