|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο

Εκτύπωση
+
A
-
Δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο

I. Δημοσίευση σε ΚΗΜΔΗΣ
1. Υποχρέωση δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ
2. Χρόνος δημοσίευσης για συμβάσεις άνω των ορίων
3. Περιεχόμενο δημοσίευσης  για συμβάσεις άνω των ορίων

1. Δημοσιεύσεις Ν.3548/2007
2. Προμήθειες
3. Υπηρεσίες
4. Έργα
5. Μελέτες
6. Έξοδα δημοσιεύσεων
7. Κατάργηση δημοσιεύσεων σε ημερήσιες εφημερίδες
8. Περίληψη διακήρυξηςI. Δημοσίευση σε ΚΗΜΔΗΣ

1. Υποχρέωση δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ
Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ.  (άρθρο 66 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 66 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις Δημοσίων συμβάσεων της παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38. (άρθρο 66 παρ.2 Ν.4412/2016)

Ο N.4412/2016 ορίζει το ΚΗΜΔΗΣ ως το μοναδικό και ενιαίο υποχρεωτικό σημείο όλων των προκηρύξεων, διακηρύξεων και αποφάσεων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, μέσω της βαθμιαίας αντικατάστασης της υποχρέωσης δημοσίευσης των συμβάσεων στον εθνικό και τοπικό και περιφερειακό τύπο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύονται οι προκηρύξεις, διακηρύξεις και οι αποφάσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αντικειμένου και διαδικασίας ανάθεσης, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ. Ωστόσο η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ ως του μοναδικού σημείου δημοσίευσης θα επιτευχθεί σταδιακά καθώς ο νόμος προβλέπει μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής του, αναλόγως του τύπου των συμβάσεων και του νομοθετικού πλαισίου, στο οποίο ενέπιπταν, προ της εφαρμογής του ν. 4412/2016.(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Για περισσσότερα σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ


2. Χρόνος δημοσίευσης για συμβάσεις άνω των ορίων
Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 65.

Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65. (άρθρο 66 παρ.3 Ν.4412/2016)

Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή. Επίσης αναφέρουν την ημερομηνία αυτής της αποστολής. (άρθρο 66 παρ.5 Ν.4412/16)3. Περιεχόμενο δημοσίευσης  για συμβάσεις άνω των ορίων
Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» αλλά αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης που εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». (άρθρο 66 παρ.4 Ν.4412/2016)


II. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (καταργήθηκε)
Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 [ΚΥΑ ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ] εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. (άρθρο 376 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 [σύμφωνα με το οποίο η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως] αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου [ΚΥΑ ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ]. (άρθρο 379 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Η ανωτέρω Απόφαση της παρ.6 του άρθρου 38 δημοσιεύτηκε την 23.05.2017: Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β'). (ΕΑΑΔΗΣΥ 468/30.05.2017)

ΙΙΙ. Δημοσίευση σε εφημερίδες

1. Δημοσιεύσεις Ν.3548/2007
Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται όλες οι δημοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α'65), Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, εφόσον αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές. Ειδικότερα, στις ανωτέρω δημοσιεύσεις υπάγονται: α) οι διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών των ως άνω φορέων, εξαιρουμένων των διαγωνισμών προσλήψεων προσωπικού. (άρθρο 1 παρ.3 περιπτ.α του Ν.3548/2007)

Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά σε νομαρχιακές εφημερίδες εφεξής νοούνται οι περιφερειακές εφημερίδες. (άρθρο 16 Ν.4487/17)

Από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1 [...]  του ν. 3548/2007 (Α' 68), με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016) Η ισχύς της περίπτωσης 35 [Ν.3548/2007], [...] της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016)

Mε τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 θεσπίζονται υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο, για τις διακηρύξεις των ΟΤΑ Α' βαθμού για διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3316/2005. Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ 28/1980, προβλέπουν ότι απαιτούνται δημοσιεύσεις και σε εφημερίδες του νομαρχιακού και τοπικού τύπου, ισχύουν οι ορισμοί του Ν.3548/2007 σχετικά με την έννοια του νομαρχιακού και τοπικού Τύπου και οι σχετικές δημοσιεύσεις διενεργούνται σύμφωνο με τις ρυθμίσεις του τελευταίου αυτού νόμου. (ΓνΝΣΚ αριθ.αρ.333/2008, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφ. Εσωτερικών - βλ.ΥΠΕΣ Εγκ.33 46097/22.07.2008)(ΥΠΕΧΩΔΕ εγκ.16/Δ17α/02/85/ΦΝ 443/30.05.2007)

Σχετικά με τις δημοσιεύσεις του Ν.3548/2007, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (έως 08.08.2016) » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ » Κανόνες Δημοσιότητας - Προθεσμίες2. Προμήθειες

α. Οικονομικές εφημερίδες
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016)

Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων [...] 82 της παρ. 1  και της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018. (άρθρο 379 παρ.10 του Ν.4412/2016)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Η Ελ.Συν. Κλιμ.Ζ Πράξη 416/2012 λαμβάνει υπόψη της τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης (http://www.minpress.gr/minpress/index/mme_gr/list_finnews.htm)

Υ.Α. ορισμού Οικονομικών Εφημερίδων:
2014- Β' Εξάμηνο:  Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ2-3743/23.07.2014 (ΦΕΚ 2157/06.08.2014 τεύχος Β’)
2014- Α' Εξάμηνο: Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ2 – 601/13.02.2014 (ΦΕΚ 383/18.02.2014 τεύχος Β’)
2013- Β' Εξάμηνο: Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ2-5287/29.07.2013, όπως συμπληρώθηκε με την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ2-6050/10.10.2013 (ΦΕΚ 2632/17.10.2013 τεύχος Β’)
2013- Α' Εξάμηνο: Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Κ2-270/24.01.2013 (ΦΕΚ 225/05.02.2013 τεύχος Β')
2012- Β' Εξάμηνο: Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Κ2-5518/13.09.2012 (ΦΕΚ 2543/19.09.2012 τεύχος Β')
2012- Α' Εξάμηνο: Υπ. Αν. Αντ. & Ναυτ. Κ2-917/13.02.2012 (ΦΕΚ 340/15.02.2012 τεύχος Β')
2011- Β' Εξάμηνο: Υπ. Αν. Αντ. & Ναυτ. Κ2 - 9395/15.12.2011 (ΦΕΚ 3194/30.12.2011 τεύχος Β')
2011- Α' Εξάμηνο: Απόφαση Υπ.Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Κ2-907/22.02.2011 (ΦΕΚ τ.Β 356/08.02.2011)
Απόφ. Υπ.Αν.Κ2-4836/13.04.2007 (ΦΕΚ 590/23.04.2007 τεύχος Β')

ΔΕΥΑ. Δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας της διακήρυξης του διαγωνισμού, διότι παραλείφθηκε η δημοσίευση της περίληψης αυτής και σε δεύτερη οικονομική εφημερίδα, όπως απαιτείται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., το οποίο και τυγχάνει εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση. Περαιτέρω, όμως, ενόψει του ότι η επίμαχη διακήρυξη έτυχε ευρείας δημοσιότητας, αφού περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε σε μία οικονομική εφημερίδα, σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες, καθώς και στο ειδικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επτά (7) υποψηφίων, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η ανωτέρω παράλειψη ως προς την τήρηση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας δεν συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια, δυνάμενη να καταστήσει πλημμελή όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού και να αποτελέσει, ως εκ τούτου, διακωλυτικό λόγο της υπογραφής των ανωτέρω σχεδίων συμβάσεων. (Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 2229/2011)


β. Τοπικές εφημερίδες
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 23, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)

Η ισχύς της περίπτωσης [...] 82  της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 καταργούνται οι διατάξεις [...] της παραγράφου 1 σημείο Α' και της παραγράφου 1 σημείο Β' του άρθρου 3 του ν. 3548/2007 (Α' 68), με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016) Η ισχύς της περίπτωσης 35 [Ν.3548/2007], [...] της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016)

Σχετικά με τις δημοσιεύσεις του Ν.3548/2007, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (έως 08.08.2016) » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ » Κανόνες Δημοσιότητας - Προθεσμίες

γ. Συνοπτικός διαγωνισμός
Από 03.05.2017
Μετά την τροποποίηση της περιπτ. 82 του άρθρου 377, από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017, όπως διατυπώνεται παραπάνω, η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ διατηρείται μέχρι την 1.1.2021. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Μέχρι 03.05.2017
Απαιτείται δημοσίευση σε εφημερίδες στο συντοπτικό διαγωνισμό; Δείτε εδώ σχετική ερώτηση - απάντηση.3. Υπηρεσίες
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις [...] του π.δ. 28/1980. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ. 28/1980, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 68 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)

Η ισχύς της περίπτωσης [...] 68, [...]της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Ανοικτός διαγωνισμός
Μετά την κατάργηση του π.δ. 28/1980, τι ισχύει σε ο,τι αφορά στις δημοσιεύσεις στον τύπο των προκηρύξεων ανοιχτών διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α' βαθμού; Μετά την κατάργηση του π.δ. 28/1980, επί του παρόντος, δεν δημοσιεύονται στον εθνικό τύπο οι προκηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται από ΟΤΑ α' βαθμού. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 26)

Συνοπτικός διαγωνισμός από 03.05.2017
Μετά την τροποποίηση της περιπτ. 68 του άρθρου 377, από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017, όπως διατυπώνεται παραπάνω,η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ.28/1980, διατηρείται μέχρι την 1.1.2021. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)


4. Έργα

α. Ημερήσιες εφημερίδες
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν.3669/2008, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379.  (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 31 του Ν.4412/2016)

Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31 [...] της παρ. 1  και της παρ. 3 του άρθρου 377  αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018. (άρθρο 379 παρ.10 του Ν.4412/2016) 

β. Τοπικές εφημερίδες
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν.3669/2008, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 31 του Ν.4412/2016)

Η ισχύς της περίπτωσης [...] 31 [...] της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016)

Από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 καταργούνται οι διατάξεις [...] της παραγράφου 1 σημείο Α' και της παραγράφου 1 σημείο Β' του άρθρου 3 του ν. 3548/2007 (Α' 68), με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016) Η ισχύς της περίπτωσης 35 [Ν.3548/2007], [...] της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016)
5. Μελέτες

α. Ημερήσιες εφημερίδες
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.3316/2005, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379.  (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 40 του Ν.4412/2016)

Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων [...] 40 [...] της παρ. 1  και της παρ. 3 του άρθρου 377  αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018. (άρθρο 379 παρ.10 του Ν.4412/2016)

β. Τοπική εφημερίδα
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.3316/2005, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 40 του Ν.4412/2016)
 
Η ισχύς της περίπτωσης[...] 40 [...] της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016)

Από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 καταργούνται οι διατάξεις [...] της παραγράφου 1 σημείο Α' και της παραγράφου 1 σημείο Β' του άρθρου 3 του ν. 3548/2007 (Α' 68), με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016) Η ισχύς της περίπτωσης 35 [Ν.3548/2007], [...] της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016)
6. Έξοδα δημοσιεύσεων
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διακηρύξεις δημοπρασιών συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το προγενέστερο νομικό καθεστώς. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3548/2007)

Από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 καταργούνται οι διατάξεις της [...] παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016) Η ισχύς της περίπτωσης 35 [Ν.3548/2007], [...] της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016)

Διεξαγωγή νέου διαγωνισμού μετά από προηγούμενο άγονο διαγωνισμό.  Όπως συνάγεται από τη γραμματική διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, τον ανάδοχο βαρύνουν τα  έξοδα  των  εκ  του  νόμου  απαραιτήτων  δημοσιεύσεων  της  διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος και όχι τα έξοδα δημοσιεύσεων τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου. Αβασίμως προβάλλεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 20.2.2013, κατά την οποία αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία «ΕΠΕ»,  βαρύνουν  την εταιρεία «Ο.Ε.», αφού η τελευταία αναδείχθηκε ανάδοχος μετά τη διεξαγωγή νέας διαδικασίας. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 42/2016) [Προσοχή. Η πράξη αφορά νέο και όχι επαναληπτικό διαγωνισμό μετά από προηγούμενο άγονο]

Η ρύθμιση του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 με την οποία προστέθηκε παρ. 3 στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, αφορά το σύνολο των προβλεπομένων υποχρεωτικών δημοσιεύσεων διαγωνισμού προμήθειας ΟΤΑ Α' βαθμού και λοιπών φορέων που διέπονται από τις διατάξεις της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) και όχι μόνο στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3548/2007. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 11/27754/28.06.2010 με την οποία γίνεται δεκτή ΓνΝΣΚ 204/2010)
 
ΓνΝΣΚ 156/2000: ΟΤΑ. Προμήθειες. Έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας, η οποία αποβαίνει άγονη και ακολουθεί απευθείας ανάθεση.

Για περισσότερα σχετικά με τις δαπάνες δημοσιεύσεων δείτε την καρτέλα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ»64 Λοιπά γενικά έξοδα»646 Έξοδα δημοσιεύσεων» 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων.7. Κατάργηση δημοσιεύσεων σε ημερήσιες εφημερίδες
Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλλει υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης ή περίληψης διακήρυξης σε ημερήσιες εφημερίδες, οικονομικές ή μη, πανελλήνιας ή ευρείας κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου 379. (άρθρο 377 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η ισχύς [...] της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018. (άρθρο 379 παρ.10 του Ν.4412/2016)8. Περίληψη διακήρυξης
Με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4472/2017, σημειώνεται ότι η έννοια της προκήρυξης του ν. 4412/2016, δεν ταυτίζεται µε την «περίληψη διακήρυξης», η οποία προβλέπεται σε προγενέστερα νοµοθετήµατα και αφορά την υποχρέωση δηµοσίευσης στον τύπο, η οποία διατηρείται µεταβατικά µε τις σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016. Όπως διευκρινίσαμε τηλεφωνικά με τους αρμόδιους φορείς, η ανωτέρω σημείωση αφορά την περίληψη διακήρυξης που δημοσιεύεται στον εθνικό τύπο, η οποία μπορεί να μην έχει το περιεχόμενο της προκήρυξης που ορίζει το Ν.4412/2016, αλλά να έχει ένα πιο συνοπτικό περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό δεν καθορίζεται από το Νόμο, ενώ οι παλαιότερες διατάξεις που το καθόριζαν έχουν καταργηθεί. Η διαμόρφωση δηλαδή του περιεχομένου της περίληψης διακήρυξης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. Όπως μας ενημέρωσαν αναμένεται η έκδοση σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ που θα διευκρινίζει το θέμα.

 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions