|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ » Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Εκτύπωση
+
A
-
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Ι. Ανάθεση ελέγχου σε διεθνές γραφείο ελέγχου

ΙΙ. Υποχρεώσεις οικονομικού φορέα έναντι διεθνούς γραφείου ελέγχου

ΙΙΙ. Μη έγκαιρος έλεγχος υλικού από το διεθνές γραφείο ελέγχου

IV. Κάλυψη δαπάνης αξίας δειγμάτων/αντιδειγμάτων υλικού

V. Ενέργειες διεθνούς γραφείου ελέγχου επί υλικού μη ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις της σύμβασης

VI. Αποστολή επιτροπής για διενέργεια ελέγχου στο εξωτερικό

 
Ι. Ανάθεση ελέγχου σε διεθνές γραφείο ελέγχου
Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων συμβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου.

Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 212 παρ.1 Ν.4412/2016)

 

ΙΙ. Υποχρεώσεις οικονομικού φορέα έναντι διεθνούς γραφείου ελέγχου
Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονομικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον έλεγχο.
β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην διάθεση του.
γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.
δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους. (άρθρο 212 παρ.2 Ν.4412/2016)

 

ΙΙΙ. Μη έγκαιρος έλεγχος υλικού από το διεθνές γραφείο ελέγχου
Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. (άρθρο 212 παρ.3 Ν.4412/2016)

 

IV. Κάλυψη δαπάνης αξίας δειγμάτων/αντιδειγμάτων υλικού
Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα. (άρθρο 212 παρ.4 Ν.4412/2016)

 

V. Ενέργειες διεθνούς γραφείου ελέγχου επί υλικού μη ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις της σύμβασης
Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του. (άρθρο 212 παρ.5 Ν.4412/2016)

 

VI. Αποστολή επιτροπής για διενέργεια ελέγχου στο εξωτερικό
Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. (άρθρο 212 παρ.6 Ν.4412/2016)
 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions