|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Μεταβατικό διάστημα

Εκτύπωση
+
A
-
1. Ισχύον καθεστώς (από 27.06.2017)
2. Καθεστώς έως την 26.06.2017

ΙΙΙ. Έργα - μελέτες
1. Συμβάσεις άνω των ορίων
2. Συμβάσεις από 60.000 έως τα όρια
Ι. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Για την περίπτωση αυτή δεν υπάρχει μεταβατικό διάστημα.

Από 08.08.2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016, οι οποίες συνεχίζουν να εφαρμόζονται και μετά την 26.6.2017, χωρίς κάποια αλλαγή.

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » ΕνστάσειςΙΙ. Προμήθειες - Υπηρεσίες (άνω των 60.000 ευρώ) 

1. Ισχύον καθεστώς (από 27.06.2017)
Oι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος:

α) για τις δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017 [...] (άρθρο 379 παρ. 7 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ. 17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017, την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 και την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Προδικαστική προσφυγή (από 27.6.2017)


2. Καθεστώς έως την 26.06.2017

Συμβάσεις από 60.000 έως 209.000
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 98 [για δημόσιες συμβάσεις έργων], των υποπεριπτώσεων αα' της περίπτωσης β', της υπουποπερίπτωσης βββ' της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' καθώς και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 [για δημόσιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών] και της παραγράφου 4 του άρθρου 100 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων. (άρθρο 376 παρ.12 του Ν.4412/2016)

Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ. (άρθρο 376 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρρθου 46 του Ν.4447/2016)

Υπέρ της ανωτέρω ερμηνείας και της εφαρμογής του άρθρου 127 σε όλες τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω του ορίου του άρθρου 5 για το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV, συνηγορεί και το γεγονός ότι, με μεταγενέστερη τροποποίηση του ν. 4412/2016, όπως προαναφέρθηκε, προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παρ. 12 του άρθρου 376, σύμφωνα με το οποίο, για τις συμβάσεις (προφανώς, εννοείται, κάτω των ορίων, αφού σε αυτές αναφέρεται το άρθρο 376 παρ. 12), που είναι ανώτερες των 60.000 Ευρώ, το, κατά το άρθρο 127, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 Ευρώ.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Eνστάσεις για συμβάσεις κάτω των ορίων αλλά άνω τω 60.000 ευρώ, έως την 01.01.2017 [ημερομηνία πριν τις παρατάσεις που δόθηκαν εκ των υστέρων],  υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127. (Ερώτηση - Απάντηση 11 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Ενστάσεις

Συμβάσεις άνω των ορίων
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Α' 173), οι οποίες καταργούνται από 26.6.2017. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 27, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 και άρθρο 379 παρ.7 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ.17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17)

Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017. (άρθρο 379 παρ.7 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ.17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5364/31.08.2017)


Δείτε τη σχετική ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΝΟΜ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ » ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ » Προδικαστική Προσφυγή στις Δημόσιες ΣυμβάσειςΙΙΙ. Έργα - μελέτες

1. Συμβάσεις άνω των ορίων

Από 1.1.2018
Oι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος: [...]
β) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του N.4412/2016, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. [...] Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή ανώτερη από το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α' του ν. 4413/2016 (Α' 148), όπως ισχύει κάθε φορά, (άρθρο 379 παρ. 7 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ. 17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017, την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 και την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5364/31.08.2017)


Μέχρι 31.12.2017
Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173). Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή ανώτερη από το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α' του ν. 4413/2016 (Α' 148), όπως ισχύει κάθε φορά, (άρθρο 379 παρ. 7 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ. 17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017, την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 και την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5364/31.08.2017)

Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017. (παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)

Δείτε τη σχετική ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΝΟΜ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ » ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ » Προδικαστική Προσφυγή στις Δημόσιες Συμβάσεις


2. Συμβάσεις από 60.000 έως τα όρια

Από 01.03.2018
Oι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος: [...]
γ) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Μαρτίου 2018. [...] Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α' του ν. 4413/2016 (Α' 148), όπως ισχύει κάθε φορά. (άρθρο 379 παρ. 7 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ. 17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017, την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 και την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)


Μέχρι 28.02.2018
Μέχρι τότε για τις ως άνω διαφορές εφαρμόζεται το άρθρο 127, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 παράγραφος 12 του N.4412/2016. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α' του ν. 4413/2016 (Α' 148), όπως ισχύει κάθε φορά. (άρθρο 379 παρ. 7 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ. 17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017, την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 και την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)

Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017. (παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Ενστάσεις


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions