|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ

Εκτύπωση
+
A
-

Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ

I. Γενικά
1. Νομοθετικό καθεστώς
2. Ορισμοί
3. Υπαγόμενες συμβάσεις
4. Μη υπαγόμενες συμβάσεις
5. Έναρξη ισχύος

ΙΙ. Υπολογισμός κράτησης
1. Ποσοστό κράτησης
2. Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου
3. Βάση υπολογισμού
4. Συμβάσεις ανά τμήματα
5. Μη αναφορά συμβατικού τιμήματος
6. Σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου
7. Συμφωνία πλαίσιο/ δυναμικό σύστημα αγορών
8. Συμβάσεις αορίστου χρόνου
9. Ασφαλιστικές, τραπεζικές συμβάσεις
10. Συμπληρωματικές συμβάσεις

ΙΙΙ. Τρόπος παρακράτησης
1. Παρακράτηση κατά την πληρωμή
2. Υπόχρεος παρακράτησης
3. Αναγραφή στο ΧΕΠ
4. Πληρωμή μέσω ΕΑΠ
5. Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

IV. Τρόπος και διαδικασία απόδοσης
1. Προθεσμία απόδοσης
2. Τραπεζικός λογαριασμός
3. Μη παρακράτηση ποσού - καταλογισμός λαβόντα
4. Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
I. Γενικά
1. Νομοθετικό καθεστώς
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών μπορεί να μεταφέρονται τα έσοδα που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω τρόπο κατά το έτος 2016 και να αποτελούν έσοδα της ΑΕΠΠ το έτος 2017. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').


2. Ορισμοί
Για τους σκοπούς της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α΄ 147). (άρθρο 1 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')


3. Υπαγόμενες συμβάσεις
Η ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, από αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή αγορών ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους. (άρθρο 2 παρ.1 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Από τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, των άρθρων 2 περ. 5 και του άρθρου 130 του Ν.4270/2014 και το άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) δεν προκύπτει υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ για συμβάσεις κάτω των 2.500€ ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη έγγραφης σύμβασης. (ΑΕΠΠ Συχνές ερωτήσεις 1)

Η υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ αφορά μόνο τις συμβάσεις άνω των 60.000€; Σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 1 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969), η υποχρέωση κράτησης καταλαμβάνει όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, με την επιφύλαξη της απάντησης στο ερώτημα 1.  (ΑΕΠΠ Συχνές ερωτήσεις 5)


4. Μη υπαγόμενες συμβάσεις
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο ν. 3978/2011 (Α΄ 137), ή που εξαιρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του νόμου αυτού, καθώς και σε αυτές που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια στρατιωτικού και ευαίσθητου εξοπλισμού, καθώς και έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τον εξοπλισμό αυτό. (άρθρο 2 παρ.2 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Οι δημόσιες συμβάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την προμήθεια στρατιωτικού ή ευαίσθητου εξοπλισμού ή υπηρεσίες σχετικές με τον τομέα της άμυνας, υπάγονται στην κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 2 παρ.2 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')5. Έναρξη ισχύος
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η απόφαση του πέμπτου εδαφίου είναι η κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε και είναι η ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').

Η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 7, ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 22.03.2017. Συνεπώς, η κράτηση αρχίζει να επιβάλλεται επί όλων των υπαγόμενων συμβάσεων, που συνάπτονται μετά την 22.03.2017.

Από τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 και 7 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β’ 969), σε υποχρέωση κράτησης υπόκεινται πληρωμές που γίνονται από τις 22/03/2017 και μετά, σε εκτέλεση συμβάσεων, των οποίων (συμβάσεων) η έναρξη της διαγωνιστικής τους διαδικασίας/διαδικασίας ανάθεσης εκκινεί χρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 120 του Ν.4412/2016. (ΑΕΠΠ Συχνές ερωτήσεις 2)

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η υποχρέωση κράτησης και πληρωμής του ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ προβλέπεται ρητώς από το Ν.4412/2016 κατά τα ανωτέρω, η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως των όρων της διακήρυξης. (ακόμη δλδ και αν η διακήρυξη δεν αναφέρει την υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ ) (ΑΕΠΠ Συχνές ερωτήσεις 3)

Δεν προκύπτει υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ σχετικά με παρατάσεις/τροποποιήσεις συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016, από το άρθρο 350 παρ.3 εδ. 1 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969). (ΑΕΠΠ Συχνές ερωτήσεις 4)


ΙΙ. Υπολογισμός κράτησης

1. Ποσοστό κράτησης
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης επί της οποίας επιβάλλεται η κράτηση σύμφωνα με το άρθρο 2. (άρθρο 3 παρ.1 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της κράτησης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016)2. Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου
Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6  της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')3. Βάση υπολογισμού
Η κράτηση επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων. Επίσης, επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης.(άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 2 παρ.3 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')


4. Συμβάσεις ανά τμήματα
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας διαδικασίας ανάθεσης συνάπτονται περισσότερες δημόσιες συμβάσεις κατά τμήματα ενός έργου, προμήθειας, ή αγοράς υπηρεσιών, η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους σύμβασης. (άρθρο 2 παρ.6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')


5. Μη αναφορά συμβατικού τιμήματος
Σε περίπτωση όπου στη σύμβαση δεν αναφέρεται το συμβατικό τίμημα, η κράτηση επιβάλλεται επί του ποσού που αναγράφεται στη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ή τη συλλογική απόφαση έργου ή μελέτης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του άρθρου 6 του ν.δ. 2957/1954 (Α΄ 186), όπως ισχύουν, αν πρόκειται για έργο ή προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.(άρθρο 2 παρ.4 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')6. Σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου
Ειδικά, στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, η κράτηση επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμβατικό αντάλλαγμα) κατά την σύναψη της, ήτοι του συνολικού κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τους χρήστες των έργων, των πληρωμών ή οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών πλεονεκτημάτων οιασδήποτε μορφής τα οποία καταβάλλει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντας φορέας ή άλλη δημόσια αρχή προς τον παραχωρησιούχο και εν είδη Χρηματοδοτικής Συμβολής), εκτός ΦΠΑ, για την εκτέλεση των έργων και των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και των παρεπόμενων προμηθειών αυτών των έργων και υπηρεσιών.(άρθρο 2 παρ.5 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')


7. Συμφωνία πλαίσιο/ δυναμικό σύστημα αγορών
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας συμφωνίας - πλαίσιο ή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, συνάπτονται περισσότερες εκτελεστικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, η κράτηση επιβάλλεται επί της αξίας κάθε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης. (άρθρο 2 παρ.7 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')8. Συμβάσεις αορίστου χρόνου
Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις αορίστου χρόνου, ή στην περίπτωση που η διάρκεια τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η αξία τους ορίζεται ως το γινόμενο του μηνιαίου τιμήματος επί 48 και η κράτηση επιβάλλεται επί του γινομένου αυτού. (άρθρο 2 παρ.8 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')


9. Ασφαλιστικές, τραπεζικές συμβάσεις
Στις δημόσιες συμβάσεις ασφαλιστικών, τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ο υπολογισμός της κράτησης πραγματοποιείται ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης ως εξής:
α) αν πρόκειται για ασφαλιστικές υπηρεσίες, επί του συνολικού καταβλητέου ασφάλιστρου ή/και του ποσού που αντιστοιχεί σε τυχόν άλλους τρόπους αμοιβής.

β) αν πρόκειται για τραπεζικές ή άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επί του συνολικού ποσού του τιμήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι, καθώς και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής. (άρθρο 2 παρ.9 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')10. Συμπληρωματικές συμβάσεις
Σε περίπτωση συμπληρωματικών συμβάσεων, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.(άρθρο 2 παρ.10 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')


ΙΙΙ. Τρόπος παρακράτησης

1. Παρακράτηση κατά την πληρωμή
Η παρακράτηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται σε εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης ή εκτελεστικής σύμβασης που συνάπτεται βάσει συμφωνίας - πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών. (άρθρο 3 παρ.2 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, ως πληρωμή μπορεί να θεωρείται και η προκαταβολή και υπάγεται στην κράτηση. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας δεν έχει προβεί, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, σε κράτηση επί του ποσού της προκαταβολής, το ποσό της κράτησης επί της προκαταβολής παρακρατείται στην επόμενη πληρωμή. (άρθρο 3 παρ.7 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Στην περίπτωση συμβάσεων, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν έχει καταβάλει το σύνολο του συμβατικού τιμήματος και ο υπόχρεος για την πληρωμή φορέας δεν έχει προβεί σε απόδοση του συνόλου ή μέρους του ποσού που όφειλε να έχει παρακρατήσει και αποδώσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρακράτηση του συνόλου του ποσού της κράτησης που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές πραγματοποιείται αναδρομικά από το ποσό της πρώτης πληρωμής που καταβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και αν το ποσό της πληρωμής αυτής δεν επαρκεί, από τις επόμενες πληρωμές. (άρθρο 3 παρ.8 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')2. Υπόχρεος παρακράτησης

Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης είναι ο φορέας που πραγματοποιεί την πληρωμή.

Το ποσό της κράτησης παρακρατείται με ευθύνη της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα ή του υπολόγου - διαχειριστή που διενεργεί την πληρωμή κάθε έργου, προμήθειας, παροχής υπηρεσίας κ.λπ. του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και αποδίδεται στο λογαριασμό της Αρχής που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. (άρθρο 3 παρ.2 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')3. Αναγραφή στο ΧΕΠ
Το ποσό της κράτησης που περιλαμβάνεται στην κατάσταση πληρωμής της δαπάνης αναγράφεται στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής ή σε οποιονδήποτε άλλο τίτλο πληρωμής εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και στη συνέχεια εξοφλείται όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και αποδίδεται στο λογαριασμό Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. (άρθρο 3 παρ.3 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')4. Πληρωμή μέσω ΕΑΠ
Αν η καταβολή του συμβατικού ανταλλάγματος πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (π.χ. σύμβαση έργου), η παρακράτηση γίνεται στην κατάσταση πληρωμής, με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε πληρωμή, προ φόρων και κρατήσεων και αποδίδεται στον λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. της παραγράφου 1 του άρθρου 4. (άρθρο 3 παρ.4 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')


5. Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων
Στην περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων, όπου μέρος του συμβατικού ανταλλάγματος καταβάλλεται μέσω Χρηματοδοτικής Συμβολής της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής προς τον παραχωρησιούχο, η κράτηση αποδίδεται με το ακόλουθο τρόπο:

Το ποσό της κράτησης που αντιστοιχεί στο σύνολο του συμβατικού ανταλλάγματος του έργου παραχώρησης παρακρατείται από το ποσό που αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συμβολή της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα ή της άλλης δημόσιας αρχή προς τον παραχωρησιούχο τμηματικά, από κάθε προβλεπόμενη δόση, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ποσό παρακράτησης προς απόδοση = (Σ.Α. *0,06%) * (Δ.Χ.Σ./Χ.Σ) όπου Σ.Α. το συμβατικό αντάλλαγμα (αξία σύμβασης παραχώρησης κατά την σύναψή της), Δ.Χ.Σ. είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην Δόση της Χρηματοδοτικής Συμβολής, Χ.Σ. είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην συνολική Χρηματοδοτική Συμβολή. (άρθρο 3 παρ.5 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Χρηματοδοτική Συμβολή της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής προς τον παραχωρησιούχο, είτε αυτή δεν επαρκεί για την συνολική παρακράτηση κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η κράτηση αποδίδεται τμηματικά σε κάθε ετήσια χρήση, υπολογιζόμενη σε 0,06% του κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4. (άρθρο 3 παρ.6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')IV. Τρόπος και διαδικασία απόδοσης

1. Προθεσμία απόδοσης
Τα ποσά που παρακρατούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, αποδίδονται στην Α.Ε.Π.Π. το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την πραγματοποίηση της παρακράτησης. (άρθρο 4 παρ.1 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Αν πρόκειται για ποσά που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 (παραχώρηση δημοσίου έργου), η απόδοση πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου οικονομικού έτους.(άρθρο 4 παρ.2 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')2. Τραπεζικός λογαριασμός
Η απόδοσή τους γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ο αριθμός του λογαριασμού και το ΙΒΑΝ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Π.Π. Μέχρι την κατασκευή της ιστοσελίδας του προηγούμενου εδαφίου, ο αριθμός του λογαριασμού και το ΙΒΑΝ της Α.Ε.Π.Π. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (άρθρο 4 παρ.1 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Δείτε εδώ τον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η κράτηση αποδίδεται:

α) στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς που την παρακρατούν και την αποδίδουν οι ίδιες ή τους φορείς που παρακρατούν και αποδίδουν την κράτηση για λογαριασμό τους,

β) στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν πρόκειται για δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εκτελούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος,

γ) στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματοποιείται η απόδοση της κράτησης που διενεργείται μέσω Ε.ΑΠ. (άρθρο 4 παρ.4 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Τα προς απόδοση ποσά, στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, προς την μεγαλύτερη δεκάδα όταν προκύπτει δεκαδικό ψηφίο μεγαλύτερο του 5 και προς την μικρότερη δεκάδα όταν προκύπτει ψηφίο μικρότερο ή ίσο του 5. (άρθρο 4 παρ.5 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')


3. Μη παρακράτηση ποσού - καταλογισμός λαβόντα
Σε περίπτωση που το συμβατικό αντάλλαγμα δημόσιας σύμβασης που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 , έχει αποπληρωθεί στο σύνολο του και δεν έχει παρακρατηθεί το σύνολο ή μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στην κράτηση, το μη καταβληθέν ποσό καταλογίζεται από την αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα σε βάρος του ανοικείως λαβόντα και εισπράττεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. (άρθρο 4 παρ.3 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')


4. Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Όταν ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας έχει παρακρατήσει και αποδώσει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που όφειλε, βάσει των οριζόμενων στις προηγούμενες διατάξεις, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της κράτησης συμψηφίζεται με τα ποσά που αντιστοιχούν σε επόμενες πληρωμές. (άρθρο 5 παρ.1 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Σε περίπτωση που το εναπομένον προς καταβολή ποσό δεν επαρκεί για τον συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους του αχρεωστήτως καταβληθέντος, το ποσό που δεν δύναται να συμψηφισθεί επιστρέφεται στον υπόχρεο για την παρακράτηση και απόδοση φορέα κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τουλάχιστον τα παραστατικά απόδοσης του συνόλου της κράτησης (extrait τράπεζας, παραστατικό πληρωμής ή εντολή μεταφοράς της αρμόδιας για την απόδοση της κράτησης υπηρεσίας του φορέα), από τα οποία προκύπτει το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του οποίου ζητείται η επιστροφή. (άρθρο 5 παρ.2 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Α.Ε.Π.Π., εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση μαζί με τα συνημμένα παραστατικά και αφού διαπιστώσει ότι τα αναφερόμενα ποσά έχουν πράγματι καταβληθεί και αποτυπωθεί στα λογιστικά βιβλία της Αρχής και δεν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως. Η επιστροφή των ποσών της παραγράφου αυτής γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Α.Ε.Π.Π., που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Αρχής και το σχετικό χρηματικό ένταλμα εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 5 παρ.3 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Το προς επιστροφή ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, τον οποίο ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας αναφέρει στην αίτηση, εις βάρος των πιστώσεων του Κ. Α.Ε. 3199 «Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά» του προϋπολογισμού της Α.Ε.Π.Π., του έτους που πραγματοποιείται η επιστροφή. (άρθρο 5 παρ.4 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Κατ' εξαίρεση και με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί να επιστρέφονται και τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε αιτούντες που δεν είναι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. (άρθρο 5 παρ.5 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')


 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions