|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Μονομερής λύση της σύμβασης

Εκτύπωση
+
A
-
Mονομερής λύση της σύμβασης

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται η δυνατότητα που διατηρεί η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν. 4412/2016, και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (πχ. Αστικός Κώδικας) να μπορεί να προκαλεί μονομερώς τη λύση, ήτοι να καταγγέλλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, εφόσον, μεταξύ άλλων, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, συνέτρεχε στο πρόσωπο του αναδόχου υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι αυτή η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής για μονομερή λύση της σύμβασης δεν περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η τελεσίδικη καταδίκη του οικονομικού φορέα, για τους  λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, έλαβε χώρα μετά την ανάθεση της σύμβασης, λ.χ. κατά την εκτέλεση της σύμβασης , εκτός και αν τούτο έχει τεθεί ως ειδικός όρος εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016, ο οποίος πρέπει ομοίως να έχει αποτυπωθεί και στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη). (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. (άρθρο 133 παρ.1 Ν.4412/2016)

Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115). (άρθρο 133 παρ.2 Ν.4412/2016)
 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions